VLAANDEREN – LA FLANDRE

De Belgen hebben onder de invloed van hun nationalistische politici en media dikwijls de neiging om het noorden van België als “Vlaams” te beschouwen, namelijk de provincies Oost- en West-Vlaanderen – wat logisch is – evenals de provincies Antwerpen, “Vlaams” Brabant en Limburg en zelfs het Brussels hoofdstedelijk gewest. Het klopt dat die provincies samen (met uitzondering van Brussel dat trouwens niet meer van een provincie deel uitmaakt) wat de Belgische federale grondwet het “Vlaams gewest” noemt, vormen. Bovendien heten al die territoria samen (met inbegrip van Brussel) de “Vlaamse gemeenschap”, maar is dit een goede reden om het geheel “Vlaanderen” te noemen?

Les Belges, sous l’influence de leurs politiciens et médias nationalistes, ont souvent tendance à considérer comme « flamand » le nord de la Belgique, c’est-à-dire les provinces de Flandre occidentale et orientale – ce qui est logique – ainsi que les provinces d’Anvers, du Brabant « flamand » et du Limbourg, voire même la région de Bruxelles-Capitale. Il est vrai que ces provinces (à l’exception de Bruxelles, qui ne fait d’ailleurs plus partie d’une province) forment ensemble ce que la constitution fédérale belge appelle « la région flamande ». En outre, tous ces territoires réunis (Bruxelles y compris) constituent « la communauté flamande », mais est-ce une bonne raison pour appeler l’ensemble la « Flandre » ?

TIJD VOOR BELGISCH ONDERWIJS ! – POUR QUAND UN ENSEIGNEMENT BELGE?

Op 7 maart 2011 diende de Franstalige gemeenschap klacht in bij het Grondwettelijk Hof over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De “Vlaamse” gemeenschap wil immers voorrang geven aan de inschrijving van leerlingen van ouders die bewijzen Nederlands te kennen. De Franstalige Gemeenschap wil daarentegen dat het Nederlandstalige onderwijs meer allochtonen en anderstaligen opneemt, iets wat volgens hen te weinig gebeurt door de maatregelen in het decreet.

Le 7 mars 2011, la communauté francophone a formulé une plainte devant la Cour constitutionnelle concernant l’enseignement néerlandophone à Bruxelles. La communauté « flamande » entend en effet donner priorité à l’inscription d’élèves de parents qui prouvent la connaissance du néerlandais. En revanche, la communauté francophone veut que l’enseignement néerlandophone se charge davantage des allochtones et des allophones, ce que les mesures prescrites par le décret ne favoriseraient pas.

KOLONIALISME – COLONIALISME

Engelsen zeggen niet dat Schotland en Ierland Engeland zijn. Ze noemen het Groot-Britannië en het Verenigd Koninkrijk. Nochtans hebben ze ongeveer dezelfde media (BBC bijvoorbeeld).

Les Anglais ne disent pas que l’Ecosse et l’Irlande font partie de l’Angleterre. Ils les considèrent comme faisant partie de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Pourtant, ils ont à peu près les mêmes médias (la BBC par exemple).

SONDAGE – PEILING (VRT – DE STANDAARD)

Het duo VRT-De Standaard doet af en toe nog iets goeds met ons belastingsgeld. Zo bijvoorbeeld deze peiling (grafiek in kader) die op 8 oktober jl. wereldkundig werd gemaakt.

Ze bevestigt enkele trends die ook in de peiling van LLB (eind september) zichtbaar waren.

Parfois, le duo de la VRT et du Standaard fait encore quelque chose d’utile avec l’argent du contribuable. Par exemple ce sondage (graphique dans le cadre) qui a été publié le 8 octobre dernier.

Il confirme certaines tendances qui étaient aussi visibles dans le sondage de LLB (fin septembre).