belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE B.U.B. WIL EEN ENKELE SCHOOLKALENDER VOOR HEEL BELGIË ! – LE B.U.B. VEUT UN CALENDRIER SCOLAIRE UNIQUE POUR TOUTE LA BELGIQUE ! – DER B.U.B. WILL EINEN EINHEITLICHEN SCHULKALENDER FÜR GANZ BELGIEN!

Door een hervorming van de schoolkalender in de ‘Franse’ gemeenschap, ook wel ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ genaamd (net als ‘Vlaanderen’ een ongrondwettelijke term), zal de Belgische schoolgaande jeugd niet meer op dezelfde tijdstippen vakanties hebben. Dat is natuurlijk belachelijk en onaanvaardbaar. Alleen de data in de ‘Vlaamse’ en Duitstalige gemeenschap blijven voorlopig wel nog samenvallen. 

En raison d’une réforme du calendrier scolaire dans la communauté “française”, également appelée “Fédération Wallonie-Bruxelles” (tout comme la “Flandre” étant un terme anticonstitutionnel), les écoliers belges n’auront plus de vacances simultanées. Cette mesure est, bien sûr, ridicule et inacceptable. Seules les dates des communautés flamande et germanophone continueront à coïncider pour l’instant.

Aufgrund einer Reform des Schulkalenders in der “französischen” Gemeinschaft, die auch “Fédération Wallonie-Bruxelles” genannt wird (genau wie “Flandern” ein verfassungswidriger Begriff), werden die belgischen Schüler nicht mehr zu denselben Zeiten Ferien haben. Das ist natürlich lächerlich und inakzeptabel. Lediglich die Termine in der “flämischen” und der deutschsprachigen Gemeinschaft werden bis auf Weiteres übereinstimmen.

L’HEURE EST A UNE POLITIQUE ENERGETIQUE UNITAIRE – TIJD VOOR EEN UNITAIR ENERGIEBELEID – ZEIT FÜR EINE UNITÄRE ENERGIEPOLITIK

Le 18 mars 2022, le Conseil des Ministres est parvenu à un accord sur le dossier de l’énergie. Selon le B.U.B., le compromis obtenu est bon en soi, mais incomplet. Ce dernier point est également logique puisque l’éparpillement des compétences énergétiques en Belgique rend impossible une politique globale en la matière.

Op 18 maart 2022 bereikte het kernkabinet een akkoord betreffende het energiedossier. Volgens de B.U.B. is het bereikte compromis op zich goed, maar onvolledig. Dat laatste is ook logisch omdat er door de versnippering van de energie-bevoegdheid in België geen globaal beleid terzake gevoerd kan worden.

Am 18. März 2022 erzielte das Kernkabinett eine Einigung über das Energiedossier. Nach Ansicht der B.U.B. ist der erzielte Kompromiss an sich gut, aber unvollständig. Letzteres ist auch logisch, denn die Zersplitterung der Energiekompetenzen in Belgien macht eine globale Politik in diesem Bereich unmöglich.

WAAROM ZIJN DE BELGEN NIET BESCHERMD TEGEN NUCLEAIRE AANVALLEN? – POURQUOI LES BELGES NE SONT-ILS PAS PROTEGES CONTRE LES ATTAQUES NUCLEAIRES? – WARUM SIND DIE BELGIER NICHT VOR ATOMANGRIFFEN GESCHÜTZT?

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen. Dit leidde tot een golf van verontwaardiging over de hele wereld, maar ook tot een militaire escalatie. Op 28 februari 2022 heeft Rusland zijn afschrikkingswapens in “verhoogde staat van paraatheid” gebracht. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de internationale situatie niet meer zo gevaarlijk geweest.

Le 24 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine. Cela a entraîné une vague d’indignation dans le monde entier, mais aussi une surenchère militaire. Le 28 février 2022, la Russie a mis ses armes de dissuasion « en état de préparation renforcée ». Jamais depuis la Deuxième Guerre Mondiale, la situation internationale n’a été aussi dangereuse.

Am 24. Februar 2022 marschierte Russland in die Ukraine ein. Dies führte nicht nur zu einer weltweiten Welle der Empörung, sondern auch zu einer militärischen Eskalation. Am 28. Februar 2022 versetzte Russland seine Abschreckungswaffen “in verstärkte Bereitschaft”. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war die internationale Lage so gefährlich.

PAS DE SCISSION DES SOINS DE SANTÉ ! – GEEN SPLITSING GEZONDHEIDHEIDSZORGEN ! – KEINE SPALTUNG DES GESUNDHEITSWESENS !

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) s’est prononcée en faveur de la scission des soins de santé dans une interview accordée au quotidien Le Soir (12 février 2022). Le B.U.B. a déjà consacré un article détaillé à cette question. Il va sans dire que ce scénario anti-belge est totalement inacceptable.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) sprak zich in een interview met het dagblad Le Soir (12 februari 2022) uit voor een splitsing van de Gezondheidszorgen. De B.U.B. wijdde eerder al een uitgebreid artikel aan deze kwestie. Het spreekt vanzelf dat dit anti-Belgisch scenario volkomen onaanvaardbaar is.

Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) hat sich in einem Interview mit der Zeitung Le Soir (12. Februar 2022) für eine Spaltung des Gesundheitswesens ausgesprochen. Die B.U.B. hat diesem Thema bereits einen ausführlichen Artikel gewidmet. Es versteht sich von selbst, dass dieses antibelgische Szenario völlig inakzeptabel ist.

DE B.U.B. STELT EEN REFERENDUM VOOR IN DE OEKRAÏENSE DONBASS-REGIO – LE B.U.B. PROPOSE UN RÉFÉRENDUM POUR LE DONBASS EN UKRAINE – DIE B.U.B. SCHLÄGT EIN REFERENDUM IN DER UKRAINISCHEN DONBASS-REGION VOR

Teneinde een oorlog tussen Rusland en Oekraïne en dus een groot- of kleinschalig Europees conflict te vermijden, stelt de B.U.B. een dubbele oplossing voor. Allereerst dient een referendum onder het toezicht van de Verenigde Naties (VN)  plaats te vinden in de door de twee staten betwiste gebieden. Ten tweede moet het internationaal statuut van Oekraïne herzien worden. 

Afin d’éviter une guerre entre la Russie et l’Ukraine et donc un conflit européen de petite ou de grande échelle, le B.U.B. propose une double solution. Tout d’abord, un référendum supervisé par l’ONU doit être organisé dans les territoires contestées par les deux États. Deuxièmement, le statut international de l’Ukraine doit être révisé. 

Um einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine und damit einen großen oder kleinen europäischen Konflikt zu vermeiden, schlägt die B.U.B. eine zweifache Lösung vor. Erstens muss ein von den Vereinten Nationen beaufsichtigt Referendum in den von den beiden Staaten umstrittenen Gebieten durchgeführt werden. Zweitens sollte der internationale Status der Ukraine überprüft werden. 

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)