belgischeunie@unionbelge.be

CORONAVIRUSCRISIS: DE ONDOELTREFFENDHEID VAN HET « MEXICAANS LEGER » VAN MINISTERS EN MINISTER-PRESIDENTEN – CRISE DU CORONAVIRUS: L’INEFFICACITE DE « L’ ARMÉE MEXICAINE » DE MINISTRES ET « MINISTRES-PRESIDENTS »

CORONAVIRUSCRISIS: DE ONDOELTREFFENDHEID VAN HET « MEXICAANS LEGER » VAN MINISTERS EN MINISTER-PRESIDENTEN – CRISE DU CORONAVIRUS: L’INEFFICACITE DE « L’ ARMÉE MEXICAINE » DE MINISTRES ET « MINISTRES-PRESIDENTS »

foto – photo: Anti-corona affiche; Affichage anti-corona (B.U.B.)

PERS TREEDT DE ANALYSE VAN DE B.U.B. BIJ

De coronacrisis zet het falen van het taalfederalisme eens te meer in de verf. Net als bij de terreuraanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016), waar verschillende overheden elkaar voor de voeten liepen, is het nu weer duidelijk dat dit complex systeem met zijn zestigtal ministers en staatssecretarissen grote crisissen niet kan aanpakken. Het lijkt op een Mexicaans leger, d.w.z. een leger met méér generaals en kolonels dan soldaten. En die generaals en kolonels vinden zich allemaal even belangrijk…

In eerdere teksten ging de B.U.B. al op de institutionele chaos die door deze coronaviruscrisis wordt blootgelegd in (1). Op 15 april 2020 deed zich een nieuw en ophefmakend incident voor. Toen besliste de Nationale Veiligheidsraad om onder bepaalde omstandigheden bezoeken van één persoon toe te laten in de rust- en verzorgingstehuizen. Maar de volgende dag al verkondigde bevoegd “Vlaams” minister Wouter Beke (CD&V) dat hij die maatregel niet zou toepassen.

Perskritiek

Opvallend daarbij was de vernietigende toon in sommige dagbladen, waarbij – net als in 2015 en 2016 – het federalisme bekritiseerd wordt. Zo hekelde L’Avenir op 17 april 2020 in zijn editoriaal de “chaos”. “Het geratel van de regio’s is misplaatst”, zo schreef het dagblad terecht, “tenslotte zaten de minister-presidenten mee aan tafel [van de Nationale Veiligheidsraad; wat overigens onwettelijk is, B.U.B.]. „Wat overblijft is niet alleen een enorme puinhoop…”. En in dezelfde lijn schreef La Libre Belgique: “Wat een enorme kemel ! De schuld ligt […] bij de politieke organisatie van dit land [het taalfederalisme, B.U.B.], waar de rechterhand niet weet wat de linkerhand doet”.

La Dernière Heure verwoordde het zeer mooi: “Overal ministers, maar nergens enige logica”. Het dagblad wees erop dat België liefst negen ministers van gezondheid telde. “In normale tijden kan men daar wellicht nog om lachen. Nu is men er niet toe in staat. Gelet op het hoge sterftecijfer in België, mag men zich de vraag stellen of een een meer coherente structuur niet in staat geweest was om meer levens te redden”. Het Belang van Limburg hekelde de “onbegrijpelijke chaos”. Volgens het blad is de echte vijand geen externe vijand [het coronavirus, B.U.B.], maar vecht de politiek vooral tegen zichzelf. Het Nieuwsblad had het over een collectief falen, waarbij in het ingewikkelde België met zijn versnipperde bevoegdheden iedereen op elkaar vertrouwde, iedereen wilde scoren. “In de plaats daarvan ontplofte het geheel in hun handen”. De Standaard merkte vijf dagen later, op 22 april, terecht op dat in landen als Spanje en Israël de coronacrisis starre politieke fronten had versoepeld: “los van taalgroep of ideologie moet het vanaf nu om de inhoud gaan”. 

Een bekentenis van formaat

Naast de falende “app” voor de contactopsporing waren er nog het debacle van de mondmaskers en het bezoek aan de rusthuizen. In een unitaire staat zou dit beter gelopen hebben en zouden er minder slachtoffers zijn gevallen.

Het is niet Christie Morreale (PS), de “Waalse” minister van gezondheid, die dit onweerlegbaar feit zal tegenspreken. In La Libre Belgique van 28 april 2020, betreurde de particrate de institutionele complexiteit van België. Morreale legde zelf het verband tussen het hoge aantal doden in ons land en het taalfederalisme : Allerlei zaken, zoals de zuurstof en de tests, hangen af van andere niveaus. Er moet dus gecoördineerd worden. De uren die nodig zijn om procedures in te voeren, hebben tot overlijdens geleid. Daarvan ben ik me bewust“. Dat is een historische bekentenis.

In een opmerkelijk interview in De Tijd van 28 april 2020, zei de directeur van het UZ Brussel, Marc Noppen, dat “een ziekenhuis toch ook geen acht directies heeft” en pleitte hij voor een “bundeling” van de bevoegdheden inzake sociale zekerheid en volksgezondheid “op federaal niveau”.

In De Standaard van 30 april 2020 werd de complexiteit van het federalisme opnieuw bekritiseerd:  

“Wij waren eraan gewoon geraakt dat het land ook zonder federale regering blijft draaien. We halen de schouders op wanneer premier Wilmès en haar ministers geen begeesterende leiders zijn. Een gecentraliseerd land als Frankrijk is ook niet alles. Wij hebben nog altijd de deelstaten, de kabinetten, de administraties, de instellingen. Maar die solide overheid blijkt nu minstens gedeeltelijk versteend. Ze zit verstrikt in haar eigen complexiteit. De organisatie van de tracing, eerst federaal en dan regionaal, eerst met app en dan zonder, tart de verbeelding. De 28.000 Vlaamse ambtenaren kunnen er niet voor ingezet worden, alsof het niet de allerdringendste opdracht is. Een correcte aanbesteding lukt hopelijk de tweede keer. Maar de opleiding van een halve dag is klaar, meldt Beke. Wat een prestatie”.

Gratuite kritiek op de premier

Voor de B.U.B. is het laf de eerste minister, Sophie Wilmès, van deze chaos de schuld te geven. Zij doet wat ze kan om haar te weg te vinden in dit federalistische doolhof. De zogenaamde “minister-presidenten” – een bombastische naam voor de overbodige generaals van dit Mexicaans leger – zijn trouwens, zoals reeds gezegd, bij het beraad van de Nationale Veiligheidsraad aanwezig. De ingewikkeldheid van de Belgische staat is dan een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele particratie.

Het taalfederalistisch systeem belemmert inhoudelijke discussies en verlamt de hele Belgische (?) politiek. Op crisismomenten wordt dat zeer duidelijk. Het is hoopgevend dat de geschreven pers, die meer meningsvrijheid dan de audiovisuele media kent, dit ook weer opmerkt. Nu moet diezelfde pers hieruit ook nog de enige correcte conclusie trekken: het taalfederalisme, dat een Mexicaans leger van politici heeft geschapen, is een gigantische mislukking en moet afgeschaft worden ten voordele van een nieuw unitair België met 9 provincies.

Ziekenwagen in Ukkel, Brabant (april 2020), Ambulance à Uccle, Brabant en avril 2020, photo – foto B.U.B.

LA PRESSE SOUSCRIT A L’ANALYSE DU B.U.B.

La crise du coronavirus met à nouveau en évidence la faillite du fédéralisme linguistique. A l’époque des attentats terroristes de Paris (2015) et de Bruxelles (2016), lorsque les différents gouvernements se sont mis des bâtons dans les roues, il est de nouveau devenu clair que ce système complexe avec ses soixante ministres et secrétaires d’État, n’est pas en mesure de faire à face à des crises majeurs. Il ressemble à une armée mexicaine, c’est-à-dire à une armée comptant plus de généraux et de colonels que de soldats. Et ces généraux et colonels se considèrent tous aussi importants…

Dans des textes antérieurs, le B.U.B. a déjà souligné le chaos institutionnel mis à la lumière du jour dans cette crise (1). Un nouvel incident controversé s’est produit le 15 avril 2020. Ce jour-là, le Conseil de Sécurité national a décidé d’autoriser des visites d’une personne aux maisons de repos. Toutefois, le lendemain, le ministre «flamand» compétent Wouter Beke (CD&V) a annoncé qu’il n’appliquerait pas cette mesure.

L’analyse de la presse

Cela a donné lieu à des critiques vigoureuses dans certains journaux. Cela fait penser aux critiques après les attentats de 2015 et 2016 lorsque le fédéralisme était également fustigé. Ainsi, le 17 avril 2020, L’Avenir dénonçait  le «chaos» dans son éditorial. “Les propos des régions sont déplacés“, selon le quotidien. “Après tout, les ministres-présidents se sont assis à la table [du Conseil National de la Sécurité; un fait qui est par ailleurs illégal, B.U.B.]. “Ce qui reste est un énorme gâchis …“. Et dans la même veine, La Libre Belgique affirmait: “Quelle gaffe grotesque! La faute se situe […] au niveau de l’organisation politique de ce pays [le fédéralisme linguistique, B.U.B.], où la main droite ignore ce que fait la main gauche”.

La Dernière Heure mettait les points sur les « i » de manière éloquente : « des ministres partout, mais nulle part de la logique ». Le journal a souligné qu’il y avait pas moins de neuf ministres de la santé en Belgique. «En temps normaux, on peut en rire. Maintenant, ce n’est plus possible. Compte tenu du taux de mortalité élevé en Belgique, on peut se demander si une structure plus cohérente n’aurait pas pu sauver plus de vies ». Quant à lui, Het Belang van Limburg dénonça  le «chaos incompréhensible». Selon ce journal, le vrai ennemi n’est pas un adversaire externe [le coronavirus, B.U.B.]. Il s’agit, au contraire, de la politique luttant contre elle-même. Het Nieuwsblad évoqua l’échec collectif. Selon le journal, tout le monde faisait confiance l’un à l’autre. Chacun voulant obtenir quelque chose au sein de la Belgique complexe avec ses compétences éparpillées, le réveil fut dur. “Au lieu de cela, l’ensemble a explosé dans leurs mains”. Cinq jours plus tard, le 22 avril, De Standaard remarqua qu’en Espagne et en Israël la crise du coronavirus avait attenué des fronts politiques rigides: “quel que soit le groupe linguistique ou l’idéologie, l’heure est dorénavant au contenu”.

Un aveu historique

Outre l’échec de l’“app” pour la détection des contacts, il y avait encore le débâcle des masques de protection et – comme indiqué – les visites dans les maisons de repos. Dans un Etat unitaire, tout cela se serait mieux passé et il y aurait eu moins de victimes.

Ce n’est pas Christie Morreale (PS), la ministre “wallonne” de la santé, qui va contredire ce fait incontestable. Dans La Libre Belgique du 28 avril 2020, la particrate a déploré la complexité institutionnelle de la Belgique. Morreale établissait elle-même le lien entre le fédéralisme linguistique et le nombre élevé de morts dans notre pays: “Toutes sortes de choses comme l’oxygène ou les tests dépendent d’autres niveaux de pouvoir et il faut tout coordonner. Et ces heures passées à mettre en place des procédures ont eu des conséquences et ont provoqué des morts. J’en suis consciente“. Il s’agit d’un aveu historique.

Lors d’un entretien remarquable, accordé au journal De Tijd du 28 avril 2020, le directeur de l’UZ Brussel, Marc Noppen, affirmait “qu’un hôpital n’avait pas non plus huit directions“. Il plaidait pour une “mise en commun” des compétences relatives à la sécurité sociale et à la santé publique “au niveau fédéral“.

Dans De Standaard du 30 avril 2020, la complexité du fédéralisme linguistique a de nouveau été critiquée :

‘’On s’était habitué à un pays fonctionnant également sans gouvernement fédéral. On haussait les épaules lorsque la première ministre Wilmès et ses ministres ne se comportaient pas comme dirigeants qui inspirentUn pays centralisé, comme la France, ce n’est pas tout non plus. Il nous reste, après tout, les entités fédérées, les cabinets, les administrations, les institutions. Cependant, il s’avère que cette autorité solide est à l’heure actuelle au moins partiellement pétrifiée et empêtrée dans sa propre complexité. L’organisation de la localisation de la maladie, d’abord au niveau fédéral, ensuite au niveau régional, d’abord avec une app, ensuite sans app défie l’imagination. Impossible de mettre les 28.000 fonctionnaires flamands au travail dans ce domaine, comme si ce n’était pas la tâche la plus urgente. Toutefois, Wouter Beke annonce que la formation est prête en une demi-journée. Quel exploit’’.

La critique gratuite contre la première ministre

Selon le B.U.B., il est lâche de blâmer la première ministre, Sophie Wilmès (MR), pour ce chaos. Elle fait tout son possible pour trouver son chemin dans ce labyrinthe fédéraliste. Les soi-disant “ministres-présidents” – un nom pompeux pour les généraux superflus de cette armée mexicaine – sont d’ailleurs, comme on vient de le remarquer, représentés lors des réunions du Conseil National de sécurité. Par conséquent, la complexité de l’Etat belge est une responsabilité partagée de l’ensemble de la particratie.

Le fédéralisme linguistique freine des discussions pertinentes et paralyse la politique belge. Les moments de crise mettent ces faits davantage en évidence. Il est prometteur que la presse écrite, qui connaît plus de liberté d’expression que les médias audiovisuels, l’ait remarqué. Maintenant, cette presse doit en tirer la seule conclusion adéquate: le fédéralisme qui a créé cette armée mexicaine de politiciens est un échec immense et doit être aboli en faveur d’une Belgique unitaire dotée de 9 provinces.

(1) zie – voir: het gevaarlijkste virus is het federalisme – le fédéralisme est le virus le plus dangeureux; het federalisme doodt opnieuw – le fédéralisme tue à nouveaude institutionele warboel – le maquis institutionnel

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)