belgischeunie@unionbelge.be

CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN – LE CONFEDERALISME EN 15 QUESTIONS ET REPONSES

CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN – LE CONFEDERALISME EN 15 QUESTIONS ET REPONSES

CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN

De evolutie naar een “confederaal België”, wat houdt dat eigenlijk in? Worden we daar met zijn allen beter van? Gaat het om een loutere aanpassing – of vervolmaking – van het systeem dat we vandaag kennen of is er meer aan de hand? Is het nu separatisme of net het tegendeel ervan, een tussen- of een eindstation of nog iets anders? Vijftien vragen voor reflectie aangeboden.

1) Wat betekent “confederalisme” ?

Confederalisme is een unie van twee of meerdere onafhankelijke staten, die zelf – door middel van een internationaal verdrag – beslissen wat ze samen doen.

2) Is er een verschil tussen federalisme en confederalisme ?

Zeer zeker. De twee hebben niets met elkaar te maken. Federalisme (een bondsstaat) betekent dat je één staat hebt met meerdere wetgevers. In België gaat zijn die wetgevende machten het federale Parlement en de parlementen van de gewesten en de gemeenschappen. De gewesten en de gemeenschappen zijn echter onderdelen van de federale staat. Zij oefenen slechts bevoegdheden uit die hen door het federaal Parlement toegekend worden.

In een confederaal systeem (een statenbond) wordt deze logica omgedraaid: de lidstaten van de confederatie delegeren door een internationaal verdrag (zie punt 1) bevoegdheden naar de confederale overheid. In een federatie stemt een democratisch verkozen federaal parlement wetten. In een confederatie ligt de macht bij de lidstaten van de confederatie die akkoorden sluiten. Daardoor vertoont de confederatie een onderhandeld en diplomatiek karakter, in tegenstelling tot de federatie waarbinnen volksvertegenwoordigers verantwoording verantwoording verschuldigd zijn aan de hele natie. Deze tegenstelling tussen diplomatiek overleg en democratische verantwoordelijkheid maken beiden stelsels niet alleen verschillend. Meer nog, ze zijn elkaars tegengestelden. De bewering als zou confederalisme een “doorgedreven vorm van federalisme zijn” is onwaar.

3) Is er een verband tussen confederalisme en separatisme?

Aangezien een confederatie enkel maar tot stand kan komen na een internationaal verdrag tussen twee of meer onafhankelijke landen, veronderstelt dit het bestaan van deze entiteiten. In de Belgische praktijk komt dit op het volgende neer: de Belgische federatie dient eerst ontbonden te worden in twee of meerdere delen, bv. “Vlaanderen”, “Wallonië” en Brussel. Vervolgens kunnen die nieuwe en onafhankelijke staten een verdrag afsluiten, waarin ze vastleggen welke bevoegdheden ze op confederaal vlak willen uitoefenen.

Schematisch kan dit als volgt weergegeven worden:

FEDERAAL BELGIË => ONAFHANKELIJK “VLAANDEREN”, “WALLONIË”, BRUSSEL => BELGISCHE STATENBOND

Zodoende impliceert confederalisme niet alleen separatisme – want dat is nodig om tot onafhankelijke staten te komen – het is er zelfs een doorgedreven vorm van.

4) Wat is het wezenlijke verschil tussen confederalisme en separatisme?

In wezen is er geen verschil. Een separatist (of een independist) streeft naar een onafhankelijk “Vlaanderen” (“Wallonië”). Een confederalist ook, maar die biedt na de onafhankelijkheid nog een samenwerkingsverdrag aan.

Men kan dus niet voor confederalisme en tegen separatisme (onafhankelijkheid) zijn.

5) Vertoont het confederalisme nog andere kenmerken?

Ja.

(1) In een confederaal model houdt de Belgische staat (en grondwet) op te bestaan. Meer concreet zou in dit scenario België geen staat meer zijn, maar enkel nog een overkoepeling van soevereine lidstaten. Daaruit volgt dat de Belgische nationaliteit ophoudt met bestaan en er enkel nog bijvoorbeeld “Vlamingen”, “Walen” of Brusselaars zouden zijn.

(2) In een confederaal model wordt het Belgische parlement niet meer rechtstreeks verkozen, maar duiden de leden van de lidstaten aan wie er in de confederale “Raad” zetelt. Zo’n getrapt kiessysteem raakte overigens sedert de 18de eeuw in onbruik. Confederaties bestonden dan ook vooral in het feodale tijdvak.

(3) De confederatie oefent, in de regel, zeer beperkte bevoegdheden uit.

(4) Elke lidstaat heeft op confederaal vlak een eenzijdig vetorecht, wat uiteraard tot permanente chantage en blokkeringen kan leiden. Wanneer de rijkere lidstaat het niet eens is met de politiek van de armere lidstaat kan zij ermee dreigen de onderhandelde solidariteit (interpersonele solidariteit zoals we die thans in België kennen houdt op te bestaan, het gaat immers om twee of meer verschillende landen) eenzijdig op te blazen. De confederatie is van nature een instabiel model omwille van de permanente diplomatie die een geïnstitutionaliseerd karakter vertoont.

(5) De lidstaten hebben ten allen tijde een eenzijdig uitstaprecht uit de confederatie, hetgeen voortvloeit uit het feit dat ze onafhankelijk zijn.

6) Zijn er op dit moment confederaties?

Neen.

7) Men zegt dat Zwitserland een confederatie is?

Dit hardnekkig misverstand vloeit voort uit de benaming van Zwitserland – Confoederatio Helvetica, Helvetische Confederatie. Deze benaming is slechts een relikwie uit oudere tijden. Sedert 1848 is Zwitserland een federatie met 22, vandaag met 26 kantons, vier officiële talen, meertalige openbare diensten en universiteiten, federale partijen, een bicameralisme, een eengemaakte buitenlandse politiek enz. Wie zegt dat Zwitserland een confederatie is, kan ook zeggen dat Noord-Korea – officieel: de democratische volksrepubliek Korea – een democratie is.

8 ) Zijn er dan voorbeelden van confederaties?

Sedert het einde van de 18de eeuw zijn er een aantal confederaties geweest. Denken we aan de Verenigde Staten van Amerika, waar de onafhankelijke staten in 1776 een verdrag sloten en zich in 1787 van statenbond tot federatie transformeerden (zie ons artikel). De Duitse Bond was van 1815 tot 1866 een losse confederatie die alle Duitse vorstendommen (met inbegrip van het huidige Tsjechië, Kroatie en delen van Noord-Italië) omvatte. De Oostenrijks-Duitse oorlog (1866) maakte een einde aan deze structuur. De Noord-Duitse Confederatie (1866-1871) lag aan de basis van het Duitse Keizerrijk. Oostenrijk-Hongarije was na het Ausgleich – verdrag dat om de tien jaar bij goedkeuring van beide lidstaten verlengd moest worden – van 1867-1918 een tweeledige confederatie. Tussen 1958 en 1961 vormden Egypte en Syrië een confederatie. De Arabische confederatie tussen Egypte, Syrië en Yemen bestond slechts 3 jaar tussen 1958 en 1961 en de confederatie Senegambia tussen de West-Afrikaanse landen van Senegal en Gambia bestond slechts 7 jaar tussen 1982 et 1989.  Servië en Montenegro vormden van 2003 tot 2006, moment waarop Montenegro zich eenzijdig afscheidde, een confederatie.

9) Men zegt dat België een confederatie “sui generis” kan zijn?

Federalistische systemen verschillen van land tot land, maar hebben altijd één gemeenschappelijk kenmerk – ook in België – het zijn staten waar het federaal parlement de bevoegdheden verdeelt. Confederalistische systemen hebben altijd het gemeenschappelijk kenmerk dat ze uit onafhankelijke staten bestaan. Men kan derhalve nooit een Belgisch confederalisme hebben zonder de Belgische staat als rechtsentiteit op te heffen. Kortom, een confederatie ‘sui generis’ is een onwaarheid.

10) Kan art. 35 van de Grondwet België dan niet omvormen tot een confederatie?

Artikel 35 van de Belgische Grondwet stipuleert:

De federale overheid is slechts bevoegd voor de aangelegenheden die de Grondwet en de wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, haar uitdrukkelijk toekennen. De gemeenschappen of de gewesten zijn, ieder wat hem betreft, bevoegd voor de overige aangelegenheden onder de voorwaarden en op de wijze bepaald door de wet. Deze wet moet worden aangenomen met de meerderheid bepaald in artikel 4, laatste lid. (i.e. een wet, aangenomen met de meerderheid van de stemmen in elke taalgroep van elke Kamer, op voorwaarde dat de meerderheid van de leden van elke taalgroep aanwezig is en voor zover het totaal van de ja-stemmen in beide taalgroepen twee derden van de uitgebrachte stemmen bereikt.).

Deze grondwetswijziging kan er dus slechts komen indien ze door beide Kamers (= Constituante) bekrachtigd is en wanneer art. 35 ter herziening vatbaar verklaard wordt (hetgeen nu niet gebeurde, behoudens men alsnog de procedure van de Grondwet, via art. 195 – wel ter herziening vatbaar verklaard – zal herzien, hetgeen het Parlement toelaat om, indien dit artikel permanent gewijzigd wordt, in een volgende legislatuur elk artikel te veranderen). De Constituante brengt hoe dan ook in het geval van de invulling van art. 35 een grondwetswijziging aan. Een confederatie heeft geen Grondwet, wordt niet door een constituante bevoegd, heeft nood aan onafhankelijke entiteiten enz. Anders gezegd, art. 35 van de Belgische Grondwet kan België uiteraard niet omvormen tot een confederatie.

11) Hoe kan men dan komen tot een confederaal systeem?

Door een eenzijdige of onderhandelde opdoeking van de Belgische staat en derhalve van de Grondwet en de democratie (hetgeen op zich al een constitutionele onmogelijkheid is gelet op art. 91, 2de lid van de Grondwet, art. 187 van de Grondwet en van de grondwettelijke decreten van november 1830).

De facto rest enkel nog de mogelijkheid om niet alleen buiten het grondwettelijk kader te treden, maar zelfs dit grondwettelijk kader op te heffen.

12) Kan een volgende staatshervorming die naar confederalisme leidt dan geen “eindstation” zijn?

Deze bewering is gratuit en manifest onwaar en wel omwille van volgende redenen:

1) Confederalisme impliceert een staatsvorming, geen staatshervorming.

2) Zelfs al zou confederalisme een eindpunt zijn in de staatshervorming (sic), dan nog: bij elke vorige staatshervorming werd verkondigd dat deze een eindpunt zou vormen… en dat al 40 jaar lang.

3) Zelfs al zou een confederale staatshervorming (sic) mogelijk zijn – quod non – dan nog staat het elke lidstaat vrij om zijn eigen weg te gaan; zelfs al zou men de invulling van artikel 35 omschrijven als “confederalisme” – hetgeen baarlijke nonsens is – dan nog kan men dit artikel altijd wijzigen om terug te keren naar een federale Staat.

13) Allemaal goed en wel, maar uiteindelijk is het toch een spel van termen, niet? We zeggen dan wel confederalisme, maar eigenlijk bedoelen we een “doorgedreven federalisme”?

Wie dat bedoelt moet het ook in die woorden zeggen en de term “confederalisme” laten vallen. Zoniet is hij (of zij) een separatist of een leugenaar of beide.

14) Federalisme, confederalisme: komt het uiteindelijk niet op de inhoud aan?

Een inhoud kan pas gegeven worden als men weet waarover men spreekt. Een federatie betekent dat er één land bestaat, een confederatie betekent dat we spreken over twee of meerdere landen. Zo simpel is het.

15) Is het huidige federalisme dan niet onwerkbaar?

Elk systeem is maar werkbaar in die mate dat men over de politieke wil beschikt om het te doen werken. Het slechtste staatsbestel is werkbaar wanneer politici van goede wil het doen werken.

Dit gezegd zijnde is het ironisch om te moeten vaststellen dat diegenen die ons eerst het federalisme wilde opleggen – waarvan Gaston Eyskens in zijn mémoires zei dat het bij een referendum door de grote meerderheid van de Belgen zou verworpen worden – nu komen vertellen dat België moet evolueren naar een losse statenbond omdat het systeem dat zij wensten niet werkt.

In de context van de huidige globalisering, van financiële en ecologische catastrofes is het gewoonweg absurd om in een communautair moeras te blijven steken omdat het nationalisme “nu eenmaal” salonfähig is in België. Er zijn gewoonweg veel te veel overheden voor een land met de inwoners van een internationale grootstad. Het wordt hoog tijd om de gewesten en de gemeenschappen, die dragers zijn van het “federalisme” dat in wezen gewoon twee taalgroepen tegen elkaar opzet af te schaffen.

Enkel een meerpolig systeem waarbij het zwaartepunt bij de centrale overheid ligt met de negen historische provincies, die geen nationalistische aspiraties betonen, biedt stabiliteit. Wat in Nederland kan, moet ook bij ons mogeljk zijn. Daarvoor moeten natuurlijk wel moedige politici, die denken aan het algemeen belang gevonden worden.

 

LE CONFEDERALISME EN 15 QUESTIONS ET REPONSES

L’évolution vers une «Belgique confédérale», qu’est-ce que cela signifie vraiment? Nous en trouverons-nous tous mieux ? S’agit-il d’une simple adaptation – ou d’un achèvement – du système que nous connaissons aujourd’hui ou est-ce plus que cela? Est-ce du séparatisme ou tout le contraire, un stade intermédiaire ou final, ou encore autre chose? Voici quinze questions qui invitent à la réflexion.
1) Que signifie  le «confédéralisme»?

Le confédéralisme est une union de deux ou plusieurs États indépendants qui décident eux-mêmes – par le biais d’un traité international – de ce qu’ils font ensemble.

2) Y a-t-il une différence entre le fédéralisme et le confédéralisme?

Certainement. Les deux n’ont rien en commun. Le fédéralisme (un état fédéral) signifie l’existence d’un Etat avec plusieurs législateurs. En Belgique, les législateurs sont le Parlement fédéral et les parlements des régions et des communautés. Les régions et les communautés font partie de l’État fédéral. Elles n’exercent que les pouvoirs qui leur sont accordées par le Parlement fédéral.

Dans un système confédéral (confédération), cette logique est inversée: les États-Membres de la Confédération délèguent par un traité international (voir point 1) des pouvoirs au gouvernement confédéral. Dans une fédération, c’est un parlement fédéral démocratiquement élu qui vote les lois. Dans une confédération, le pouvoir appartient aux États-Membres de la confédération qui concluent des accords entre eux. La confédération présente dès lors un caractère négocié et diplomatique, contrairement à la fédération dans laquelle les représentants du peuple doivent se justifier devant la nation entière. Cette opposition entre la concertation diplomatique et la responsabilité démocratique ne fait pas seulement que ce sont deux systèmes différents; ils sont carrément opposés. L’affirmation selon laquelle le confédéralisme est une «forme poussée du fédéralisme» est fausse.

3) Y a t-il une relation entre la confédération et le séparatisme?

Etant donné qu’une confédération ne peut naître que d’un traité international conclu entre deux ou plusieurs pays indépendants, cela présuppose l’existence de ces entités. Dans la pratique belge, cela signifie ce qui suit: la fédération belge doit d’abord être décomposée en deux parties ou plus, par exemple, la « Flandre », la « Wallonie » et Bruxelles. Par la suite, les nouveaux États indépendants définissent au moyen d’un traité les pouvoirs qu’ils souhaitent exercer au niveau confédéral.

Ceci peut être représenté schématiquement comme suit:

BELGIQUE FÉDÉRALE => une « Flandre » indépendante, une « Wallonie » indépendante, un Etat bruxellois indépendant => UNION D’ETATS BELGES

Ainsi, non seulement le confédéralisme implique le séparatisme – parce que ce dernier est nécessaire pour créer les Etats indépendants – , il en est en outre une forme poussée.

4) Quelle est la différence essentielle entre le confédéralisme et le séparatisme?

Essentiellement, il n’y a pas de différence. Un séparatiste (ou indépendantiste) aspire à une « Flandre » ou à une « Wallonie » indépendante. Un confédéraliste aussi, mais après l’indépendance il aspire a un accord de coopération avec les autres Etats indépendants.

On ne peut donc pas être en même temps en faveur du confédéralisme et opposé au séparatisme.

5) Est-ce que le confédéralisme a d’autres spécificités ?

Oui.

(1) Dans un modèle confédéral, l’État belge (et de la Constitution) cessent d’exister. Pour être plus précis, dans ce scénario, la Belgique ne serait plus un Etat, mais ne ferait qu’englober des Etats souverains. Il s’ensuivrait que la nationalité belge cesserait d’exister au profit de par exemple celle des “Flamands”, des “Wallons” et des Bruxellois.
(2) Dans un modèle confédéral, le Parlement belge n’est plus élu directement, mais les membres des États membres désignent les personnes qui siègent au « conseil » confédéral. Un tel système est tombé en désuétude depuis le 18ième siècle. Les confédérations existaient principalement à l’époque féodale.
(3) La confédération exerce, en général, des pouvoirs très limités.
(4) Chaque État dispose d’un droit de veto unilatéral au niveau confédéral, ce qui peut bien sûr conduire à un chantage et à un blocage permanent. Lorsque un Etat-Membre plus riche est en désaccord avec la politique des Etats-Membres plus pauvres, il peut par. ex. menacer de rompre la solidarité négociée (la solidarité interpersonnelle telle que nous la connaissons en Belgique cesserait d’exister, il s’agit en effet de deux ou plusieurs pays différents). La confédération est un modèle naturellement instable en raison de la diplomatie permanente et institutionnalisée.

(5) Les États membres disposent à tout moment d’un droit de sortie unilatérale de la confédération. Ce droit découle du fait qu’ils sont indépendants.
6) Y a t-il actuellement des confédérations?

Non.

7) On dit que la Suisse est une confédération.

Cette idée fausse provient de la dénomination de la Suisse – Confoederatio Helvetica, Confédération Helvétique. Cette désignation n’est qu’une relique de périodes plus anciennes. Depuis 1848, la Suisse est une fédération de d’abord 22, et maintenant 26 cantons et quatre langues officielles, des services publics et des universités multilingues, des partis fédéraux, un système bicaméral, une politique étrangère unifiée, etc. Celui qui prétend que la Suisse est une confédération, peut aussi dire que la Corée du Nord – officiellement: la République Populaire Démocratique de Corée  – est une démocratie.
8 ) Y a t-il alors des exemples de confédérations?

Depuis la fin du 18ème siècle, il y a eu un certain nombre de confédérations. Nous pensons ici aux États-Unis d’Amérique, où les Etats indépendants ont conclu un traité en 1776 et qui se sont transformés en 1787 de confédération en fédération (voir notre article). La confédération d’Allemagne était de 1815-1866 une confédération de toutes les principautés allemandes (y compris l’actuelle République tchèque, la Croatie et certaines parties du nord de l’Italie). La guerre austro-prussienne (1866) a mis fin à cette structure. La confédération de l’Allemagne du Nord (°1866) était à la base de l’Empire fédéral allemand en 1871).  L’Autriche-Hongrie était de 1867 à 1918 – après l’« Ausgleich » – un traité prolongé tous les dix ans suivant l’accord entre les deux pays –  une double confédération. La confédération arabe entre l’Egypte, la Syrie et le Yémen n’a existée que 3 ans entre 1958 et 1961 et la confédération de Sénégambie entre les Etats ouest-africains du Sénégal et de la Gambie n’a survécu que 7 ans entre 1982 et 1989.

La Serbie-et-Monténégro était une confédération de 2003 à 2006, jusqu’à ce que le Monténégro s’en soit séparé unilatéralement.

9) On dit que la Belgique serait une confédération “sui generis”?

Les systèmes fédéraux diffèrent de pays en pays mais ont toujours une caractéristique commune – aussi en Belgique : ce sont des États où le Parlement fédéral répartit les compétences. Les systèmes confédéraux ont toujours la caractéristique commune d’être composée d’États indépendants. On ne peut donc jamais avoir une confédération belge sans que l’Etat belge comme entité juridique soit supprimé. En bref, une confédération «sui generis» est un mensonge.

10) Une confédération ne pourrait-elle découler de l’art. 35 de la Constitution belge?

L’article 35 de la Constitution belge stipule que:

«L’autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

Les communautés et les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa. » (C’est-à-dire une loi adoptée à la majorité des voix dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à condition que la majorité des membres de chaque groupe soit présente et pour autant que le total des voix en faveur dans les deux groupes linguistiques ait atteint les deux tiers des voix.) ».

Cette modification de la Constitution doit donc être approuvée par les deux Chambres (= la constituante) et à condition que l’art. 35 soit déclaré révisable (ce qui n’est pas le cas actuellement, à moins de réviser à nouveau la procédure de modification constitutionnelle via l’art. 195 – qui lui a bien été déclaré révisable – ce qui permettrait au Parlement, si l’article est modifié de façon permanente, de modifier chaque article lors d’une seule législature). Quoi qu’il en soit, en cas de modification de l’art. 35, l’Assemblée constituante modifie la Constitution. En revanche, une confédération n’a pas de Constitution, n’est pas un pouvoir constituant, a besoin d’entités indépendantes, etc. En d’autres termes, l’art. 35 de la Constitution belge ne peut en aucun cas transformer la Belgique en une confédération.

11) Comment peut-on arriver à un système confédéral?

Par une suppression unilatérale ou négociée de l’Etat belge et (donc aussi) de la Constitution et de la démocratie (ce qui est en soi une impossibilité constitutionnelle, compte tenu de l’art. 91, alinéa 2 de la Constitution, l’art. 187 de la Constitution et les décrets constitutionnels de novembre 1830).

Par conséquent, il ne subsiste que la possibilité de non seulement sortir du cadre constitutionnel mais  de l’éliminer en outre.

12) Est-ce qu’une prochaine réforme de l’Etat qui conduirait à une confédération ne pourrait-elle pas être la “dernière”?

Cette affirmation est gratuite et manifestement fausse et ce pour les raisons suivantes:

1) Le confédéralisme implique une formation d’Etats, non une réforme de l’Etat.

2) Même si le confédéralisme était un point final à la réforme de l’Etat (sic), il convient de constater qu’on nous annonce à chaque réforme de l’État que c’est la dernière… et ce depuis 40 ans.

3) Même si une réforme de l’Etat confédérale (sic) était possible – quod non – chaque Etat-membre serait libre de poursuivre sa propre voie ; de plus, même si on considérait le contenu de l’article 35 comme référant à une « confédération » – ce qui est un non-sens – on pourrait encore à tout moment modifier cet article pour retourner à un Etat fédéral.

13) Tout cela est bien beau, mais en définitive, n’est-ce pas jouer sur les mots ?  Nous disons confédéralisme mais en fait nous voulons dire « un fédéralisme poussé »?

Celui qui veut dire cela, doit utiliser les mots appropriés en abandonnant le terme « confédéralisme ». Dans le cas contraire, il s’agit soit d’un séparatiste, soit d’un menteur ou les deux.

14) Le fédéralisme, le confédéralisme: est-ce que ce n’est pas le contenu qui est important ?

Un contenu ne peut être donné que lorsqu’on sait de quoi on parle. Une fédération signifie qu’il existe un pays ; une confédération signifie que nous parlons de deux ou plusieurs pays. C’est aussi simple que cela.

15) Le fédéralisme actuel n’est-il donc pas inapplicable ?

Un système n’est durable que si la volonté politique de le faire fonctionner existe. Même la pire forme de gouvernement peut survivre s’il existe des politiciens soucieux de la faire fonctionner.

Cela dit, il est ironique de constater que ceux qui voulaient au départ nous imposer le fédéralisme – dont Gaston Eyskens qui a dit par ailleurs dans ses mémoires que ce système aurait été rejeté par la grande majorité des Belges lors d’un référendum – viennent déclarer maintenant que la Belgique doit évoluer vers une confédération parce que le système qu’ils souhaitaient ne fonctionne pas.

Dans le contexte actuel de la mondialisation, des catastrophes financières et écologiques que nous connaissons, il est tout simplement absurde de continuer à patauger dans un marais communautaire sous prétexte que le nationalisme serait « tout simplement » accepté en Belgique. En réalité, il y a trop de gouvernements dans un pays dont le nombre d’habitants est égal, voire inférieur à celui d’une métropole internationale. Il est grand temps d’abolir les régions et les communautés étant les bases du « fédéralisme » qui ne fait que monter deux groupes linguistiques les uns contre les autres.

Seul un système multipolaire où le centre de gravité est incarné par le gouvernement central avec les neuf provinces historiques, qui ne montrent pas d’aspirations nationalistes, assure la stabilité. Ce qui est possible aux Pays-Bas doit également être possible chez nous. Cela nécessite bien sûr des politiciens courageux qui pensent d’abord à l’intérêt public.