LE B.U.B. (BELG. UNIE) PRESENTE DES LISTES DANS NEUF DES ONZE CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES BELGES – DE B.U.B. (BELG. UNIE) LEGT LIJSTEN NEER IN NEGEN VAN DE ELF BELGISCHE KIESOMSCHRIJVINGEN – DIE B.U.B. (BELG. UNIE) REICHT LISTEN IN NEUN DER 11 BELGISCHEN WAHLBEZIRKE EIN

Le B.U.B. se présente dans toute la Belgique, sauf dans les provinces de Flandre occidentale et du Luxembourg – De B.U.B. komt in héél België op, behoudens in de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg – Die B.U.B. wird in ganz Belgien antreten, außer in den Provinzen Westflandern und Luxemburg

DE LIJSTEN VAN DE B.U.B. (BELG. UNIE) VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS OP 9 JUNI 2024 – LES LISTES DU B.U.B. (BELG. UNIE) POUR LES ÉLECTIONS À LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU 9 JUIN 2024 – DIE LISTEN DER B.U.B. (BELG. UNIE) FÜR DIE WAHLEN ZUR ABGEORDNETENKAMMER AM 9. JUNI 2024

Op 9 juni 2024 neemt de B.U.B. onder de lijstnaam BELG. UNIE aan de federale verkiezingen deel – Le 9 juin 2024, le B.U.B. participera, sous le nom de liste BELG. UNIE, aux élections fédérales – Am 9. Juni 2024 wird die B.U.B. unter dem Listennamen BELG. UNIE an den föderalen Parlamentswahlen teilnehmen

LA DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION – DE VERKLARING TOT HERZIENING VAN DE GRONDWET – DIE ERKLARUNG ZUR VERFASSUNGSREVISION

La Chambre et le Sénat délibèrent sur les articles de la Constitution qui pourraient être déclarés révisables – De Kamer en de Senaat beraden zich over de grondwetsartikelen die tot herziening vatbaar verklaard kunnen worden – Die Abgeordnetenkammer und der Senat beraten über die Artikel des Grundgesetzes, die für revidierbar erklärt werden könnten.

ZIJN SOMMIGE BELGEN « GELIJKER » DAN ANDEREN ? – CERTAINS BELGES SONT-ILS PLUS “ÉGAUX” QUE D’AUTRES? – SIND MANCHE BELGIER “GLEICHER” ALS ANDERE?

Les déclarations d’“Acid” ne sont qu’anecdotiques en comparaison avec le terrible destin de Sanda Dia – Wat “Acid” zegde, is nog maar klein bier vergeleken met het schrijnende lot van Sanda Dia – Was “Acid” sagte, ist nur kleine Fische im Vergleich zu dem erschütternden Schicksal von Sanda Dia