belgischeunie@unionbelge.be

EEN UNITAIR BELGIË OP BASIS VAN DE NEGEN PROVINCIES – UNE BELGIQUE UNITAIRE SUR BASE DES NEUF PROVINCES

EEN UNITAIR BELGIË OP BASIS VAN DE NEGEN PROVINCIES – UNE BELGIQUE UNITAIRE SUR BASE DES NEUF PROVINCES

Onderstaande opinie verscheen in Knack (8 februari 2021) en in La Libre Belgique (4 maart 2021) – L’opinion ci-dessous fut publiée dans Knack (8 février 2021) et dans La Libre Belgique (4 mars 2021)

Afbeelding – image: de negen provincies – les neuf provinces (bron onbekend – source inconnue)

WAT DE CORONA-CRISIS ONS LEERT OVER HET TAALFEDERALISME

De covid-19-crisis, die nu bijna een jaar aan de gang is, is niet alleen een stresstest voor onze gezondheidszorg, maar ook voor onze parlementaire democratie‘, schrijven Steven Arrazola de Oñate en Bruno Yammine.

Binnen de structuren van het gefederaliseerde België is het erg moeilijk om (grootschalige) crisissen efficiënt aan te pakken. Voor wie bekend is met de ongehoorde complexiteit van onze instellingen, is dat weinig verwonderlijk. De aanpak van huidige pandemie maakt dit eens te meer duidelijk. Denk maar aan de aanpak van de coronacrisis op het moment dat het nieuwe virus zich in het voorjaar verspreidde in de woonzorgcentra.

Het versnipperde vaccinatiebeleid

De curatieve zorg is een grotendeels federale materie, behalve wanneer het onder meer gaat over residentiële geriatrie. De preventieve gezondheidszorgen worden dan weer meestal op het niveau van de Gemeenschappen uitgeoefend. Maar ook hier bestaan er uitzonderingen, die de zaken complex maken. Zo is het vaccinatiebeleid over meerdere bevoegdheidsniveaus versnipperd: de federale staat; de gemeenschappen en de gewesten. Helaas is elk spoor van eenheid van commando ook hier niet te bespeuren. Zo is de Belgische staat bevoegd voor de toelating van de vaccins op de markt, de kwaliteitscontrole, de vacinnatiekalender en de verplichte vaccinaties.

De gemeenschappen – en deels het Waals Gewest en in Brussel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) – zijn op hun beurt bevoegd voor de vaccinatiecampagnes. De terugbetalingen inzake vaccinatiecampagnes zijn een gemeenschapsmaterie. Voor de terugbetalingen van individuele vaccinaties (die in de apotheek verkrijgbaar zijn), is het nationale RIZIV bevoegd.

Wie kan vertellen wat de positieve effecten zijn van deze surrealistische toestand voor het leven (en de gezondheid) van de gewone Belg?

Het Overlegcomité: een schimmige actor

Omdat er zoveel actoren betrokken zijn bij het beheren van eenzelfde materie, en omdat bevoegdheden verschillende beleidsniveaus overlappen of beïnvloeden, probeert men in België het beleid enigszins te stroomlijnen via het Overlegcomité. Daar zijn, naast de federale regering, de regeringen van de Gemeenschappen en de Gewesten in vertegenwoordigd. Bij ontstentenis van een coronawet wordt het federale beleid aangestuurd via ministeriële besluiten. Op papier zijn die het gevolg van een beslissing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (en dus van de bevoegde federale minister). In de praktijk voert die minister uit wat er in het Overlegcomité beslist werd.

Dat de deelstaten betrokken worden bij het beleid, leidt tot de gekste situaties. Zo gaan die plots (bij gebrek aan consensus) bovenop de federaal vastgelegde avondklok (24 u tot 5 u) de maatregel verstrengen. Nochtans kunnen enkel steden en Provincies die beslissing nemen. Zo lijkt de avondklok een dubbele grondwetsschending. De bescherming van de gezondheid (art. 23, 2° Belg. Grondwet) is inderdaad een grondwettelijk recht, maar tegelijk kent de Belgische Grondwet geen noodtoestand. Vanuit constitutioneel oogpunt is de implementering van een avondklok dus hoogst betwistbaar.

En die avondklok is dan nog des te ongrondwettelijker wanneer ze ingevoerd wordt door een niet-bevoegde overheid: de Gewesten.

Evaluatie van het huidige systeem

Meer fundamenteel staat het bestaan en functioneren van een Overlegcomité, dat bovendien zo grondig ingrijpt in het dagelijks leven van de Belgen, haaks op de geplogenheden van een democratische rechtsstaat. De eerste reden daarvoor is dat het de veruitwendiging is van de “dictatuur van de uitvoerende machten”. Beslissingen ervan kunnen inderdaad niet door een (federaal) parlement worden aangevochten. Ten tweede is er geen hiërarchisch hogergeschikte, federale overheid die in geval van onenigheden een beslissing kan nemen of zich in de plaats kan stellen van de deelstaten voor de periode van de crisis.

Daarbij wordt hier overigens ingegaan tegen het feit dat we sedert maart van 2020 in de “federale fase” van het crisisbeheer zitten en dat, blijkens de wet zelf, enkel de federale regering bevoegd is voor de bestrijding van pandemieën. Zo bepaalt het wetgevend parlementair document 5-2232/1 van 25 juli 2013 betreffende de zesde staatshervorming zeer duidelijk: ‘De federale overheid blijft tevens bevoegd voor het crisisbeleid wanneer een acute pandemie dringende maatregelen vereist‘.

Het gaat hier dus niet om een coördinerende functie tov. de deelstaten, maar wel om een exclusieve bevoegdheid.

Binnen de Nationale Veiligheidsraad was de voorrang van het federale niveau wel gewaarborgd. Dat is immers een zuiver federaal orgaan, waarbij vertegenwoordigers van deelgebieden enkel uitgenodigd werden in een raadgevende hoedanigheid.

Binnen het Overlegcomité, is een hiërarchie echter afwezig. Een derde kritiek op het functioneren van het Overlegcomité, betreft het feit dat de besluitvorming zich achter gesloten deuren afspeelt. Dat staat volledig haaks op hoe een normale, parlementaire democratie functioneert. Daar zijn wel volksvertegenwoordigers (ook van de oppositie) bij het besluitvormingsproces aanwezig, net als de pers.

Het federalisme bemoeilijkt door deze manier van werken de communicatie tussen de politici en de burgers. Want voorafgaand aan een Overlegcomité komen woordvoerders van elk beleidsniveau hun eigen, soms tegengestelde, desiderata naar voren schuiven, ongeacht het feit of ze bevoegd zijn of niet. Zo heeft de Vlaamse, Waalse of Brusselse minister-president niets te zeggen over de sluiting van de Belgische grenzen voor niet-noodzakelijke verplaatsingen, maar komt die er toch zijn mening over verkondigen. Weinig opbeurend, voor wie duidelijkheid naar de burger toe op prijs stelt.

En dan zwijgen we nog over de vertroebelde communicatie die een gevolg is van de tijd die voorafgaand in overleg gestoken wordt. Verhoogt men op die manier geen antipolitieke ressentimenten bij een bevolking die al zoveel te verduren heeft van deze tergende crisis?

Besluit: unitarisme is toekomstgericht

We komen zo eens te meer tot het besluit dat de politici de gevangenen zijn van de structuren die zijzelf paradoxaal genoeg in stand houden. De Gewesten en de Gemeenschappen zijn volstrekt overbodige tussenniveaus en met name in een crisissituatie wordt dat pijnlijk duidelijk. Om die tussenniveaus in het beleid te integreren, moet de parlementaire democratie zelfs tot op zekere hoogte beknot worden, ondermeer door schimmige overlegcomités.

Ondertussen betaalt de burger zeer hoge belastingen voor een minder dan optimale dienstverlening, waarbij de besluitvorming in het beste geval traag verloopt en in het slechtste geval zelfs het leven van Belgen in gevaar brengt. Dat is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar.

Indien België zou bestuurd worden op basis van de negen (historische) provincies, met een enkele regering en een enkel parlement, zou er van dit hele wanbeleid geen sprake zijn. Het vervangen van de huidige deelstaten door de provincies is trouwens maar een kleine bestuurlijke ingreep, zeker in vergelijking met een separatistisch (of confederalistisch) avontuur, dat sommigen wensen. In het licht van gelijkaardige problemen die zich telkens opnieuw stellen, is unitarisme helemaal niet oubollig (anders zouden de N-VA en het VB trouwens de meest progressieve partijen van België zijn, wat zeker niet het geval is), maar net zeer toekomstgericht.

Zolang we echter blijven aanmodderen met een beleid waarin bepaalde politieke structuren soms belangrijker lijken dan het welzijn van de bevolking, zal de burger het slachtoffer blijven van de politiek, die geacht wordt hem te dienen.

CE QUE LA CRISE DU CORONA NOUS APPREND SUR LE FEDERALISME LINGUISTIQUE

La crise du Covid-19 démontre la complexité inouïe de nos institutions et leur efficacité réduite. Remplaçons les entités fédérées actuelles par les neuf Provinces. Une opinion de Steven Arrazola de Oñate en Bruno Yammine.

En raison des structures de la Belgique fédérale, il très difficile d’affronter des crises de manière efficace. Pour celui qui connaît la complexité inouïe de nos institutions, cela est peu étonnant. L’approche de la pandémie actuelle le démontre une fois de plus. Il suffit de penser à la gestion de la crise du coronavirus, lorsque le nouveau virus se propageait dans les maisons de retraite il y a un an.

Une politique de vaccination éparpillée

Les soins de santé curatifs sont principalement une matière fédérale à l’exception, entre autres, de la gériatrie résidentielle. Alors que les soins de santé préventifs sont majoritairement exercés au niveau des communautés. Toutefois, les exceptions à cette règle rendent la matière complexe. En fait, la politique de vaccination est éparpillée sur différents niveaux de pouvoir : l’État fédéral, les Communautés et les Régions. Malheureusement, il nous manque une unité de commandement. Ainsi, l’État belge est compétent pour l’autorisation des vaccins sur le marché, le contrôle de la qualité, le calendrier de vaccination et les vaccinations obligatoires.

Les Communautés, la Région wallonne en partie, ainsi que la Commission communautaire commune (Cocom) sont compétentes pour les campagnes de vaccination. Les remboursements relatifs aux campagnes de vaccinations sont une compétence des Communautés, tandis que les remboursements des vaccinations individuelles (que l’on peut se procurer en pharmacie) relèvent de la compétence de l’Inami au niveau national.

Qui peut énumérer les effets positifs de cette situation surréaliste pour la santé des Belges ?

L’opacité du Comité de Concertation

Étant donné qu’autant d’acteurs sont impliqués dans la gestion de la même matière et que les compétences se chevauchent ou influencent différents niveaux de pouvoir, des tentatives sont faites en Belgique pour rationaliser quelque peu la politique par le biais du Comité de concertation. Outre le gouvernement fédéral, les gouvernements des Communautés et des Régions y sont représentés. En l’absence d’une “loi corona”, la politique fédérale est guidée par des arrêtés ministériels. Sur papier, ces arrêtés résultent d’une décision du service public fédéral (SPF) de l’Intérieur et donc du ministre fédéral compétent. En pratique, ce ministre met en œuvre ce qui a été décidé en Comité de concertation.

Le fait que les entités fédérées sont impliquées dans la politique à élaborer et à mettre en œuvre conduit à des situations biscornues. Ainsi, ces entités vont soudainement – et faute de consensus – renforcer le couvre-feu fédéral (24 h à 5 h). Cependant, seules les Villes et les Provinces peuvent prendre une telle décision. C’est pourquoi il nous semble que le couvre-feu viole deux fois la Constitution belge. En effet, bien que la protection de la santé soit un droit constitutionnel (art. 23, 2° Const. belge), la Constitution ne connaît pas de situation d’urgence. Il en ressort que d’un point de vue constitutionnel, l’implémentation d’un couvre-feu est donc très discutable. Qui plus est, cette mesure est d’autant plus inconstitutionnelle lorsqu’elle est instaurée par les Régions qui ne sont pas compétentes en la matière.

Evaluation du système actuel

Plus fondamentalement, l’existence et le fonctionnement d’un Comité de concertation qui intervient si profondément dans la vie quotidienne des Belges est en contradiction avec les coutumes d’un État de droit. La première raison est qu’il s’agit d’un triomphe de la “dictature des pouvoirs exécutifs”. En effet, ses décisions ne peuvent être contestées par un parlement (fédéral). Deuxièmement, il n’y a pas de gouvernement fédéral hiérarchiquement supérieur en place qui peut décider, en cas de désaccord, ou qui a le pouvoir de se substituer aux entités fédérées lors d’une crise.

En outre, on va à l’encontre du fait que nous sommes, depuis mars 2020, dans la “phase fédérale” de la gestion de la crise et du fait qu’en vertu de la loi même, il n’y a que le gouvernement fédéral qui est compétent en matière de la lutte contre les pandémies. Ainsi, le document parlementaire législatif 5-2232/1 du 25 juillet 2013 concernant la sixième réforme de l’État énonce, sans ambiguïté, que “l’autorité fédérale reste également compétente pour la politique de crise au cas où une pandémie aiguë nécessiterait des mesures urgentes“.

Il ne s’agit donc pas d’une fonction de coordination au niveau fédéral à l’égard des entités fédérées, mais d’une compétence exclusive.

Au sein du Conseil national de sécurité (CNS), la primauté du niveau fédéral était garantie. Il s’agissait en effet d’un organe purement fédéral dans lequel les représentants des entités fédérées n’avaient qu’un rôle consultatif.

En outre, le processus de décision dans un comité de concertation se déroule à huis clos. Cela est contraire au fonctionnement d’une démocratie parlementaire normale dans laquelle les parlementaires (y compris l’opposition) participent au processus décisionnel, tandis que la presse est présente.

Le fédéralisme entrave donc la communication entre les hommes politiques et les citoyens. Il est à noter que lorsqu’un Comité de concertation tient séance, les porte-parole de chaque niveau de pouvoir avancent leurs desiderata qui s’opposent parfois, indépendamment de leur compétence en la matière. Ainsi, les ministres-Présidents flamand, wallon ou bruxellois n’ont pas leur mot à dire dans la fermeture des frontières pour des déplacements non essentiels. Pourtant, ils donnent chacun leur avis à ce sujet lorsque le Comité de concertation se réunit.

Ajoutons à cela la communication troublée conséquemment au temps investi dans la concertation préalable. Les ressentiments antipolitiques ne croissent-ils pas au sein d’une population qui a déjà beaucoup souffert lors de cette crise exaspérante ?

Conclusion: l’unitarisme est porteur d’avenir

Les hommes politiques sont prisonniers de structures qu’ils entretiennent eux-mêmes, paradoxalement. Les Régions et les Communautés sont des niveaux de pouvoir totalement superflus, ce qui devient douloureusement évident en période de crise. Pour que les différents niveaux de pouvoir soient impliqués dans la gouvernance du pays, la démocratie parlementaire est même limitée, dans une certaine mesure, par des comités consultatifs opaques.

Si la Belgique était gouvernée sur base des neuf provinces historiques, avec un seul gouvernement et un seul parlement, cette mauvaise gestion n’existerait plus. Remplacer les entités fédérées actuelles par les Provinces serait d’ailleurs une intervention administrative mineure, certainement en comparaison avec une aventure séparatiste (ou confédéraliste) que certains souhaitent.

L’unitarisme n’est pas du tout démodé (sinon la N-VA et le VB seraient les partis les plus progressistes en Belgique, ce qui n’est certainement pas le cas !) mais au contraire, il est porteur d’avenir.

Cependant, tant que nous continuerons à nous embrouiller avec un système politique dans lequel certaines structures politiques semblent parfois plus importantes que le bien-être de la population, le citoyen continuera à être la victime de la politique qui est censée le servir.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)