info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LETTRE AU PREMIER MINISTRE – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

Lors des élections provinciales et communales du 14 octobre 2018, de nouvelles irrégularités se sont produites avec les ordinateurs de vote. Le B.U.B. exige des élections honnêtes et contrôlables. C’est pourquoi le B.U.B. a envoyé une lettre au premier ministre Charles Michel début décembre. Vous pouvez la lire ci-dessous. Elle contient tant nos plaintes que des propositions constructives pour protéger de manière durable le vote électronique en Belgique. Le B.U.B. espère une réponse positive.

Tijdens de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben zich weer heel wat onregelmatigheden met de stemcomputers voorgedaan. De B.U.B. wil eerlijke en controleerbare verkiezingen. In die zin heeft de B.U.B. begin december een brief naar eerste minister Charles Michel gestuurd, die u hieronder kan lezen. Naast onze klachten, vindt u er ook constructieve voorstellen in om de elektronische stembusgang in België duurzaam te beschermen. De B.U.B. hoopt op een positief gevolg.

DES “GILETS JAUNES” CONTRE LE FEDERALISME – “GEELVESTEN” TEGEN FEDERALISME

Depuis plusieurs semaines, des groupes de personnes vêtues de gilets jaunes manifestent notamment contre les prix élevés des carburants. Le mouvement est né en France où il est devenu très vaste.

Sedert enkele weken betogen er in België groepen mensen in gele vestjes of geelvesten (‘hesjes’ zeggen de particratische en flamingantische media terwijl het ook in het Duits “Gelbwesten” en in het Engels “yellow vests” is) tegen ondermeer de hoge brandstofprijzen. De beweging vindt haar oorsprong in Frankrijk, waar ze zeer omvangrijk geworden is.

EERSTE B.U.B’ER TREEDT IN FUNCTIE – PREMIER MEMBRE DU B.U.B. ENTRE EN FONCTION – ERSTES MITGLIED DER B.U.B. TRITT IN AMT

Op de gemeenteraad van Ukkel van 3 december 2018 heeft onze voorzitter, Hans Van de Cauter, de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij gaat daarmee de geschiedenis in als de eerste verkozene van de B.U.B. (via de lokale lijst ‘Ukkel Vooruit’) !

Au conseil communal à Uccle du 3 décembre 2018, notre président, Hans Van de Cauter, a prêté serment comme conseiller communal. Il entre ainsi dans l’histoire comme le premier élu du B.U.B. (via la liste locale ‘Uccle en Avant’) !

Auf dem Gemeinderat vom 3. Dezember 2018 in Ukkel hat unser Vorsitzender, Hans Van de Cauter, den Eid als Gemeinderatsmitglied abgelegt. Er geht so die Geschichte ein als der erster Gewählter der B.U.B. !

11.11.1918 – 11.11.2018

Op 11 november hebben de Belgen de wapenstilstand herdacht die een einde stelde aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. De iure werd de oorlog beëindigd door verschillende opeenvolgende verdragen van 1919 en 1920 met Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Door het verdrag van Versailles van 1919 werd België zeer karig gecompenseerd voor het enorme offer dat tijdens de oorlog gebracht werd. Ons land verkreeg slechts de Oostkantons en het mandaat over de Duitse kolonie Ruanda-Urundi in Afrika.

Le 11 novembre, les Belges ont commémoré l’armistice qui mit, maintenant il y a cent ans, fin à la Première Guerre Mondiale. Sur le plan du droit la guerre fut terminée par différents traités consécutifs de 1919 et de 1920 conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Par le traité de Versailles de 1919 la Belgique a été maigrement compensée pour son sacrifice. Notre pays n’obtenait que les cantons de l’Est et le mandat sur le Ruanda-Urundi, une colonie allemande en Afrique.