bron-source: Album de famille, s.l, s.d., Inforcongo, p. 67

EXCUSES AAN CONGO ZIJN NUTTELOOS – DES EXCUSES AU CONGO SONT INUTILES

Onlangs vroeg een Commissie van de VN België om excuses over zijn koloniaal verleden. Een van de eerste partijen die deze aanbevelingen voor haar anti-Belgisch karretje spande, was de separatistische N-VA waarvan de banden met de collaboratie met de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog goed gekend zijn. De B.U.B. vindt verontschuldigen voor de Belgische politiek in Congo tussen 1885 en 1960 nutteloos .

Récemment, un comité de l’ONU a demandé des excuses de la Belgique pour son passé colonial. L’un des premiers partis ayant utilisé ces recommandations à des fins antibelges fut la N-VA, qui – rappelons-le – est une organisation séparatiste dont les liens avec la collaboration avec le régime nazi durant la Seconde Guerre Mondiale sont bien connus. Le B.U.B. trouve que les excuses pour la politique belge au Congo entre 1885 et 1960 sont inutiles.

11.11.1918 – 11.11.2018

Op 11 november hebben de Belgen de wapenstilstand herdacht die een einde stelde aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. De iure werd de oorlog beëindigd door verschillende opeenvolgende verdragen van 1919 en 1920 met Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Door het verdrag van Versailles van 1919 werd België zeer karig gecompenseerd voor het enorme offer dat tijdens de oorlog gebracht werd. Ons land verkreeg slechts de Oostkantons en het mandaat over de Duitse kolonie Ruanda-Urundi in Afrika.

Le 11 novembre, les Belges ont commémoré l’armistice qui mit, maintenant il y a cent ans, fin à la Première Guerre Mondiale. Sur le plan du droit la guerre fut terminée par différents traités consécutifs de 1919 et de 1920 conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Par le traité de Versailles de 1919 la Belgique a été maigrement compensée pour son sacrifice. Notre pays n’obtenait que les cantons de l’Est et le mandat sur le Ruanda-Urundi, une colonie allemande en Afrique.

PERS VERTELT LEUGENS OVER BELGISCH CONGO – LA PRESSE RACONTE DES MENSONGES SUR LE CONGO BELGE

Op het jaarlijkse Pukkelpop-muziekfestival in Hasselt (provincie Limburg) (15-18 augustus 2018) zou een Congolese vrouw uitgescholden zijn door racistische jongeren. De B.U.B. veroordeelt ten strengste elke vorm van racisme, maar is het niet eens met het feit dat dit incident misbruikt wordt om de Belgische koloniale periode in Congo in een verkeerd daglicht te stellen.

Lors du festival musical annuel de Pukkelpop à Hasselt (province du Limbourg) (15-18 août 2018) une femme congolaise aurait été victime d’insultes de la part de quelques jeunes racistes. Le B.U.B. condamne formellement chaque forme de racisme, mais n’est pas d’accord avec le fait qu’on abuse de l’incident pour diffamer la période coloniale belge au Congo.

60 JAAR GELEDEN: EXPO 58, EEN SYMBOOL VAN HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST – IL Y A 60 ANS: L’EXPO 58, UN SYMBOLE DU PASSE ET DE L’AVENIR

Op 17 april 1958 opende de Wereldtentoonstelling in Brussel, hoofdstad van het unitaire België. Tot bij de sluiting op 19 oktober 1958 zouden meer dan 40 miljoen mensen de Expo op de Heizel bezoeken. Dit is tot op vandaag het grootste evenement dat België georganiseerd heeft en kan nog altijd als het hoogtepunt van de naoorlogse Belgische beschaving beschouwd worden.

Le 17 avril 1958, l’Exposition universelle de Bruxelles, capitale de la Belgique unitaire, ouvrait ses portes. Jusqu’à la fermeture le 19 octobre 1958, plus de 40 millions de personnes visiteraient l’Expo au Heysel. A ce jour, il s’agit du plus grand évènement jamais organisé par la Belgique et peut toujours être considéré comme l’apogée de la civilisation belge d’après-guerre.

100 JAAR GELEDEN HEBBEN ENKELE FLAMINGANTEN DE ”VLAAMSE” ONAFHANKELIJKHEID UITGEROEPEN – IL Y A 100 ANS, QUELQUES FLAMINGANTS ONT DECLARE L’INDEPENDANCE DE LA “FLANDRE”

De “Vlaams”-”nationalisten” van vandaag worden er niet graag aan herinnerd, maar 100 jaar geleden, op 22 december 1917, riep de collaborerende Raad van Vlaanderen de onafhankelijkheid uit. Zelfs in Berlijn kon men er niet mee lachen.

Les nationalistes “flamands” d’aujourd’hui n’aiment pas trop s’en souvenir, mais il y a 100 ans, le 22 décembre 1917, le Conseil de Flandre, un organisme collaborant avec l’occupant allemand déclara l’indépendance. Même à Berlin, on ne l’appréciait pas.