belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

L’ELIMINATION DES DIABLES ROUGES EST EGALEMENT LA FAUTE DE LA PARTICRATIE – UITSCHAKELING RODE DUIVELS IS OOK SCHULD PARTICRATIE

Le 2 juillet 2021, les Diables Rouges ont été éliminés par une forte équipe d’Italie sur le score de 1-2 en quarts de finale du Championnat d’Europe. Malheureusement, cela signifie qu’une nouvelle possibilité pour une génération exceptionnellement talentueuse de remporter un premier prix est perdue. La défaite a plusieurs causes. Il convient également de mettre en évidence la responsabilité de la particratie.

Op 2 juli 2021 werden de Rode Duivels in de kwartfinale van het Europees Kampioenschap door een sterk Italië met 1-2 uitgeschakeld. Daarmee gaat helaas alweer een kans verloren voor een uitzonderlijk getalenteerde generatie om een hoofdprijs te pakken. De nederlaag heeft meerdere oorzaken en daarbij moet ook de particratie met de vinger gewezen worden.

HET UNITARISME HAALT EEN MEERDERHEID IN HET NOORDEN VAN BELGIË – L’UNITARISME OBTIENT LA MAJORITE DANS LE NORD DE LA BELGIQUE

In mei 2021 publiceerde de VRT, in samenwerking met de VUB en de Universiteit Antwerpen, een interessant electoraal onderzoek, waarbij ook gepeild werd naar de voorkeur van de kiezers inzake de organisatie van de Belgische staat.

En mai 2021, la VRT a publié, en collaboration avec la VUB et l’Université d’Anvers, une enquête électorale intéressante, qui a également sondé les préférences des électeurs concernant l’organisation de l’État belge.

CAS JÜRGEN CONINGS: UN NETTOYAGE DANS L’ARMÉE ET LA POLITIQUE EST NECESSAIRE – GEVAL JÜRGEN CONINGS: UITKUISEN VAN LEGER EN POLITIEK IS NOODZAKELIJK

Le 17 mai 2021, Jürgen Conings, un caporal dégradé de l’armée belge, a disparu avec des armes de guerre qu’il avait volées de sa caserne. Les lettres d’adieu trouvées chez lui démontreraient qu’il vise l’armée, les virologues et le gouvernement. Il voulait également commettre un attentat contre une mosquée. Le soldat se serait caché dans le Parc National de la Haute Campine au Limbourg, mais il n’y a pas été retrouvé. A ce jour, une chasse à l’homme à grande échelle et une signalisation internationale n’ont pas encore abouti à une résultat concret.

Op 17 mei 2021 verdween Jürgen Conings, een gedrageerde korporaal van het Belgisch leger, met oorlogswapens die hij in zijn kazerne ontvreemd had. Uit de afscheidsbrieven die bij hem aangetroffen werden, zou blijken dat hij het gemunt heeft op het leger, de virologen en de regering. Ook wou hij een aanslag op een moskee plegen. De soldaat zou zich schuilhouden het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg, maar werd daar niet gevonden. Tot op heden heeft een grootschalige klopjacht en een internationale seining niets opgeleverd.

HET “ZWITSERSE MODEL” VAN CD&V – LE “MODÈLE SUISSE” DU CD&V

Op 10 mei 2021 pleitte Joachim Coens, voorzitter van CD&V, in Het Laatste Nieuws voor een zogenaamd “Zwitsers” model voor België. Wie zijn voorstel nader bestudeert, merkt dat zijn staatsvisie geen enkel verband houdt met Zwitserland. Ze is daarentegen wél zeer anti-Belgisch.

Le 10 mai 2021, Joachim Coens, le président du CD&V, plaidait dans le journal Het Laatste Nieuws pour qu’on calque la Belgique sur le « modèle suisse». Si l’on étudie sa proposition de plus près, on remarque que sa vision étatique n’a aucun lien avec la Suisse. En revanche, elle est très antibelge.

LA CRISE COVID DEMONTRE A NOUVEAU LA NECESSITE D’UNE POLITIQUE BELGE UNIFIEE – COVID-CRISIS TOONT EENS TEMEER NOODZAAK AAN VAN EENGEMAAKT EN BELGISCH BELEID

La longue crise liée à la pandémie du coronavirus a durement frappé certains secteurs. Parmi ceux-ci figurent les indépendants, y compris les coiffeurs, les exploitants de salons de beauté et les personnes actives dans le secteur de l’horéca et de l’événementiel. Bien que la crise ait touché ces Belges sans discriminés, ils n’ont pas été traités de façon égale.

De lange coronacrisis heeft bepaalde sectoren zeer hard getroffen. Eén daarvan zijn de zelfstandigen, waaronder de kappers, houders van schoonheidssalons en personen actief in de horeca- en evenementensector. Hoewel de crisis al deze Belgen even hard heeft geraakt, werden ze niet gelijk behandeld.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)