belgischeunie@unionbelge.be

B.U.B. Brabant 2018

B.U.B. Brabant 2018

Marie-Luce Lovinfosse, lijsttrekker B.U.B. in “Vlaams”-Brabant (westelijk district). Marie-Luce Lovinfosse, tête de liste en Brabant “flamand” (partie occidentale); Photo – foto B.U.B.

Marie-Luce Lovinfosse, lijsttrekker B.U.B. in “Vlaams”-Brabant (westelijk district). Marie-Luce Lovinfosse, tête de liste en Brabant “flamand” (partie occidentale); Photo – foto B.U.B.