NIEUWE TREND: NEDERLANDSTALIGE BELGEN MEER GEHECHT AAN BELGIE DAN FRANSTALIGE – NOUVEAU TREND: BELGES NEERLANDOPHONES PLUS ATTACHES A LA BELGIQUE QUE LES FRANCOPHONES

Luikse sectie van de B.U.B. in 2014 - section de Liège du B.U.B. en 2014
Luikse sectie van de B.U.B. in 2014 – section de Liège du B.U.B. en 2014

MEER GELATENHEID IN ZUID-BELGIE

Volgens een studie van journalist Wouter Verschelden (Newsmonkey) en marktonderzoeker Jan Callebaut  zouden de Nederlandstalige Belgen nu meer gehecht zijn aan België dan de Franstalige Belgen (HLN 23.09.2017). Bij de B.U.B. is die nieuwe tendens reeds sinds eind 2014 merkbaar.

Vroeger was het anders: uit wetenschappelijke peilingen bleek steevast dat er in het zuiden van het land meer gehechtheid aan België was dan in het noorden. Sinds de verkiezingen van 2014, die het succes van de separatistische N-VA hebben bevestigd en die geleid hebben tot een door Nederlandstalige partijen gedomineerde (federale) regering met een schaduwpremier in Antwerpen (de voorzitter van de N-VA die daar burgemeester is), lijkt de tendens zich om te keren.

Ook in de B.U.B. zijn er sinds een drietal jaar meer actieve Nederlandstaligen dan Franstaligen (passieve leden niet meegerekend). Vroeger was dat net omgekeerd. De term ‘Vlaanderen’ wordt in het noorden door de burgers niet veel gebruikt terwijl men het dikwijls over ‘Wallonië’ heeft in het zuiden. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat “Wallonië” populair is. In het zuiden is er veel gelatenheid omdat de Zuid-Belgen verkeerdelijk denken dat de Noord-Belgen niet meer van hen willen weten (“parce que les Flamands ne veulent plus de nous” (sic)).

De uitleg die het artikel in HLN eraan geeft, is echter onjuist. De N-VA voert geen “te goede politiek”. Integendeel, het is mede door de anti-Belgische politiek van de N-VA, een partij waarvoor 70% van de Noord-Belgen niet stemmen, dat België populairder is bij de Nederlandstaligen omdat Noord-Belgen zich nu eenmaal Belg voelen, en niet “Vlaming” of zeker niet in de eerste plaats. De enige uitleg in dit artikel die een beetje hout snijdt, is die van de “Etat belgo-flamand”, zoals de wallinganten, een kleine minderheid van de Franstaligen zeggen, nl. een door Nederlandstaligen gedomineerde regering. De regering Michel I is inderdaad een federale flamingantenregering met drie Nederlandstalige partijen (VLD, N-VA en CD&V) en slechts één Franstalige partij (de MR). Die regering wordt weliswaar door een Franstalige premier geleid maar deze heeft geen reële macht. Dat maakt voor de “noorderlingen” een nieuw unitair België nog herkenbaarder en evidenter.

Men moet de cijfers trouwens nuanceren. De verschillen tussen de twee grote taalgemenschappen zijn immers niet zo groot. Volgens de studie verklaart 32 procent van de Nederlandstalige Belgen en 27 procent van de Franstalige Belgen erg van België te houden (“België-lovers”). Op nationaal niveau bedraagt dit aantal 30 procent. Waarschijnlijk gaat het hier om de unitaristen van de harde lijn.

Overigens leeft er slechts bij 5 procent van de Nederlandstalige Belgen en 8 procent van de Franstaligen een haat tegen België (op nationaal vlak: 6 procent). Zonder twijfel zijn dit de onvoorwaardelijke separatisten. Andere peilingen hebben trouwens meermaals de zwakheid van de separatistische stroming benadrukt. Meer dan 100 jaar communautaire strijd tegen de Belgische eenheid heeft dus een marginale stroming in het leven geroepen…

52 procent van de ondervraagden zegt ”positief” te staan tegenover België. Het betreft hier wellicht de unionistisch-federalistische stroming. Bij de Nederlandstaligen gaat het om 53 procent, bij de Franstaligen om 50 procent.

Tenslotte omschrijft 13 procent zich als een ”criticaster” t.a.v. België (waarvan 10 procent  Nederlandstaligen en 15 procent Franstaligen). Waarschijnlijk gaat het hier om  hen die nieuwe splitsingen van Belgische bevoegdheden of een ver doorgedreven federalisme willen, wat de flaminganten foutief als confederalisme omschrijven.

Kortom, meer dan 80 procent van de Belgen is minstens vragende partij voor een institutioneel status quo, zelfs voor unitarisme, terwijl ongeveer 5 procent het land wil splitsen.

De taak van de B.U.B. is nu het noordelijk enthousiasme voor België te verzoenen met de zuidelijke gelatenheid. Er is duidelijk een misverstand bij de Zuid-Belgen gegroeid dat via de moderne communicatiemiddelen (internet en de sociale netwerken) gemakkelijk kan weggewerkt worden. België zal er verenigd en vernieuwd uitkomen.

 

PLUS DE LASSITUDE DANS LE SUD DU PAYS

Selon une étude du journaliste Wouter Verschelden (Newsmonkey) et le sondeur de marchés Jan Callebaut, les Belges néerlandophones seraient maintenant plus attachés à la Belgique que les Belges francophones (HLN, 23.09.2017). Chez le B.U.B., cette nouvelle tendance est déjà perceptible depuis fin 2014.

Autrefois, c’était différent : il ressortait de façon constante des sondages qu’il existait plus d’attachement à la Belgique dans le sud que dans le nord. Depuis les élections de 2014, qui ont confirmé le succès de la N-VA séparatiste et la formation d’un gouvernement (fédéral) dominé par des partis néerlandophones avec un premier ministre virtuel à Anvers (c’est-à-dire le président de la N-VA qui y est bourgmestre), la tendance semble s’inverser.

Aussi au sein du B.U.B., il y a depuis environ trois ans plus de Néerlandophones actifs que des Francophones (non compris les membres passifs). Autrefois, c’était exactement l’inverse Le terme « Flandre » n’est pas très usité par les citoyens tandis qu’on emploie souvent le terme « Wallonie » dans le sud. Cela ne veut évidemment pas dire que la « Wallonie » est populaire. Dans le sud, il existe beaucoup de lassitude parce que les Belges du sud pensent erronément que les Belges du nord ne veulent plus d’eux (« parce que les Flamands ne veulent plus de nous” (sic)).

L’explication donnée dans l’article du Laatste Nieuws n’est cependant pas convaincante. Cela n’est pas dû à une politique « trop efficace » de la N-VA. Bien au contraire, c’est également par la politique antibelge de la N-VA, un parti pour lequel 70% des Belges du nord ne votent pas, que la Belgique est plus populaire chez les Néerlandophones parce que les Belges du nord se sentent belges tout court, et non « Flamand » ou certainement pas en premier lieu. La seule explication dans cet article qui est un peu convaincante est celle de « l’Etat belgo-flamand », un terme utilisé par les wallingants, une petite minorité des Francophones, c’est-à-dire un gouvernement dominé par les Néerlandophones. Le gouvernement Michel I est en effet un gouvernement fédéral dominé par les flamingants composé de trois partis néerlandophones (VLD, N-VA et CD&V) et à peine un parti francophone (MR). Il est vrai que ce gouvernement est dirigé par un premier ministre francophone, mais celui-ci est privé d’un pouvoir réel. Cela fait que pour les « septentrionaux », une nouvelle Belgique unitaire est plus reconnaissable et plus évidente.

Il faut d’ailleurs nuancer les chiffres. Les différences entre les deux grandes communautés linguistiques ne sont en effet pas tellement grandes. Selon l’étude, 32 pourcents des Belges néerlandophones et 27 pourcents des Belges francophones déclarent aimer la Belgique (“België-lovers”). Au niveau national, ce chiffre s’élève à 30 pourcents. Probablement, il s’agit ici d‘unitaristes.

Quant aux gens qui se disent ”favorables” à la Belgique – étant probablement le courant unioniste-fédéraliste -, le chiffre national s’élève à 52 pourcents (dont 53 pourcents des néerlandophones et 50 pourcents des francophones).

Par ailleurs, 13 pourcents des interrogés se disent ”critiques” à l’égard de la Belgique (dont 10 pourcents des Néerlandophones et 15 pourcents des Francophones). Il s’agit probablement de partisans d’un fédéralisme très poussé, erronément appelé ‚confédéralisme‘ par les flamingants.

Enfin, seulement 5 pourcents des Néerlandophones et 8 pourcents des Francophones ressentent une haine envers la Belgique (au niveau national: 6 pourcents). Sans doute, il s’agit de séparatistes. D’autres sondages ont d’ailleurs confirmé à chaque reprise la faiblesse du courant séparatiste. Après 100 ans de lutte communautaire contre l’unité de la Belgique, le courant séparatiste reste marginal…

Bref, plus de 80 pourcents des Belges sont favorables à un statu quo institutionnel, voire même à l’unitarisme, tandis qu’environ 5 pourcents désirent la scission du pays.

La tâche du B.U.B. est désormais de concilier l’enthousiasme nordiste pour la Belgique avec la lassitude sudiste. Il est clair qu’un malentendu est né auprès des Belges du sud qui peut être facilement effacé par les moyens de communications modernes (Internet et les réseaux sociaux). La Belgique en ressortira unie et renouvelée.