belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

BETOGING VAN DE B.U.B. OP DE NATIONALE FEESTDAG – MANIFESTATION DU B.U.B. LE JOUR DE LA FETE NATIONALE

Ziehier de tweetalige toespraak van de voorzitter van de B.U.B., Hans Van de Cauter, die hij op 21 juli 2020 op de Kunstberg in Brussel hield:

Voici l’allocution bilingue prononcée le 21 juillet 2020, Mont des Arts à Bruxelles, par le président du B.U.B., Hans Van de Cauter :

IL NE FAUT PAS S’EXCUSER POUR LE PASSE COLONIAL – GEEN EXCUSES NODIG VOOR KOLONIAAL VERLEDEN

Le 30 juin 2020, c‘était il y a 60 ans que le Congo devenait indépendant. Malheureusement, il n’y avait pas grand-chose à fêter.

Op 30 juni 2020 was het 60 jaar geleden dat Congo onafhankelijk werd. Veel viel er spijtig genoeg niet te vieren.

MANIFESTATIE VOOR DE EENHEID VAN BELGIE – MANIFESTATION POUR L’UNITE DE LA BELGIQUE

Wij, Belgen, kunnen niet langer lijdzaam de anti-Belgische propaganda , noch de zelfkastijding in verband met onze vroegere kolonie Belgisch Congo, de beledigingen gericht aan ons Koningshuis, de ondermijning van onze nationale eenheid, de ernstige communicatieproblemen tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus van het federale België, die vooral tijdens de coronacrisis pijnlijk aan het licht kwamen, de lamentabele staat van onze publieke financiën alsook het misprijzen van de particratie voor de verlangens van de Belgen, ondergaan.

Les Belges ne peuvent rester les bras croisés face à la propagande antibelge, l’autoflagellation permanente à propos de notre ancienne colonie du Congo belge, les injures à l’adresse de notre Maison royale, le délitement de l’unité nationale, les graves problèmes de communication entre les différents niveaux de pouvoir de la Belgique fédérale particulièrement mis à jour lors de la crise du coronavirus, l’état lamentable des finances publiques de la Belgique et le dédain de la particratie à l’égard de la volonté des Belges.

NOTRE PARTI ET MOUVEMENT UNITARISTE EXISTENT DEPUIS 20 ANS – ONZE UNITARISTISCHE PARTIJ EN BEWEGING BESTAAT 20 JAAR

Le 1er juillet 2000, notre président Hans Van de Cauter a fondé le mouvement et parti unitariste «Nouvelle Belgique» (N.B.) à Bruxelles. Le 5 juillet 2002, l’association de fait a été rebaptisée «Union belge – Union Belge» (B.U.B.).

Op 1 juli 2000 richtte onze voorzitter Hans Van de Cauter de unitaristische beweging en partij “Nieuw België” (N.B.) in Brussel op. Op 5 juli 2002 werd de feitelijke vereniging omgedoopt in “Belgische Unie – Union belge” (B.U.B.).

INTERPELLATIE: DADEN VAN VANDALISME TEGEN DE STANDBEELDEN VAN ONZE KONINGEN – INTERPELLATION : ACTES DE VANDALISME CONTRE LES STATUES DE NOS ROIS

Hieronder vindt u de interpellatie van voorzitter van de B.U.B., die zetelt voor de fractie Ukkel Vooruit, ingediend op de gemeenteraad van Ukkel van 25 juni 2020.

Ci-dessous vous trouvez l’interpellation du président du B.U.B., qui siège pour la fraction En Avant Uccle. Celle-ci a été introduite lors du conseil communal d’Uccle le 25 juin 2020.