belgischeunie@unionbelge.be

STAATSHERVORMING (14) : ZIEKENHUISBELEID : INGEWIKKELDHEID TROEF – REFORME DE L’ETAT (14) : LA POLITIQUE HOSPITALIERE : L’AMOUR DE LA COMPLEXITE

STAATSHERVORMING (14) : ZIEKENHUISBELEID : INGEWIKKELDHEID TROEF – REFORME DE L’ETAT (14) : LA POLITIQUE HOSPITALIERE : L’AMOUR DE LA COMPLEXITE

STAATSHERVORMING (14) : ZIEKENHUISBELEID : INGEWIKKELDHEID TROEF

Sedert 1980 zijn de gemeenschappen bevoegd voor het beleid betreffende zorgverstrekkingen binnen en buiten verplegingsinrichtingen. De Bijzondere Wet inzake de Hervorming van de Instellingen (BWHI) voorziet weliswaar in uitzonderingen. De zesde staatshervorming maakt de bevoegdheidsverdeling nog complexer en vooral nog versnipperder dan ze al was. Een efficiënt ziekenhuisbeleid is blijkbaar niet zo belangrijk voor de particratie.

1) Verzekering, programmatie, infrastructuur en organieke wetgeving

De nationale staat blijft bevoegd voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de basisregelen betreffende de programmatie van ziekenhuizen (bv. het maximale aantal ziekenhuisdiensten en -afdelingen, de medische en medisch-technische diensten, de zware apparatuur enz. …) alsook voor de bepaling van de erkenningsvoorwaarden als universitair ziekenhuis overeenkomstig de wetgeving op de ziekenhuizen.

Vòòr de zesde staatshervorming was de ziekenhuisinfrastructuur al zeer complex georganiseerd. Enerzijds werden bepaalde infrastructuurwerken (zoals grote onderhoudwerken of zware medische apparatuur) volledig federaal bekostigd. Anderzijds waren de gemeenschappen al bevoegd voor nieuwbouw en verbouwing van ziekenhuizen, met dien verstande dat de Belgische staat hiervan 40% financierde. De bevoegdheid aangaande de infrastructuur werd volledig gecommunautariseerd.

De organieke wetgeving (d.w.z. de wetgeving betreffende de basiskenmerken van ziekenhuizen, de ziekenhuisdiensten, de samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, de statuten van het personeel, de regeling van verpleegkundige activiteiten, de boekhouding enz.) en de financiering van de exploitatie, wanneer die geregeld is door de organieke wetgeving waren tevens nationale bevoegdheden. Welnu, de organieke wetgeving blijft federaal, behoudens dus de investeringskost van de ziekenhuisinfrastructuur en de zware medische apparatuur.

De federale overheid blijft trouwens bevoegd voor de korte termijn-kredietlasten, de kosten voor de gemeenschappelijke en de klinische diensten, de werkingskosten voor medisch-technische diensten enz. Of nog, de Belgische staat zal bevoegd blijven voor bijvoorbeeld verwarming, gas en elektriciteit, de gemeenschappen voor zware medische apparatuur, renovatiewerken en groot onderhoud van ziekenhuizen… Dit is niet coherent !

2) De erkenningsnormen

Vroeger was de nationale overheid bevoegd voor de erkenningsnormen, voor zover die o.a. betrekking hadden op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, op de programmatie of op de financiering van de infrastructuur. De gemeenschappen zijn na de zesde “staatshervorming” bevoegd om de normen te definiëren waaraan de ziekenhuizen, de diensten, de zorgprogramma’s, ziekenhuisfuncties, enz. moeten voldoen. Zo worden de erkenningsnormen een gedeelde bevoegdheid tussen de nationale staat en de gemeenschappen.

Het is evident dat de partiële defederalisering van de erkenningsnormen de bevoegdheidsverdeling nog complexer maakt. Waar nu de nationale regering de erkenning van ziekenhuizen, ziekenhuisdiensten of  – functies in heel België regelt, wordt door deze staatshervorming een uiterst complexe procedure in het leven geroepen.

Elk ontwerp of voorstel van decreet dat betrekking heeft op de erkenningsnormen die de gemeenschappen willen uitvaardigen moet aan de andere gemeenschappen, het Rekenhof en de nationale regering voorgelegd worden. Het Rekenhof wint vervolgens het advies van het RIZIV en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in en stelt op basis daarvan een verslag op dat aan alle regeringen wordt medegedeeld.  Indien op basis hiervan blijkt dat een aanpassing van de normen een negatieve impact op de Belgische begroting of op de sociale zekerheid heeft, vindt op vraag van de federale regering of op vraag van een regering van de betrokken gemeenschap een overleg tussen alle regeringen plaats. Indien er geen akkoord komt, heeft de nationale regering het laatste woord.

Is deze tijdrovende en geldverspillende procedure nu echt nodig? Zou het niet veel simpeler zijn de materie nationaal of zoals de particratie het zegt « federaal » te houden?

De zogenaamde “Vlaamse” overheid geeft trouwens zelf in haar Groenboek zesde staatshervorming (Brussel, 2013, p. 159) de moeilijkheden aan die deze defederalisering met zich meebrengt, nl. het tijdrovende karakter van overleg tussen overheden aangaande de erkenningsnormen of het feit dat erkenningsnormen ook raken aan de uitoefening van geneeskunde, die nog steeds een exclusief federale materie is.

Men kan hieruit dan ook besluiten dat de zesde staatshervorming het ziekenhuisbeleid geenszins eenvoudiger, efficiënter of patiëntvriendelijker maakt. Maar het doel van deze “staatshervorming » (lees : staatsafbraak) is dan ook niet om dit te bewerkstelligen, wel om zoveel mogelijk bevoegdheden te splitsen. Hoe lang zullen de Belgen deze taalnationalistische waanzin nog moeten ondergaan ?

 

REFORME DE L’ETAT (14) : LA POLITIQUE HOSPITALIERE : L’AMOUR DE LA COMPLEXITE

Depuis 1980, les communautés sont compétentes pour  la politique de dispensation de soins dans et au-dehors des institutions de soins. Néanmoins, la Loi Spéciale de réforme institutionnelle (LSRI) prévoit des exceptions. La sixième réforme de l’Etat rend la répartition des compétences encore plus compliquée et surtout plus éparpillée qu’à l’heure actuelle. Apparemment, l’efficacité de la politique hospitalière importe peu pour la particratie.

1) Assurance, programmation, infrastructure et législation organique

L’Etat national restera compétent pour  l’assurance maladie-invalidité et les règles de base relatives à la programmation (p. ex. le nombre maximal de services et départements hospitaliers, les services médicaux et médico-techniques, l’équipement lourd etc. …) ainsi que pour  la fixation des conditions d’agrément comme hôpital universitaire, conformément à la législation sur les hôpitaux.

Avant la sixième reforme de l’Etat, l’organisation de l’infrastructure hospitalière était déjà très complexe. D’une part, certains travaux d’infrastructure (comme les grands travaux d’entretien ou l’appareillage médical lourd) furent entièrement financés par le gouvernement central. D’autre part, les communautés étaient déjà compétentes pour la construction ou la transformation des hôpitaux moyennant une intervention de l’Etat belge à concurrence de 40%. Or, la compétence relative à l’infrastructure est totalement communautarisée.

En revanche, la législation organique (c.-à-d. la législation relative aux caractéristiques de base des hôpitaux, des services hospitaliers, les coopérations inter-hospitalières, le statut du personnel, la réglementation des activités infirmières, la comptabilité etc.) et le financement de l’exploitation, lorsqu’il est organisé par la législation organique étaient également des compétences nationales. Or, cette législation organique restera fédérale, à l’exception donc du coût d’investissement de l’infrastructure et de l’appareillage médical lourd.

Le gouvernement fédéral reste d’ailleurs compétent pour les charges de crédit à court terme, le coût des services communs et cliniques, les frais de fonctionnement des services médico-techniques etc.. Autrement dit, l’Etat belge restera compétent pour p. ex. le chauffage, le gaz et l’électricité, tandis que les communautés seront compétentes pour l’appareillage médical lourd, pour les travaux de rénovation et pour le grand entretien des hôpitaux… Ce n’est pas cohérent !

2) Les normes d’agrément

Auparavant, le gouvernement national était compétent pour fixer les normes d’agrément relatives notamment à l’assurance maladie-invalidité, à la programmation ou au financement de l’infrastructure. Après la sixième “réforme de l’Etat”, les communautés seront compétentes pour définir les normes auxquelles les hôpitaux, les services, les programmes de soins, les fonctions hospitalières etc. doivent répondre. Ainsi, les normes d’agrément deviendront une compétence partagée entre l’Etat national et les communautés.

Il est évident que cette défédéralisation partielle des normes d’agrément rend la répartition des compétences encore plus complexe. Tandis qu’avant, le gouvernement national s’occupait de l’agrément des hôpitaux, des services hospitaliers ou des fonctions hospitalières dans toute la Belgique, la réforme de l’Etat instaure dorénavant une procédure extrêmement compliquée.

Tout projet ou toute proposition de décret d’une communauté ayant pour objet la fixation des normes d’agrément doit être transmis à la Cour des Comptes et au gouvernement national. Ensuite, la Cour des Comptes recueille l’avis de l’INAMI et du Centre fédéral d’expertise des soins de santé et communique, sur base de ces données, un rapport à tous les gouvernements. Si le rapport conclut que l’adoption de ces normes a un impact négatif à court ou long terme sur le budget de l’État fédéral ou sur celui de la sécurité sociale, une concertation entre tous les gouvernements a lieu à la demande du gouvernement fédéral ou du gouvernement de la communauté concernée. Si cette concertation n’aboutit pas à un accord, le gouvernement national a le dernier mot.

Est-il vraiment nécessaire de prévoir une procédure si coûteuse et si longue ? Ne serait-il pas beaucoup plus simple de garder la compétence au niveau national ou comme dit la particratie au niveau « fédéral » ?  

Le soi-disant gouvernement “flamand” souligne d’ailleurs lui-même dans son livre vert sur la sixième réforme de l’Etat (‘Groenboek zesde staatshervorming’, Bruxelles, 2013, p. 159) les difficultés liées à cette défédéralisation, comme le caractère chronophage de la concertation entre les gouvernements ou le fait que les normes d’agrément touchent également à l’exercice de la médecine, qui est toujours une matière exclusivement fédérale.

On peut donc conclure que la sixième réforme de l’Etat ne rend la politique hospitalière aucunement plus simple, plus efficace ou plus agréable pour le patient. Cependant, le but de cette “réforme” de l’Etat (lisez : destruction de l’Etat) n’est pas d’y arriver, mais bien de scinder le plus possible. Combien de temps les Belges devront-ils encore devoir subir cette aberration linguistico-nationaliste ?

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)