HET FEDERALISME IS EEN CATASTROFE VOOR DE BELGEN – LE FEDERALISME EST UNE CATASTROPHE POUR LES BELGES

HET FEDERALISME IS EEN CATASTROFE VOOR DE BELGEN

De federalisering, zo werd en wordt ons gezegd, zou voor een beter bestuur zorgen. Maar is België er echt beter aan toe?

1)    Politiek is België nog nooit zo onstabiel geweest. De regeringsvorming van 2007-8 duurde 194 dagen, die van 2010-11 sleepte liefst 511 dagen aan. Er gaat geen week voorbij of politici dreigen met het einde van België. En er komt al een nieuwe staatshervorming aan die ons land nog duurder, ingewikkelder, inefficiënter en verdeelder zal maken.

2) Het federalisme is op bestuurlijk vlak een volkomen ramp. Eén van de belangrijkste gevolgen ervan is dat de federale staat ondergefinancierd is. Daardoor kan ze haar taken niet naar behoren vervullen. We geven een paar voorbeelden.

3) Onze nationale spoorwegen zijn ondergefinancierd, wat aanleiding geeft tot drama’s die vele mensenlevens kosten (twee in het laatste decennium alleen al)

4)    Justitie is ondergefinancierd: het gerecht en de gevangenissen hebben niet voldoende middelen om hun essentiële taken te vervullen.

5) Het beleid is bovendien hopeloos versnipperd: bij natuurrampen zijn drie of meer overheden bevoegd, waardoor de hulpverlening trager en inefficiënter verloopt.

6)    België is ook een zeer vervuild land. We bekleden slechts de 24ste plaats van de wereld op vlak van proper milieu. Ons buurland Luxemburg staat op de 4de plaats, Frankrijk, nog een buurland, op de 6de plaats, Duitsland, een ander buurland, op de 11de plaats en onze noorderburen Nederland op de 16de plaats. Nochtans is milieu sedert 1980 een gewestbevoegdheid!

7)    Onze wegen, die bijna 25 jaar geleden geregionaliseerd werden, verkeren in erbarmelijke staat. De volgende “staatshervorming” voorziet ook nog in de regionalisering van een deel van het verkeersveiligheidsbeleid. Wil men nog méér doden op de openbare weg?

8)    De uitstekende Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena ging tien jaar geleden failliet. Eén van de hoofdverantwoordelijken daarvoor is een zekere Elio Di Rupo, die toen minister van transport was en nu premier van België is. Hij ijverde toen voor de fatale fusie met Swiss Air.

9)    De gewesten creëren talloze parastatalen: in het zogenaamde “Waals” gewest  wordt de busmaatschappij TEC bestuurd door liefst 132 personen. De federale staat kan hier niet in tussenkomen omdat het openbaar vervoer in 1988 gesplitst is. Eén enkel busvervoer voor heel België was waarschijnlijk iets te simpel. De “Vlaamse” gemeenschap creëert naar hartelust nutteloze agentschappen en zogenaamde “Vlaamse” huizen in het buitenland en verwaarloost het nationale erfgoed.

10)    Ondertussen verkleumen er winter na winter daklozen in de barre koude. Nochtans zijn de bijstand aan personen en het vreemdelingenonthaal al sedert 1980 een gemeenschapsbevoegdheid.

11)     In België zijn er méér dan 2.000 zelfmoorden per jaar (het aantal zelfmoordpogingen ligt nog 10 maal hoger), nergens in de E.U. wordt er proportioneel meer zelfmoord gepleegd dan in het “Vlaams” gewest. Deze dramatische cijfers zijn minstens deels toe te schrijven aan het feit dat traditionele en nationalistische partijen en politici zich inspannen om de – Belgische – identiteit belachelijk te maken, ja zelfs te vernietigen.

12) Volgens een studie van 2011-2012 behoort België tot de top 10 van landen wereldwijd waar de meeste vrouwen worden verkracht (Emergency Preparedness). De staat beschermt zijn burgers niet meer.

13)    De Belgische zogenaamde “verzorgingsstaat” staat, al naar gelang de berekening die men hanteert, op de 11de of op de 15de plaats in Europa: “weinig eervol, zeker gelet op het statuut dat ons land twee decennia geleden bekleedde” (Regards Economiques, dec. 2011, n° 93).

14)    België verloor al lang geleden zijn AAA-rating terwijl al zijn buurlanden die behielden (behoudens Frankrijk, maar dit land verloor die rating pas in januari 2012).

15)    Het federalisme, dat financieel onbetaalbaar is, moet kost wat in stand gehouden worden. België heeft dan ook de op 10 na hoogste staatsschuld van de wereld (96% van het BNP). Binnen de E.U. doen enkel Italië en Griekenland slechter.

16)    De burger betaalt het gelag. België is het land waar de belastingdruk het hoogst ligt in de hele E.U. (op Denemarken na). In heel de wereld zijn er maar vier landen waar meer belastingen betaald worden !

Slotsom: dit zijn de dramatische resultaten van het politieke wanbeheer dat België te beurt valt en vooral van het politieke en institutionele drama dat sedert 1970, maar vooral sedert 1980, door het taalfederalisme met zijn negen parlementen en evenveel regeringen wordt veroorzaakt. De huidige politici, die de problemen zelf scheppen en bewust in stand houden, zijn gewoonweg niet in staat om België te besturen. Wat ze moeten doen – een sterk, welvarend en verenigd België creëren – doen ze niet en kunnen ze niet. Integendeel, er is een zoveelste politiek akkoord over een nieuwe staatshervorming die alles nog erger zal maken (indien ze uitgevoerd wordt).

De Belgen worden uiterst slecht bestuurd en mogen het nog zelf betalen ook. En dat allemaal in de naam van het “heilige” federalisme en het taalnationalisme. Met deze incompetente politici hebben de Belgen het wel gehad.

 

LE FEDERALISME EST UNE CATASTROPHE POUR LES BELGES

La fédéralisation mènerait, comme on disait et comme on dit toujours, à une meilleure gestion du pays. Mais cette promesse s’est-elle réalisée ?

1)      Sur le plan politique, la Belgique n’a jamais été tellement instable. La formation du gouvernement de 2007-2008 a duré 194 jours, celle de 2010-2011 a traîné pendant 511 jours. Il ne se passe plus une semaine sans qu’un politicien ou un média brandisse la menace de la fin de la Belgique. Et une nouvelle réforme de l’Etat se dessine à l’horizon qui rendra notre Etat encore plus coûteux, plus compliqué, plus inefficace et plus désuni.

2)    Le système fédéral est une catastrophe totale. Une des plus importantes conséquences est que l’Etat fédéral est sous-financé de sorte qu’il ne puisse plus assumer ses fonctions essentielles. Nous donnons quelques exemples.

3)    Nos chemins de fer nationaux sont sous-financés. Des drames avec des pertes de vies humaines en sont la conséquence (deux drames majeurs se sont déroulés lors de la dernière décennie).

4)    La Justice est sous-financée: la magistrature et les prisons ne disposent pas de suffisamment de moyens pour assumer leurs tâches essentielles.

5)    Par ailleurs, la gestion de l’Etat est éparpillée de façon dramatique: lorsqu’un désastre naturel se produit, trois ou quatre autorités sont compétentes de sorte que les services de secours arrivent avec du retard et sont moins efficaces.

6)    La Belgique est aussi un pays très pollué. Sur le plan de l’environnement, nous occupons seulement la 24ième position au classement mondial. Notre voisin, le Luxembourg, se trouve à la quatrième place, la France – un autre pays voisin – se situe en sixième position ; l’Allemagne, également un pays voisin, se trouve à la 11ième place et nos voisins du Nord – les Pays-Bas – se placent 16ième dans la liste. Or, l’environnement est régionalisé depuis 1980!

7)    L’état de nos routes, régionalisées elles aussi depuis presque 25 années, est abominable. La prochaine “réforme de l’Etat” prévoit également la régionalisation partielle de la sécurité routière. Veut-on davantage de morts sur nos routes ?

8)    Il y a dix ans, la Sabena, une excellente compagnie aérienne, a fait faillite. L’un des responsables principaux de cette faillite était un certain Elio Di Rupo, qui fut ministre des transports à ce moment-là et qui est maintenant premier ministre de la Belgique. A l’époque, il soutenait la fusion fatale avec Swiss Air.

9)    Les régions créent d’innombrables parastatales: dans la soi-disant région “wallonne”, la compagnie qui s’occupe des transport publics (TEC) est gérée par pas moins de 132 personnes. L’Etat fédéral ne peut y intervenir parce que les transport publics ont été scindés en 1988. La communauté “flamande” fonde à volonté des agences multiples et inutiles ainsi que les soi-disant maisons “flamandes” à l’étranger, tout en négligeant notre patrimoine national.

10)    Entretemps, chaque année, les sans-abris doivent passer des hivers souvent durs. Pourtant, l’aide aux personnes et l’accueil des étrangers ont été régionalisés en 1980.

11)    En Belgique, il y a plus de 2.000 suicides par an (le nombre de tentatives de suicides est encore 10 fois plus élevé). Nulle part dans l’Union européenne il y a proportionnellement plus de suicides que dans la soi-disant region “flamande”. Ces chiffres dramatiques sont en partie dus au fait que les parties traditionnels et les formations nationalistes se démènent à ridiculiser, voir à détruire l’identité belge.

12)    Selon une étude de 2011-2012, la Belgique se trouve parmi le top 10 mondial des pays où il y a le plus de viols (“Emergency Preparedness »). L’Etat ne protège plus ses citoyens.

13)    Le soi-disant “Etat-providence” belge se situe, selon le calcul que l’on utilise, à la 11ième ou à la 15ième place en Europe: “Ce n’est guère glorieux surtout par rapport à la réputation dont bénéficiait notre pays il y a à peine deux décennies” (Regards Economiques, déc. 2011, n° 93).

14)    Déjà en décembre 2010, la Belgique a perdu sa notation triple AAA, tandis que tous nos pays voisins ont pu la préserver (hormis la France, mais ce pays ne l’a perdu qu’en janvier 2012).

15)    Bien que le système soit impayable, le fédéralisme doit être maintenu, coûte que coûte. La Belgique a, à dix pays près, la dette publique la plus élevée du monde (99% du PIB). Dans l’Union européenne, il n’y a que l’Italie et la Grèce qui font pire.

16)    Finalement, le citoyen paie les pots cassés. La Belgique est le pays avec les charges fiscales les plus élevées de toute l’Union Européenne (hormis le Danemark). Au monde, il y a seulement quatre pays où l’on paie plus d’impôts!

Conclusion: ce sont les résultats dramatiques de la malgouvernance des politiciens « belges » et surtout du drame politico-institutionnel causé depuis 1970, mais surtout depuis 1980, par le fédéralisme linguistique avec ses neuf gouvernements et autant de parlements. Les politiciens actuels créent les problèmes et les maintiennent consciemment. Ils ne sont donc plus capables de gouverner la Belgique. Ce qu’ils devraient faire, c’est-à-dire créer une Belgique forte, prospère et unie, ils ne le font pas. Au contraire, ils viennent de conclure un énième accord sur la réforme de l’Etat dont le résultat ne fera qu’empirer les choses (dans l’hypothèse où cet accord est exécuté).

Les Belges sont gouvernés de façon exécrable et, de plus, ils doivent payer la note eux-mêmes. Et tout cela au nom du sacré fédéralisme et du nationalisme linguistique. On ne sait pas ce que ces politiciens devraient faire de plus pour se faire détester davantage.