Wat betekent 21 juli? – Que signifie le 21 juillet?

Wat betekent 21 juli?

1. Vanaf de Bourgondische Tijd

België is niet zomaar uit de lucht komen vallen, maar kan integendeel terugblikken op een lange aanloop naar haar onafhankelijkheid. De natie die vandaag ons land is, is wat het territorium betreft quasi dezelfde gebleven sinds de éénmaking onder Filips de Goede (1430). Inderdaad kan men stellen dat de Bourgondiërs definitief komaf probeerden te maken met het feodale stelsel en als dusdanig met de Middeleeuwen zelf. De zgn. 17 provinciën (ongeveer het territorium van ons land en Nederland samen), zouden op het einde van de 15e eeuw in de handen van het huis van Habsburg komen te vallen en als dusdanig achtereenvolgens in Spaanse en in Oostenrijkse handen terechtkomen.

2. Onder invloed van de Verlichting: De Brabantse Omwenteling

Terwijl gedurende de Middeleeuwen en het hele Ancien Régime door (tot het einde van de 18e eeuw) de machthebbers uit andere Europese vorstenhuizen als legitiem aanvaard werden, zwakte dit idee af o.i.v. de Verlichting, die ideeën als vrijheid van mening en volkssoevereiniteit naar voren bracht. De Amerikaanse Revolutie (1776) had reeds komaf gemaakt met het Engels bewind op het Amerikaanse continent, maar ook Europa zou spoedig bevangen raken door een revolutionaire koorts. Immers, het waren Franse en Engelse denkers die idealen fulmineerden die ingingen tegen het steeds meer en meer absolutistische bestuur van vorsten, die zich geïnspireerd wisten door God (le droit divin) of door de Rede (zgn. Verlicht Despotisme, “alles voor het volk, niets door het volk”). Jozef II had in de ogen van vele inwoners van de Zuidelijke Nederlanden de oude privileges geschonden, bovendien was zijn zeer centralistische politiek, die ook erg anti-klerikaal getint was allerminst democratisch te noemen. In 1788/9
barstte een opstand los, geleid door twee advocaten Van der Noot en Vonck ongeveer gelijktijdig in Brabant en in de rest van wat later België worden zou. In oktober werden de Kempen bevrijd, in november Gent. Beschamend was vooral de Oostenrijkse nederlaag te Turnhout, waar het volk, net als op zovele andere plaatsen spontaan in opstand gekomen was. Maar de Verenigde Belgische Staten ( opgericht in januari 1790) waren geen lang leven beschoren. De staat was op een losse, federale leest geschoeid en werd niet erkend door de buitenlandse grootmachten. Bovendien waren de belangentegenstellingen tussen Vonck en Vandernoot te groot: de veel democratischere Vonck die een reële volksinspraak mét scheiding der machten wenste, botsten te zeer met het ideeëngoed van zijn oude medestander, die een zeer conservatieve en ultra-klerikale mening toegedaan was. Bovendien was hing het gezag te los aaneen. D.m.v. de grootmachten werd (voorlopig) het Oostenrijks gezag hersteld, tot ongenoegen van degenen die zich ondertussen patriotten waren gaan noemen. Voor de eerste keer werden toen tricolores gehesen.

3. De Franse Revolutie, Napoléon en het VKN

De Franse Revolutie van 1789 was ondertussen expansionistisch geworden en de opnieuw herstelde Oostenrijkse Nederlanden werden van 1790 tot 1794 een strijdtoneel tussen Fransen en Oostenrijkers. Het aankomen van Napoléon (1799) zorgde wel voor een relatieve rust in de aangehechte territoria, waaronder de Zuidelijke Nederlanden (1802), maar allerminst voor “democratie”. Na Waterloo (1815) trachtten de grootmachten de orde op het continent weer te herstellen. Een evenwicht werd nagestreefd en Frankrijk werd terug binnen zijn oude grenzen van voor 1789 ingekapseld. In die optiek werd een gordel van bufferstaten aangelegd, met ten noorden van Frankrijk het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat twee territoria, die sinds 1585 gescheiden waren (de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden, toen owv dynastieke en godsdienstige redenen o.m. onder het toenmalig Spaans bewind) weer samenbracht. Tot vorst werd Willem I aangeduid, een ambitieus man die een Europese machtspolitiek wilde voeren en, zo mogelijk, een wereldmogendheid wilde maken van een klein land. Maar het Zuiden industrialiseerde sneller dan het meer agrarische Nederland, zodat de liberale burgerij steeds meer zelfbewust ging optreden. Willem I was een een verlicht despoot te noemen die met een bicameralistisch stelsel werkte waarvan de 1e Kamer ook wel als ‘la ménagerie du Roi’ omschreven werd, rechtstreeks door hem werd benoemd. Willem I was geen slecht vorst, maar werkte centralistisch en hield geen rekening met historische particularismen.

Historisch gegroeide, politieke, sociale, religieuze enz. hoopten zich op en leidden tot de Belgische Omwenteling.

4. De Belgische Revolutie

Uiteindelijk resulteerden 15 jaar opgekropte spanningen in de omwenteling van 1830, die een zeer dynamische en moderne staat zou scheppen. De Liberalen wilden uiteraard meer vrijheden, maar ook de katholieken eisten hun vrijheden op en waren daarvoor bereid de principes van een parlementaire democratie te aanvaardden. Als dusdanig vonden beide groepen elkaar (zgn. Unionisme). Vanaf augustus 1830 deden zich te Brussel ongeregeldheden voor (na de opvoering van de Stomme van Portici (26/08) waarin de woorden ‘amour sacré de la patrie’ weerklonken). Te Parijs was ondertussen ook reeds een opstand tegen het Ancien régime begonnen (julirevolutie, het meer democratische régime zou daar echter maar 20 jaar stand houden). De opstand in Brussel van augustus 1830 was uiteindelijk- in den beginne- een opstand van het volk, dat sterk verarmd was, o.m. door mislukte graanoogsten. Pas later zou de burgerij (die in bepaalde delen van Brussel de Nederlanders steunde maar “bang” werd van het volk) de opstand tot de hare maken, omdat ze zag dat ze door de sociale opstand haar doelen kon verwezenlijken. Ondertussen namen de onlusten overal in België toe en werd er eind september door de Nederlandse milities in Brussel tot bloedvergieten overgegaan, wat de tegenstellingen nog verscherpte. De Belgische Omwenteling was dan wel in Brussel begonnen, zij was géén Brusselse opstand maar een nationale revolte. Uit Leuven, Luik, Henegouwen, Vlaanderen en Namen stroomden contingenten toe, terwijl ook de Nederlands milities naar de hoofdstad zonden. Op 23 september 1830 werden de Nederlandse Contingenten na een gewapend treffen en verbitterde weerstand van dit pasgevormd Belgisch leger uit het Park van Brussel verdreven. Het was toen dat voor het eerst de Brabançonne werd gespeeld en dat de nationale driekleur (die ook al in 1788 gebruikt werd) gehesen werd.
5. Onafhankelijkheid,Grondwet en Monarchie

In allerijl werd een Voorlopige Regering (4 oktober) samengeroepen, die een reeks spectaculaire maatregelen afkondigden: naast het uitroepen van een soevereine staat, onbeperkte meningsvrijheid, onderwijsvrijheid, vrijheid van vereniging,persvrijheid,vrijheid van vergadering en godsdienst etc… In één klap was België de meest moderne,vooruitstrevende en liberale staat van Europa, en zelfs van de wereld. Verkiezingen werden georganiseerd (weliswaar op de basis van cijnskiesrecht maar met kiesgeheim, wat zeer ongewoon was in die tijd) en een Nationaal Congres werd verkozen: op 7 februari 1831 werd de Grondwet van het Koninkrijk België gestemd, met een tweekamerstelsel, rechstreekse verkiezingen van beiden en met een parlementaire monarchie. Een parlement met strikte scheiding der machten en een Koning die trouw moest zweren voor de volksvertegenwoordigers. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd in de Europese geschiedenis.
Later die maand werd Surlet de Chokier als voorlopig Regent aangesteld, tot op het moment dat een geschikte kandidaat voor de troon gevonden was.
Op 4 november 1830 reeds was het jonge Koninkrijk door de grootmachten erkend: Rusland wilde nog wel tussenkomen, maar werd gehinderd door een opstand in Polen (dat onder Russisch gezag viel), en Pruisen wilde geen oorlog met Oostenrijk riskeren owv de Belgische kwestie. De breuk met de machten van het Ancien Régime was in ons land compleet. Beslist werd dat België “eeuwigdurend neutraal” zou zijn, een toestand die tot 1945 bewaard zou blijven. Op 21 juli legde de eerste Koning der Belgen, Léopold, van Saksen-Coburg te Brussel de eed van trouw af aan de natie. Het feit dat de Belgische Grondwet zo liberaal en origineel was, wordt niet alleen bewezen door het grote aantal Europese landen dat ze nadien zou overnemen (vb: Griekenland), maar ook door het feit dat ze tot op de dag vandaag standhoudt (de vernieuwingen erin waren wel bv de democratisering in de richting van de arbeiders-afschaffing van de wet Le Chapelier die vakbonden verbood en verruiming, vooral vanaf 1893 van het kiesrecht. Ook de federalisering gedurende de laatste 30 jaar van de Belgische Staat was een belangrijke vernieuwing). Na 1830 zou ons land al gauw de top vijf van de meest geïndustrialiseerde naties ter wereld binnen duiken, een voorbeeld hiervan is dat België (op Engeland na) het eerste land ter wereld was waar spoorwegen aangelegd werden.

Que signifie le 21 juillet?

1. A partir de l’époque bourguignonne

La Belgique ne s’est pas faite en un jour et peut se targuer d’avoir bien préparé son indépendance. La nation qui est aujourd’hui notre pays n’a quasiment pas connu de changements territoriaux depuis son unification sous Philippe le Bon (1430). Les Bourguignons tentèrent en effet de mettre définitivement fin au morcellement féodal et, par conséquent, au Moyen Age proprement dit. Ce qu’on appelle les 17 provinces (plus ou moins le territoire regroupant notre pays et les Pays-Bas) devait tomber à la fin du 15e siècle entre les mains de la maison des Habsbourg et, en tant que tel, revenir successivement à l’Espagne et à l’Autriche.


2. Sous l’influence du Siècle des lumières : la Révolution brabançonne

Alors que durant le Moyen Age et tout l’Ancien Régime (jusqu’à la fin du18e siècle) la population avait considéré les monarques des autres dynasties européennes comme légitimes, cette idée s’est effritée sous l’influence du Siècle des lumières, qui avança des nouveaux principes, comme liberté de pensée et souveraineté populaire. Bien que la Révolution américaine (1776) eût déjà mis fin à l’occupation anglaise sur le continent américain, la fièvre révolutionnaire devait bientôt gagner l’Europe. Ce furent en effet des penseurs français et anglais qui fulminaient contre les régimes de plus en plus absolutistes de souverains se croyant inspirés par Dieu (le droit divin) ou par la Raison (ce qu’on appelle le Despotisme éclairé, «tout pour le peuple, rien par le peuple»). Joseph II avait, aux yeux de nombreux habitants des Pays-Bas méridionaux, violé les anciens privilèges ; en outre, sa politique très centraliste, qui plus est anticléricale, n’était nullement démocratique. Une révolte éclata en 1789, dirigée par les deux avocats Van der Noot et Vonck dans le Brabant et les régions qui allaient devenir la Belgique. La Campine fut libérée en octobre, Gand en novembre. La déroute fut totale pour l’Autriche avec sa défaite à Turnhout, le peuple s’y était révolté spontanément, tout comme à de nombreux autres endroits. Mais les Etats Belgiques Unis (fondés en janvier 1790) n’étaient pas destinés à faire long feu. L’Etat était dirigé d’après un modèle chancelant et fédéral et ne fut pas reconnue par les puissances étrangères. En outre, les conflits d’intérêt étaient trop grands entre Vonck et Van der Noot : Vonck, aux idées plus démocratiques, souhaitant une réelle participation du peuple et la séparation des pouvoirs, se heurta fatalement aux convictions très conservatrices et ultra-cléricales de son ancien partisan. Aussi l’autorité fut-elle très précaire. Après l’immixtion des grandes puissances, l’autorité autrichienne fut rétablie (provisoirement), au détriment de ceux qui avaient commencé à s’appeler «patriotes». C’est à cette époque que l’on hissa le drapeau tricolore pour la première fois.
3. La Révolution française, Napoléon et le Royaume des Pays-Bas

La Révolution française de 1789 avait entre-temps revêtu un caractère expansionniste si bien que les Pays-Bas autrichiens, récemment unifiés, devinrent de 1790 à 1794 le théâtre de batailles entre Français et Autrichiens. Cependant, la venue de Napoléon (1799) pacifia relativement les territoires annexés, dont les Pays-Bas méridionaux (1802), sans y apporter toutefois la «démocratie». Après Waterloo (1815), les grandes puissances tentèrent de rétablir l’ordre sur le vieux continent. On aspira à un équilibre et la France fut confinée à l’intérieur d’un territoire aux frontières datant d’avant 1789. A cet effet, une ceinture d’Etats tampon fut établie, avec au nord de la France le Royaume des Pays-Bas, réunissant deux territoires divisés depuis 1585 (les Pays-Bas septentrionaux et méridionaux, séparés jadis pour des motifs dynastiques et religieux sous la domination espagnole). Guillaume I en devint le nouveau souverain, c’était un homme ambitieux qui voulait mener une politique de force et, si possible, faire d’un petit pays une puissance mondiale. Mais le Sud s’industrialisa plus rapidement que la Hollande essentiellement agraire, si bien que la bourgeoisie libérale commença à s’émanciper. Guillaume I était un souverain autoritaire, ou – dans le meilleur des cas – un despote éclairé régnant par le biais d’un bicaméralisme dont il nomma directement la 1e Chambre, surnommée ‘la ménagerie du Roi’. Le poids démographique des régions belges pesa plus lourd que les régions néerlandaises, mais elles étaient complètement sous-représentées aux Etats Généraux (cf. le Parlement actuel). En outre, Guillaume I imposa le néerlandais comme seule langue officielle, une langue que ni les néerlandophones, ni les francophones de Belgique ne maîtrisaient (pas de liberté de l’emploi des langues contrairement à la Constitution belge de 1831) tandis qu’il brida le clergé catholique aux dépens du nord calviniste. Pour pouvoir mener sa politique, Guillaume I manipula la Constitution comme bon lui semblait (ce qu’on appela plus tard avec mépris l’arithmétique hollandaise, les absents dans la Chambre étaient par exemple considérés comme ayant voté oui).
4. La Révolution belge

Finalement, les tensions accumulées pendant 15 ans provoquèrent la Révolution de 1830 qui devait créer un Etat très dynamique et moderne. Les libéraux voulaient évidemment plus de libertés, tout comme les catholiques exigeaient les leurs ; les deux groupes étaient donc disposés à accepter les principes d’une démocratie parlementaire et parvinrent à un accord (appelé l’Unionisme). A partir d’août 1830, Bruxelles devint le théâtre de troubles après la représentation de la Muette de Portici (26/8) où les paroles ‘amour sacré de la patrie’ retentirent. Parallèlement, une révolution éclata également à Paris contre l’Ancien régime (révolution de juillet, le régime plus démocratique ne devait se maintenir que 20 ans). La révolution à Bruxelles en août 1830 était en définitive – au début du moins – une insurrection du peuple, devenu très pauvre, notamment à cause des mauvaises récoltes. Ce n’est que plus tard que la bourgeoisie (qui, dans certaines parties de Bruxelles, soutenait les Hollandais mais «craignait» le peuple) s’accapara de la révolution, parce qu’elle réalisa qu’elle pouvait réaliser ses objectifs à travers cette révolution sociale. Entre-temps, les troubles s’étendirent à toute la Belgique alors que, à la fin de septembre, les milices néerlandaises provoquaient des effusions de sang à Bruxelles, ce qui accentua davantage les antagonismes entre les deux parties. Bien que commencée à Bruxelles, la Révolution belge n’était plus exclusivement bruxelloise, mais nationale. De Louvain, de Liège, du Hainaut, des Flandres et de Namur affluaient des contingents à Bruxelles, tandis que les Hollandais y envoyèrent également des milices. Le 23 septembre 1830, après un affrontement armé et une résistance acharnée, les contingents néerlandais furent chassés du Parc de Bruxelles par une armée belge improvisée. A cette occasion, on joua la Brabançonne pour la première fois et l’on hissa le drapeau tricolore national (utilisé déjà en 1789).
5. Indépendance, Constitution et Monarchie

Un gouvernement provisoire fut composé en toute hâte (4 octobre), qui prit une série de mesures spectaculaires : proclamation d’un Etat indépendant, liberté de pensée, d’enseignement, d’association, de presse, de réunion et de religion, etc. et ce sans aucune restriction. En une fois la Belgique était devenue l’Etat le plus moderne, progressiste et libéral d’Europe, voire du monde. On organisa des élections (quoique sur la base du suffrage censitaire mais avec secret du vote, ce qui était peu habituel à cette époque) pour élire un Congrès National : le 7 février 1831, la Constitution du Royaume de Belgique fut approuvée, prévoyant un bicaméralisme, des élections directes pour les deux chambres, une monarchie parlementaire, un parlement avec une stricte séparation des pouvoirs et un Roi qui devait prêter serment devant les députés. Un précédent dans l’histoire de l’Europe. On désigna Surlet de Chokier plus tard dans le mois comme régent provisoire jusqu’à ce qu’un candidat parfait soit trouvé pour le trône. Le 4 novembre 1830, le jeune royaume fut reconnu par les grandes puissances : la Russie chercha à intervenir, mais en fut empêchée par une révolte en Pologne (sous domination russe), tandis que la Prusse ne désirait pas une guerre avec l’Autriche à cause de la question belge. La rupture avec les puissances de l’Ancien Régime fut complète. Il fut décidé que la Belgique adopterait une «neutralité perpétuelle», une situation qui devait durer jusqu’en 1945. Le 21 juillet 1831, le premier Roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg prêta serment de fidélité à la nation. Le caractère libéral et original de la Constitution belge se traduit non seulement par le grand nombre de pays européens qui la reprendraient par la suite (p. ex. la Grèce), mais également par le fait qu’elle s’est maintenue jusqu’à ce jour. Il y a cependant eu quelques rénovations, par exemple la démocratisation ouvrière – annulation de la loi Le Chapelier qui interdisait les syndicats – et l’extension, surtout à partir de 1893, du droit de vote. La fédéralisation des 30 dernières années de l’Etat belge est également un exemple frappant de ce caractère rénovateur. Après 1830, notre pays devait bientôt rejoindre le top cinq des nations les plus industrialisées au monde, un exemple étant que la Belgique est (après l’Angleterre) le premier pays au monde où l’on a posé des rails de train.