belgischeunie@unionbelge.be

JONGLEREN MET CONFEDERALISME – LA “CONFEDERATION BELGE” DE LA N-VA, UNE “FLANDRE” INDEPENDANTE QUI N’OSE PAS DIRE SON NOM –

JONGLEREN MET CONFEDERALISME – LA “CONFEDERATION BELGE” DE LA N-VA, UNE “FLANDRE” INDEPENDANTE QUI N’OSE PAS DIRE SON NOM –

JONGLEREN MET CONFEDERALISME

Een interessant en degelijk opiniestuk van Dave Sinardet, politicoloog en professor aan de VUB en aan de universiteit Saint-Louis in Brussel (waar hij een cursus in het Nederlands doceert). Hij is gespecialiseerd in federalisme en in staatshervormingen (De Tijd, 9 november 2013).

Confederalisme. Het woord domineert het communautaire debat sinds jaren zonder dat men echt weet wat het betekent. In de rest van de wereld is het nochtans simpel: een confederatie is een unie tussen soevereine staten door middel van een verdrag. De politieke partijen die de voorbije jaren in België begonnen te pleiten voor confederalisme bleken echter in de praktijk niet altijd pleitbezorgers van dat ‘officiële model’. Sterker nog: ook onderling verschilden ze fundamenteel in hoe ze dat confederalisme invulden, als van duidelijke inhoudelijke invulling al sprake was.

Hun keuze voor ‘confederalisme’ bleek dan ook vooral ingegeven door politieke strategie. Sommige partijen waren nog steeds voorstander van een weliswaar verder gedecentraliseerd federaal model, maar gebruikten ‘confederalisme’ om revolutionairder en stoerder voor de dag te komen. Omgekeerd waren andere partijen minstens op langere termijn voorstander van separatisme, maar ze zagen in confederalisme een manier om net minder revolutionair en radicaal over te komen. U mag zelf de namen van die partijen invullen.

Dergelijk strategisch partijpolitiek misbruik van cruciale concepten is nefast voor het voeren van een helder debat. Wat voor sommige politici helaas een extra motivatie bleek om verwarring te zaaien.

De voorbije weken kwam er echter beweging in de zaak. Allereerst vanwege de langverwachte invulling van het confederalisme door de N-VA. Wie de congresteksten aandachtig leest, ziet dat de onafhankelijke “Vlaamse” staat uit de N-VA-statuten ook een leidraad was in de ontwikkeling van de ‘confederale’ plannen.

Van een positief project voor België is geen sprake, het behoud van een confederaal niveau is vooral een negatieve keuze. Omdat een onafhankelijk “Vlaanderen” mét Brussel onmogelijk is, omdat een splitsing van de staatsschuld moeilijk en financieel zeer riskant is, om problemen met de EU te vermijden of omdat je de oprichting van een “Vlaams” en “Waals” (en Brussels?) leger werkelijk niet uitgelegd krijgt. Maar vooral omdat je een onafhankelijk “Vlaanderen” niet verkocht krijgt aan… de “Vlamingen”.

De geschiedenis leert bovendien dat een confederatie nooit een lang leven beschoren is, maar een tussenstap is op weg naar een federatie (zoals bij Zwitserland) of naar volledige opsplitsing (zoals bij Servië-Montenegro). In de Belgische politieke realiteit is de kans groot dat er zelfs geen tussenstap mogelijk is, want dit voorstel tot confederatie wordt door Franstalige partijen gezien als wel de lusten, maar niet de lasten van een onafhankelijk “Vlaanderen”. Kortom: de ‘confederatie’ België van de N-VA is een onafhankelijk Vlaanderen dat zijn naam niet durft uit te spreken.

Maar het voorlopige resultaat komt dicht bij een echte confederatie. Van volledig onafhankelijke staten is geen sprake, maar de Belgische Grondwet wordt wel opgeheven en vervangen door een verdrag, het rechtstreeks verkozen parlement verdwijnt en de Belgische confederatie houdt nauwelijks bevoegdheden over.

Ook Open VLD beweegt in het confederalismedebat, zij het door het woord te schrappen en in hun nieuwe ‘toekomstverklaring’ resoluut te gaan voor federalisme. Bizar is dat niet, want het confederalisme-standpunt in 2002 kan je zien als een ‘accident de parcours’. Omdat de partij op haar grote congres toen niet klaar raakte met de bespreking van alle onderdelen van de nieuwe Novemberverklaring, vond enkele weken later een extra congresdag plaats. Daarvoor werd vooral gemobiliseerd door wie een amendement te verdedigen had.

Op instigatie van de toenmalige Jong VLD-voorzitter werd met een nipte meerderheid van 128 tegen 122 het ‘confederaal model’ ingeschreven. Het werd echter niet (uit)gedragen door de partijtop en nooit in een verkiezingsprogramma opgenomen. Tot 2010, toen na het uittrekken van de stekker over een communautair onderwerp en in de electorale strijd tegen de N-VA snel beslist werd het woord van onder het stof te halen. Kortom: niet het schrappen van ‘confederalisme’ vandaag maar wel het invoeren ervan destijds was een strategische zet van de liberalen.

Dat Open VLD nu het juiste etiket plakt op zijn visie voor de toekomst van het land is dus een goede zaak. Dat de N-VA uiteindelijk gaat voor een constructie die dicht bij een confederatie aanleunt ook. Alleen CD&V, dat nooit gepleit heeft voor de kenmerken van een echte confederatie, voedt de begripsverwarring met een draak van een uitdrukking: ‘positief confederalisme’.

Maar als de nieuwe congresteksten al enig licht in de duisternis mogen scheppen, kan dat niet altijd gezegd worden van hoe ze in politieke verklaringen worden uitgelegd. Zo stelde Bart De Wever de voorbije dagen het vrijwel onafhankelijke “Vlaanderen” van de N-VA voor als een positief nieuw project voor België, met meer samenwerking dan vandaag en nog heel wat duidelijke bevoegdheden op het “confederale” niveau. Zijn argumenten lijken op die van de typische belgicist. 

De Wever heeft het steevast over België 2.0, terwijl wie de teksten goed leest er hoogstens een België 0.2 in kan ontwaren. Het zou ook gaan om een eenvoudiger België, terwijl alleen al de oplossing voor Brussel de huidige complexiteit tot nieuwe hoogten drijft. En het zou communautaire rust brengen, terwijl onderhandelingen hierover de lange crisis van 2010-2011 doen verbleken tot een wandeling in het park en een concurrentiemodel tussen “Vlaanderen” en “Wallonië” in Brussel nieuwe conflictstof biedt.

Het gieten van een belgicistisch sausje over een bijna volledige splitsing van het land mag dan al de enige manier zijn om het meer dan 10 procent van de “Vlamingen” te doen slikken, bevorderlijk voor een helder debat over staatshervorming is het niet.

 

LA “CONFEDERATION BELGE” DE LA N-VA, UNE “FLANDRE” INDEPENDANTE QUI N’OSE PAS DIRE SON NOM

Une opinion intéressante et bien étayée de Dave Sinardet, politologue et professeur à la VUB ainsi qu’à l’Université Saint-Louis de Bruxelles (où il enseigne un cours en néerlandais). Il est spécialisé dans le fédéralisme et les réformes de l’Etat (La Libre Belgique, 13 novembre 2013).

Confédéralisme. Le mot domine notre débat communautaire depuis des années sans que personne ne sache exactement ce que l’on entend par là. Partout dans le reste du monde, c’est pourtant simple : une confédération est l’union entre différents Etats souverains au moyen d’un traité. Mais en Belgique, les partis politiques qui ont plaidé pour le confédéralisme ces dernières années – le CD&V, l’Open VLD et la N-VA – n’étaient généralement pas partisans de ce “modèle officiel”. Plus fort encore, ces partis se distinguaient également fortement entre eux dans la manière où ils voyaient le confédéralisme, pour autant qu’on puisse détecter une vision claire sur le sujet.

Leur choix du mot “confédéralisme” semblait bien plus relever de la stratégie politique. Certains partis, encore partisans d’un modèle fédéral bien que davantage décentralisé, ont utilisé le “confédéralisme” pour avoir l’air plus révolutionnaires et plus audacieux. A l’inverse, d’autres partis étaient partisans du séparatisme (du moins à plus long terme) mais virent dans le confédéralisme une manière de paraître moins révolutionnaires et moins radicaux. Je vous laisse deviner quel parti correspond à quelle position.

Un tel abus politico-stratégique de concepts aussi fondamentaux est bien sûr néfaste à la tenue d’un débat politique clair et rationnel. Ce fut, hélas, une motivation supplémentaire pour certains politiciens de semer la confusion.

Ces dernières semaines ont apporté quelques clarifications. Tout d’abord grâce à la, tant attendue, définition du confédéralisme tel que le conçoit la N-VA. Quiconque lit attentivement les textes de congrès N-VA voit que l’Etat “flamand” indépendant présent dans les statuts du parti était également un fil conducteur dans le développement de leur projet pour la “Confédération belge”.

On ne peut pas parler d’un projet positif pour la Belgique, le maintien d’un niveau confédéral avec quelques compétences limitées (notamment la défense et le paiement de la dette) est plutôt de l’ordre du choix négatif. Parce qu’une “Flandre” indépendante qui inclurait Bruxelles est politiquement impossible. Parce qu’une scission de la dette publique est difficile et risquée financièrement. Parce qu’il faut éviter des problèmes avec l’UE. Parce qu’on ne peut pas expliquer le bien-fondé d’une création d’une armée “flamande” et “wallonne” (et bruxelloise ?). Mais surtout parce qu’il est impossible de vendre l’idée d’une Flandre indépendante aux… “Flamands”.

L’histoire nous apprend d’ailleurs qu’une confédération ne jouit jamais d’une longue vie, mais est une étape transitoire vers une fédération (comme ce fut le cas pour la Suisse) ou vers une scission totale (comme dans le cas de la Communauté d’Etats de Serbie-et-Monténégro). Dans le contexte politique belge, il y a de grandes chances qu’une étape transitoire ne soit pas possible, car cette proposition de confédéralisme est vue par la plupart des partis francophones comme une façon de jouir des avantages d’une “Flandre” indépendante sans en avoir les inconvénients. Bref, la “Confédération belge” de la N-VA est une Flandre indépendante qui n’ose pas dire son nom.

Mais le résultat provisoire se rapproche néanmoins fort d’une vraie confédération. De deux Etats indépendants, il n’est pas question dans les projets de la N-VA mais la Constitution belge serait bel et bien abolie et remplacée par un traité constitutionnel entre la “Flandre” et la “Wallonie”, le Parlement belge directement élu disparaîtrait et la Confédération belge ne garderait guère de compétences.

Entre-temps, l’Open VLD s’est également repositionné dans le débat sur le confédéralisme, en supprimant le mot et en optant résolument pour le fédéralisme dans leur nouvelle “Déclaration pour le futur”. Ce n’est pas étonnant, car la position des libéraux “flamands” sur le confédéralisme adoptée en 2002 peut être considérée comme un accident de parcours. Le parti n’ayant pu lors de son grand congrès d’alors clôturer les discussions sur tous les points de sa “Déclaration de novembre”, une journée supplémentaire fut organisée quelques semaines plus tard. A cette occasion, la mobilisation s’est surtout organisée du côté de ceux qui avaient des amendements à défendre.

A l’instigation du président des Jeunes VLD de l’époque, le “modèle confédéral” a été adopté par une courte majorité de 128 contre 122. L’idée n’a jamais été portée par le top du parti et ne fut jamais reprise dans les programmes électoraux du VLD. Du moins jusqu’en 2010, car après avoir débranché la prise du gouvernement sur base de BHV et dans le feu de la bataille électorale contre la N-VA, il fut vite décidé d’exhumer le mot “confédéralisme”. En clair, ce n’est pas la suppression de ce mot aujourd’hui mais bien son utilisation en son temps qui était un choix stratégique des libéraux. Surtout que le contenu de leurs propositions institutionnelles s’inscrivait bien toujours dans une Belgique fédérale.

Que l’Open VLD colle aujourd’hui l’étiquette correcte (“fédéralisme”) sur sa vision pour l’avenir de notre pays est donc une bonne chose. Que la N-VA fasse la même chose en développant finalement une construction très proche d’une vraie confédération aussi. Seul le CD&V, qui n’a jamais plaidé non plus pour les caractéristiques fondamentales d’une vraie confédération, entretient la confusion en utilisant ces jours-ci une expression à coucher dehors : “le confédéralisme positif”.

Par contre, si les textes des congrès apportent un peu de clarté dans le débat institutionnel, on ne peut pas en dire autant de leur traduction en déclarations médiatiques. Ainsi Bart De Wever a présenté son projet pour une “Flandre” quasi-indépendante, comme un nouveau projet positif pour la Belgique, insistant sur le fait qu’il y aurait toujours beaucoup de compétences au niveau “confédéral” et davantage de collaborations qu’à l’heure actuelle. Ses arguments ressemblent à ceux de l’argumentaire belgicain typique.

De Wever n’arrête pas de parler d’une Belgique 2.0, alors que si on lit bien les textes, on trouve à peine une Belgique 0.2. Il s’agirait également d’une Belgique plus simple et moins complexe alors que la solution pour Bruxelles à elle seule pousserait la complexité actuelle vers de nouveaux sommets,. Toujours selon De Wever, le projet de la N-VA apporterait également la paix communautaire, tandis que les négociations à ce sujet feraient passer la longue crise de 2010-2011 pour une promenade de santé.

Enrober d’une sauce de belgitude une séparation quasi totale du pays est peut-être la seule manière de faire passer la pilule aux 90 % des “Flamands” qui ne sont pas séparatistes. Mais l’exercice n’est pas sain pour un débat clair sur la réforme de l’Etat.