belgischeunie@unionbelge.be

STAATSHERVORMING (4): HET DOELGROEPENBELEID: GEORGANISEERDE ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT – REFORME DE L’ETAT (4): LA POLITIQUE AXEE SUR LES GROUPES CIBLES: L’INEGALITE ORGANISEE SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI

STAATSHERVORMING (4): HET DOELGROEPENBELEID: GEORGANISEERDE ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT – REFORME DE L’ETAT (4): LA POLITIQUE AXEE SUR LES GROUPES CIBLES: L’INEGALITE ORGANISEE SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI

HET DOELGROEPENBELEID: GEORGANISEERDE ONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT

In onze vierde tekst over de zesde “staatshervorming”, gaan we in op het doelgroepenbeleid. De regeling die daarvoor voorzien is in het politieke akkoord aangaande de zesde staatshervorming, is – zo mogelijk – nog complexer dan die betreffende de controle op de werklozen (zie onze vorige tekst).

1) De doelgroep RSZ-kortingen

Allereerst besliste de particratie om over te gaan tot een partiële regionalisering van de zogenaamde doelgroep RSZ-kortingen. In het huidige systeem zijn er drie vormen van verminderingen van sociale bijdragen: a) de structurele vermindering van de sociale bijdragen die voor alle werkgevers en werknemers geldt; b) de doelgroepvermindering voor werkgevers en werknemers en – tenslotte – c) de doelgroepvermindering voor specifieke categorieën van werknemers.

De structurele vermindering blijft een exclusief nationale materie. Binnen de doelgroepvermindering voor werkgevers en werknemers worden acht doelgroepen onderscheiden en heeft men ervoor gekozen om willekeurig de toekenning van sociale bijdragen aan vier doelgroepen te regionaliseren: de oudere werknemers, de jonge werknemers, de langdurig werkzoekenden en de herstructureringen. Anderzijds blijven vier doelgroepverminderingen nationaal: de collectieve arbeidsduurvermindering en de vierdagenweek, de mentors, de opleiders/begeleiders,  en – tenslotte – de eerste aanwerving.

Ook inzake de regionalisering van de doelgroepvermindering voor enkele categorieën van werknemers is het willekeur troef. Zo worden bijv. kortingen op de sociale bijdragen voor onthaalouders en kunstenaars een gewestelijke materie, terwijl die voor wetenschappelijk onderzoek en de teruggave van de loonmatigingsbijdrage voor universiteiten nationaal blijven.

Alweer is er geen enkele coherentie te bespeuren in de maatregelen die de splitsers willen treffen, temeer daar enkel de RSZ de technische en administratieve operator blijft. Anders gezegd, een federale instelling zal regionale maatregelen uitvoeren. Wie kan daar nog aan uit ?

Bovendien zal de federale overheid blijven bepalen wat de criteria voor een doelgroep zijn en maatregelen mogen blijven treffen i.v.m. de loonkost. Waarom dan splitsen? Dwazer is nog dat de federale overheid na de overheveling geen nieuwe doelgroepen meer mag bij creëren, terwijl de gewestelijke overheden daar eveneens niet de bevoegdheid voor hebben.

En alsof alles nog niet ingewikkeld genoeg was, ontstaat er mogelijk een concurrentie tussen de gewesten en de nationale regering. Want enkel die laatste is bevoegd voor de personenbelasting. Indien een gewestelijke regering een subsidie uitreikt van 100 EUR voor bepaalde werknemers, wordt dat bijkomende loon nationaal belast als inkomenbelasting. Deze situatie zal de taalnationalisten ertoe aanzetten om in de naam van “homogene bevoegdheidspaketten” de gehele of gedeeltelijke splitsing van de personenbelasting te eisen.

In zo’n absurd systeem kan één gewest de sociale bijdragen voor oudere werknemers verlagen, terwijl een ander ze verhoogt. Het feit dat de gewesten (partieel) bevoegd worden voor verminderingen van sociale bijdragen schept dus een bijkomende ongelijkheid tussen de Belgen.

2) De activering van de RVA-werkloosheidsuitkeringen

Ook de activering van de RVA-werkloosheidsuitkeringen met het oog op de inschakeling van werkzoekenden wordt geregionaliseerd. Anders gezegd, de gewesten bepalen wie in aanmerking komt voor een werkloosheidsuitkering, maar de federale overheid bepaalt het bedrag ervan en keert de werkloosheidsuitkering uit. Net als bij de doelgroep-RSZ kortingen, voert enkel de RVA alle maatregelen uit. Ook hier probeert men bewust verschillen in het leven te roepen die latere splitsingen moeten “rechtvaardigen”.

3) De middelen voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing in enkele sectoren

Voorts is er nog besloten om middelen voor de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing in enkele sectoren te regionaliseren. Een motivering werd evenwel niet gegeven. Zo worden de middelen van de bedrijfsvoorheffing inzake binnenvaart regionaal, maar die in de zeevisserij blijven nationaal. De middelen inzake de sleepvaart worden regionaal, die van de koopvaardij niet. Anderzijds – en in volledige tegenspraak hiermee – bepaalt het gedeelte aangaande de financieringswet van het communautair akkoord dat de hele bedrijfsvoorheffing integraal federaal blijft. Begrijpe wie kan.

4) De GESCO-banenplannen

Tenslotte werd nog beslist om de GESCO (gesubsidieerde contractuelen)-banenplannen te regionaliseren. Dit is wel een erg vreemde maatregel. Want hoewel het om een regionalisering van meer dan 1 miljard euro zou gaan, behoren deze banenplannen al sedert 1988 tot de bevoegdheden van de gewesten. Misschien vinden de splitsers zelf niet meer de weg in hun eigen institutioneel labyrinth.

5) Conclusie

De zesde “staatshervorming” versnippert het doelgroepenbeleid, dat tot op heden een exclusieve bevoegdheid van de nationale staat was over verschillende beleidsniveaus, wat uiteraard nefast is voor de efficiëntie van het beleid. Bovendien mogen de gewesten naar hartelust en eenzijdig met het geld van alle Belgen cadeaus uitdelen – bijvoorbeeld door sociale bijdragen te verminderen. Niet alleen krijgen ze zo vat op aanzienlijke bedragen uit de federale sociale zekerheid, maar zal ook de ongelijkheid tussen de Belgische werknemers toenemen. Het is onvoorstelbaar en ongehoord dat een rechtsstaat de juridische ongelijkheid tussen haar inwoners invoert en versterkt…

LA POLITIQUE AXEE SUR LES GROUPES CIBLES: L’INEGALITE ORGANISEE SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI
 
Dans notre quatrième texte dédié à la sixième “réforme” de l’Etat, nous examinons la politique axée sur les groupes cibles. L’accord politique qui règle ce volet est – si possible – encore plus compliqué que celui concernant le contrôle de la disponibilité des chômeurs (voir notre texte là-dessus).

1) Les réductions pour les groupes cibles de l’ONSS

Premièrement, la particratie a décidé de régionaliser partiellement les soi-disant « réductions groupes cibles ONSS ». Dans le système actuel, il existe trois formes de cotisations sociales: a) les réductions structurelles, qui valent pour tous les employeurs et travailleurs; b) les réductions pour les groupes cibles employeurs et travailleurs et – finalement – c) les réductions groupes cibles pour certaines catégories spécifiques de travailleurs.

La réduction structurelle restera une matière exclusivement nationale. Parmi les réductions groupes cibles pour les employeurs et les travailleurs, on distingue huit groupes cibles. Or, il a été décidé aléatoirement de régionaliser l’octroi des cotisations sociales à quatre groupes cibles: les travailleurs âgés, les jeunes travailleurs, les chercheurs d’emploi longue durée et les restructurations. En revanche, quatre groupes cibles demeurent au niveau national: la réduction collective du temps de travail et la semaine de quatre jours, les mentors, les formateurs/accompagnateurs, et – finalement – les premiers engagements.

En ce qui concerne la régionalisation des réductions groupes cibles pour certaines catégories de travailleurs, on constate à nouveau l’arbitraire. Ainsi, par exemple, les réductions afférentes aux cotisations sociales pour les accueillants d’enfants et les artistes seront régionalisées. Par contre, la recherche scientifique et la restitution de la cotisation de modération salariale pour les universités resteront nationales.

De nouveau, on constate une absence cruelle de cohérence dans les mesures voulues par les “scindeurs”, également par le fait que l’ONSS reste le seul opérateur technique et administratif. Autrement dit, une institution fédérale exercera des compétences régionales. Comprenne qui pourra.

De plus, le niveau fédéral continuera à décider les critères pour un groupe cible et pourra continuer à effectuer des mesures en ce qui concerne le coût salarial. Pourquoi alors scinder? Le fait que le gouvernement fédéral ne puisse plus créer de nouveaux groupes cibles après la défédéralisation tandis que les autorités régionales ne disposent pas d’une compétence propre dans ce domaine est encore plus absurde.

Et comme si tout n’était pas encore assez compliqué, une possible concurrence entre les régions et le gouvernement national pourrait naître. Car seul ce dernier est compétent pour l’IPP. Si un gouvernement régional octroie une subside de 100 EUR pour certains travailleurs, ce salaire supplémentaire sera taxé par le gouvernement national comme impôt sur le revenu. Cette situation incitera les nationalistes linguistiques à exiger la scission partielle ou totale de l’IPP.

Dans ce système absurde, une région pourra diminuer les cotisations sociales pour les travailleurs âgés tandis qu’une autre pourra les augmenter. Le fait que les régions deviennent (partiellement) compétentes pour les réductions sociales crée donc une inégalité supplémentaire entre les Belges.

2) Les activations des allocations de chômage de l’ONEM

L’activation des allocations de chômage de l’ONEM en vue de l’intégration des demandeurs d’emploi sera régionalisée. Autrement dit, les régions détermineront qui a droit à une allocation de chômage. Cependant, le niveau fédéral continuera à fixer le montant et à octroyer les allocations de chômage. A l’instar des réductions groupes cibles ONSS, seul l’ONEM exécutera toutes les mesures. Une fois de plus, on entend consciemment créer de nouvelles différences qui doivent, elles, “justifier” de nouvelles scissions.

3) Les moyens afférents à la dispense partielle de versement du précompte professionnel dans certains secteurs

De plus, on a décidé de régionaliser les moyens afférents à la dispense partielle de versement du précompte professionnel dans certains secteurs. Une motivation n’a pas été donnée. Ainsi, les moyens provenant du précompte professionnel de la navigation fluviale deviendront régionaux, ceux de la pêche maritime resteront au niveau national. Les moyens afférents au dragage et au remorquage seront régionalisés, mais non ceux de la marine marchande. En revanche, et en contradiction totale avec ce qui précède, le volet sur le financement de l’accord communautaire stipule que le précompte professionnel restera une matière exclusivement fédérale. De nouveau : comprenne qui pourra !

4) Les plans-emplois ACS

Finalement, les plans-emplois ACS (agents contractuels subventionnés) seront régionalisés. Il s’agit d’une mesure bien étrange. Bien que cette régionalisation concerne un transfert de plus d’un milliard d’euros, ces plans-emplois relèvent déjà de la compétence des régions depuis 1988. Peut-être les “scindeurs” se sont-ils perdus dans leur propre labyrinthe institutionnel?

5) Conclusion
 
La sixième “réforme de l’Etat” éparpille la politique axée sur les groupes cibles – jusqu’à l’heure actuelle une compétence exclusivement fédérale – entre les différents niveaux de pouvoir, ce qui est évidemment néfaste pour l’efficacité de la politique concernée. En outre, les régions peuvent distribuer à volonté des cadeaux payés les contribuables belges, p. ex. en diminuant les cotisations sociales. Non seulement, elles s’approprient ainsi des montants considérables de la sécurité sociale fédérale, mais de plus, l’inégalité entre les travailleurs belges augmentera. Il est incroyable et inouï qu’un Etat de droit instaure et renforce l’inégalité juridique entre ses citoyens…
 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)