belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

TIJD VOOR BELGISCH ONDERWIJS ! – POUR QUAND UN ENSEIGNEMENT BELGE?

Op 7 maart 2011 diende de Franstalige gemeenschap klacht in bij het Grondwettelijk Hof over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De “Vlaamse” gemeenschap wil immers voorrang geven aan de inschrijving van leerlingen van ouders die bewijzen Nederlands te kennen. De Franstalige Gemeenschap wil daarentegen dat het Nederlandstalige onderwijs meer allochtonen en anderstaligen opneemt, iets wat volgens hen te weinig gebeurt door de maatregelen in het decreet.

Le 7 mars 2011, la communauté francophone a formulé une plainte devant la Cour constitutionnelle concernant l’enseignement néerlandophone à Bruxelles. La communauté « flamande » entend en effet donner priorité à l’inscription d’élèves de parents qui prouvent la connaissance du néerlandais. En revanche, la communauté francophone veut que l’enseignement néerlandophone se charge davantage des allochtones et des allophones, ce que les mesures prescrites par le décret ne favoriseraient pas.

KOLONIALISME – COLONIALISME

Engelsen zeggen niet dat Schotland en Ierland Engeland zijn. Ze noemen het Groot-Britannië en het Verenigd Koninkrijk. Nochtans hebben ze ongeveer dezelfde media (BBC bijvoorbeeld).

Les Anglais ne disent pas que l’Ecosse et l’Irlande font partie de l’Angleterre. Ils les considèrent comme faisant partie de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Pourtant, ils ont à peu près les mêmes médias (la BBC par exemple).

VERS UNE BELGIQUE UNITAIRE – NAAR EEN UNITAIR BELGIË

“… meer dan 60% van de Belgen is unitaristisch of op zijn minst geen vragende partij voor een verdere staatshervorming in de richting van minder België, laat staan voor één die België afschaft.”

SONDAGE – PEILING (VRT – DE STANDAARD)

Het duo VRT-De Standaard doet af en toe nog iets goeds met ons belastingsgeld. Zo bijvoorbeeld deze peiling (grafiek in kader) die op 8 oktober jl. wereldkundig werd gemaakt.

Ze bevestigt enkele trends die ook in de peiling van LLB (eind september) zichtbaar waren.

Parfois, le duo de la VRT et du Standaard fait encore quelque chose d’utile avec l’argent du contribuable. Par exemple ce sondage (graphique dans le cadre) qui a été publié le 8 octobre dernier.

Il confirme certaines tendances qui étaient aussi visibles dans le sondage de LLB (fin septembre).

LES BELGES SOUHAITENT UNE BELGIQUE UNITAIRE ! – BELGEN WENSEN EEN UNITAIR BELGIE !

Selon un sondage de La Libre Belgique (25.09.2010) 88% des Belges se prononce contre le séparatisme. 40% est même demandeur d’un rétablissement de l’Etat unitaire comme le B.U.B. le prône depuis 2002 – sans que cette option ne soit discutée dans les médias “publics”. Décidement, nos idées sont largement partagées par les Belges !

Volgens een peiling van La Libre Belgique (25.09.10) zijn 88% van de Belgen gekant tegen het het separatisme. 40% is zelfs vragende partij voor het herstel van de unitaire staat; zoals de B.U.B. dat sedert 2002 voorstelt – zonder dat deze optie besproken wordt in de “openbare” media. Onze ideeën worden duidelijk door een groot deel van de Belgen gedeeld !