LES JEUNES NEERLANDOPHONES SE SENTENT BELGES AVANT TOUT – DE NEDERLANDSTALIGE JONGEREN VOELEN ZICH BOVENAL BELG

Ceux qui pensent que la nation belge n’existe pas (ou plus) ont visiblement tort. C’est le contraire qui est vrai: la soi-disant nation « flamande » ou « wallonne » est une chimère, créée par des politiciens anti-belges, mais non acceptée par la grande majorité des citoyens de notre pays. Afin de traduire au plus vite cette volonté populaire en une réalité politique, il nous faut des partis unitaristes, légalistes et bi-, voire trilingues comme le B.U.B. (et le cartel BELG-UNIE).

Zij die denken dat er geen Belgische natie (meer) bestaat hebben duidelijk ongelijk. Het tegendeel is waar : de zogenaamde « Vlaamse » of « Waalse » natie is een hersenschim, in het leven geroepen door anti-Belgische politici, maar niet aanvaard door de overgrote meerderheid van de burgers van ons land. Teneinde deze volkswil zo snel mogelijk in een politieke realiteit te vertalen, hebben we nood aan unitaristische, legalistische en twee of zelfs drietalige partijen zoals de B.U.B. (en het kartel BELG-UNIE).

LA NATIONALITE BELGE – DE BELGISCHE NATIONALITEIT

La particratie s’offusque de la haine semée par certains islamistes, comme Fouad Belcacem, le leader du mouvement radical Sharia4Belgium. La particratie entend dès lors priver ces personnes de leur nationalité belge. A part l’hypocrisie qui se cache derrière cette proposition, on peut se demander si cette démarche politique est juridiquement possible.

De particratie maakt zich dik over de haat die bepaalde islamisten verspreiden. Ze wil dan ook die mensen hun Belgische nationaliteit afnemen. Naast de schijnheiligheid die achter dit voorstel schuilgaat, kan men zich ook afvragen of deze politieke wil een juridische basis heeft.

PEILING LLB – SONDAGE DE LLB

De B.U.B. neemt kennis van het resultaat van de particratische peiling die in la Libre Belgique (LLB) d.d. 11 mei 2012 gepubliceerd werd. Blijkbaar was onze lijst BELG-UNIE zelfs geen optie, dit in tegenstelling tot niet-bestaande partijen zoals het FN en het politieke proefballonnetje van een zekere Westphaël, oud-lid van Ecolo. De B.U.B. stelt vooral vast dat de fameuze aangekondigde “staatshervorming” er hoegenaamd niet in slaagt om de opmars van de N-VA te stuiten. Sterker nog, ook het Vlaams Belang zit opnieuw in de lift.

Le B.U.B. prend acte du résultat du sondage particratique publié par la Libre Belgique (LLB) le 11 mai 2012, dans lequel notre liste BELG-UNIE n’était apparemment même pas une option contrairement à des partis inexistants comme le FN et le projet politique d’un certain Westphaël, ex-membre d’Ecolo. Le B.U.B. constate surtout que la fameuse réforme de l’Etat annoncée n’aide pas à enrayer la montée de la N-VA. Pire même, le Vlaams Belang, lui aussi, remonte.

STAATSHERVORMING ONGEWENST- UNE REFORME DE L’ETAT NON DESIREE

Sedert jaren is de Belgische politieke wereld in de ban van de zoveelste “staatshervorming” (lees: staatsafbraak). In november 2011 werd daaromtrent een politiek akkoord bereikt. In een onlangs i.o.v. het dagblad De Morgen uitgevoerde peiling blijkt dat slechts 17% van de Belgen de “staatshervorming” zoals die voorzien is in het regeerakkoord een “goede zaak” vindt.

Depuis des années, le monde politique belge est sous le charme d’une énième “réforme de l’Etat” (lire: démolition de l’Etat). En novembre 2011, un accord politique a été conclu à ce propos. Cependant, un sondage, commandé par le quotidien De Morgen, démontre que seulement 17% des Belges estiment que la “réforme de l’Etat”, telle qu’elle est prévue dans l’accord gouvernemental, est une “bonne chose”.

BELG-UNIE OP 15% IN ZUID-BELGIE ? – 15% POUR BELG-UNIE EN BELGIQUE DU SUD ?

Uit een opmerkelijke peiling van La Libre Belgique blijkt dat 15% van de Zuid-Belgen zouden overwegen om op het pro-Belgisch kartel BELG-UNIE te stemmen bij de volgende verkiezingen.

Il ressort d’un sondage remarquable de La Libre Belgique de fin novembre 2011 que 15% des Belges du sud pourraient envisager de voter pour le cartel pro-belge BELG-UNIE lors des prochaines élections.