Categorie: Parti – Partij

10402923_10205983579129098_3586205961856027755_n

Op 28 februari 2015 hield de B.U.B. te Molenbeek zijn jaarlijkse nationale vergadering. De kwaliteit van de uiteenzettingen bewees eens te meer dat de B.U.B. één van de weinige oppositiepartijen in België is, die bovendien dicht bij de bevolking staat. Nochtans is ze grotendeels onbekend, wat duidelijk ten onrechte is.

Le 28 février 2015, le B.U.B. a tenu sa réunion nationale annuelle à Molenbeek. La qualité des exposés a prouvé de nouveau que le B.U.B. est un des seuls partis d’opposition en Belgique, qui est en outre proche du peuple, quoique largement inconnu – et manifestement à tort. Lire la suite – Lees Meer →

unnamed

De B.U.B. houdt zijn jaarlijkse nationale vergadering op zaterdag 28 februari 2015 om 14 u. De plaats is: Korenbeekstraat 231 in 1080 Brussel zijn (halte Hoogbosch van de bus 84 vanaf metro Beekkant). Dit is in de Mettewie-wijk, een rijkere wijk van Molenbeek.

Le B.U.B. tiendra sa réunion nationale annuelle le samedi 28 février 2015 à 14 h. L’adresse est : rue du Korenbeek 231 à 1080 Bruxelles (arrêt Hoogbosch du bus 84 depuis métro Beekant). C’est dans le quartier du Mettewie, un quartier plus riche de Molenbeek. Lire la suite – Lees Meer →

vlag

Suite à un incident qui s’est déroulé à Anvers le 22 et le 23 janvier 2015, le B.U.B. lance un appel aux Belges pour nous communiquer toutes les situations étranges et illégales concernant le pavoisement des édifices publics.

Volgend op een incident dat zich in Antwerpen op 22 en 23 januari 2015 voordeed, roept de B.U.B. de Belgen op alle vreemde en illegale situaties betreffende de bevlagging van openbare gebouwen te melden. Lire la suite – Lees Meer →

unnamed

Que notre démocratie vaut-elle encore lorsque les élections ne se déroulent pas de façon honnête, tant en ce qui concerne l’accès aux médias qu’en ce qui concerne le comptage des résultats ? Comment peut-on encore prendre au sérieux la politique actuelle dans ce contexte ?

Wat is onze democratie nog waard als de verkiezingen niet eerlijk verlopen, zowel wat mediatoegang als het tellen van de resultaten betreft? Hoe kan men in die context de huidige politiek nog ernstig nemen? Lire la suite – Lees Meer →

Brussels computerscherm bij de verkiezingen van 25 mei 2014 zonder terugkeermogelijkheid. - Ecran d

Le jeudi 20 novembre 2014, dix petits partis belges, à l’initiative du B.U.B., ont déposé plainte contre les déficiences électorales et la fraude électorale devant le juge d’instruction à Bruxelles. Ainsi, ils entendent dénoncer les vices électroniques qui se sont manifestés lors des élections fédérales, régionales, communautaires et européennes.

Op donderdag 20 november 2014 legden tien kleine Belgische partijen, op initiatief van de B.U.B., een klacht tegen de kiesgebreken en de kiesfraude voor de onderzoeksrechter te Brussel neer. Daarmee willen ze de elektronische problemen die zich op 25 mei 2014 bij de federale, gewestelijke, gemeenschaps- en Europese verkiezingen voorgedaan hebben, aan de kaak stellen.

Am Donnerstag den 20 November 2014 haben zehn kleine Belgische Parteien, auf Initiative der B.U.B., eine Klage gegen die Wahlfehler und den Wahlbetrug vor dem Untersuchungsrichter in Brüssel eingereicht. Damit wollen sie gegen die elektronischen Probleme, die sich am 25. Mai 2014 bei den Föderal-, Regional-, Gemeinschafts- und Europäische Wahlen ereignet haben, klagen. Lire la suite – Lees Meer →