belgischeunie@unionbelge.be

MAG DE KONING NOG IETS ZEGGEN ? – LE ROI PEUT-IL ENCORE DIRE QUELQUE CHOSE ?

MAG DE KONING NOG IETS ZEGGEN ? – LE ROI PEUT-IL ENCORE DIRE QUELQUE CHOSE ?

DE ANALYSE VAN EEN BELACHELIJKE POLEMIEK

Op 24 december 2012 hield Koning Albert II zijn traditionele kersttoespraak. De laatste tijd was hij in die toespraken bijzonder mild voor flaminganten en wallinganten en hun anti-Belgische staatshervormingen. Deze keer deed de vorst het beter door te waarschuwen tegen het populisme dat onze democratie en rechtstaat bedreigt. Hij zei dit naar aanleiding van het thema van de crisis zonder echter personen of partijen te vernoemen.

De soeverein riep ook op tot een krachtenbundeling van iedereen die een rol speelt in de Belgische samenleving, tot solidariteit met de zwakkeren in de maatschappij, tot een economisch relanceplan, een actievere politiek op het niveau van de E.U. en een krachtdadiger optreden van de internationale gemeenschap in Oost-Congo. Nochtans was de koning kop van jut bij Vlaams-nationale partijen en opiniemakers, die zich blijkbaar geviseerd voelden door deze zeer normale toespraak.

1) Klassieke Vlaams-nationale charge

Het past in de taalnationalistische en anti-Belgische traditie van de flaminganten dat de Belgische monarchie met de regelmaat van de klok aangevallen wordt. Deze systematische, denigrerende campagnes hebben steeds hetzelfde ritueel. Allereerst doet de Koning of een lid van de Koninklijke Familie een uitspraak. Vervolgens wordt deze uitspraak als “anti-Vlaams” afgeschilderd en komt ze onder vuur te liggen bij separatistische politici en hun volgelingen, m.i.v. journalisten en professoren. Tenslotte komen die tot de conclusie dat de functie van de Koning moet herleid worden tot een louter ceremoniële taak, in afwachting uiteraard van de afschaffing ervan en de – volgens hun logica – daaropvolgende splitsing van België.

Ook nu volgen de gebeurtenissen dezelfde loop en maakten we voor de zoveelste maal een Vlaams-nationale charge tegen het koningshuis mee, die handig gevoed werd door de komkommertijd van de wintervakantie.

Het mag dan ook niet verbazen dat Bart De Wever (N-VA) in een opiniestuk in het zeer flamingantische dagblad De Standaard (27 december 2012) ervoor pleit om de Koning in 2014 uit de regeringsvorming te weren door het Kamerreglement aan te passen.

De pers voegde er tevens – als bij toeval – aan toe dat de Koning en de Koninklijke familie in 2013 – zoals wettelijk vastgelegd – meer toelagen zouden ontvangen. Dat ook de verkozen politici een zelfde indexatie van hun vergoedingen genieten, werd veel minder onderstreept. Dat de politieke partijen ook van die indexatie profiteren en nu al jaarlijks – hoewel het privé-organisaties (!) zijn – meer dan 75 miljoen euro per jaar opstrijken, wordt helemaal verzwegen.

2) Normale, algemene en onpartijdige uitspraak van de Koning

In zijn bedenkingen aangaande de crisis had de Koning zich het volgende laten ontvallen: “In de verwarde tijden die we nu meemaken moeten we waakzaam blijven, en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoekt ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons. De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten. Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratieën heeft betekend”.

Merk op dat de Koning hier geen partij genoemd heeft, zelfs geen ideologie, maar enkel een “betoogtrant”. Hij heeft deze denkwijze dan nog zeer omfloerst bekritiseerd door op de gevaren ervan te wijzen en door de bevolking op te roepen dit discours te bestuderen.

Welk verantwoordelijk staatshoofd zou anders handelen? Deze woorden, ook die over de schuld die op een andere gemeenschap wordt afgewenteld, zijn volstrekt onpartijdig. Ze kunnen betrekking hebben op alle partijen van de particratie, m.i.v. de PS, de partij van de eerste minister.

3) De waarheid kwetst

 De N-VA voelde zich initieel niet geviseerd (wat de meest intelligente reactie was die ze konden uiten), maar toch waren een aantal politici van hun partij, o.a. Ben Weyts – een dag later gevolgd door de voorzitter van de N-VA en de goeroe van de Vlaams-nationale sekte, Bart De Wever – alsook een belangrijk deel van de Noord-Belgische pers en de klassieke schare “opiniemakers” erbij om te opperen dat de Vlaams-nationalisten, en zelfs de “Vlamingen” (sic) in het algemeen werden geviseerd. Volgens heel het Vlaams-nationaal kamp en hun media, politicologen (o.a. Carl Devos) en zelfs constitutionalisten (zoals de flamingantische professor Vuye van de universiteit van Namen en professor Van Orshoven van de KULeuven) ging de Koning met deze stelling zijn boekje zwaar te buiten.

Niemand – op Hooghe en Blommaert na – merkte op dat de partijen die zich geviseerd voelen zonder dat ze ontkennen populistisch te zijn (zoals het “Vlaams” Belang, die beweert dat de Koning de jaren 30 “minimaliseert” (sic)) alleen daardoor al bekennen dat de Koning gelijk heeft. Waarom voelen ze zich anders aangesproken? Waar “beledigt” de Koning zogezegd de “Vlamingen” (met inbegrip van de Frans- en Zeeuws-Vlamingen?) of zelfs de kiezers van de N-VA of van het VB? Hij noemt geen enkele partij bij naam, hoewel hij dat had mogen en misschien zelfs had moeten doen. Het racisme t.o.v. andere taalgroepen wordt immers beleden door alle partijen die de regering samenstellen. In die zin kan de tekst van de Koning ook gelezen worden als een scherpe veroordeling van het taalnationalisme van de ministers van de particratie, die alweer een staatshervorming (lees: staatsafbraak) voorbereiden.

In elk geval zegt de reactie van diegene die zich door de Koninklijke uitspraak geviseerd voelen, vooral zeer veel over henzelf. De waarheid kwetst.

4) Schijnheiligheid

Ongeneerd stellen de Vlaams-nationalisten dat de Koning de Koning van alle Belgen moet zijn en dat Hij de Belgen “verdeelt” in plaats van “verenigt”. Er is echter geen enkele kritische journalist die de vraag stelt waarom separatisten zich plots bekommeren om de eenheid van België.

Het heet voorts dat de Koning politiek neutraal moet blijven, de zogenaamde “Vlamingen” schoffeert, met zijn verwijzing naar de jaren 1930, een grens overschrijdt, enz.. Zelfs de redelijk Belgisch-gezinde politicoloog Dave Sinardet was (om ‘salonfähig’ te blijven bij de Vlaams-nationale media ?) van oordeel dat de Koning te ver is gegaan. Enkel de antropoloog Jan Blommaert en Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen, durfden het aan om de flamingantische ballon te doorprikken.

In een lezenswaardig opiniestuk wijst Hooghe erop dat in allerlei interviews ook Europees voorzitter Herman van Rompuy uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het populisme: “Als Herman van Rompuy dat stelt, dan wordt hij geprezen als een groot Europees staatsman. […] Als ons staatshoofd net dezelfde waarschuwing de wereld instuurt, dan wordt hij bedolven onder bakken kritiek en wordt hij beschuldigd van partijdigheid.” Hooghe spreekt van een enorme hypocrisie en komt tot de kern van de zaak: “Alle excuses zijn tegenwoordig goed om de rol van de monarchie aan te vallen.”.

Blommaert stelt het zo: “Ik zie en hoor dus hoofdzakelijk verhitte overreacties op een uitspraak die, rationeel en sereen beschouwd, weinig reden tot opwinding zou mogen geven”. […] “De N-VA wijst al jaren naar de “Walen” […] als factoren die de crisis in Vlaanderen zo niet verergeren, dan toch verlengen of verdiepen. Dat De Wever zich [door de toespraak] niet aangesproken voelt is opmerkelijk. Want hij is de architect van dit zondebok-argument, niemand anders” […] “Ik zou ook graag de visie van de N-VA horen over de vijf andere punten die Koning Albert aanhaalde. Is de N-VA het bijvoorbeeld eens dat in een anticrisis-beleid veel aandacht moet gaan naar armoedebestrijding? En zo ja, hoe ziet dat er uit? Dat soort debat is moeilijker dan het goedkope schieten op Albert II – de politicus met het minste spreekrecht in dit land. Want indien de N-VA verkeerde antwoorden geeft op die fundamentele vragen, ja dan zou wel eens “een groot deel van de “Vlamingen” gekrenkt en beledigd kunnen zijn”.

Volgens de grondwetsspecialist Francis Delpérée is er traditioneel aan de Koning een rol toegekend: die van te waarschuwen, bijvoorbeeld tegen de gevaren van het populisme en van het separatisme. “Zijn toespraak“, zo Delpérée, “beantwoordt perfect aan die rol“. Immers, “de Koning kan de systematische stigmatisering van de ene gemeenschap door de andere niet dulden“.

Staf De Clercq (1884-1942), de "leider" van het Vlaams-nationalistische VNV (Vlaams Nationaal Verbond), de voorloper van de Volksunie (° 1954) en dus van de N-VA. De partij was uitgesproken fascistisch en belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in de collaboratie met het nationaal-socialistische Duitsland - Staf De Clercq (1884-1942), le leader du VNV (Vlaams Nationaal Verbond), le précurseur de la Volksunie (° 1954) et donc de la N-VA. Le parti était ouvertement fasciste et collaborait pendant la Deuxième Guerre Mondiale avec l'Allemagne nazie

Staf De Clercq (1884-1942), de “leider” van het Vlaams-nationalistische VNV (Vlaams Nationaal Verbond), de voorloper van de Volksunie (° 1954) en dus van de N-VA. De partij was uitgesproken fascistisch en belandde tijdens de Tweede Wereldoorlog in de collaboratie met het nationaal-socialistische Duitsland – Staf De Clercq (1884-1942), le leader du VNV (Vlaams Nationaal Verbond), le précurseur de la Volksunie (° 1954) et donc de la N-VA. Le parti était ouvertement fasciste et collaborait pendant la Deuxième Guerre Mondiale avec l’Allemagne nazie (source photo inconnue – bron foto onbekend)

Vinden de critici dan dat we het populisme moeten toejuichen? Ontkennen ze dat er racistische en anti-Belgische organisaties en partijen zijn die de schuld van de crisis bij vreemdelingen of bij de andere taalgroep leggen? Vinden ze dat we de jaren 1930 moeten vergeten? Ontkennen ze dat medio dat decennium (en dus nog geen eeuw geleden) heel Europa op een handvol landen na (waaronder België) hetzij door dictatoriale, hetzij door fascistische of communistische regimes bestuurd werd? Dat deze toestand in grote mate het gevolg was van de economische depressie van de jaren 1920 waarin extremistische stromingen opgeld maakten, net zoals ze dat vandaag binnen en buiten België doen? Werden toen ook niet de joden, zigeuners, andersdenkenden of zelfs andere landen schuldig bevonden aan de binnenlandse crisis?

De gevolgen zijn gekend: de volledige ineenstorting van de democratische systemen onder het Duitse imperialisme. In 1941 was er in heel continentaal Europa geen enkele democratie meer over, twee geïsoleerde en neutrale landen niet te na gesproken (Zweden en Zwitserland). Dat sommige fascistoïde partijen dat “niet belangrijk” vinden valt nog te verklaren. Erger wordt het wanneer ze daarin impliciet of expliciet worden bijgetreden door editorialisten en academici. Het nationalisme in België is blijkbaar “heilig”, “intouchable” en mag niet ter discussie staan, ongeacht de gevolgen.

Blijkbaar zijn de jaren 1930 voor de Vlaams-nationalisten slechts een detail uit de geschiedenis.

In zijn boven vermeld (zoveelste) opiniestuk in De Standaard van 27 december 2012 weerlegt de voorzitter van de N-VA, Bart De Wever, deze kritiek niet, maar probeert op een handige wijze het debat te verleggen naar de controversiële rol die Koning Leopold III tijdens de oorlog gespeeld heeft. Daarmee probeert hij de mensen in het ootje te nemen aangezien er nooit een Tweede Wereldoorlog zou geweest zijn zonder de crisis van de jaren 30.

Jan Jambon (N-VA) et/en Jean-Marie Le Pen dans les années 1990 dans le "Debatclub" flamingant à Anvers - tijdens de jaren 1990 in de flamingantische "Debatclub" te Antwerpen

Jan Jambon (N-VA) et/en Jean-Marie Le Pen dans les années 1990 dans le “Debatclub” flamingant à Anvers – tijdens de jaren 1990 in de flamingantische “Debatclub” te Antwerpen (bron foto onbekend – source photo inconnue)

Hij vergeet ook zijn politieke relatie met een zekere Jean-Marie Le Pen (jarenlang voorzitter van het racistische Front National in Frankrijk), die elkaar in 1996 op een politiek debat in Antwerpen hebben ontmoet alsook op de begrafenis van de vroegere, hyper-extremistische Vlaams Blok-voorzitter Karel Dillen in Antwerpen in 2007. Le Pen verklaarde meermaals dat de gaskamers van de Holocaust slechts een detail uit de geschiedenis waren (in 1987, 1996, 2008, 2009). Hij werd ervoor veroordeeld.

Dat het extreme nationalisme tijdens de jaren 1930 de ideologische voorbereiding van deze genocide inluidde wordt vaak vergeten.

5) Koning is niet neutraal, wel onpartijdig

Daarenboven is het onzin om te stellen dat de Koning der Belgen “boven” de politiek moet staan, niet aan politiek mag doen en “neutraal moet zijn” (bewering van prof. Vuye). De Belgische koningen doen al sinds 1831 niet-neutrale uitspraken net omdat zij zonder dit spreekrecht hun grondwettelijke taken niet kunnen vervullen. De Koning is nota bene een tak van de rechterlijke, uitvoerende en wettelijke macht. Bovendien is het krachtens zijn grondwettelijke eed (art. 91, derde lid, Belg. Grondwet) zijn plicht om de eenheid van België te verdedigen. Hoewel de grondwettelijke monarchie pas in de 19de eeuw tot stand kwam (en voor het eerst in België) schrijft de Koning zich hiermee in een lange traditie in. Zoals Hooghe het verduidelijkt: “Al sinds de vroege middeleeuwen behoort het tot de kern van de verplichtingen van een monarch dat hij het grondgebied van een land ongeschonden zal bewaren. Koning Albert past dus perfect in deze eeuwenoude traditie.”.

Van Orshoven interpreteert de neutraliteit van de Koning als volgt. De Koning mag geen uitspraken doen die betrekking hebben op partijpolitiek, maar enkel over algemene maatschappelijke thema’s. Nochtans bestonden er in 1830, toen de grondwetsartikels m.b.t. de Koning werden geschreven, geen partijen, waardoor het eerste deel van de bewering volkomen absurd is. Bovendien is populisme bij uitstek een algemeen maatschappelijk thema. De Koning heeft zich dus goed van zijn taak gekweten.

De Koning moet niet neutraal zijn. Hij mag zijn mening geven. In de praktijk doet hij dit op onpartijdige wijze, d.w.z. zonder openlijk de kant van een politieke partij of een andere privé-organisatie te kiezen.  Deze houding vloeit voort uit het feit dat hij de hele Belgische Natie incarneert en niet één partij. Het is evenwel geen wettelijke verplichting. Zo heeft de Koning net als elke Belg stemrecht, maar verzaakt hij daar steeds aan. Het spreekt voor zich dat de Koning het recht en zelfs de plicht heeft om anti-Belgische stromingen en zelfs partijen te veroordelen.

Wanneer men in de rechtsleer verwijst naar de neutraliteit van de Koning, die niet, zoals Vuye of Van Orshoven dat verkeerdelijk stelt, op een “wet” is gesteund, heeft dit betrekking op zijn bijzondere en onpartijdige positie binnen het (partij)politieke landschap en de staatsinstellingen, niet naar het feit dat zijn handelingen of daden neutraal zouden moeten zijn. Indien dat zo zou zijn, zou hij moeten verzaken aan zijn grondwettelijke eed en – sterker nog – zijn functie in het kader van de rechterlijke, uitvoerende en wetgevende macht niet kunnen vervullen. Een scheidsrechter in een sportwedstrijd is ook neutraal, maar dat betekent niet dat hij geen stellingen mag innemen, integendeel.

Kortom, constitutionalisten als Vuye en Van Orshoven verwarren opzettelijk “neutraliteit” met “passiviteit”. Bovendien heeft de koning, zoals we hiervoor gezien hebben, de plicht om de eenheid van het land te verdedigen.

Bovendien kan de koning volgens de Grondwet geen handeling stellen zonder dat een minister verantwoordelijk is (art. 63 en 106, Belg. Grondwet). Het is bijgevolg onzin om te stellen dat het de Koning is die buiten het constitutionele kader is getreden. Zulk een kritiek klinkt overigens wel erg cynisch, gelet op het feit dat de particratie om haar anti-Belgische staatshervorming – die bestaat uit de splitsing van BHV, de financieringswet, de quasi-afschaffing van de Senaat, de splitsing van talloze federale bevoegdheden – door te voeren, zelf met medeweten van diezelfde critici de grondwet overtreedt (opschorting art. 195 Belg. grondwet, zie onze tekst daaromtrent).

6) Absurde logica

De Vlaams-nationalisten verwijten aan de Koning der Belgen dat hij hen niet vertegenwoordigd. Deze stelling is dubbel absurd. Ten eerste kan de Koning der Belgen, gelet op zijn grondwettelijke rol, geen separatisten vertegenwoordigen. Hij moet immers de eenheid van België bewaren. Ten tweede zou het absurd zijn dat de Koning zichzelf censureert om een kleine (separatistische) minderheid van de Belgische bevolking tevreden te stellen aangezien heel wat Belgen (waarschijnlijk een meerderheid, gelet ook op het gebrek van afkeurende reacties bij de traditionele partijen) de uitspraak van de Koning wel onderschrijven. Zou hij al die Belgische burgers dan te kort moeten doen? Absoluut niet.

Koning der Belgen zijn betekent niet dat de soeverein alle daden van alle Belgen moet goedkeuren. Zoniet, zou hij ook fraude, diefstal en oplichterij moeten toejuichen. Dat is natuurlijk volkomen absurd.

7) Uitspraken over Congo

Tenslotte moeten al die verontwaardigde politici, opiniemakers en journalisten – de Belgische bevolking heeft wel andere problemen – eens uitleggen waarom zij in alle talen zwijgen over de andere uitspraken van de vorst, bijvoorbeeld die over Congo. De Koning zei hieromtrent:

Ten slotte, en ondanks zoveel ernstige zorgen in onze landen, moeten we open staan voor wat er in de rest van de wereld gebeurt, voornamelijk daar waar wij enige invloed kunnen doen gelden. Zo, ben ik geschokt door de drama’s die de bevolking van Oost-Congo blijft doorstaan en die zoveel geweld en talloze vluchtelingen teweegbrengen, maar ook door het feit dat de onschendbaarheid van het Congolese grondgebied niet wordt geëerbiedigd. Bovendien is de recente moordaanslag op Dokter Mukwege, die het lijden van zoveel vrouwen in die regio verlichte, en in 2010 de Koning Boudewijnprijs ontving, een dramatische illustratie van die tragedie. Al deze ontwikkelingen mogen ons niet onverschillig laten.

De Koning roept hier op de onschendbaarheid van het Congolese grondgebied.  Men zou dat kunnen interpreteren als een keuze vóór de Congolese regering. In dat geval gaat het allesbehalve om een ‘neutrale’ uitspraak. Maar dat vinden de critici blijkbaar geen probleem. M.a.w. hun kritiek is hypocriet en populistisch in die zin dat ze er alleen op gericht is opnieuw en tot vervelens toe één van de belangrijkste symbolen van België – namelijk de Koning – aan te vallen.

8 ) Besluit

De Koning der Belgen heeft op 24 december 2012 eindelijk weer een eenheidsgerichte toespraak gehouden, waarbij hij terecht wees op de gevaren van het populisme. Voor de B.U.B. mag hij echter gerust nog verder gaan door de staatshervormingen te typeren als uitingen van populisme en taalnationalisme.

 

L’ANALYSE D’UNE POLEMIQUE RIDICULE

Le 24 décembre 2012, le Roi Albert II tenait son allocution traditionnelle à l’occasion de la fête de Noël. Le dernier temps, il était particulièrement tendre avec les flamingants et wallingants ainsi que leurs réformes de l’Etat antibelges. Cette fois-ci, le souverain faisait mieux en mettant la population en garde contre le populisme, qui constitue une menace pour notre démocratie et notre Etat de droit.

L’avertissement fut lancé à propos de la crise sans qu’il ait nommé des personnes ou des partis. Le souverain appelait également à la mobilisation de chaque acteur de la société belge, à la solidarité avec les plus faibles dans la société, à un plan de relance économique, à une politique plus active au niveau de l’U.E. et à une attitude plus ferme de la communauté internationale vis-à-vis de l’est du Congo. Néanmoins, le Roi était la tête de Turc des partis nationalistes flamands et des éditorialistes qui, apparemment, se sentaient visés par ce discours ordinaire.

1) Charge flamingante classique

Dans la tradition du nationalisme linguistique antibelge des flamingants, il convient que les flamingants s’en prennent régulièrement à la monarchie belge. Ces campagnes systématiques et dénigrantes font toujours partie du même rituel. D’abord, le Roi ou un membre de la Famille Royale s’exprime sur un sujet. Ensuite, ces propos sont taxés d’“anti-flamand” et attaqués par des politiciens séparatistes et leurs adeptes, y compris des journalistes et des professeurs. Enfin, ils arrivent à la conclusion que la fonction royale doit être réduite à une fonction strictement cérémonielle, évidemment en attendant sa suppression et – selon leur logique – la scission de la Belgique qui en résulterait.

Maintenant aussi, les évènements se déroulent de la même façon et on assiste pour la énième fois à une charge flamingante contre la dynastie, habilement nourrie par le calme plat des vacances d’hiver et la trêve des confiseurs.

C’est donc sans surprise que Bart De Wever (N-VA) plaide dans un billet publié dans le journal flamingant De Standaard du 27 décembre 2012 pour l’exclusion du Roi de la formation du gouvernement en 2014 par le biais d’une adaptation du règlement de la Chambre.

La presse y ajoutait également – comme par hasard – que le Roi et la Famille Royale recevront en 2013 – tel que réglé par la loi – plus de dotations. Le fait que cela vaut également pour les politiciens élus qui profitent de la même indexation de leurs indemnisations était bien moins souligné. Le fait que les partis politiques profitent également de l’indexation – bien qu’il s’agisse d’organisations privés ( ! ) – et touchent à l’heure actuelle plus de 75 millions d’euros par an est tout à fait passé sous silence.

2) Allocution royale ordinaire, générale et neutre

Dans son discours sur la crise, le Roi s’est exprimé ainsi: “En ces temps perturbés que nous vivons, soyons vigilants et montrons-nous lucides face aux discours populistes. Ils s’efforcent toujours de trouver des boucs émissaires à la crise, qu’il s’agisse de l’étranger ou des habitants d’une autre partie de leur pays. Ces discours existent aujourd’hui dans de nombreux pays européens et aussi chez nous. La crise des années 30 et les réactions populistes de cette époque ne doivent pas être oubliées. On a vu le mal que cela fit à nos démocraties”.

Remarquez que le Roi n’a mentionné aucun parti, aucune idéologie, mais a parlé d’un “discours”. De plus, il a critiqué cette façon de penser de manière très feutrée en mettant en exergue les dangers et en appelant la population à étudier le sujet.

Quel chef d’Etat responsable pourrait agir autrement? Ses paroles et celles sur la culpabilité de l’autre communauté sont parfaitement neutres. Ils peuvent concerner tous les partis de la particratie, le PS – le parti du premier ministre – inclus.

3) La vérité blesse

Initialement, la N-VA ne se sentait pas visée (ce qui était sans conteste la réaction la plus intelligente qu’elle pouvait exprimer), mais il y avait quand même quelques politiciens, dont Ben Weyts (N-VA), suivi un jour plus tard par le gourou de la secte flamingante, Bart De Wever ainsi que d’une partie significative de la presse du nord de la Belgique et d’une série traditionnelle d’”éditorialistes” qui se sentaient apparemment attaqués. Ils suggéraient que les flamingants, voire les « Flamands » (sic) étaient visés dans leur totalité. Selon tout le camp flamingant et leurs médias, politicologues (e.a. Carl Devos), voire constitutionnalistes (dont Vuye, le professeur flamingant de l’université de Namur et le professeur Van Orshoven de la KULeuven) le Roi avait manifestement outrepassé ses pouvoirs.

Personne – hormis les presseurs Hooghe et Blommaert – n’a remarqué que les partis qui se sentent visés sans nier être populistes (comme le “Vlaams” Belang qui allègue que le Roi “minimise” les années 30 (sic) ) reconnaissent par ce fait même que le Roi a raison. Sinon, pourquoi se sentiraient-ils visés? Dans quel sens le Roi “insulte”-il les soi-disant “Flamands” (y inclus les Flamands français et zélandais?), voire l’électorat de la N-VA ou du VB? Il n’a cité aucun parti, même s’il pouvait et peut-être même devait le faire. Le racisme envers les autres groupes linguistiques est en effet propagé par tous les partis composant le gouvernement. Dans ce sens, l’allocution du Roi peut aussi être interprétée comme une condamnation ferme du nationalisme linguistique dont se rendent coupables les ministres de la particratie, qui préparent une nouvelle réforme de l’Etat (lire: destruction de l’Etat).

De toute façon, la réaction de ceux qui se sentent visés par les propos de Sa Majesté en dit long sur eux-mêmes. Apparemment, la critique sur le populisme engendre un nouveau populisme. La vérité blesse.

4) Hypocrisie

Les nationalistes « flamands » déclarent sans gêne que le Roi doit être celui de tous les Belges, voire que le Roi “divise” les Belges au lieu de les unir. Il n’y a pourtant pas un seul journaliste qui se pose la question de savoir pourquoi les séparatistes se montrent soudainement soucieux de l’unité de la Belgique.

Ces mêmes nationalistes prétendent ensuite que le Roi doit rester neutre sur le plan politique, qu’il offense les soi-disant “Flamands” par sa référence aux années 1930, qu’il franchit une ligne rouge, etc. Même le politicologue relativement pro-belge Dave Sinardet estimait que le Roi était allé trop loin. Sans doute le disait-il pour rester présentable dans les médias flamingants. Seuls les professeurs Marc Hooghe (sciences politiques) et Jan Blommaert (anthropologue) osaient démasquer le discours flamingant. Dans un article très intéressant , le professeur Hooghe précisait que le président européen Herman van Rompuy avait également averti explicitement contre le populisme: “Si Herman van Rompuy tient ce genre de propos, il est loué comme un grand homme d’Etat européen […] Si notre chef d’Etat lance le même avertissement, il est critiqué à outrance et il est accusé de partialité.” Hooghe parle d’une énorme hypocrisie et met le doigt sur le problème fondamental: Aujourd’hui, toutes les excuses sont bonnes pour attaquer le rôle de la monarchie.”

Blommaert aborde le sujet ainsi: “Je vois et j’entends principalement des réactions exagérées et agitées sur un discours qui, considéré rationnellement et sereinement, devait donner peu de raison d’excitation”. […] “La N-VA dit déjà depuis des années que les “Wallons” […] aggravent la crise en “Flandre” ou à tout le moins la prolongent. Que De Wever ne se sent pas visé [par l’allocution] est donc remarquable. Car c’est lui qui est l’architecte de l’argument du bouc émissaire et personne d’autre” […] “J’aimerais également bien entendre le point de vue de la N-VA sur les cinq autres points cités par le Roi Albert. La N-VA est-elle par exemple d’accord avec la politique d’anti-crise qui consiste à se préoccuper davantage de la lutte contre la pauvreté? Et, si tel est le cas, quel genre de politique? Un tel débat est plus compliqué que de tirer aveuglément sur Albert II – le politicien disposant le moins d’un droit de parole dans ce pays. Parce que si la N-VA donne la mauvaise réponse à ces questions fondamentales, alors oui, une grande partie des “Flamands” pourrait bien se sentir offensée et insultée

Selon le constitutionnaliste Francis Delpérée il y a une fonction traditionnelle qui est reconnue au Roi, celle d’avertir, par exemple contre les dangers du populisme et du séparatisme. “Son discours“, estime Delpérée, “répond parfaitement à cette fonction“. Or, “le Roi ne peut pas tolérer la stigmatisation systématique d’une communauté par une autre“.

L'Europe en 1941: en gris/noir l'Allemagnie nazie et ses satellites, en blue les alliés, en blanc les pays neutres (l'Espagne et le Portugal étaient des pays neutres, mais fascistes) - Europa in 1941: in grijs/zwart Nazi-Duitsland en zijn satellietstaten, in blauw de geallieerden, in wit de neutrale landen (Spanje en Portugal waren neutrale landen, maar onder een fascistisch regime)Doit-on applaudir le populisme selon ces détracteurs? Nient-ils l’existence d’organisations et de partis antibelges qui rejettent la responsabilité de la crise sur le dos des étrangers ou sur le dos de l’autre groupe linguistique? Sont-ils d’avis qu’il vaut mieux oublier les années 1930? Nient-ils que lors des années 30 (il y a moins d’un siècle donc), toute l’Europe, à l’exception de quelques pays (parmi lesquels la Belgique) était gouvernée soit par des régimes dictatoriaux, soit par des régimes fascistes ou communistes? Démentent-ils que cette situation était largement la conséquence de la dépression économique des années 1930 qui a fait le nid des courants extrémistes, tout comme c’est le cas aujourd’hui dans plusieurs pays européens ? A l’époque, les juifs, les tsiganes, les dissidents ou même d’autres pays n’étaient-ils pas également tenus pour responsables de la crise? On connaît les conséquences: l’effondrement total des systèmes démocratiques sous l’impérialisme allemand. En 1941, aucune démocratie n’avait survécu en Europe continentale, hormis deux pays neutres et isolés (la Suède et la Suisse). Il est compréhensible que certains partis fascistoïdes estiment que ceci n’est “pas important”.

Il devient plus grave lorsque leurs thèses sont soutenues de façon implicite ou explicite par des éditorialistes et des académiciens. Apparemment, le nationalisme en Belgique est “intouchable”, “sacré” et ne peut faire l’objet de discussions, malgré les conséquences.

Manifestement les années 1930 sont un détail de l’histoire pour les flamingants.

Dans son (énième) billet susmentionné, publié dans De Standaard du 27 décembre 2012, le président de la N-VA, Bart De Wever, ne réfute pas cette critique, mais tente habilement de déplacer le débat vers une discussion sur le rôle controversé du Roi Léopold III durant la guerre. C’est évidemment noyer le poisson parce qu’il n’y aurait jamais eu de deuxième guerre mondiale sans la crise des années 30.

Bart De Wever en de Franse fascist Jean-Marie Le Pen/et le fasciste français Jean-Marie Le Pen (plaats/lieu: "Vlaams-nationale Debatclub", Antwerpen/Anvers 1996 -- "Je n'ai pas étudié spécialement la question mais je crois que c'est (l'Holocauste) un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre Mondiale", propos répétés en 2008 en 2009/ "Ik heb de kwestie niet in het bijzonder onderzocht, maar ik denk dat het (de Holocaust) om een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gaat" (Le Pen, RTL-radio, 13 september/septembre 1987), uitspraken herhaald in 2008 en 2009

Bart De Wever en de Franse fascist Jean-Marie Le Pen/et le fasciste français Jean-Marie Le Pen (plaats/lieu: “Vlaams-nationale Debatclub”, Antwerpen/Anvers 1996 — “Je n’ai pas étudié spécialement la question mais je crois que c’est (l’Holocauste) un point de détail de l’histoire de la Deuxième Guerre Mondiale”, propos répétés en 2008 en 2009/ “Ik heb de kwestie niet in het bijzonder onderzocht, maar ik denk dat het (de Holocaust) om een detail in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gaat” (Le Pen, RTL-radio, 13 september/septembre 1987), uitspraken herhaald in 2008 en 2009 (source photo inconnue – bron foto onbekend)

Il oublie aussi sa relation politique avec un certain Jean-Marie Le Pen (pendant des années le président du Front National, un parti raciste français) qui se sont rencontré lors d’un débat politique à Anvers en 1996 et aux funérailles de Karel Dillen, l’ancien président hyper-extrémiste du Vlaams Blok à Anvers en 2007. Le Pen a déclaré à plusieurs reprises (1987, 1996, 2008, 2009) que les chambres à gaz de l’holocauste n’était qu’un détail de l’Histoire. Il a été condamné de ce chef.

Le fait que le nationalisme extrême des années 1930 marquait le début de la préparation idéologique est souvent oublié.

5) Le Roi n’est pas neutre, mais impartial

En outre, il est absurde de déclarer que le Roi des Belges doit se situer “au-dessus” de la politique, ne peut pas y être impliqué et “doit être neutre” (allégation du prof. Vuye). Depuis 1831, les rois belges tiennent des propos partiaux tout simplement parce qu’ils ne seraient pas en mesure de remplir leurs rôle constitutionnel sans ce droit de parole. Le Roi constitue une branche du pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. De plus, il est selon son serment constitutionnel (art. 91, troisième alinéa Const. belg.) obligé de défendre l’unité de la Belgique. Bien que la monarchie constitutionnelle n’ait été créée qu’au 19ième siècle (et d’abord en Belgique), le Roi s’inscrit ainsi dans une longue tradition. Le professeur Hooghe l’explique de dette façon: “Déjà depuis le début du moyen âge, il est une tâche essentielle du monarque de conserver l’intégrité du territoire. Le Roi Albert s’inscrit donc parfaitement dans cette tradition séculaire”.

Le professeur Van Orshoven est d’avis que le Roi ne peut tenir des propos partisans, mais uniquement sur des thèmes généraux de la société. Néanmoins, en 1830, lorsque les articles sur le statut du Roi ont été rédigés, il n’y avait pas de partis politiques : la première partie de la thèse est par conséquent absurde. En outre, le populisme est un thème social par excellence. Le Roi s’est donc bien acquitté de son rôle.

Le Roi ne doit pas être neutre. Il peut donner son opinion. Dans la pratique il le fait de façon impartiale, c’est-à-dire sans se montrer partisan d’un parti politique ou d’un groupement privé quelconque. Cette attitude découle du fait qu’il incarne la Nation belge dans son entièreté et non un seul parti. Il ne s’agit néanmoins pas d’une obligation légale. Ainsi, le Roi dispose, comme chaque Belge, du droit de vote, mais il y renonce toujours.

Il va de soi que le Roi a le droit, voire l’obligation de mettre en garde contre des courants et des partis antibelges.   Les références dans la doctrine à la neutralité du Roi, qui n’est pas, contrairement à ce que pensent Vuye ou Van Orshoven, basée sur une “loi”, concernent sa position spéciale et impartiale dans le paysage politique (des partis) et des institutions étatiques, non le fait que ses actes ou paroles doivent être neutres. Si tel était le cas, il devrait renoncer à son serment constitutionnel et ne pourrait plus fonctionner comme branche du pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Un arbitre lors d’une compétition sportive est également neutre, mais cela n’implique pas qu’il ne peut pas juger, au contraire.

Bref, des constitutionnalistes comme Vuye et Van Orshoven confondent intentionnellement “neutralité” avec “passivité”. Qui plus est, comme on a vu ci-avant, le roi a le devoir de défendre l’unité du pays.

Qui plus est, selon la Constitution, le Roi ne peut poser d’acte sans qu’un ministre en soit responsable (art. 63 et 106 Const. belge). Par conséquent, il est faux d’alléguer que c’est le Roi lui-même qui est sorti du cadre constitutionnel. Une telle critique est d’ailleurs très cynique vu que la particratie viole elle-même la constitution pour exécuter sa réforme de l’Etat antibelge – qui consiste en la scission de BHV, la révision de la loi de financement, la quasi-suppression du Sénat, la scission de nombreuses compétences fédérales – avec la complicité de ces mêmes détracteurs (suspension de l’art. 195 de la Constitution belge, voir notre texte là-dessus).

6) Logique absurde

Les nationalistes « flamands » reprochent au Roi de ne pas les représenter. Cette assertion est doublement absurde. De par son rôle constitutionnel, le Roi ne peut pas représenter les séparatistes. Il doit en effet préserver l’unité de la Belgique. De plus, il serait inconcevable que le Roi s’auto-censure afin de plaire à une petite minorité séparatiste tandis que beaucoup de Belges (probablement la majorité vu aussi l’absence de réactions négatives des partis traditionnels) souscrivent les propos du Roi. Devrait-il alors laisser pour compte tous ces citoyens belges? Absolument pas.

Etre Roi des Belges ne signifie pas que le Roi doit être d’accord avec tous les actes de tous les Belges. Sinon, il devrait également acclamer la fraude, le vol et l’escroquerie, ce qui est tout à fait absurde.

7) Propos sur le Congo

Enfin, tous ces politiciens, éditorialistes et journalistes indignés – la population belge, elle, a d’autres problèmes – devraient s’expliquer sur leur silence à propos du reste du discours du Roi, par exemple le passage concernant le Congo. A ce sujet, le souverain déclara :

“Enfin, malgré tant de graves préoccupations dans nos pays, restons ouverts à ce qui se passe dans le reste du monde, surtout là où nous pouvons exercer une influence. A ce sujet, je suis consterné de voir que les drames des populations dans l’Est du Congo se poursuivent, avec tant de violences et de réfugiés, et que l’intégrité du territoire congolais n’est pas respectée. Par ailleurs, la récente tentative d’assassinat du Docteur Mukwege, qui soulage les souffrances de tant de femmes dans cette région, et qui a reçu il y a 2 ans le Prix Roi Baudouin, illustre de façon dramatique cette tragédie. Tous ces développements ne peuvent nous laisser indifférents.”

Le Roi appelle ici au respect de l’inviolabilité du territoire congolais. On pourrait interpréter cela comme un choix pour le camp du gouvernement congolais. Dans ce cas, il ne s’agit nullement d’un propos “neutre”, mais cela ne pose apparemment aucun problème pour les détracteurs. Autrement dit, leur critique est hypocrite et populiste dans le sens où elle ne vise qu’à s’attaquer et à dénigrer à outrance l’un des symboles les plus importants de la Belgique qui est le Roi.

8 ) Conclusion

Le 24 décembre 2012, le Roi des Belges a enfin renoué avec la tradition des discours d’unité nationale soulignant à juste titre les dangers du populisme. Pour le B.U.B., il peut même aller encore plus loin en qualifiant les réformes de l’Etat comme des expressions de populisme et de nationalisme linguistique.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)