OEKRAÏNE-OORLOG: GROTE SCHADE VOOR BELGISCHE FRUITTELERS – GUERRE EN UKRAINE: DOMMAGE IMPORTANT POUR LES CULTIVATEURS DE FRUITS BELGES

Aangezien België betrokken is bij de economische sancties die door de E.U. tegen Rusland zijn genomen n.a.v. het conflict in Oekraïne en de Russische president, Vladimir Putin, als antwoord op die sancties op 6 augustus bevolen heeft de import van landbouwkundige producten uit landen die Rusland gesanctioneerd hebben voor één jaar te verbieden of te beperken, wordt aan de Belgische fruitsector ernstige schade toegebracht.

Vu que la Belgique est impliquée dans les sanctions économiques prises par l’U.E. contre la Russie à l’occasion du conflit en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a ordonné, le 6 août, d’interdire ou de limiter pour un an les importations de produits agroalimentaires en provenance des pays ayant sanctionné la Russie. Ainsi, le secteur des fruits belge se trouve sérieusement affecté.

BEGROTING EN FEDERALISME: DE ECHTE VERSPILLING WORDT NOG STEEDS NIET AANGEPAKT – BUDGET ET FEDERALISME: LE VRAI GASPILLAGE N’EST TOUJOURS PAS SUPPRIME

Op 30 maart 2013 bereikte de regering een akkoord over de begrotingscontrole. Initieel zou ze op zoek gaan naar 2,5 miljard euro. Zelfs op die manier zou er geen begroting in evenwicht komen, maar zou het tekort op de begroting tot 2,15% van het BBP beperkt blijven. De Europese Commissie gaf echter op 25 maart jl. toestemming om die begrotingsnorm te lossen in ruil voor “structurele maatregelen”. Uitendelijk bedraagt het tekort 2,46%, maar structurele maatregelen blijven uit.

Le 30 mars 2013, le gouvernement a conclu un accord sur le contrôle budgétaire. Au départ, il fallait trouver 2,5 milliards d’euros. Même dans ce cas, le budget ne serait pas en équilibre, mais le déficit budgétaire serait limité à 2,15% du PIB. Toutefois, le 25 mars 2013, la Commission européenne a autorisé la Belgique de s’écarter de la règle budgétaire en échange de “mesures structurelles”. Finalement, le déficit s’élève à 2,46%, mais des mesures structurelles sont absentes.

TAALWETGEVING VEROORZAAKT VERKEERSINFARCT – LA LEGISLATION LINGUISTIQUE OBSTRUE LE TRAFIC

Het Gewestelijk Expresnet (GEN) dreigt alweer te worden uitgesteld, deze keer tot 2020, wegens de vernietiging van de bouwvergunning voor de spoorlijn Brussel-Nijvel door de Raad van State en dit op basis van een klacht van een ijverige burger tegen het taalgebruik in het openbaar onderzoek. Dat moest in het Nederlands gebeuren maar vond plaats in het Frans. Een klein deel van het toekomstig treintracé ligt immers in de buurt van de faciliteitengemeente Linkebeek.

Le Réseau express régional RER risque d’être remis à 2020 à cause d’une décision purement linguistique : le Conseil d’Etat se basant sur la plainte d’un citoyen pointilleux concernant l’usage des langues lors de l’enquête publique, a annulé le permis de bâtir de la voie ferrée Bruxelles-Nivelles. L’enquête a eu lieu en français et non en néerlandais, alors qu’une petite partie du tracé avoisine la commune à facilités de Linkebeek.

FORD GENK: EST-IL TEMPS POUR UNE INDUSTRIE AUTOMOBILE BELGE? – TIJD VOOR EEN BELGISCHE AUTO-INDUSTRIE ?

La fermeture de l’usine de Ford à Genk coûte, de façon directe et indirecte, au moins 10.000 emplois. Ce n’est pas la première fois que le secteur automobile en Belgique est fortement affecté: en avril 1997, Renault-Vilvorde fermait ses portes (3.000 travailleurs licenciés), début 2010, Opel-Anvers subissait le même sort (2.500 emplois perdus). Par ailleurs, aussi les usines de Volkswagen et d’Audi furent gravement touchées. Une industrie automobile belge peut-elle voir le jour?

De sluiting van de fabriek van Ford in Genk kost rechtstreeks en onrechtstreeks aan minstens 10.000 mensen hun baan. Het is niet de eerste maal dat de autosector in België zwaar getroffen wordt: in april 1997 sloot Renault-Vilvoorde de deuren (3.000 werknemers op straat), begin 2010 gebeurde hetzelfde bij Opel-Antwerpen (2.500 werknemers aan de deur). Ook Volkswagen en Audi deelden in de klappen. Is een Belgische auto-industrie levensvatbaar?

EEN EENGEMAAKT BELGISCH VERKEERSBELEID – UNE POLITIQUE DE MOBILITE BELGE UNIFIEE

Op 3 oktober 2012 staakten de drie grote spoorvakbonden. De reden voor deze staking waren de plannen die minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette (PS) in juni 2012 bekendmaakte. Sedert 1 januari 2005 kent de NMBS-groep een drieledige structuur. Infrabel beheert het spoor, de NMBS zorgt voor de treinen en reizigers en de NMBS-Holding is de overkoepelende groep, die ook de treinstations beheert.

Le 3 octobre 2012, les trois grands syndicats des cheminots ont fait grève. Cette grève a été provoquée par les plans que le ministre des entreprises publiques, Paul Magnette (PS), a dévoilé en juin 2012. Depuis le 1er janvier 2005, le groupe SNCB est composé d’une structure en trois parties: Infrabel qui gère les voies ferrées, la SNCB qui gère les trains et les voyageurs et le Holding SNCB, qui chapeaute les deux premières entités et qui gère également le bâti (les gares).