belgischeunie@unionbelge.be

Le B.U.B. introduit un recours devant le Conseil D’Etat – B.U.B. naar Raad Van State

Le B.U.B. introduit un recours devant le Conseil D’Etat – B.U.B. naar Raad Van State

Le B.U.B. introduit un recours devant le Conseil D’Etat

Si le ministre Keulen du gouvernement flamand entend persévérer dans son projet d’introduire la connaissance du Néerlandais comme condition préalable pour l’obtention d’un logement social, le B.U.B. introduira immédiatement un recours devant la Cour d’Arbitrage ou devant le Conseil d’Etat pour violation des articles 10 et 23 de la constitution et de la loi anti-raciste.

Une telle mesure est discriminatoire vis-à-vis des autres groupes linguistiques et ne tient pas compte du besoin des gens, mais uniquement de leur connaissance linguistique, ce qui est inacceptable.

Quand va-t-on enfin mettre en œuvre une politique active de bilinguisme dans toutes les écoles et universités de la Belgique ?

D’autre part, l’Union belge salue l’appel du Roi de pacifier la politique belge. Les politiciens actuels jouent en effet avec l’argent des Belges pour servir leurs propres intérêts régionalistes, racistes et séparatistes. L’attaque de la ministre flamande Vervotte contre la politique de la jeunesse fédérale constitue la tantième preuve de la mauvaise foi de nos politiciens, tant du nord que du sud, et de l’inefficacité du système fédéral.

B.U.B. naar Raad Van State

Indien minister Keulen van de Vlaamse Regering zijn plan doorvoert om de kennis van het Nederlands in te voeren als voorafgaandelijk vereiste om een sociale woning te verkrijgen, stapt de B.U.B. onmiddellijk naar het Arbitragehof of de Raad van State wegens schending van de artikels 10 en 23 van de grondwet en de antiracismewet.

Zulk een maatregel is discriminerend t.o.v. de andersprekenden en houdt geen rekening met de behoefte van deze mensen, maar alleen met hun taalkennis, wat onaanvaardbaar is.

Wanneer wordt er in de plaats eindelijk eens werk gemaakt van een actieve individuele tweetaligheidspolitiek in alle scholen en universiteiten van België?

Anderzijds juicht de Belgische Unie de oproep van de Koning toe om rust te brengen in de Belgische politiek. De huidige politici spelen immers met het geld van de Belgen om hun eigen regionalistische, taalracistische en separatistische belangen te dienen. De aanval van de Vlaamse minister Vervotte op het federaal jeugdbeleid is het zoveelste bewijs van de kwade trouw van onze politici, zowel die van het noorden als die van het zuiden, en de onwerkbaarheid van het federaal systeem.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)