REGERING DE CROO I: B.U.B. POSITIEF, MAAR WAAKZAAM – GOUVERNEMENT DE CROO Ier : LE B.U.B. EST POSITIF, MAIS VIGILANT

Afbeelding – Image: het halfrond van de Belgische Senaat: onterecht bedreigde vergadering: l’hémicycle du Sénat belge: assemblée en sursis, mais à tort (bron – source: wikipedia)

DE BELGEN MOETEN NIET NAÏEF ZIJN: DE KOMST VAN EEN NIEUWE REGERING LOST DE POLITIEK-COMMUNAUTAIRE PROBLEMEN NIET OP

Op 1 oktober 2020 legde de regering De Croo de eed af bij de Koning. Daarmee heeft België voor het eerst sedert eind 2018 weer een regering met volheid van bevoegdheden met een volwaardig regeerakkoord en een parlementaire meerderheid.

Hieronder bespreekt de B.U.B. de positieve en de negatieve kanten uit het regeerakkoord.

Positief

–  Er is een regeerakkoord dat overigens aantoont dat zeven verschillende partijen, zes fracties (Groen-Ecolo vormt een fractie) en vier ideologieën ondanks hun tegenstellingen een coherente overeenkomst voor België kunnen opstellen;

–      Het betreft een regering zonder openlijke separatistische partijen (N-VA en VB);

–      De regering wordt impliciet gesteund door een deel van de oppositie (CDH en Défi onthielden zich tijdens de vertrouwensstemming);

–      Het voor België desastreus akkoord PS/N-VA van de zomer van 2020 werd grotendeels ongedaan gemaakt. Dat betekent concreet:

–      1. De Grondwet zal niet volledig voor herziening vatbaar worden verklaard na twee jaar met het oog op een vergaande “confederale” hervorming

–      2. Er is geen voornemen om de Senaat af te schaffen, ook al moeten we op dat vlak voorzichtig blijven;

–      3. De regering noch de Kamer zullen initiatieven nemen die raken aan de rol van de Koning, inzonderheid inzake bij de regeringsvorming;

–      4. Federale bevoegdheden zullen niet afhankelijk worden van de bevoegdheden van de deelstaten, daar waar het gedeelde bevoegdheden betreft;

–      5. Het principe waarbij federale bevoegdheden functioneel, operationeel en beleidsmatig worden opgesplitst tussen de gewesten en gemeenschappen, waarbij ze elk over eigen aparte budgetten beschikken (binnen de federale regering) en zelfs op aansturen van de deelstaten beheerd worden, vervalt. Dat betekent: geen de facto splitsing van de departementen Justitie, Politie, Mobiliteit, de Arbeidsmarkt, Binnenlandse Zaken, de Gezondheidszorgen enz.;

–      6. Er komen geen “responsabiliserende mechanismen” voor de deelstaten (lees: meer fiscale autonomie);

–      7. De deelstaatvertegenwoordiging wordt niet versterkt in “tal van raden van bestuur en beheersorganen”;

– 8. (Beroeps)ordes, (beroeps)-instituten en de Vaste Nationale Cultuur-pactcommissie worden niet ontdubbeld;

–      9. Verschillende federale instellingen zullen niet bicommunautair beheerd worden;

–      10. De deelstaten worden niet voorafgaand betrokken bij het overleg van de “kern”;

–      11. De ideologische alarmbelprocedure (1971) wordt niet afgeschaft;

–      12. Het gerechtelijk arrondissement BHV wordt niet gesplitst;

–      13. De huidige protocollaire rangorde wordt niet veranderd;

–      De B.U.B. onderschrijft volmondig deze passage uit het regeerakkoord: “De ontmoeting van talen en culturen, inherent aan ons land, beschouwen we als een troef (…) Initiatieven die zorgen voor meer ontmoeting en een betere kennis van de landstalen verdienen meer waardering”;

–      Hetzelfde geldt voor volgende passage op voorwaarde dat het militaire défilé wordt behouden: “De jaarlijkse organisatie van de nationale feestdag in onze hoofdstad en elders in het land moet een eigentijdse viering worden met een grotere aantrekkingskracht”;

–      In wezen wordt de staatshervorming naar de volgende legislatuur geëvacueerd;

–      In versluierde termen wordt daarbij de deur naar herfederaliseringen niet toegegooid.

Negatief

–      Er komt een verklaring tot herziening van de Grondwet aan het einde van de legislatuur, met daarin artikel 195 van de Grondwet, nl. de procedure om de Grondwet te herzien. In de legislatuur 2010-2014 werd dit artikel al misbruikt om grondwetsartikelen te herzien die niet voor herziening vatbaar waren. Dat is een gevaarlijke evolutie omdat zo de grondwet te snel kan gewijzigd worden;

–      Gevaarlijk is de volgende passage: “De regering wenst in ieder geval tijdens deze legislatuur wetteksten te integreren betreffende een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt (gefedereerde entiteiten) zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt”. Dit zet in wezen de deur open naar een verdere of zelfs volledige splitsing van de gezondheidszorgen, hetgeen inefficiënt, onethisch, anti-Belgisch en zelfs dodelijk is, zoals we gezien hebben tijdens de coronaviruscrisis. Al is daar wel de steun van de N-VA voor nodig, daar de huidige regering niet over een 2/3de meerderheid beschikt in Kamer en Senaat en, voor wat de Nederlandse taalgroep betreft, niet over een meerderheid in de Kamer beschikt…

–      “Wat het RIZIV betreft, zal de vertegenwoordiging van de gefedereerde entiteiten gewaarborgd zijn zonder afbreuk te doen aan de beslissingsbevoegdheid van de federale overheid en de sociale partners”; deze maatregel is nutteloos en tergend;

–      De B.U.B. is het ook volstrekt oneens met het principe dat de federale overheid m.n. inzake de arbeidsmarkt en de gezondheidszorgen “gebruik (kan) maken van de mogelijkheid om haar bevoegdheden op asymmetrische wijze uit te oefenen naar gelang het betrokken gewest, betrokken gemeenschap of subregio waarop het betrekking heeft”. Dat kan leiden tot verschillende wetstoepassingen volgens gewest of gemeenschap, waardoor België zowaar nog ingewikkelder wordt. Evenwel is het interessant op te merken dat het woord “subregio” opgenomen is. Dat kunnen enkel de provincies zijn. De B.U.B. is immers geen tegenstander van een zekere decentralisatie naar de provincies (die de huidige deelstaten kunnen en moeten vervangen);

–     “We onderzoeken in welke federale bestuurs- of beheersorganen er bijkomend vertegenwoordigers van de deelstaten kunnen worden opgenomen”. Dat is uiteraard anti-Belgisch en waarom wordt dat nooit “onderzocht” voor organen van de deelstaten? Waarom steeds dat éénrichtingsverkeer? Heeft de corona-crisis niet geleerd dat splitsingen slecht zijn?

–      “We evalueren en actualiseren de samenwerkingsakkoorden inzake het buitenlands beleid uit 1994” (deze passage stond eveneens in het regeerakkoord van 2014, maar bleef toen dode letter);

–      De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. Dat is absurd aangezien 11 juli geen betekenis heeft voor Brabanders, Antwerpenaren en Limburgers en het feest van de Franstalige gemeenschap op 27 september en dat van de Duitstalige gemeenschap op 15 november Belgisch-nationale feestdagen zijn (respectievelijk de herdenking van de revolutie van 1830 en Koningsdag). Veel beter zou zijn voor alle Belgen van 4 oktober een feestdag te maken (uitroepen van de onafhankelijkheid van België in 1830).

Het nieuwe regeerakkoord omvat een aantal absurde en soms zelfs passages. De Belgen moeten dus niet naïef zijn en denken dat met de komst van een nieuwe regering alle politiek-communautaire problemen opgelost zijn. Deze status-quo-regering zal immers de politiek-communautaire problemen, die hoofdzakelijk door de taalapartheid en het taalfederalisme gevormd werden, niet oplossen. Bovendien is de schaduw van de zeer nationalistische as CD&V-PS nog in de teksten aanwezig.  De zo noodzakelijke herfederaliseringen blijven ook dode letter en het kwalijke taalfederalisme wordt geenszins in vraag gesteld. Verhoudingsgewijs halen de Belgischgezinde krachten, ondanks alle pro-Belgische retoriek van vóór 1 oktober, niet veel binnen, tenzij vanuit defensief oogpunt, nl. het grotendeels teniet doen van het akkoord PS/N-VA) Als er geen staatshervorming komt vóór 2024, is dat – gegeven de omstandigheden – al een grote overwinning. Ook dat is mee de verdienste van de niet aflatende strijd van de B.U.B. als enige unitaristische beweging in België.

LES BELGES NE DOIVENT PAS ETRE NAÏFS EN PENSANT QU’AVEC L’ARRIVEE D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT, LES PROBLEMES POLITICO-COMMUNAUTAIRES ONT DISPARU

Le 1er octobre 2020, le gouvernement De Croo a prêté serment devant le Roi. Cela signifie que pour la première fois depuis fin 2018, la Belgique dispose d’un gouvernement de pleins pouvoirs, avec un accord de coalition complet et une majorité parlementaire. Ci-dessous, le B.U.B. parcourt les points positifs et négatifs de l’accord de gouvernement.

Positif

–      Il y a un accord de gouvernement qui démontre qu’une diversité de sept partis, six fractions (Groen-Ecolo forment une fraction) et quatre idéologies peuvent rédiger un accord cohérent pour la Belgique ;

–     Il s’agit d’un gouvernement sans partis ouvertement séparatistes (N-VA et VB);

–     Le gouvernement est soutenu de manière tacite par une partie de l’opposition (le CDH et Défi se sont abstenus lors du vote de confiance);

–     L’accord PS-N-VA de l’été 2020, qui aurait été désastreux pour la Belgique, est en grande partie défait. Cela signifie concrètement:

–     1. La Constitution ne sera pas déclarée entièrement ouverte à la révision après une échéance de deux années en vue d’une réforme “confédérale”;

–     2. Il n’y a pas d’intention d’abolir le Sénat, même s’il faut rester vigilant à ce niveau ;

–    3. Le gouvernement ni la Chambre prendront des initiatives qui touchent au Roi au niveau de la formation du gouvernement;

–     4. En ce qui concerne les compétences partagées, les compétences fédérales ne deviendront pas dépendantes des compétences des entités fédérées ;

–     5. Le principe selon lequel les compétences fédérales sont scindées sur le plan fonctionnel, opérationnel et politique entre les régions et les communautés, chaque entité disposant de son propre budget (au sein du gouvernement fédéral), avec la possibilité pour les entités fédérées de gérer les départements fédéraux est supprimé. Cela veut dire: pas de scission factuelle des départements de la Justice, de la Police, des Affaires Intérieures, des Soins de Santé etc. ;

–    6. Il n’y aura pas de “mécanismes visant à responsabiliser” les entités fédérées (lire: pas d’autonomie fiscale);

–      7. La participation des entités fédérées ne sera pas renforcée dans “de nombreux conseils d’administration et de comités de gestion” ;

–       8. Les ordres (professionnels), les instituts (professionnels) et la Commission Nationale Permanente du Pacte Culturel ne seront pas dédoublés ;

–      9. Il n’y aura pas de gestion bicommunautaire de plusieurs institutions fédérales ;

–      10. Les entités fédérées ne seront pas préalablement associées à la concertation du “kern” ;

–      11. La “sonnette d’alarme” idéologique (1971) ne sera pas abolie;

–      12. L’arrondissement judiciaire de BHV ne sera pas scindé ;

–      13. L’ordre de préséance actuelle ne sera pas changée ;

–      Le B.U.B. souscrit aussi entièrement au passage suivant dans l’accord de gouvernement: “Nous considérons que la rencontre des langues et des cultures, inhérente à notre pays, est un atout (…) Les initiatives qui permettent plus de rencontres et une meilleure connaissance des langues nationales devraient être mieux appréciées”. 

–      Il en est de même pour le passage suivant à condition que le défilé militaire soit maintenu: “L’organisation annuelle de la fête nationale dans notre capitale et ailleurs dans le pays devra devenir une célébration contemporaine plus attrayante” (à condition que l’on ne touche pas au défilé militaire).

–      Essentiellement, la réforme de l’Etat est postposée à la prochaine législature ;

–      On ne ferme pas la porte aux refédéralisations, bien que cela ne soit pas stipulé expressément.

Négatif

–     Il y aura une déclaration de révision de la Constitution à la fin de la législature, contenant l’article 195 de la Constitution, c’est-à-dire la procédure de révision de la Constitution. Lors de la législature 2010-2014, cet article a déjà été abusé pour revoir des articles qui n’étaient pas déclarées révisables. Il s’agit d’une évolution dangereuse car elle permet de changer la constitution trop rapidement ;

– Le passage suivant est dangereux: “Le Gouvernement souhaite, en tout cas, pendant cette législature, intégrer les textes juridiques concernant une répartition plus homogène des compétences dans le domaine des soins de santé. L’objectif est de fournir des soins au plus près du patient (entités fédérées) sans affecter le financement solidaire.”. Ceci ouvre la porte à la scission partielle, voire intégrale des soins de santé, ce qui est inefficace,  contraire à l’éthique, antibelge et même mortel, comme nous l’avons vu lors de la crise du coronavirus. Toutefois, il faut le soutien de la N-VA pour mettre en oeuvre une telle réforme de l’Etat, vu que le gouvernement actuel ne dispose pas d’une majorité de 2/3 à la Chambre et au Sénat et, en ce qui concerne le groupe linguistique néerlandophone, pas d’une majorité à la Chambre…

–      “en ce qui concerne l’INAMI, une représentation des entités fédérées sera garantie sans porter préjudice au pouvoir de décision du fédéral et des partenaires sociaux”, cette mesure étant inutile et vexatoire ;

–      Le B.U.B. est également en profond désaccord avec le principe que l“l’Etat federal pourra faire usage de la possibilité d’exercer ses compétences de manière asymétrique en fonction de la région, de la communauté ou de la sous-région concernée”. Cela peut conduire à des applications de lois différentes selon la région ou la communauté, rendant la Belgique encore plus compliquée qu’aujourd’hui. Toutefois, il est intéressant de noter que l’on a inclus le mot “sous-région”. Il s’agit sans doute provinces. Or, le B.U.B. ne s’oppose pas à une décentralisation vers les provinces (qui peuvent et doivent remplacer les entités fédérées actuelles) ;

–      “Nous examinerons dans quels organes fédéraux d’administration ou de gestion des représentants supplémentaires des entités fédérées peuvent être inclus.”. Ce passage est évidemment anti-belge. Pourquoi “n’examine”-t-on jamais la même chose pour les organes des entités fédérées? Pourquoi toujours ce sens unique? La crise du Covid a quand même enseigné que les scissions sont mauvaises ;

–      “Nous évaluerons et actualiserons les accords de coopération de 1994 en matière de politique étrangère.” (ce passage fut également inclus dans l’accord de gouvernement de 2014, mais est resté lettre morte) ;

–     Les entités fédérées auront la possibilité de transformer leur jour férié en jour férié payé. C’est absurde puisque le 11 juillet n’a aucune importance pour les Brabançons, les Anversois et les Limbourgeois, tandis que la fête de la communauté francophone (le 27 septembre) et celle de la communauté germanophone (le 15 novembre) sont des fêtes nationales (respectivement la commémoration de la révolution de 1830 et la fête du Roi). Il vaudrait mieux faire du 4 octobre un jour férié pour tous les Belges (déclaration d’indépendance de la Belgique en 1830).

Le nouvel accord de coalition contient un certain nombre de passages absurdes, voire inacceptables. Les Belges ne doivent donc pas être naïfs et penser qu’avec l’arrivée du nouveau gouvernement, tous les problèmes politico-communautaires seront résolus. En effet, ce gouvernement de statuquo ne résoudra pas les problèmes politico-communautaires causés principalement par l’apartheid linguistique et le fédéralisme linguistique. De plus, l’ombre de l’axe très nationaliste CD&V-PS est encore présente dans les textes. Les refédéralisations si nécessaires ne sont pas mises en œuvre et le fédéralisme linguistique n’est aucunement mis en question. Proportionnellement, malgré toute la rhétorique pro-belge d’avant le 1er octobre, les forces pro-belges n’ont pas obtenu grand-chose, sauf d’un point de vue défensif, c’est-à-dire l’annulation quasi-totale de l’accord PS/N-VA. S’il n’y a pas de réforme de l’État avant 2024, ce serait, compte tenu des circonstances, déjà d’une victoire majeure. Cela est également dû en partie à la lutte incessante du B.U.B. en tant que seul mouvement unitariste en Belgique.