belgischeunie@unionbelge.be

LA PARTICRATIE ET LE FEDERALISME : UN DANGER POUR L’ORDRE PUBLIC – PARTICRATIE EN FEDERALISME: EEN GEVAAR VOOR DE OPENBARE ORDE

LA PARTICRATIE ET LE FEDERALISME : UN DANGER POUR L’ORDRE PUBLIC – PARTICRATIE EN FEDERALISME: EEN GEVAAR VOOR DE OPENBARE ORDE

bron-source : reuters/belga, hnb.be

bron-source : reuters/belga, hnb.be

AANVAL CHARLEROI : TOTAAL FALEN VAN PARTICRATIE

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot“) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten.

De aanslag in Charleroi had kunnen vermeden worden als de dader, die al twee bevelen om het grondgebied te verlaten had ontvangen, uit het land was gezet. Dat dit niet gebeurd is, is een fout van de overheid en dus van de particratie. Staatssecretaris van immigratie, Theo Francken (N-VA), gaf als commentaar dat er zo duizenden illegalen in België rondlopen. Alleen doet hij er niets aan en de rest van de particratie ook niet. Qua incompetentie kan dat tellen ! De uitleg van Francken volgens dewelke bepaalde landen zoals Algerije niet meewerken bij de terugname van illegalen overtuigt niet. Het is zijn taak met die landen te onderhandelen en tot akkoorden te komen. Dit zijn resultaatsverbintenissen aangezien het om nationale veiligheid gaat.

De vrijlating van de vrouw die in Brussel in april 2016 tot 15 jaar cel werd veroordeeld omdat ze tientallen jongeren ertoe had aangezet om in Syrië te gaan vechten is een ander politiek schandaal dat op dezelfde dag bekend geraakte. De vrijlating vond plaats omdat het hof van Cassatie wegens een gebrek aan middelen de redelijke beslissingstermijn niet kon respecteren. Hiervoor is de particratie rechtstreeks aansprakelijk omdat ze het gerecht sinds jaren onderfinanciert.

Het is nutteloos na te gaan welke minister of partij in deze twee gevallen gefaald heeft. Alle partijen van de particratie zijn medeverantwoordelijk, zoals ze dat waren voor de aanslagen van Parijs en Brussel (zie onze tekst (1). De B.U.B. is er echter zeker van dat de 6 parlementen en regeringen van het federale België niets te kort komen. Bovendien zijn de partijkassen goed gevuld met vele miljoenen euro’s belastinggeld !

Wat is de zin van strengere veiligheidsmaatregelen als andere gaten niet gedicht worden? Wat incompetentie betreft geraakt niemand in de buurt van de particraten, die de burgers voor idioten neemt. Het probleem is niet zozeer IS en zeker niet de islam, maar de particratie en haar federalisme, die België vierkant doen draaien. Ook dat is naakte waarheid.

 

ATTAQUE A CHARLEROI: ECHEC TOTAL DE LA PARTICRATIE

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot“) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten.

L’attentat de Charleroi aurait pu être évité si l’auteur, qui avait déjà reçu deux ordres de quitter le territoire, avait été expulsé. Le fait que cela n’ait pas été fait, constitue une erreur de l’autorité publique et donc de la particratie. Le secrétaire d’Etat de l’immigration, Theo Francken (N-VA), expliqua qu’il y a des milliers d’illégaux qui se trouvent encore en Belgique. Toutefois, il n’y fait rien et le reste de la particratie non plus. C’est tout de même le sommet de l’incompétence ! L’explication de Francken selon laquelle certains pays comme l’Algérie ne collaborent pas à la reprise d’illégaux ne convainc pas. C’est sa tâche de négocier avec ces pays et d’arriver à un accord. Il s’agit d’une obligation de résultat puisque la sécurité nationale est en jeu.

La libération de la femme qui a été condamnée à 15 ans de prison à Bruxelles en avril 2016 parce qu’elle avait incité des dizaines de jeunes à aller se battre en Syrie est un autre scandale politique qui a été révélé le même jour. La libération a eu lieu parce que la Cour de cassation n’était pas en mesure de respecter le délai de décision raisonnable faute de moyens. La particratie en est directement responsable parce qu’elle sous-finance la justice depuis des années.

Il est inutile d’examiner quel ministre ou parti a failli à ses devoirs dans ces deux cas. Tous les partis de la particratie sont coresponsables, comme ils l’étaient pour les attentats de Paris et Bruxelles (voir notre texte 1). Cependant, le B.U.B. est certain qu’il ne manque rien aux 6 gouvernements et parlements de la Belgique fédérale ni aux particrates. En outre, les caisses des partis sont remplies de plusieurs millions d’euros du contribuable !

A quoi bon de renforcer les mesures de sécurité si d’autres manquements ne sont pas réparés ? En matière d’incompétence, personne ne peut égaler les particrates, qui prennent les citoyens pour des idiots. Le problème n’est pas tellement l’EI et encore moins l’islam, mais la particratie et son fédéralisme, qui font dysfonctionner la Belgique. Cela aussi est la pure vérité.

(1) Aanslagen Parijs: het federalisme, een factor van onzekerheid – Attentats de Paris: le fédéralisme, un facteur d’instabilité;

Het federalisme doodt – le fédéralisme tue

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)