belgischeunie@unionbelge.be

PERS VERTELT LEUGENS OVER BELGISCH CONGO – LA PRESSE RACONTE DES MENSONGES SUR LE CONGO BELGE

PERS VERTELT LEUGENS OVER BELGISCH CONGO – LA PRESSE RACONTE DES MENSONGES SUR LE CONGO BELGE

bron-source:  Album de famille, s.l, s.d., Inforcongo, p. 67

bron-source: Album de famille, s.l, s.d., Inforcongo, p. 67

PUKKELPOP-INCIDENT VERWORDT TOT ‘BELGIUM-BASHING’

Op het jaarlijkse Pukkelpop-muziekfestival in Hasselt (provincie Limburg) (15-18 augustus 2018) zou een Congolese vrouw uitgescholden zijn door racistische jongeren. De B.U.B. veroordeelt ten strengste elke vorm van racisme, maar is het niet eens met het feit dat dit incident misbruikt wordt om de Belgische koloniale periode in Congo in een verkeerd daglicht te stellen.

Het incident werd in het lang en breed uitgesmeerd in de pers, die helaas veel minder oog heeft voor de catastrofe van het Belgische taalfederalisme, dat eveneens op (taal)racisme gebouwd is. Eigen landgenoten discrimineren is blijkbaar normaal. Sommige partijen maken anno 2018 van de taalnationalistische boodschap zelfs hun kernpunt.

Maar bovenal wenst de B.U.B. een misverstand recht te zetten dat geregeld in de pers te lezen was. De Belgen, zo heet het, zouden niets goeds in Congo gedaan hebben.

Korte terugkeer naar het verleden. In 1884 werd Congo het persoonlijk bezit van Koning Leopold II. In ”Congo-Vrijstaat”, waar de Belgische staat niets mee te maken had, zijn er inderdaad wandaden gebeurd. We kennen de omvang er niet van, wegens onvoldoende betrouwbare gegevens, maar we weten dat de ”Force Publique”, die de orde moest handhaven, in 1890 3.000 leden telde. In 1900 bedroeg dit aantal 14.000 (waarvan 60 % Congolezen). Alleen al omwille van dit kleine aantal huurlingen is het onmogelijk dat er ”miljoenen” of zelfs ”honderdduizenden” Congolezen, zoals men dikwijls hoort, vermoord werden.

Meer ten gronde had de Koning (die Congo overigens nooit zelf bezocht) helemaal niet de bedoeling om Congolezen te vermoorden, laat staan een “genocide” te begaan. De zeer kritische Britse biografe van Koning Leopold II, Barbara Emerson, verklaarde hieromtrent: “Leopold did not start genocide. He was greedy for money and chose not to interest himself when things got out of control” [Leopold startte geen genocide. Hij was op geld belust en koos ervoor zich er niet mee te moeien wanneer de zaken uit de hand liepen] (The Guardian, 13 mei 1999).

Wel werd er aan rubberexploitatie gedaan. De doden die er vielen, waren een betreurenswaardig neveneffect van dit winstbejag zoals er vele doden vielen in de Europese steenkoolmijnen en fabrieken van die tijd, in de Latijns-Amerikaanse zilvermijnen (en dit zelfs tot vandaag) en tijdens de trek naar het westen in de VSA waarbij massa’s Indianen moedwillig gedood werden, quod non in Congo.

In andere Europese kolonies van die tijd was de situatie trouwens nog veel erger. Denken we maar aan Zuid-Afrika waar de Britten tienduizenden Boeren gedood hebben (meestal in concentratiekampen) tijdens de oorlog 1899-1902. Nochtans staat Koningin Victoria in het Verenigd Koninkrijk niet bekend als “massamoordenaar”, maar – integendeel – als een belangrijke staatsvrouw.

Zelfs de auteur van het accusatoire boek “King Leopold’s Ghost” (1998), Adam Hochschild, moest toegeven dat de term ”genocide” overdreven is en dat hij geen bewijzen heeft voor het aantal doden. Er vielen trouwens veel méér doden door de ”invoer” van Europese ziekten (Philippe MARECHAL, ‘La controverse sur Léopold II et le Congo dans la littérature et les médias – Réflexion critiques’ in La mémoire du Congo – Le temps colonial,  Uitgeverij Snoeck, Koninklijk Museum van Midden-Afrika, Tervuren, 2005, pp. 43-49).

Maar niemand van de huidige Belgen kan daar iets aan doen, laat staan dat de Belgen verantwoordelijk zijn voor een privé-onderneming. We kunnen alleen akte nehmen van de begane misdaden. Overigens heeft Koning Leopold II de slavernij afgeschaft in Congo, wat wellicht het beste was wat het land in eeuwen overkwam.

In Congo zelf leeft er trouwens geen negatieve perceptie over de tweede Koning der Belgen: zijn standbeelden staan er nog en de overheid tooit sommige van haar gebouwen zelfs met zijn bustes (zoals de ambtswoning van de gouverneur van Lubumbashi). In de Congolese geschiedenishandboeken wordt naar hem verwezen als de ”vader des vaderlands” (“le père de la patrie”).

Hoe dan ook, op 15 november 1908 werd Congo een Belgische kolonie, wat tot een grote welvaart in het land leidde.  Zo legden de Belgen een uitstekend wegennet  aan en zorgden ze voor degelijk onderwijs in het hele land met de hulp van honderden missionarissen. De wetenschap bloeide, er kwam een hoogwaardige gezondheidszorg en grote infrastructuurwerken zagen het daglicht.

In de media worden die positieve zaken verzwegen. Deels gebeurt die desinformatie op basis van anti-Belgische sentimenten gelet op het feit dat de media door de overbodige en anti-Belgische gemeenschappen gesubsidieerd worden, deels door historische onwetendheid. De kritiek van de pers op een gebrekkig geschiedenisonderricht is dan ook hypocriet. Het is onjuist te stellen dat de koloniale periode alleen kommer en kwel voor de Congolezen was. De situatie was niet wit of zwart, ze was zoals zo vaak grijs, dus met goede en slechte kanten. Dat ontkennen is onwetenschappelijk en zelfs revisionistisch.

Bovendien was het gedrag van de toekomstige eerste minister Patrice Lumumba bij de onafhankelijkheidsverklaring van Congo op 30 juni 1960 ook niet verstandig. In plaats van een respectvolle en optimistische, minstens een neutrale toespraak te houden, verkoos hij de kolonialen in aanwezigheid van de Koning der Belgen te beledigen. Op enkele minuten tijd heeft hij zo zijn kansen verspeeld om de nieuwe staat te leiden. Zijn communistische drijfveren in volle Koude Oorlog deden de rest.

Sommige Belgen en de meestal in België wonende, kleine minderheid Congolezen die het Belgisch koloniaal verleden graag bekritiseren,  zouden zich beter eens de vraag stellen of de Congolezen er vandaag, bijna 60 jaar na de onafhankelijkheid, beter aan toe zijn en indien niet of dit niet de fout is van hun eigen leiders.

Qua goed bestuur denkt de B.U.B. overigens niet dat die Congolezen (waarschijnlijk misleid door de anti-Belgische pers) de Belgen lessen moeten geven, ook al zijn we grote tegenstanders van de huidige particratie en haar verschrikkelijk wanbeleid in België.

 

L’INCIDENT DE PUKKELPOP DEVIENT DU ‘BELGIUM-BASHING’ 

Lors du festival musical annuel de Pukkelpop à Hasselt (province du Limbourg) (15-18 août 2018) une femme congolaise aurait été victime d’insultes de la part de quelques jeunes racistes. Le B.U.B. condamne formellement chaque forme de racisme, mais n’est pas d’accord avec le fait qu’on abuse de l’incident pour diffamer la période coloniale belge au  Congo.

L’incident a été longuement discuté dans la presse, qui a malheureusement beaucoup moins d’attention pour la catastrophe du fédéralisme linguistique belge, un système qui est également construit sur le racisme (linguistique). Discriminer des compatriotes est apparemment devenu normal. Certains partis ont même comme point principal la lutte linguistico-nationaliste en 2018.

Toutefois, le B.U.B. souhaite surtout rectifier un malentendu régulièrement répandu par la presse, selon lequel les Belges n’auraient rien fait de bon au Congo.

Petit retour au passé. En 1884, le Congo devint la propriété personnelle du Roi Léopold II. Dans l’Etat libre du Congo, qui n’a rien à voir avec l’Etat belge, il y a effectivement eu des méfaits. Nous n’en connaissons pas l’ampleur, en raison d‘un manque de données fiables, mais nous savons que la Force Publique, qui devait maintenir l’ordre, comptait 3 000 membres en 1890. En 1900, ce nombre s’élevait à 14 000 (dont 60% de Congolais). Vu ce petit nombre de mercenaires, il est impossible que des « millions », voire des « centaines de milliers » de Congolais, comme on entend souvent, aient été assassinés.

Au fond, le Roi, qui n’a d’ailleurs jamais visité le Congo, n’avait aucune intention de tuer des Congolais, et encore moins de commettre un “génocide”.

Barbara Emerson, la biographe anglaise très critique à l’égard du Roi Leopold II, a déclaré à ce sujet: “Leopold did not start genocide. He was greedy for money and chose not to interest himself when things got out of control” [Leopold n’a pas demarré un génocide. Il était avide d’argent et lorsque les choses dégénéraient, il a choisi de s‘en désintéresser] (The Guardian, 13 mai 1999).

Certes, on exploitait du caoutchouc au Congo. Et les morts qui sont tombés étaient un effet collatéral malheureux de cet appât du gain, tout comme il y a eu beaucoup de décès dans les mines de charbon européennes et dans les usines de cette époque ou dans les mines d’argent d’Amérique latine (un phénomène qui existe encore aujourd’hui) ou encore lors de la conquête de l’Ouest des Etats Unis ayant causé la mort de masses d’Indiens consciemment tués, ce qui n’était pas le cas au Congo.

La situation était même pire dans d’autres colonies européennes de l’époque telles que l’Afrique du Sud où les Britanniques ont tué des dizaines de milliers de « Boers » (pour la plupart dans des camps de concentration durant la guerre de 1899-1902). Cependant, au Royaume-Uni, on ne considère pas la Reine Victoria comme un “tueuse de masse”, mais comme une grande femme d’Etat.

Même l’auteur du livre accusatoire «King Leopold’s Ghost» (1998), Adam Hochschild, admet que le terme “génocide” est exagéré et qu’il n’a aucune preuve du nombre de morts. D’ailleurs, il y avait beaucoup plus de décès dus à l‘’importation’ de maladies européennes (Philippe MARECHAL, ‘La controverse sur Léopold II et le Congo dans la littérature et les médias – Réflexion critiques’, dans : La mémoire du Congo – Le temps colonial,  Editeur Snoeck, Musée royal de l’Afrique centrale, Tervueren, 2005, pp. 43-49).

Toutefois, aucun Belge actuel ne porte une responsabilité pour ces événements, et encore moins les Belges sont-ils responsables d’une entreprise privée. Nous ne pouvons que prendre acte des crimes commis. D’ailleurs, le Roi Léopold II a aboli l’esclavage au Congo, ce qui était probablement la meilleure chose qui soit arrivée au pays depuis des siècles.

Au Congo même, il n’y a d’ailleurs pas de perception négative du deuxième Roi des Belges: ses statues sont toujours là et le gouvernement décore même certains de ses bâtiments de ses bustes (comme la résidence officielle du gouverneur de Lubumbashi). Dans les manuels d’histoire congolais, il est appellé le «père de la patrie».

Quoi qu’il en soit, le 15 novembre 1908, le Congo devint une colonie belge, ce qui a mené à une grande prospérité dans le pays. Les Belges ont par exemple mis en place un excellent réseau routier et ont fondé un  système scolaire performant dans tout le pays avec l’aide de centaines de missionnaires. La science a prospéré, un système de santé de grande envergure ainsi que d’importants travaux d’infrastructure ont vu le jour.

Dans les médias, ces choses positives sont passées sous silence. A la base de cette désinformation, il y a, d’une part, des sentiments antibelges, les  médias étant subventionnés par les communautés superflues et antibelges, et d’autre part de l’ignorance historique. La critique de la presse sur un enseignement de l’histoire déficient est donc hypocrite. Il est faux de prétendre que la période coloniale n’a apporté que des malheurs aux Congolais. La situation n’était ni blanche ni noire. Comme souvent, elle était grise avec ses bons et mauvais côtés. Nier cela est non-scientifique, voire révisionniste.

Par ailleurs, le comportement du futur premier ministre Patrice Lumumba lors de la déclaration d’indépendance du Congo le 30 juin 1960 n’était pas non plus sans reproche. Au lieu de prononcer un discours respectueux et optimiste, ou à tout le moins neutre, il a préféré insulter les coloniaux en présence du Roi des Belges. En quelques minutes, il a ainsi gâché ses chances de diriger le nouvel Etat. Ses motifs communistes en pleine Guerre Froide ont fait le reste.

Certains Belges et une petite minorité de Congolais, vivant en grande partie en Belgique qui aiment critiquer le passé colonial de la Belgique, feraient mieux de se poser la question de savoir si les Congolais vont mieux aujourd’hui, presque 60 ans après l’indépendance, et si non, si ce n’est pas la faute de leurs propres dirigeants.

En matière de bonne gouvernance, le B.U.B. estime d’ailleurs que ces Congolais (probablement induits en erreur par la presse antibelge) ne doivent pas donner des leçons aux Belges, bien que nous soyons de grands adversaires de la particratie actuelle et de sa gestion exécrable de la Belgique.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)