info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

MOORD OP JULIE VAN ESPEN: DE BELGISCHE JUSTITIE WORDT VERWAARLOOSD – ASSASSINAT DE JULIE VAN ESPEN: LA JUSTICE BELGE EST DELAISSEE

MOORD OP JULIE VAN ESPEN: DE BELGISCHE JUSTITIE WORDT VERWAARLOOSD – ASSASSINAT DE JULIE VAN ESPEN: LA JUSTICE BELGE EST DELAISSEE

MOORD OP JULIE VAN ESPEN: DE BELGISCHE JUSTITIE WORDT VERWAARLOOSD

DE B.U.B. VRAAGT DE ONMIDDELLIJKE AFSCHAFFING VAN HET TAALFEDERALISME

bron – source : www.hln.be; foto-photo: Jan Aelberts

Na de onrustwekkende verdwijning van Julie Van Espen, vond de politie op 6 mei 2019 het levenloze lichaam van de jonge vrouw in het Albertkanaal in de provincie Antwerpen. De studente werd aangerand en daarna vermoord. De man die aangehouden werd, was geen onbekende bij het gerecht.

De B.U.B. biedt zijn deelneming aan de familie en vrienden van de jonge vrouw aan. Toch is onze partij ook verontwaardigd over de schandelijke wijze waarop het justitieapparaat in België bestuurd wordt.

De Heer Daenen, woordvoerder van het Hof van Beroep van Antwerpen, heeft het gebrek aan personeel waarmee het Hof te kampen heeft, beklemtoond. Dat gaf aanleiding tot de sluiting van twee strafkamers. Daardoor trad een gerechtelijke achterstand bij het Hof op. 

De moordenaar van juffrouw Van Espen was door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld, maar had een beroep ingesteld. Volgend op zijn voorwaardelijke invrijheidstelling, wachtte hij al twee jaar op de behandeling van zijn zaak met de tragische gevolgen die we nu kennen.

Deze schokkende feiten doen opnieuw herinneren aan de gevolgen van het falende taalfederalisme (zie teksten aanslagen te Parijs en 22 maart 2016). Het personeelstekort wordt veroorzaakt door het chronische geldgebrek waaronder het “federale” niveau lijdt. Wegens de Bijzondere Financieringswet zijn de overheidsmiddelen die broodnodig voor Justitie zijn geblokkeerd bij de gewesten en de gemeenschappen.

Dat wil zeggen, bij overbodige, peperdure (jaarlijks 10 miljard euro, zie onze tekst) en ongrondwettelijke beleidsniveaus. Hetzelfde geldgebrek bestaat bij het leger, de nationale cultuur, de civiele bescherming enz. Bepaalde budgetten worden door drie, vier of acht gedeeld. 

Deze onwerkbare toestand sleept al decennia aan.

Men wil ons doen geloven dat het federalisme toe zou laten dat het federale niveau beter zijn kerntaken kan vervullen. Maar in realiteit probeert men de centrale staat te versmachten om te kunnen “bewijzen” dat die niet werkt. Zo kunnen diezelfde separatisten nieuwe splitsingen en staatshervormingen eisen.

“Onze” politici die zich met deze ontmanteling bezighouden, zouden zich diep moeten schamen. Het begrip “algemeen belang” is hun onbekend. Alleen hun herverkiezing telt voor hen.

Als een bedrijf wordt bestuurd zoals de Belgische staat vandaag was het al lang failliet. Deze particratie is aansprakelijk voor deze institutionele catastrofe. Ze is totaal onbekwaam en verdient welgeteld 0 stemmen op 26 mei 2019.ASSASSINAT DE JULIE VAN ESPEN: LA JUSTICE BELGE EST DELAISSEE

LE B.U.B. DEMANDE LA SUPPRESSION IMMEDIATE DU FEDERALISME LINGUISTIQUE

Après la disparition inquiétante de Julie Van Espen, la police a localisé le…   son corps sans vie dans le Canal Albert. L’étudiante a été agressée et ensuite tuée. L’homme arrêté ensuite n’était pas un inconnu de la justice.

Le B.U.B. présente ses condoléances aux proches et aux amis de la jeune femme. Toutefois, notre parti est également indigné de la manière scandaleuse dont on gère la justice en Belgique.

Le porte-parole de la Cour d’appel d’Anvers, M. Daenen, a mis en évidence la pénurie de personnel dont souffre la Cour. Cela a donné lieu à la fermeture de deux chambres correctionnelles. De ce fait, la cour a encouru un arriéré judiciaire.

Or, le tueur de Mlle Van Espen après avoir été condamné par la Cour d’Appel d’Anvers, avait introduit un recours. Suite à sa libération conditionnelle, il attendait déjà depuis deux ans la suite de son affaire, ce qui a entraîné les conséquences tragiques que l’on connaît maintenant.

Ces faits choquants rappellent de nouveau les conséquences du fédéralisme linguistique défaillant (voir nos textes sur les attentats de Paris et ceux du 22 mars 2016). 

Le manque de personnel est en effet causé par le déficit budgétaire chronique dont souffre le niveau ‘’fédéral’’. A cause de la loi spéciale de financement, les deniers publics dont la justice a grandement besoin sont bloqués au niveau des régions et des communautés, des niveaux de pouvoir – rappelons-le – superflus, dispendieux (10 milliards d’euros par an, voir notre texte) et inconstitutionnels. Il en est de même pour l’armée, la culture nationale, la protection civile, la protection civile etc. Certains budgets sont divisés par trois, quatre ou huit. 

Cette situation absurde se poursuit depuis des décennies. 

On veut nous faire croire que le fédéralisme permet au niveau fédéral d’assumer mieux ses tâches essentielles. La réalité démontre en revanche qu’on essaie d’asphyxier l’Etat central pour ‘prouver’ que celui-ci ne fonctionne pas. Cela permet à ces mêmes séparatistes d’exiger de nouvelles scissions et de nouvelles ‘’réformes’’ de l’Etat.

“Nos’’ politiciens responsables de ce démantèlement devaient avoir honte. La notion d’intérêt public leur est inconnu. Seule leur réélection les intéresse.

 Si une entreprise était gérée comme on gère l’Etat belge aujourd’hui, elle serait déjà tombée en faillite depuis longtemps. Cette particratie est responsable de cette catastrophe institutionnelle. Elle est totalement incompétente et mérite exactement 0 voix le 26 mai.