belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

60 JAAR GELEDEN: EXPO 58, EEN SYMBOOL VAN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST – IL Y A 60 ANS: L’EXPO 58, UN SYMBOLE DU PASSE ET DE L’AVENIR

Op 17 april 1958 opende de Wereldtentoonstelling in Brussel, hoofdstad van het unitaire België. Tot bij de sluiting op 19 oktober 1958 zouden meer dan 40 miljoen mensen de Expo op de Heizel bezoeken. Dit is tot op vandaag het grootste evenement dat België georganiseerd heeft en kan nog altijd als het hoogtepunt van de naoorlogse Belgische beschaving beschouwd worden.

Le 17 avril 1958, l’Exposition universelle de Bruxelles, capitale de la Belgique unitaire, ouvrait ses portes. Jusqu’à la fermeture le 19 octobre 1958, plus de 40 millions de personnes visiteraient l’Expo au Heysel. A ce jour, il s’agit du plus grand évènement jamais organisé par la Belgique et peut toujours être considéré comme l’apogée de la civilisation belge d’après-guerre.

100 JAAR GELEDEN HEBBEN ENKELE FLAMINGANTEN DE ”VLAAMSE” ONAFHANKELIJKHEID UITGEROEPEN – IL Y A 100 ANS, QUELQUES FLAMINGANTS ONT DECLARE L’INDEPENDANCE DE LA “FLANDRE”

De “Vlaams”-”nationalisten” van vandaag worden er niet graag aan herinnerd, maar 100 jaar geleden, op 22 december 1917, riep de collaborerende Raad van Vlaanderen de onafhankelijkheid uit. Zelfs in Berlijn kon men er niet mee lachen.

Les nationalistes “flamands” d’aujourd’hui n’aiment pas trop s’en souvenir, mais il y a 100 ans, le 22 décembre 1917, le Conseil de Flandre, un organisme collaborant avec l’occupant allemand déclara l’indépendance. Même à Berlin, on ne l’appréciait pas.

OPENLIJKE VERERING NAZISME DOOR DE N-VA – LA N-VA GLORIFIE OUVERTEMENT LE NAZISME

Op 11 december 2016 postte Karlijn Deene (N-VA), gemeenteraadslid te Gent en raadgeefster van de ”Vlaamse” regering, het volgende bericht op de sociale netwerksite Facebook (link):

“Allerlaatste bijeenkomst van vriendenkring Sneyssens. Samen met mijn opa.

Beklijvend moment toen Oswald Van Ooteghem hulde bracht aan de gesneuvelde en overleden kameraden, en voor hen de joelkaars aanstak.”

Le 11 décembre 2016, Karlijn Deene (N-VA), conseillère communale de la ville de Gand et conseillère du gouvernement ‘flamand’, publia sur le réseau social Facebook le message suivant (lien):

“La toute dernière réunion du vriendenkring Sneyssens (cercle d’amis Sneyssens, B.U.B.). Ensemble avec mon grand-père.

Moment touchant lorsque Oswald Van Ooteghem salua les soldats tombés et les camarades décédés et alluma pour eux une chandelle de Yule.”

IL Y A 100 ANS: LA VICTOIRE DE TABORA – 100 JAAR GELEDEN : DE OVERWINNING VAN TABORA

Le 19 septembre 1916, en pleine première guerre mondiale, l’armée du Congo belge s’emparait de Tabora, capitale militaire allemande en Tanzanie. Ce ne fut pas seulement une consolation pour la métropole belge, mais il s’agissait aussi de la victoire la plus expansionniste d’une armée belge.

Op 19 september 1916, in volle Eerste Wereldoorlog, veroverde het leger van Belgisch Congo het Duitse militaire bolwerk van Tabora in Tanzania. Dit was niet alleen een opsteker voor het Belgische thuisfront, maar ook de meest expansionistische overwinning van een Belgische strijdkracht.

HERDENKING VAN DE TROONSBESTIJGING VAN KONING LEOPOLD II – COMMEMORATION DE L’INTRONISATION DU ROI LEOPOLD II

150 jaar geleden, op 17 december 1865, legde Koning Leopold II de grondwettelijke eed als tweede Koning der Belgen af voor de Kamers. Tijdens zijn koningschap, dat van 1865 tot 1909 duurde, werd België een economische macht op wereldschaal.

Le 17 décembre 1865, il y a 150 ans, le Roi Léopold II prêtait le serment constitutionnel devant les Chambres comme deuxième Roi des Belges. Sous son règne de 1865 à 1909, la Belgique devenait une puissance économique de premier rang.