belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

ECLAIRCISSEMENT A PROPOS DU CARTEL AVEC LES LISTES DESTEXHE (LISTE 13) – TOELICHTING BIJ KARTEL MET LIJSTEN DESTEXHE (LIJST 13)

En mars 2019, le B.U.B. a annoncé le cartel électoral que notre parti avait conclu avec les Listes Destexhe en vue des élections du 26 mai 2019. Suite à quelques questions qui nous ont été posées à cet égard, nous souhaitons à nouveau fournir une explication plus détaillée sur cette collaboration temporaire.

In maart kondigde de B.U.B. aan dat ze een kartel afgesloten had de Lijsten Destexhe met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. Naar aanleiding van een aantal vragen die we hieromtrent ontvingen, verschaffen we hieronder graag nogmaals toelichting bij deze tijdelijke samenwerking.

B.U.B. Affiche HVDC 2019

DECLARATION COMMUNE B.U.B./LD: UNE NOUVELLE BELGIQUE MULTILINGUE – GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING B.U.B./LD : EEN NIEUW MEERTALIG BELGIË

Pendant 50 ans, la particratie a divisé les institutions belges sur base linguistique au moyen de six réformes de l’Etat réalisées sans consultation populaire et au détriment des citoyens belges.

50 jaar lang zijn de Belgische instellingen door de taalgesplitste particratie zonder volksraadpleging en ten nadele van de Belgische burgers verdeeld door middel van 6 staatshervormingen.

2018: L’ANNEE DU PREMIER ELU – HET JAAR VAN DE EERSTE VERKOZENE

La fin d’année invite toujours à un regard en arrière sur l’année écoulée et en avant vers l’année à venir. Il y a un paradoxe remarquable : le B.U.B. va bien, mais la Belgique va mal.

Het eindejaar nodigt altijd uit tot een blik achteruit op het afgelopen jaar en een blik vooruit naar het komende jaar. Er is een merkwaardige paradox : het gaat goed met de B.U.B., maar het gaat slecht met België.

DE B.U.B. NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN – LE B.U.B. PARTICIPE AUX ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES –

Op 14 oktober 2018 kan u op verschillende plaatsen in België voor de B.U.B. stemmen. Indien u in Brabant woont, kan u voor de provincieraadsverkiezingen op onze partij stemmen in het district Halle-Vilvoorde en voor de gemeenteraadsverkiezingen op de derde en de negentiende kandidaat van de lijst Ukkel Vooruit-Uccle en Avant. De derde kandidaat is onze voorzitter Hans Van de Cauter. De negentiende is onze secretaris Jeremy Longheval. U kan ook op beide kandidaten stemmen.

Le 14 octobre 2018, vous pouvez voter pour le B.U.B. à différents endroits en Belgique. Si vous habitez dans le Brabant, vous pourrez voter pour notre parti lors des élections provinciales dans le district de Hal-Vilvorde. Quant aux élections communales, vous pourrez voter pour le troisième et dix-neuvième candidat de la liste d’Ukkel Vooruit-En Avant Uccle. Le troisième candidat est notre président Hans Van de Cauter. Le dix-neuvième est notre secrétaire Jeremy Longheval. 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)