belgischeunie@unionbelge.be

ARGUMENTEN FUSIES GELDEN OOK VOOR UNITAIR BELGIË – LES ARGUMENTS POUR LES FUSIONS VALENT AUSSI POUR LA BELGIQUE UNITAIRE

ARGUMENTEN FUSIES GELDEN OOK VOOR UNITAIR BELGIË – LES ARGUMENTS POUR LES FUSIONS VALENT AUSSI POUR LA BELGIQUE UNITAIRE

Bron-source: www.gifex.com

Bron-source: www.gifex.com

EEN BEETJE LOGICA, A.U.B.!

De particraten uit het noorden van het land willen gemeenten fusioneren om het bestuur op dat niveau efficiënter, minder ingewikkeld en minder duur te maken. Wat meer is, in het « Vlaams » gewest wil men – nog steeds om dezelfde redenen – de OCMW’s in de gemeentebesturen integreren. Allemaal goed en wel, maar die argumenten gelden a fortiori voor het unitaire België, dat diezelfde particraten afwijzen.

Enerzijds verdedigt de particratie op een territorium van 30.500 km2 het bestaan van een « Vlaamse » regering en parlement, van een Brusselse regering en parlement, van een « Waalse » regering en parlement, van een regering en parlement van de « Franse » gemeenschap (de zogeheten federatie « wallobrux »), van een Duitstalige regering en parlement (onlangs officieus tot Ostbelgien herdoopt, hetgeen een verbetering is, althans in de huidige institutionele context) en van drie Brusselse gemeenschapscommissies – elk voorzien van hun eigen executieve. Deze overwoekering van instellingen in ons kleine land maakt elke coherente politiek bijna onmogelijk en kost de belastingstplichtige een fortuin (minstens 10 miljard euro per jaar). Laten we wel wezen: één enkele regering en parlement volstaan ruimschoots voor het kleine België.

Anderzijds verdedigt diezelfde particratie op gewestelijk niveau het centralisme, hoewel het aantal gemeenten in 1977 reeds van 2.359 tot 589 herleid werd.

Wanneer we de Brusselse situatie onder de loep nemen, wordt dit standpunt nog hypocrieter. De flaminganten pleiten er namelijk voor een fusie van de zes Brusselse politiezones. Nochtans weten ze dat één hoofd van de politie niets zal oplossen omdat hij dan verslag moet uitbrengen aan 19 burgemeesters. Bijgevolg moeten de gemeenten van de hoofdstad volgens hen ook fusioneren. Is dit dan ingegeven door een bekommernis van goed bestuur ? Allerminst. De flaminganten weten immers dat de Nederlandstalige minderheid in Brussel veel meer macht heeft op het niveau van het gewest dan op dat van de gemeenten (op het gewestelijk niveau zijn er immers communautaire beschermingsmechanismen ten voordele van de Nederlandstalige politici ingesteld, net als voor de Franstalige beleidsmakers op federaal niveau).

Bovendien schijnen de flaminganten te « vergeten » dat Brussel zes politiezones telt voor méér dan 1 miljoen inwoners, terwijl het « Vlaams » gewest 114 politiezones telt voor zes miljoen inwoners. Sedert wanneer vallen veiligheidsgrenzen overigens samen met taalgrenzen ? De B.U.B. wenst daarentegen een eengemaakt parket in Brabant en in de provincie Luik zonder dat de politiezones door taalgrenzen, waar de misdadigers zich uiteraard niets van aantrekken, afgelijnd worden.

Wat de redenering van de flaminganten nog absurder maakt, is dat ze een unitaire en meertalige politiek in Brussel verdedigen, maar in de rest van België afwijzen.

Deze ziekelijke logica kan slechts uitgelegd worden door het taalnationalisme, dat een racistische ideologie op het vlak van taal is. Ten bewijze: vervang het substantief “Vlaming” of “Waal” door Turk, Marokkaan, Jood, moslim, Pool, enz..

De B.U.B. zal elke vorm van racisme blijven bestrijden en in de eerste plaats het racisme tegen de Belgen die een andere taal spreken. Dat is één van de vele redenen waarom dat taalfederalisme zo snel mogelijk moet afgeschaft worden.

 

UN PEU DE LOGIQUE, SVP !

Les particrates du nord du pays veulent fusionner les communes afin de rendre la gestion à ce niveau plus efficace, moins complexe et moins dispendieuse. De plus, en région « flamande », l’on veut – toujours pour les mêmes raisons – intégrer les CPAS dans les administrations communales. Tout cela est fort bien, mais ces mêmes arguments valent a fortiori pour la Belgique unitaire que ces mêmes particrates refusent de restaurer.  

D’une part, la particratie défend l’existence sur un territoire de 30.500 km2 d’un gouvernement et d’un parlement « flamand », d’un gouvernement et d’un parlement bruxellois, d’un gouvernement et d’un parlement « wallon », d’un gouvernement et d’un parlement de la communauté « française » (la soi-disant fédération « wallobrux »), d’un gouvernement et d’un parlement de la communauté germanophone (récemment rebaptisé officieusement Ostbelgien, ce qui est une amélioration dans le contexte institutionnel actuel) et de trois commissions communautaires bruxelloises (avec leurs exécutifs). Ce foisonnement d’institutions dans notre petit pays rend une politique cohérente quasiment impossible et coûte une fortune au contribuable (au moins 10 milliards d’euros par année). Soyons clairs: un seul parlement et un seul gouvernement suffisent amplement pour la petite Belgique.

D’autre part, cette même particratie défend le centralisme au niveau régional bien que le nombre de communes ait déjà été réduit de 2.359 à 589 en 1977.

Ce point de vue devient encore plus hypocrite lorsqu’on analyse la situation à Bruxelles. Les flamingants y plaident notamment pour la centralisation des six zones de police. Toutefois, ils savent bien qu’un seul chef de police ne sert à rien parce qu’il devrait rapporter à 19 bourgmestres bruxellois. Il faut donc, selon eux, fusionner également les communes de la capitale. Est-ce par un souci de bonne gouvernance ? Pas du tout. Les flamingants savent en effet que la minorité néerlandophone à Bruxelles a beaucoup plus de pouvoir au niveau de la région qu’à celui des communes (des mécanismes d’équilibre communautaires à Bruxelles ont été établis au profit des politiciens néerlandophones, tout comme au niveau fédéral pour les politiciens francophones).

Qui plus est, les flamingants semblent « oublier » que Bruxelles compte six zones de police pour plus de 1 millions d’habitants, tandis que la région « flamande » compte 114 zones de police pour six millions d’habitants. Depuis quand d’ailleurs les frontières de la sécurité s’arrêtent-elles aux frontières linguistiques ? Le B.U.B. souhaite en revanche un parquet unifié dans le Brabant et en province de Liège sans que les zones de police dans ces provinces ne soient délimitées par des frontières linguistiques dont les délinquants se moquent évidemment.

Ce qui rend le raisonnement des flamingants encore plus absurde, c’est qu’ils défendent une politique unitaire et multilingue à Bruxelles, mais non dans le reste de la Belgique.

Cette logique « malsaine » ne peut être expliquée que par le nationalisme linguistique, qui est une idéologie raciste sur le plan linguistique. Pour preuve : il suffit de remplacer le substantif « Flamand » ou « Wallon » par Turque, Marocain, Juif, musulman, Polonais etc.

Le B.U.B. continuera à combattre chaque forme de racisme et en premier lieu le racisme linguistique à l’égard des Belges qui parlent une autre langue. C’est l’une des multiples raisons pour lesquelles il faut supprimer au plus vite ce fédéralisme linguistique. 

 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)