info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

ANTI-BELGISCHE PARTICRATIE VOLTOOIT ZESDE STAATSAFBRAAK – LA PARTICRATIE ANTIBELGE ACHEVE LA SIXIEME DEMOLITION DE L’ETAT

ANTI-BELGISCHE PARTICRATIE VOLTOOIT ZESDE STAATSAFBRAAK – LA PARTICRATIE ANTIBELGE ACHEVE LA SIXIEME DEMOLITION DE L’ETAT

ANTI-BELGISCHE PARTICRATIE VOLTOOIT ZESDE STAATSAFBRAAK

De B.U.B. heeft kennis genomen van de bevoegdheidsoverdrachten van de “federale” staat naar de “gewesten” en de “gemeenschappen” in het kader van de zesde “staatshervorming”. Op 19 december 2013 werden die gestemd, waardoor weer een belangrijke stap in de politieke desintegratie van België en in de taalapartheidspolitiek wordt gezet. Zonder dat de N-VA of het VB ook maar iets moeten doen, brengen de traditionele partijen hun bestaansreden – de vernietiging van België – weer wat dichterbij.

Traditiegetrouw proberen de “openbare” regimemedia de zeer ingrijpende hervorming van de Belgische staat die deze dagen in Kamer en Senaat beklonken werd ofwel te verzwijgen ofwel te vergoelijken. Na de splitsing van BHV in 2012, de senaatshervorming en de bijzondere financieringswet werden nu tientallen splitsingen van bevoegdheden gestemd. Als enige partij heeft de B.U.B. daarvan een volledig overzicht gegeven en zich voortdurend tegen deze splitsingen verzet. We zullen onze reeks publicaties over deze schandelijke “staatshervorming” overigens ook voortzetten.

Het is echt opvallend hoe weinig aandacht de regimepers aan deze voor België belangrijke gebeurtenis besteedt: een foto en enkele lijntjes in De Standaard en Het Laatste Nieuws, iets meer uitleg in Le Soir of La Libre Belgique, maar nergens een gedetailleerd overzicht van de bevoegdheidsopdrachten. Gelooft de pers er niet in? Is de staatshervorming onuitlegbaar? Of heeft de mediacratie iets te verbergen? Mysterie. Ook horen we nergens vreugdekreten of feestgedruis (kerstmisfeestjes niet meegerekend uiteraard). Het dagblad De Morgen en journalist Roger Pint van de Belgische Rundfunk (BRF) merkten dat op vrijdag 20 december ook op. De rest van de mediacratie blijkbaar niet. Roger Pint vroeg zich op de BRF-radio zelfs af of deze staatshervorming geen historische vergissing is (ein historischer Fehler)…

In feite was de zesde staatshervorming al beklonken in oktober 2011, na zo’n 500 dagen onderhandelingen achter gesloten deuren tussen een handvol partijvoorzitters. Nog eens 800 dagen later wordt dit politiek akkoord – inmiddels in wetteksten omgegoten – integraal en zonder kritiek van meerderheid of oppositie in de wetgevende Kamers van ons land (uitgenomen het FDF alsook N-VA en VB, maar die twee laatste stemmen tegen uit louter strategische overwegingen) gestemd. Over zo’n 150 dagen zal dit akkoord dan in werking treden. Anders gezegd, de verdere opsplitsing van de Belgische staat neemt zo’n 50 maanden in beslag en wordt bedisseld door enkele partijvoorzitters. Het parlement is een verlengstuk van hun schijnbare almacht geworden. Nergens wordt de burger geconsulteerd. Bovendien is de Grondwet geschonden (zie onze tekst) door een opschorting van artikel 195 en dan hebben we het nog niet eens gehad over de flagrante ongrondwettelijkheid van het taalfederalisme zélf (zie eveneens onze tekst).

Het doel van de particratie is uiteraard duidelijk: de Belgische bevoegdheden zoveel mogelijk uithollen om hun regionale (of communautaire) machtsbasis uit te breiden, zelfs al moet heel België daarom gesplitst worden. Wie nu nog gelooft dat het taalnationalisme zich enkel beperkt tot N-VA of het VB is bijzonder naïef. Servais Verherstraeten (CD&V), nota bene staatssecretaris in een Belgische regering, stelde het zo in de Kamer: “Voor het eerst worden belangrijke aspecten van de sociale zekerheid overgedragen”. Hij was er zelfs fier op want hij zei aan de N-VA dat hij en niet de openlijke separatist De Wever (N-VA)  voor de door deze laatste gewilde “vette vissen” (lees: splitsingen van Belgische bevoegdheden) heeft gezorgd. “Ik heb ook een schema bij me. Wat heeft de N-VA gerealiseerd op het vlak van de staatshervorming? Hier is het schema, collega’s: een wit blad!

Dit is een belangrijke uitspraak. Ze toont ten eerste aan dat het er blijkbaar om gaat wie de beste “Vlaming” (lees: flamingant) is. Anders gezegd, het verschil tussen de N-VA enerzijds en de CD&V – en bij uitbreiding de rest van de “institutionele meerderheid” – anderzijds aangaande de (verdere) opsplitsing van België is (voornamelijk) tactisch van aard. De eerste partij wil meteen nog verder gaan, de anderen gaan stapsgewijs te werk. Caroline Gennez (sp.a) verwoordde het zo: “U hoort wat ik zeg: de deelstaten zullen belangrijker doorwegen dan de federale overheid. Heet dat federalisme? Heet dat confederalisme? Het zal mij eerlijk gezegd worst wezen”. Confederalisme is een bond van onafhankelijke staten, wat uiteraard het einde van België impliceert. Tot daar het “belgicistisch” gehalte van de sp.a! We zouden zo nog veel voorbeelden kunnen geven, ook van Franstalige partijen die zich verheugen over deze “historische” staatshervorming. Niemand in het parlement wees erop dat de separatisten een enorme overwinning geboekt hebben.

Indien de particratie aan de macht blijft, zal dit ook niet de laatste “staatshervorming” zijn. Sommigen beweren dat “staatshervormingen” geen eindpunt kennen. Dat is evenwel onjuist. Het eindpunt van de “staatshervormingen” is een onafhankelijk “Vlaams”, “Waals” en Brussels republiekje, al dan niet met een fantoom-België als uithangbord.

Deze particratie geeft geen moer om België. Of, om het krasser te stellen: het is een bende landverraders.

Pour une fois, la N-VA a fait quelque chose d'utile et a dessiné un schéma de la 6ième réforme de l'Etat... Vous êtes toujours fédéraliste? - Voor één keer heeft de N-VA eens iets nuttigs gedaan en een schema van de zesde staatshervorming getekend... Bent u nog steeds federalist?

Pour une fois, la N-VA a fait quelque chose d’utile en dessinant un schéma de la 6ième réforme de l’Etat… Vous êtes toujours fédéraliste? – Voor één keer heeft de N-VA eens iets nuttigs gedaan en een schema van de zesde staatshervorming getekend… Bent u nog steeds federalist?

LA PARTICRATIE ANTIBELGE ACHEVE LA SIXIEME DEMOLITION DE L’ETAT

Le B.U.B. a pris acte des transferts de compétences de l’Etat “fédéral” vers les “régions” et les “communautés” dans le cadre de la sixième “réforme” de l’Etat. Le 19 décembre 2013, ces transferts ont été votés. Ainsi, une nouvelle étape importante dans la désintégration politique de la Belgique et dans la politique d’apartheid linguistique a été franchi. Sans que la VB ou la N-VA ne doivent faire le moindre effort, les partis traditionnels nous rapprochent une fois de plus de la raison d’être du VB et de la N-VA – la destruction de la Belgique.

Fidèles à la tradition, les médias “publics” du régime tentent de taire ou de justifier la réforme très profonde de l’Etat belge qui a été votée ces derniers jours à la Chambre et au Sénat. Après la scission de BHV en 2012, la réforme du Sénat et la loi spéciale de financement, des dizaines de scissions de compétences ont maintenant été votées. Le B.U.B. est le seul parti qui en a donné un résumé intégral et qui s’est opposé sans cesse à ces scissions. Nous continuerons d’ailleurs notre série de publications au sujet de cette scandaleuse “réforme” de l’Etat.

De façon surprenante, la presse du régime prête très peu d’attention à cet événement important pour la Belgique: une photo et quelques lignes dans De Standaard et Het Laatste Nieuws; un peu plus de commentaires dans Le Soir et La Libre Belgique, mais nulle part un aperçu détaillé des transferts de compétences. La presse n’y croit-elle pas?  La réforme de l’Etat est-elle inexplicable? Ou la médiacratie nous cache-t-elle quelque chose? Mystère. De même, on n’entend nulle part des cris de joie ou l’ambiance festive (les fêtes de Noël non comprises bien sûr). Le journal De Morgen et le journaliste Roger Pint de la Belgischer Rundfunk (BRF) l’ont remarqué aussi vendredi 20 décembre. Le reste de la médiacratie apparemment pas. Roger Pint s’est même demandé à la radio de la BRF si cette réforme de l’Etat n’était pas une erreur historique (ein historischer Fehler)…

A vrai dire, la sixième réforme de l’Etat date déjà d’octobre 2011, lorsqu’un accord politique fut trouvé après environ 500 jours de négociations à huis clos entre une poignée de présidents de partis. 800 jours plus tard, cet accord politique – entretemps transformé en textes législatifs – a été voté de façon intégrale et sans critique ni de la majorité, ni de l’opposition dans les Chambres législatives de notre pays (hors le FDF ainsi que la N-VA et le VB, mais ces deux derniers votent contre pour des raisons purement stratégiques). L’accord entrera en vigueur dans 150 jours. Autrement dit, il a fallu 50 mois pour scinder encore plus l’Etat belge, une scission décidée par quelques présidents de partis. Le parlement est devenu une extension de leur apparente omnipotence. Jamais le citoyen n’a été consulté. De plus, la Constitution a été violée (voir notre texte) par la suspension de l’article 195 à part l’inconstitutionnalité du fédéralisme linguistique lui-même (voir également notre texte).

Evidemment, le but de la particratie est clair: vider au maximum les compétences belges afin d’élargir leur pouvoir régional (ou communautaire), même si cela implique la scission totale de la Belgique. Celui qui croit encore à l’heure actuelle que le nationalisme linguistique se limite à la N-VA ou au VB témoigne d’une grave naïveté. Servais Verherstraeten (CD&V), pourtant secrétaire d’Etat dans un gouvernement belge, affirmait ceci à la Chambre: “Pour la première fois, des aspects importants de la sécurité sociale sont transférés”. Apparemment, il en était même fier, vu qu’il disait que c’était lui et non le séparatiste ostentatoire De Wever (N-VA) avait « pêché les “poissons gras” » (lire: des scissions de compétences belges), voulus par ce dernier. “J’ai également emporté un schéma. Qu’est-ce que la N-VA a-t-elle réalisé au niveau de la réforme de l’Etat? Voici le schéma, chers collègues: une page blanche !”.

C’est une déclaration importante. D’abord, elle démontre que il s’agit surtout d’être le meilleur “Flamand” (lire: flamingant). Autrement dit, la différence entre la N-VA d’une part et le CD&V – et par extension l’ensemble de la “majorité institutionnelle” – d’autre part concernant la poursuite de la scission de la Belgique est (surtout) tactique. Le premier parti veut directement aller au bout tandis que les autres préfèrent avancer pas à pas. Caroline Gennez (sp.a) l’a formulé ainsi: “Vous m’entendez bien: le poids des entités fédérées sera plus important que celui du gouvernement fédéral. Est-ce qu’on appelle cela du fédéralisme ou du confédéralisme? Honnêtement, je m’en fous”. Le confédéralisme est une association d’Etats indépendants, ce qui implique évidemment la fin de la Belgique. Et dire que certains estiment que le SP.a est un parti “belgicain”… On pourrait énumérer encore d’autres exemples, également des partis francophones, qui se réjouissent de cette réforme de l’Etat “historique”.  Personne au parlement n’a souligné l’importance de cette victoire séparatiste.

Si la particratie reste au pouvoir, cette “réforme” de l’Etat ne sera pas la dernière. Certains pensent que la réforme de l’Etat est un processus sans fin. C’est toutefois inexact. Le point final des “réformes” de l’Etat est une petite république “flamande”, “wallonne” ou bruxelloise, peut-être avec un Etat fantôme belge comme enseigne publicitaire.

Cette particratie se fiche bien de la Belgique. Pour le formuler de façon plus franche : c’est une bande de traîtres à la patrie.