belgischeunie@unionbelge.be

BHV: stop dat carnaval! – BHV: arrêtez ce carnaval!

BHV: stop dat carnaval! – BHV: arrêtez ce carnaval!

BHV: stop dat carnaval!
Verleden zondag, 7 maart 2005, waren we getuige van een betoging van extremisten van het FDF in Linkebeek alsook van een minstens even belachelijke en nog meer extremistische tegenbetoging van de NVA en het Vlaams Belang. Het leek wel carnaval bij halfvasten met dit verschil dat in dit geval de deelnemers gewoon niet wisten dat ze figuranten waren.

De betogingen waren een totale mislukking: slechts 1.500 mensen hebben eraan meegedaan, 1.000 aan de ultra-francophone kant en 500 aan flamingantische kant en dat ondanks de aankondigingen in de pers. BHV interesseert werkelijk niemand.

Misschien dat de Belgen nu gaan begrijpen dat die extremisten op zich alleen het communautair probleem vormen. Indien wij ophouden die mensen te volgen, kan België weer een normaal en unitair land worden waar de verschillende talen goed worden gerespecteerd.

De Belgische Unie vindt dat de tijd gekomen is om die zwarte pagina uit de geschiedenis van België om te draaien en alle Belgen weer onder één vlag te verenigen. Eéndracht maakt macht!

BHV: arrêtez ce carnaval!

Dimanche passé, le 7 mars 2005, on a assisté à une manifestation d’extrémistes du FDF à Linkebeek ainsi qu’à une contre-manifestation au moins aussi ridicule et encore plus extrémiste du NVA et du Vlaams Belang. Cela ressemblait fort au carnaval de la mi-carême avec cette seule différence que dans ce cas les participants ne savaient même pas qu’ils étaient les figurants.

Les manifestations étaient un échec total : seulement 1.500 personnes ont fait le déplacement, 1.000 du côté ultra-francophone et 500 du côté flamingant et cela malgré les annonces dans la presse. BHV n’intéresse vraiment personne.

Peut-être que les Belges vont maintenant comprendre que ces extrémistes constituent à eux seuls le problème communautaire. Si nous arrêtons de suivre ces gens, la Belgique pourra redevenir un pays normal et unitaire où les différentes langues sont bien respectées.

L’Union belge estime que le moment est venu de tourner cette page noire de l’Histoire de la Belgique et de réunir les Belges sous un seul drapeau. L’union fait la force !

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)