DEBAT OVER TERUGKEER NAAR UNITAIR BELGIE GESTART – LE DEBAT SUR UN RETOUR VERS LA BELGIQUE UNITAIRE A DEMARRE

bron-source: deredactie.be, A.Kockartz/Belga
bron-source: deredactie.be, A.Kockartz/Belga

DE DAGERAAD VAN EEN NIEUW UNITAIR BELGIE

Men kan er niet meer naast kijken: het taalfederalisme kraakt aan alle kanten en staat op instorten. Criminaliteit, milieuvervuiling, mobiliteitsproblemen, buitenlandse handel, economische crisis, de gezondheidszorgen, ja zelfs de bureaucratie van de stedenbouw: alle belangrijke beleidsdomeinen lijden onder de kost en de inefficiëntie van het 45 jaar oude en aftandse taalfederalisme. Een nieuwe universitaire studie wijst uit dat een betekenisvol deel van de parlementsleden dat nu ook eindelijk beginnen te beseffen. Een analyse van de B.U.B..

Op 25 januari 2016 titelde De Standaard: “Staatshervorming richting België wint aan politieke steun“. La Libre Belgique sprak over: « Une majorité de députés estiment que la 6e réforme de l’Etat a été trop loin. »   [een meerderheid van de parlementairen is de mening toegedaan dat de staatshervorming te ver is gegaan]. Uit universitair onderzoek (VUB-UCL-ULG)  blijkt immers dat onder de parlementsleden wel een drang naar herfederalisering leeft. Het gaat zelfs om een meerderheid van de parlementairen, zelfs bijna over een bijzondere meerderheid. Zo schrijven de auteurs van de studie: “een meerderheid van de vertegenwoordigers vindt zelfs dat  ze [de zesde staatshervorming] te ver doorgedreven is daar ze – weliswaar gematigd – een scenario van herfederalisering verdedigen”.

De studie werd uitgevoerd tussen november 2014 en februari 2015. D.m.v. een vragenlijst van 25 vragen over de verschillende identiteitsgevoelens van de parlementsleden alsook over de toekomst van België. Het geheel van de Senatoren, nationale, regionale en communautaire parlementsleden (buiten die van het Duitstalige “parlement”) werden ondervraagd. Meer dan 50% hebben op de studie geantwoord. Wat zijn de resultaten?

1. De staatshervorming

Daar waar het cijfer 0 aangeeft dat men een splitsing van België wenst, duidt het cijfer 10 de wil aan om de unitaire staat te herstellen. Een institutioneel status quo stemt overeen met 5. Het VB en de N-VA verdedigen uiteraard de eerste stelling (0,4 en 0,6). CD&V (4,5) is eerder voorstander van defederaliseringen terwijl Défi (het vroegere FDF) voor een status quo opteert. Nochtans merkte Le Soir op 25 januari 2016 dat er ”in het algemeen […]bij de CD&V een evolutie is die in de richting gaat van minder defederaliseringen [tegenover 2011].

Daarentegen wensen de parlementsleden van alle andere partijen een versterking van de Belgische staat. Dat geldt vooral voor de PVDA en de sp.a (tussen 6 en 10) (volgens Le Soir “staat de PTB/PVDA niet ver af van een terugkeer naar het unitaire België”), maar ook voor Groen, MR en VLD (tussen 5 en 6). In 2011 wilden de vertegenwoordigers van alle partijen een toegenomen autonomie voor de deelstaten. “Groen” had met 4,9 nog de “hoogste” score. Wat dit luik van het onderzoek betreft, schrijft La Libre Belgique als besluit: “Sedert [2011], heeft het scenario van de herfederalisering terreinwinst geboekt in alle partijen en dit zonder uitzondering.”

2. Nationale identiteit

Men stelt vast dat in geen enkele partij – het VB en de N-VA daargelaten – parlementsleden zich alleen met “Vlaanderen” of “Wallonië” identificeren. Welke zijn nu de partijen waar het Belgisch bewustzijn het sterkst ontwikkeld is? Allereerst binnen de PVDA. Alle parlementairen van die partij verklaren dat ze zich enkel met België identificeren. Daarna de sp.a (65% identificeert zich eerder of alleen met  België ), de MR en Groen (53%), de VLD (37%), het CDH (31%), de PS (26%), Ecolo (18,8%) en de CD&V (2,8%). Ook zegt de helft van de CD&V-verkozenen zich evenveel Belg als “Vlaming” te voelen. Iets minder dan de helft voelt zich eerder Vlaming dan Belg.  Le Soir bevestigde dit: “dat men bij quasi geen enkele verkozene van de N-VA en het VB iemand vindt die zich Belgisch voelt is geen verrassing. In de andere partijen is het Belgisch gevoelen overheersend”.

Daarentegen is de communautaire gevoeligheid (“veeleer of alleen “Franstalige” of “Vlaming” – “Waal”) het sterkst aanwezig in de rangen van de N-VA en het VB (100%) en, zij het in mindere mate, bij de CD&V (44,4%) en het FDF (37,5%). Ditzelfde gevoel is zwak (tussen 10% en 20%) bij de SP.A, de VLD en de PS tot zeer zwak of onbestaand (tussen 0 en 10%) bij de MR, de CDH, de PTB, Groen of Ecolo. La Libre vatte het zo samen: “De studie onthult […] een versterking van de Belgische identiteit in alle politieke partijen. Zo voelen sommige Nederlandstalige parlementsleden [met name in de schoot van de VLD en van de sp.a,  B.U.B.] zich “enkel Belg”, en helemaal geen Vlaming. In 2011 verklaarde geen enkel parlementslid uit het Noorden, [of durfden ze het niet te zeggen?, B.U.B.] een louter Belgische identiteit te hebben. Die evolutie is ook merkbaar aan Franstalige kant. Op vijf jaar tijd is het aantal parlementsleden dat zich “meer Belg dan Franstalig voelt” of “enkel Belg” belangrijker geworden bij de MR  […], maar ook bij de PS […].

Laten we trouwens niet vergeten dat alle parlementsleden ondervraagd werden, dus ook die uit de talrijke regionale en communautaire parlementen. Uiteraard spreekt het voor zich dat het unitaristisch en pro-Belgisch gevoelen sterker is bij de leden van het Belgische parlement. Men zou kunnen opmerken dat het oordeel van de parlementairen er niet toe doet, gelet op het feit dat we in een particratie leven waar slechts enkele partijvoorzitters achter gesloten deuren over de staatshervormingen beslissen. Dat is nochtans maar ten dele waar aangezien de politieke partijen niet volledig de mening van hun eigen parlementaire achterban in de wind kunnen slaan.

3. De pertinente analyse van De Standaard

De editorialist van De Standaard, Bart Brinckman, stelde trouwens een zeer pertinente vraag in zijn editoriaal van 25 januari 2016:   “Wat als we in een land zonder institutionele discussies leven? Het kan toch geen toeval zijn dat de Vlaamse werkgevers verguld zijn met de sociaal-economische prioriteiten van deze regering? Concrete uitdagingen krijgen zo een gefocust antwoord. Communautaire besognes doen de aandacht verslappen. Eind de jaren 70 waren de Belgische politici zo in de ban van de staatshervorming dat ze niet beseften dat de economie flirtte met het bankroet. Ook de periode tussen 2007 en 2011 refereerde aan een malgoverno. […] Zo geeft separatisme geen antwoord op de vraag wanneer jongeren mogen roken. […] Even goed lost ‘meer Vlaanderen’ de uitdagingen binnen de jeugdzorg niet op. Jongeren met autisme moeten jaren wachten op professionele hulp. Deze actuele uitdagingen geven aan hoezeer het Voka [die het “Vlaamse” patronaat vertegenwoordigt, hetzelfde patronaat dat het communautaire dus beu is ] nagels met koppen slaat”.

Brinckman schrijft ook terecht dat de programmapunten waarmee de N-VA de kiezer aangesproken heeft (een strengere migratiepolitiek en minder belastingen) perfect binnen de schoot van de Belgische regering verwezenlijkt kunnen worden.

Volgens de editorialist zal de N-VA om het confederalisme op te dringen zonder twijfel de kwestie aangaande de Noord-Zuid transfer opnieuw op de agenda plaatsen. De minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zei hieromtrent in april 2015: “De Noord-Zuid transfers dienen alleen voor de marketing. Maar eigenlijk interesseren ze ons niet”. De fameuze transfers die zo fel aangeklaagd worden door de separatisten zijn volgens hen dus niet meer dan een middel om België te splitsen. Brinckman voegde er nog aan toe:   « Op Vlaams Belang na heeft de N-VA geen enkele partner. Meer zelfs, recent onderzoek [zie hoger] geeft aan dat binnen de Vlaamse traditionele partijen een tegengestelde evolutie groeit. Blijkbaar hebben veel politici het gehad met de versnippering. Stilaan kan er zelfs over een herinvulling van België worden gepraat. Aan Waalse kant gaat het dezelfde richting uit.”.

4. Op weg naar het unitarisme

Een evolutie naar een staatshervorming in de richting van meer België is dus logisch omdat ook een groot deel van de politici het politiek-communautair gekrakeel, dat het federalisme niet heeft doen stoppen – wel integendeel ! – kotsbeu geraken.

In de uitzending  « Face à l’Info » van de RTBF-radio van 26 januari 2016, gepresenteerd door Eddy Caekelberghs, kon men zelfs een vreemd verschijnsel vaststellen dat door de journalist op het einde van de uitzending onderlijnd werd: het Nederlandstalige Kamerlid, Tim Vandenput (VLD), pleitte er voor herfederaliseringen terwijl het Franstalige Kamerlid Francis Delpérée (CDH) een pro-federalistisch en fatalistisch discours hield, waarbij hij elke herfederalisering van bevoegdheden uitsloot ! Dat is de wereld op zijn kop, daar het vooral de flaminganten waren – en tot 2013 behoorde de VLD daar zeker bij (dat jaar schrapten ze de term “confederalisme” uit hun programma) – die om de splitsingen vroegen. Of misschien is het normaal dat een tweetalige België verdedigt en een ééntalige koppig het taalfederalisme blijft verdedigen.

Wellicht kondigt de stellingname van Vandenput ook een een nieuwe koers aan, die zich nu weliswaar nog  erg schuchter manifesteert in meerdere partijen. Vandeput gaf ondermeer aan dat zijn partij voorstander is van “een zéér sterke federale staat” en dat zijn betoog gelijk liep met dat van Rutten, voorzitter van de VLD (in haar nieuwjaarstoespraak van 18 januari 2016 had ze verklaard dat haar partij van een nieuwe staatshervorming in 2019 niets wou weten).

Nog op 26 januari 2016 verklaarde John Crombez, voorzitter van de SP.A, dat “zelfs de ministers van de N-VA [zonder twijfel in het geheim!, B.U.B.] toegeven dat het beter zou zijn om buitenlandse handel te herfederaliseren”.  Maar diezelfde Crombez hielp in 2011 mee met het opstellen van de beruchte “nota Vande Lanotte”, die zowaar nog veel verder ging dan de huidige zesde “staatshervorming”, door ondermeer te voorzien in de volledige splitsing van de buitenlandse handel. Dit is dan ook een opmerkelijke ommezwaai. Wat meer is, niemand minder dan Vande Lanotte bestempelde in De Standaard van 23 januari 2016 het confederalisme van de N-VA als een “staatsgreep”, omdat de separatistische partij de Grondwet wou afschaffen teneinde een dialoog tussen het “Vlaams”, “Waals” en Brussels parlement op te starten. Dat is dezelfde analyse die de B.U.B. maakt.

Voornoemd parlementslid Tim Vandenput van Open VLD, die ook burgemeester van Hoeilaart is, pleitte in De Standaard van 25 januari 2016 voor massale herfederaliseringen:

ik vind […] dat de staatshervormingen veel te ver zijn doorgeschoten. Het gevolg is dat de structuren in dit land dikwijls stroef werken, duur zijn om te beheren en niet efficiënt zijn. Als burgemeester word ik er dagelijks op aangesproken.’ ‘Welke bevoegdheden zou u dan allemaal herfederaliseren?’‘Om te beginnen alle bevoegdheden die gesplitst zijn, zoals leefmilieu, mobiliteit en zelfs economie. Buitenlands beleid is nog zo’n voorbeeld. Als je denkt aan de Japan-rel (na een federale missie naar Japan vorig jaar kibbelden de federale en de Vlaamse regering over wiens bevoegdheid het is om dat soort economische missies te ondernemen, red.), kan je toch alleen maar besluiten dat het hier absurd geregeld is?’ ‘En hoe beschamend is het klimaatakkoord niet, waar we mee naar Parijs moesten trekken? Energie is geen domein dat we nog verder moeten versnipperen terwijl de tendens is dat het almaar Europeser wordt.’ ‘U hebt alleen niet zoveel medestanders voor uw visie.’ ‘Wel, dit is mijn visie, niet zozeer die van mijn partij. Er is vandaag geen meerderheid om bevoegdheden te herfederaliseren, maar de interesse ervoor is toch aan het groeien. Dat zie je ook in de studie. Men moet beseffen dat het ons minder kost aan overheid, en aan efficiëntie kan doen winnen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de verdere ontmanteling van de staat niet alleen België maar ook de regio’s gaat verzwakken.’ ‘Die mantra van “wat we zelf doen, doen we beter” klopt niét. Het is hoog tijd dat de politici opnieuw luisteren naar wat de mensen op straat zeggen en minder dicteren vanuit de ivoren toren – of die nu in Brussel of Antwerpen staat.’

Het resultaat van deze zeer democratische polemiek is dat er eindelijk in de media op een serieuze wijze gediscussieerd wordt over een versterking van België en zelfs over het unitarisme (in goede en slechte zin, maar dat is zonder veel belang). Zo heeft men ondermeer gesproken over de herfederalisering van de volgende bevoegdheidsdomeinen: economie, buitenlands beleid, energie, verdragsrecht, wapenexport, buitenlandse handel, sport, buitenlandse adoptie, de provincie- en gemeentewet [o.a. de benoeming van burgemeesters], gezondheidszorgen, leefmilieu, klimaat, landbouw en natuurbehoud, sportbeleid, openbare werken en mobiliteit, openbaar vervoer en het herstel van de bevoegdheden van de Senaat (DS, 25 en 26 januari 2016; DM, 26 januari 2016; RTBF, 26 januari 2016). Zoiets is nog nooit eerder gebeurd en is heel belangrijk voor de pro-Belgische beweging aangezien alles begint bij discussie over dit thema en het in vraagstellen van de nutteloze en schadelijke splitsingen.

5. Besluit

Voor de B.U.B. is het al sinds haar oprichting in 2002 duidelijk dat België niet met dit absurd taalfederalisme verder kan. De hele Belgische bevolking en zelfs het buitenland (klimaat, aanslagen in Parijs,…) lijden onder dit institutioneel en anti-Belgisch gedrocht.

Deze gunstige, pro-Belgische evolutie bij de particraten sluit gewoon aan bij wat de Belgen denken. Al in maart 2007 titelde La Libre Belgique dat uit een peiling volgde dat één op twee Belgen terug naar een unitair België wil. Na de immense flater van de 6de staatshervorming kan dit aantal alleen maar gestegen zijn. Voor de B.U.B. is het duidelijk dat de politici niet de mening van de Belgen kunnen blijven negeren. De terugkeer naar een unitair België is helemaal geen schande of pure nostalgie. Het is een noodzaak voor een efficiënte staat.

 

L’AUBE D’UNE NOUVELLE BELGIQUE UNITAIRE 

On ne peut plus le nier : le fédéralisme linguistique se désintègre de plus en plus et frôle l’effondrement. La criminalité, la pollution de l’environnement, les problèmes de mobilité, le commerce extérieur, la crise économique, la politique de la santé, même la bureaucratie de l’urbanisme : tous les domaines politiques peinent à cause du coût et de l’inefficacité du fédéralisme linguistique, un système vieux de 45 ans et obsolète. Une nouvelle étude universitaire démontre qu’une partie significative des parlementaires commencent aussi à s’en rendre compte. Une analyse du B.U.B..

Le 25 janvier 2016, la manchette du Standaard énonça : « La réforme de l’Etat vers plus de Belgique gagne en soutien politique ». La Libre Belgique titra : « Une majorité de députés estiment que la 6e réforme de l’Etat a été trop loin. »    Il ressort en effet d’une étude universitaire (VUB-UCL-ULG) que parmi les parlementaires vit une volonté de refédéralisation. Il s’agit même d’une majorité des parlementaires, presque d’une majorité qualifiée. Ainsi, les auteurs de l’étude écrivent:  “Une majorité d’élus considèrent même qu’elle [la sixième réforme de l’Etat] a été trop poussée puisqu’ils défendent – certes légèrement – un scénario de refédéralisation”.

L’enquête a été menée entre novembre 2014 et février 2015 enn utilisant un questionnaire de 25 questions portant sur les multiples sentiments identitaires des parlementaires ainsi que leur avis sur l’avenir de la Belgique. Sur l’ensemble de tous les Sénateurs, députés nationaux, régionaux et communautaires (hormis ceux du “parlement” germanophone) plus de 50% ont répondu à l’enquête.  Quels sont les résultats?

1. La réforme de l’Etat 

Si le chiffre 0 indique le désir d’une scission de la Belgique, le chiffre 10 marque la volonté d’un retour vers un Etat unitaire.  Le statu quo institutionnel correspond à 5. Or, le VB et  la N-VA défendent naturellement la première thèse (0,4 et 0,6). Le CD&V (4,5) se montre plutôt favorable à plus de défédéralisations, tandis que Défi (anciennement le FDF) souhaite un statu quo. Toutefois, comme le journal Le Soir du 25 janvier 2016 l’écrivit à juste titre: “de manière globale, on observe […] une évolution [en comparaison avec 2011, B.U.B.] qui va vers moins de défédéralisations, […] au CD&V”.

Toutefois, les députés de tous les autres partis souhaitent une Belgique renforcée. Cela vaut surtout pour le PTB et le sp.a (entre 6 et 10) (selon Le Soir, “le PTB/PVDA [n’est], pas loin du retour à la Belgique unitaire”), mais également pour Groen, MR et le VLD (entre 5 et 6). En 2011, les députés de tous ces partis souhaitaient une autonomie accrue pour les entités fédérées. Groen détenait le plus “haut” score avec 4,9. Quant à ce volet de l’enquête, La Libre Belgique conclut: “Depuis [2011], le scénario de la refédéralisation a progressé dans l’ensemble des partis, sans exception.”.

 2. Identité nationale 

Force est de constater que dans aucun parti – hormis dans VB et la N-VA – des parlementaires s’identifient uniquement à la “Flandre” ou à la “Wallonie”. Quels sont cependant les partis dont les parlementaires ont un sentiment belge fort développé ? Il y a tout d’abord le PTB, dont tous les parlementaires déclarent qu’ils s’identifient seulement à la Belgique. Ensuite, le sp.a (65% s’identifie plutôt ou uniquement à la Belgique), le MR et Groen (53%), le VLD (37%), le CDH (31%), le PS (26%), Ecolo (18,8%) et le CD&V (2,8%). La moitié des élus CD&V se disent tantôt “flamands” tantôt  belges. Un peu moins de la moitié se sentent plus “flamands” que belges. Le Soir affirme: “c’est sans surprise, on ne retrouve quasiment aucun élu N-VA et VB se sentant belge. Dans les autres formations, le sentiment belge est prépondérant”.

En revanche, le sentiment communautaire (“plutôt ou seulement “francophone” ou “Flamand”- “Wallon””) est articulé le plus fort au sein de la N-VA et du VB (100%) et dans une moindre mesure dans les rangs du CD&V (44,4%) et du FDF (37,5%). Ce même sentiment est faible (entre 10% et 20%) au SP.A, au VLD et au PS, voire très faible ou inexistant (entre 0 et 10%) chez les parlementaires du MR, du CDH, du PTB, de Groen ou encore d’Ecolo. La Libre l’a résumé ainsi: “L’enquête révèle […] une hausse de l’identité belge dans plusieurs partis. Ainsi, certains députés néerlandophones [notamment au sein du VLD et du sp.a, B.U.B.] se déclarent “uniquement belges”, et pas du tout flamands. En 2011, aucun député du Nord ne disait [n’osait?, B.U.B.] ressentir une identité uniquement belge. L’évolution est aussi perceptible du côté francophone. En cinq ans, les élus qui se sentent “plus belges que francophones”, voire “uniquement belges”, ont gagné en importance au MR […], mais aussi au PS […].

N’oublions d’ailleurs pas que tous les parlementaires ont été interrogés, donc aussi les nombreux parlementaires régionaux et communautaires. Or, il va de soi que le sentiment unitariste et probelge est plus fort parmi les membres du Parlement belge. On pourrait remarquer également que finalement,  puisqu’on vit dans une particratie où seulement quelques présidents de parti décident en petit comité et à huis clos sur les réformes de l’Etat, l’avis des parlementaires ne revêt pas beaucoup d’importance. Ce n’est pourtant que partiellement vrai puisque les partis politiques ne peuvent se moquer entièrement de l’opinion de leurs propres parlementaires.

3. L’analyse pertinente du Standaard 

L’éditorialiste du Standaard, Bart Brinckman a d’ailleurs posé une question très pertinente dans son éditorial du 25 janvier 2016 : “et si l’on vivait dans un pays sans discussions institutionnelles? Ce n’est quand même pas une coïncidence que le patronat flamand est ravi des priorités socio-économiques de ce gouvernement? Les querelles communautaires ne font que diminuer l’attention accordée à ces priorités. A la fin des années 1970, les politiciens belges furent tellement envoûtés par la réforme de l’Etat qu’ils ne se rendaient pas compte que notre économie frôlait la banqueroute. La période de 2007 de 2011 fut également caractérisée par la malgouvernance […] Le séparatisme ne donne pas de réponse à la question sur l’âge auquel les mineurs peuvent fumer […] “Plus de Flandre” ne va pas non plus résoudre les défis concernant l’aide à la jeunesse. Les jeunes souffrant d’autisme doivent attendre des années avant que l’aide professionnelle ne vienne à leur secours. Ce sont de tels défis qui démontrent que Voka [qui représente le patronat “flamand”, le même patronat qui n’en veut plus du communautaire donc] dit la vérité”.

Brinckman y ajoutait à juste titre que les points du programme de la N-VA qui ont séduit l’électeur (une politique de migration plus sévère et moins d’impôts) peuvent parfaitement être réalises au sein du gouvernement belge.

Selon l’éditorialiste, pour forcer le confédéralisme, la N-VA relancera sans doute la question des transferts entre les regions. A ce sujet, le ministre de l’intérieur Jan Jambon (N-VA) déclara en avril 2015: “Les transferts Nord-Sud, ça nous aide juste pour le marketing. Mais en fait, ça ne nous intéresse pas.” Les fameux transferts, tant décriés par les séparatistes, ne sont donc qu’un moyen pour scinder la Belgique. Et encore selon Brinckman: « Hormis le Vlaams Belang, la N-VA n’a aucun partenaire. Ce n’est pas tout. Une étude récente [voir ci-dessus] indique qu’une évolution opposée se dessine à ce sujet. Apparemment, beaucoup de politiciens en ont marre de l’éparpillement. […] Du côté wallon, les esprits évoluent dans le même sens”.

4. En route vers l’unitarisme

Une évolution vers une réforme de l’Etat qui débouche sur plus de Belgique est donc logique parce que bon nombre de politiciens en ont assez des disputes politico-communautaires que le fédéralisme n’a pas fait cesser, bien au contraire !

Dans l’émission « Face à l’Info » de la RTBF radio du 26 janvier 2016, présentée par Eddy Caekelberghs, on pouvait même constater un phénomène étrange qui a d’ailleurs été souligné par le journaliste en fin d’émission : le député VLD et néerlandophone Tim Vandenput y plaidait pour des refédéralisations tandis que le député CDH et francophone Francis Delpérée tenait un discours fataliste et pro-fédéraliste excluant toute refédéralisation de matières ! C’est le monde à l’envers puisque ce sont surtout les flamingants – et aussi le VLD qui faisait partie de ce courant politique jusqu’en 2013, l’année où le parti a rayé le “confédéralisme” de son programme – qui ont demandé les scissions. Ou peut-être que c’est normal puisqu’un bilingue défend la Belgique tandis qu’un unilingue continue à défendre obstinément le fédéralisme linguistique.

Probablement, la prise de position de Vandenput est également indicatrice d’un courant, certes encore timide, qui se manifeste dans plusieurs partis. M. Vandenput a notamment indiqué que son parti est partisan “d’une Belgique fédérale très forte” et que son discours était similaire à celui de Mme Rutten, présidente du VLD (Rutten avait déclaré, à l’occasion des vœux de nouvel an de son parti  le 18 janvier 2016 que celui-ci ne voulait rien entendre d’une nouvelle réforme de l’Etat en 2019).

Encore le 26 janvier 2016, John Crombez, président du SP.A, déclara dans De Standaard: “Même les ministres de la N-VA avouent [sans doute en catimini !, B.U.B.] qu’il vaut mieux réfédéraliser le commerce extérieur”. Or, M. Crombez fut auparavant membre du cabinet de Johan Vande Lanotte. En 2011, il a aidé à rédiger la fameuse “note Vande Lanotte” qui allait même beaucoup plus loin que l’actuelle sixième “réforme de l’Etat”, impliquant notamment la scission intégrale du commerce extérieur. Voilà un revirement assez remarquable. Qui plus est, Vande Lanotte même a qualifié dans De Standaard du 23 janvier 2016 le confédéralisme de la N-VA comme un “coup d’Etat”, vu que le parti séparatiste veut abroger la Constitution pour ensuite nouer un dialogue entre le parlement “flamand” et le parlement “wallon”. C’est également l’analyse du B.U.B..

Quant à ce parlementaire Tim Vandenput de l’Open VLD, qui est aussi bourgmestre de Hoeilaart, il a plaidé pour des refédéralisations massives (Le Standaard du 25 janvier 2016):

« Je trouve […] que les réformes de l’Etat sont allés beaucoup trop loin. La conséquence en est que les structures dans ce pays fonctionnent souvent mal, qu’elles sont coûteuses à gérer et inefficaces. En tant que bourgmestre, on m’interpelle tous les jours à ce propos. » « Quelles compétences souhaiteriez-vous alors refédéraliser ? » « D’abord toutes les compétences déjà scindées, comme l’environnement, la mobilité, voire l’économie. La politique étrangère est un autre exemple. Pensons à la querelle japonaise (après une mission fédérale au Japon l’année passée, les gouvernements fédéral et flamand se sont chamaillés sur la question de savoir duquel relève la compétence d’organiser ce genre de missions économiques, réd.), on ne peut que conclure que le système ici est absurde ? » « Et l’accord sur le climat est vraiment honteux, avec lequel on devait se rendre à Paris ? L’énergie n’est pas un domaine que nous devons éparpiller encore plus puisqu’ici il y a une tendance vers l’européanisation.’ ‘Vous n’avez pourtant pas beaucoup de collègues qui soutiennent votre thèse’. ‘Il s’agit de ma vision, pas tellement cette de mon parti. Aujourd’hui, il n’y a pas de majorité pour refédéraliser des compétences, mais l’intérêt dans ce sens est en train de croître. On le voit aussi dans cette étude. Il faut savoir que cela nous coûte moins en autorité publique et que cela peut nous faire gagner de l’efficacité. J’en suis profondément convaincu que le démantèlement continu de l’Etat n’affaiblira pas seulement la Belgique, mais aussi les régions.’ ‘Ce dogme de ‘ce qu’on fait nous-mêmes, on le fait mieux’ n’est pas correct. Il est grand temps que les politiciens écoutent de nouveau ce que disent les gens dans la rue et qu’ils dictent moins depuis leur tour d’ivoire – qu’elle se trouve à Bruxelles ou à Anvers’.

Le résultat de cette polémique très démocratique est qu’on a discuté enfin dans les médias de façon sérieuse du renforcement de la Belgique, voire de l’unitarisme (en sens positif et négatif, mais peu importe). On a parlé notamment de la refédéralisation des compétences suivantes:  l’économie, la politique extérieure, l’énergie, l’exportation des armes, le commerce extérieur, le sport, l’adoption à l’étranger, la tutelle sur les provinces et sur les communes [notamment la nomination des bourgmestres], les soins de santé, l’environnement, le climat, la politique rurale et la conservation de la nature, les travaux publics et la mobilité, les transports publics et la restauration des compétences du Sénat (DS, 25 en 26 janvier 2016; DM, 26 janvier 2016; RTBF, 26 janvier 2016). C’est du jamais vu et c’est très important pour le mouvement pro-belge parce que tout commence par l’ouverture du débat sur ce thème et la mise en cause des scissions inutiles et nuisibles.

5. Conclusion 

Pour le B.U.B., il est déjà clair depuis sa création en 2002 que la Belgique ne peut continuer avec ce fédéralisme linguistique absurde. Toute la population belge, voire l’étranger (climat, attentats de Paris,…) souffrent de ce monstre institutionnel et anti-belge.

Cette favorable évolution pro-belge chez les particrates ne fait que rejoindre l’opinion des Belges. Déjà en mars 2007, la Libre Belgique nous apprenait qu’un Belge sur deux souhaite retourner vers une Belgique unitaire. Après la bourde gigantesque de la 6ième réforme de l’Etat, ce nombre ne peut qu’avoir augmenté. Pour le B.U.B., il est clair que les politiciens ne peuvent continuer à nier l’opinion des Belges. Le retour vers une Belgique unitaire n’est pas du tout une honte ou de la pure nostalgie. C’est une nécessité pour revenir à un Etat efficace.