belgischeunie@unionbelge.be

ANALYSE VAN HET “AKKOORD” – ANALYSE DE “L’ACCORD”

ANALYSE VAN HET “AKKOORD” – ANALYSE DE “L’ACCORD”

Hans Van de Cauter, voorzitter B.U.B., président du B.U.B., Vorsitzender B.U.B. (Foto – photo B.U.B.)

ANTI-BELGISCH AKKOORD IS REGELRECHTE AANVAL OP BELGIE

Op 15 september 2011 sloegen de kranten ons om de oren met slogans als « Historisch akkoord », « BHV eindelijk gesplitst » en « mirakel na 458 dagen crisis ». De Belgen moesten ineens allemaal euforisch worden. Er zou een akkoord tussen de particraten gesloten zijn over de splitsing van het tweetalig kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. “Oh, volk, juich, we zijn gered !” Toch even tijd maken voor een iets nuchterdere analyse.

A. ALGEMEEN

1)      voorakkoord

Het akkoord over BHV dat de particraten zouden bereikt hebben, is slechts een voorakkoord. Het maakt deel uit van een groot pakket staatshervorming en vervalt als er geen akkoord komt over de financieringswet en bevoegdheidsoverdrachten.

Maar we kunnen niet ontkennen dat de belangrijkste horde voor de zesde ontmanteling van de Belgische staat genomen is: de “angel” BHV is eruit. Er kan een massale slachting van de federale staat volgen, waarbij de onderhandelaars alleen nog oog zullen hebben voor hun eigen regionale portemonnaie, niet voor België.

2)      Geheim akkoord

Het valt voorts op dat de teksten van dit akkoord tussen partijvoorzitters niet werden bekend gemaakt. We kennen de grote lijnen, maar niet de details, de kleine letters. Is dat democratisch? Waarover moeten we ons dan verheugen als we nog niet eens precies weten wat er beslist is? Wat gebeurt er met het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde? Wat zal er gebeuren met de taaldiscriminatie in de rand waar Franstalige opschriften op ongrondwettelijke wijze door de gemeentebesturen wordt verboden? Zullen speelpleinen in de toekomst nog voor anderstaligen verboden worden? Kortom, we twijfelen eraan of de Brabanders er beter van gaan worden.

B. SPLITSING BHV

Waarom moeten de Belgen blij zijn met de splitsing van het enige tweetalige kiesarrondissement van het land? Wat heeft BHV ons, Belgen, misdaan? Het Arbitragehof (thans Grondwettelijk hof) vroeg ergens in een paragraaf van één van zijn vele arresten een oplossing voor een technisch probleempje, niet om een splitsing en nog veel minder om een jarenlange regeringscrisis of een staatshervorming. BHV is een door de flaminganten tot ongekende proporties opgeblazen non-probleem dat als enig doel heeft de werking van België te blokkeren. De splitsing van BHV is dan ook een ongeoorloofd cadeau aan de Vlaams-nationalisten. Verstandige burgers, journalisten en politici mogen niet in die nationalistische val trappen.

C. SENAAT

Er is ook de ongelooflijke intellectuele lichtheid waarmee de Senaat wordt geconfederaliseerd en zelfs quasi afgeschaft.

1)      Quasi-affschaffing Senaat

Nog erger dan de splitsing van BHV is de hervorming of quasi-afschaffing van de Senaat. Voortaan zal de Senaat niet meer rechtstreeks verkozen worden, maar bestaan uit afgevaardigden van de nutteloze deelstaatparlementen. Bovendien zal het geen permanente instelling meer zijn, maar één die alleen samengeroepen wordt voor wijzigingen aan de grondwet en de goedkeuring van internationale verdragen. Dit is uiteraard een eerste stap naar zijn volledige afschaffing. Voorts moet het een “ontmoetingskamer” zijn tussen de “gemeenschappen”. Maar dat was de Senaat al gelet op de aanwezigheid van afgevaardigden uit de gemeenschapsparlementen.

Wat heeft deze schitterende instelling in hemelsnaam misdaan om zulk een vernederend lot te verdienen? In de Senaat werden de beste wetten ontwikkeld (vennootschappenwet, euthanasiewet, huurwet, mede-eigendomswet, enz.). In de Senaat konden professoren gecoöpteerd worden die het niveau van het parlementair debat konden optrekken en België zo de kwalitatieve wetgeving konden geven die het verdient. Er is geen enkele rationele, wetenschappelijke verklaring om de afschaffing van de Senaat te verdedigen. Dat domme populisten dit een slechte instelling vinden, kunnen begrijpen, maar dat intelligente politici in dat verhaal meestappen, is wraakroepend.  In plaats van de Senaat af te schaffen zijn het de regionale en communautaire parlementen die we moeten afschaffen. Opnieuw doen de politici exact dat wat ze niet moeten doen.

2)      Herinvoering dubbelmandaat

Eén van de strafste zaken in deze senaatshervorming is de herinvoering van het dubbelmandaat. In 1992-93 werd er door de politici en de pers moord en brand geschreeuwd over het feit dat de afgevaardigden van de gemeenschaps- en gewestraden niet rechtstreeks verkozen waren omdat ze vanuit de Senaat afgevaardigd werden. Premier Dehaene ging dat eens oplossen in het kader van de “definitieve” staatshervorming. Het dubbelmandaat werd “eindelijk” afgeschaft en iedereen moest er maar blij mee zijn. Nog geen twintig jaar later wordt het dubbelmandaat in de omgekeerde richting heringevoerd ! Begrijpe wie begrijpen kan. Als het in het voordeel is van de flamingantische en wallingantische sekten kan blijkbaar alles. De Belgen worden dus voor de zoveelste maal door hun politici en pers bedrogen. Deze quasi-vernietiging van de Senaat is dan ook een nieuwe, regelrechte aanval op de Belgische samenleving met duidelijk confederalistische en dus separatistische motieven, want wat belet nog de volledige afschaffing van de Senaat? En gaat men na deze senaatshervorming niet de Kamer in dezelfde zin hervormen om uiteindelijk tot de vaststelling te komen dat er geen federaal parlement meer is en we ipso facto in een confederatie leven?

Het valt overigens op dat deze hervorming vanuit Vlaams-nationale hoek kritiekloos verloopt. Het is dan ook exact wat die anti-Belgische sekte wil.

D. TROOSTPRIJS: BMR ALS LEGE DOOS

De unitaristen krijgen weliswaar één troostprijsje: de Brussels Metroplitan Region. Het gaat hier om een vrijwillige samenwerking van de gewesten en gemeenten (ook de provincies?) binnen Brabant (Brussel, “Vlaams”- en “Waals”-Brabant). Deze samenwerking zou betrekking hebben op openbaar vervoer, mobiliteit, openbare werken, economie, ruimtelijke ordening,  milieu, kortom grosso modo de huidige gewestbevoegdheden. Het is dan ook evident dat die samenwerking zwaar onder vuur ligt bij de separatisten, die er de hergeboorte van de unitaire provincie Brabant in zien.

Maar wij zien er slechts een lege doos in. Het is niet meer dan een plechtige oproep aan de gewesten om samen werken, maar iedereen weet dat ze dat niet gaan doen als er geen politieke wil bestaat. En aangezien de flaminganten en wallinganten aan de macht zijn twijfelen we er niet aan dat deze hele “metropolitaanse gemeenschap” snel geblokkeerd zal geraken door onbeslistheid en onwil.

BESLUIT

Waarom gingen de onderhandelaars door de knieën voor de Vlaams-nationalisten? Wel, omdat de Nederlandstalige onderhandelaars zelf Vlaams-nationalistisch zijn en omdat zij die het toch niet zouden zijn alsook de Franstalige onderhandelaars absoluut hun duur betaalde postjes willen behouden. Ze hebben immers schrik om de macht te verliezen en zijn daarom bereid tot alles, zelfs landverraad. Daardoor zijn ze de slippendragers van de separatisten.

Enkele onder de onderhandelaars merken enkelen cynisch op dat ze nog in staat zijn akkoorden te sluiten. Ja, uiteraard ! Over de (geleidelijke) splitsing van België ! Wat zouden ze zeggen als morgen België echt gesplitst wordt (en dat is het doel van de staatshervormingen)? Wel, dat ze het – net als in Tjechoslovakije – in goede verstandhouding hebben kunnen doen (zonder uiteraard de burgers te raadplegen) !

De B.U.B. kan dan ook niet anders dan dit voorakkoord scherp te veroordelen als een nieuwe regelrechte aanval op België. Wij hopen dan ook dat deze ondemocratische en nationalistische onderhandelingen alsnog zullen mislukken waarna de regering van lopende zaken de legislatuur kan uitdoen en we in 2014 eindelijk de enige rationele keuze voor België kunnen maken: het twee- en drietalige kartel BELG-UNIE, waarvan de B.U.B. lid is.  

Hans Van de Cauter
Voorzitter B.U.B.

 

L’ACCORD ANTI-BELGE CONSTITUE UNE ATTAQUE EN REGLE CONTRE LA BELGIQUE

Le 15 septembre 2011, les journaux nous ont matraqués avec des slogans comme “Accord historique”, “BHV enfin scindé” et “miracle après 458 jours de crise”. Tout à coup, les Belges devaient être euphoriques. Il y aurait un accord entre les particrates sur la scission de l’arrondissement électoral de Bruxelles-Hal-Vilvorde. “Ô citoyens, réjouissez-vous, nous sommes sauvés !” Il est peut-être temps pour une analyse un peu plus sobre.

A.      Général

1)     Le pré-accord

Il ne s’agit qu’un pré-accord particratique sur BHV. Il fait partie d’un gros paquet de réformes et tomberait s’il n’y a pas d’accord sur la loi de financement et sur les transferts de compétences.

Mais on ne peut nier que les négociatioteurs ont franchi le cap le plus important afin de conclure un accord sur le sixième démantèlement de l’Etat belge : le dossier épineux de BHV n’est plus. Le massacre de l’Etat fédéral suivra, les négociateurs ne penseront qu’à leur propre portefeuille régional, pas à la Belgique.

2)     L’accord secret

Il est frappant que les textes  de cet accord, conclu entre les présidents de parties,  ne sont pas rendus publics. Nous connaissons les grandes lignes mais pas les details, les petites lettres. Est-ce bien démocratique ? De quoi devrait-on se réjouir alors que nous ne savons pas ce qui a été décidé ? Que se passe-t-il avec l’arrondissement judiciaire de BHV ? Que se passera-t-il avec la discrimination linguistique dans la périphérie où des inscriptions francophones sont interdites par les bourgmestres de façon anti-constitutionnelle ? Les plaines de jeux seront-elles interdites aux allophones dans le futur ? En bref, nous doutons d’une amelioration quelconque des conditions de vie pour les Brabançons.

B.     La scission de BHV

Pourquoi les Belges devraient-ils se réjouir de la scission du seul arrondissement bilingue du pays ? Qu’est-ce que BHV nous a fait de mal ? La Cour d’arbitrage (aujourd’hui Cour Constitutionnelle) avait mentionné dans un paragraphe de ses nombreux arrêts qu’il fallait trouver une solution à ce petit problème technique; elle ne parlait pas d’une scission et encore moins d’une crise gouvernementale qui dure pendant des années ou d’une réforme de l’Etat. BHV a été gonflé disproportionnellement par les flamingants qui n’ont comme but que de bloquer le fonctionnement de la Belgique. La scission de BHV est donc un cadeau aux nationalistes flamands. Les citoyens sensibilisés, les journalistes  et les hommes et femmes politiques ne doivent pas tomber dans ce piège nationaliste.

C.      Le Sénat

La confédéralisation du Sénat et même sa quasi-disparition ont été accueillies avec beaucoup de légèreté intellectuelle.

1)     Quasi-disparition du Sénat

Plus grave encore que la scission de BHV est la réforme ou quasi-disparition du Sénat. A l’avenir, les Sénateurs ne seront plus élus directement mais proviendront des parlements inutiles des entités fédérées. Ceci dit, le Sénat ne sera même plus une institution permanente mais deviendra un lieu de rencontre qui s’occupera des modifications de la Constitution et de l’approbation des traits internationaux. C’est très clairement une première étape vers la dissolution totale. Ensuite, le Sénat doit devenir un “lieu de rencontre” entre les “communautés”. Mais le Sénat avait déjà cette function, vu la presence des deputes communautaires.

Qu’est ce que cette institution magnifique a bien pu faire pour mériter un tel sort ? C’est au Sénat qu’ont été voté de les meilleures lois (la loi sur l’euthanasie, la loi sur la location, la loi sur la co-propriété, etc…). Au Sénat, des professeurs pouvaient être cooptés qui élevaient la qualité du débat politique. Il n’y aucune raison rationnelle, aucune explication scientifique qui peut défendre l’abolition du Sénat. On peut comprendre que des populistes idiots trouvent cette institution absurde, mais que des politiciens intelligents rentrent dans cette logique, c’est incroyable. Au lieu de supprimer le Sénat, ce sont les parlements régionaux et communautaires que nous devrions supprimer. A nouveau, les politiciens font exactement ce qu’ils ne devraient pas faire.

2)     La restauration de la double casquette

L’une des choses les plus graves dans cette réforme du Sénat est la restauration du double mandat. En 92-93 la presse et le monde politique soulignaient et condamnaient sans cesse le fait que les représentants régionaux et communautaires n’étaient pas élus directement car ils venaient du Sénat. Le double mandat a finalement été supprimé et tout le monde devrait se réjouir. Mais 20 ans plus tard le double mandat est de retour ! Comprenne qui pourra. Si c’est dans l’avantage des flamingants ou des wallingants, tout est manifestement possible. Les Belges sont trompés pour la énième fois par leurs politiciens et par leurs journalistes. Cette quasi-destruction du Sénat est donc une nouvelle attaque frontale à l’encontre de la société belge. Les motifs sont clairement confédéralistes et donc séparatistes car qu’est ce qui empêchera dès lors la suppression totale du Sénat ? N’allons-nous pas faire de même avec la Chambre pour enfin constater qu’il n’y a plus de parlement fédéral et que nous vivons définitivement dans une confédération de fait ? C’est exactement ce que cette secte anti-belge souhaite.

D.      Le prix de consolation : la BMR comme coquille vide

Les unitaristes ont tout de même droit à un petit prix de consolation : la “Brussels Metropolitan Region”. Il est question d’une coopération libre entre les régions et les communes (et les provinces ?) dans le Brabant (Bruxelles le Brabant « flamand » et le Brabant « wallon »). Cette coopération se pencherait sur les services publics, la mobilité, les travaux publics, l’économie, ou encore l’environnement, en gros les compétences régionales d’aujourd’hui. Il est donc évident que cette coopération est sous le feu des séparatistes, qui y voient la renaissance de la province unitaire du Brabant.

 

Mais nous n’y voyons qu’une boîte vide. Il ne s’agit que d’un appel sollenel aux regions à la cooperation. Mais tout le monde sait que les régions ne coopéreront pas sans volonté politique. Et vu que les flamingants et les wallingants sont au pouvoir on ne doute pas que cette « communauté métropolitaine » sera bloqué rapidement par leur indecision et leur manqué de volonté.

Conclusion

Pourquoi les négociateurs se sont-ils mis à genoux devant les nationalistes flamands ? Tout simplement parce que les négociateurs néerlandophones sont eux-mêmes des nationalistes  et parce que ceux qui ne le seraient pas, se battent principalement – comme les négociateurs francophones –pour conserver leurs petits postes bien payés. Puisqu’ils ont peur de perdre leur pouvoir, ils sont prêts à tout,  même à la trahison à la patrie. Ce sont les idiots utiles des séparatistes.

Quelques négociateurs remarquent de façon cynique qu’ils peuvent encore conclure des accords. Oui, sans doute! La conclusion d’un accord sur la scission (graduelle) de la Belgique ! Que diraient-ils si demain la Belgique venait à se scinder (le vrai but des réformes de l’Etat) ? Eh bien, qu’ils ont pu le faire dans une bonne atmosphère – comme en Czéchoslovakie  (naturellement sans consulter la population).

Le B.U.B. ne peut donc faire autre chose que condamner fermement ce pré-accord comme une nouvelle attaque frontale contre la Belgique. Nous espérons donc que ces négociations anti-démocratiques et nationalistes seront tout de même un échec et que le gouvernement en affaires courantes finira la legislature en 2014 pour finalement laisser à l’électeur le seul choix, vraiment rationnel : le cartel BELG-UNIE, dont fait partie le B.U.B..

Hans Van de Cauter
Président du B.U.B.