belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

REGERING DE CROO I: B.U.B. POSITIEF, MAAR WAAKZAAM – GOUVERNEMENT DE CROO Ier : LE B.U.B. EST POSITIF, MAIS VIGILANT

Op 1 oktober 2020 legde de regering De Croo de eed af bij de Koning. Daarmee heeft België voor het eerst sedert eind 2018 weer een regering met volheid van bevoegdheden met een volwaardig regeerakkoord en een parlementaire meerderheid.

Le 1er octobre 2020, le gouvernement De Croo a prêté serment devant le Roi. Cela signifie que pour la première fois depuis fin 2018, la Belgique dispose d’un gouvernement de pleins pouvoirs, avec un accord de coalition complet et une majorité parlementaire. Ci-dessous, le B.U.B. parcourt les points positifs et négatifs de l’accord de gouvernement.

LE B.U.B. S’INQUIETE DE LA FASCISATION OUVERTE DU FLAMINGANTISME – B.U.B. BEZORGD OM OPENLIJKE FASCISERING FLAMINGANTISME

Le dimanche 27 septembre 2020, environ 10.000 flamingants se sont rendus en voiture à une manifestation au parking C du Heysel à Bruxelles. Ils ont protesté contre le nouveau gouvernement annoncé nommé « Vivaldi » qui aura une majorité dans toutes les provinces belges, à l’exception d’Anvers. L’évènement était assez anecdotique. Le B.U.B. s’inquiète toutefois de la fascisation progressive du mouvement flamingant déjà séparatiste et subversif.

Op zondag 27 september 2020 kwamen zo’n 10.000 flaminganten met de auto naar een betoging op parking C aan de Heizel in Brussel. Zij protesteerden tegen de aangekondigde nieuwe “Vivaldi”-regering die in elke Belgische provincie, behalve Antwerpen, een meerderheid zal hebben. Het betrof een eerder triviale gebeurtenis. Wel maakt de B.U.B.  zich zorgen om de voortschrijdende fascisering van de reeds separatistische en staatsgevaarlijke “Vlaamse” beweging.

1830: het voorlopige bewind - le gouvernement provisoire

OP 4 OKTOBER 1830 RIEP BELGIË DE ONAFHANKELIJKHEID UIT (VI) – LA BELGIQUE DECLARA SON INDEPENDANCE LE 4 OCTOBRE 1830 (VI)

In onze vorige tekst zagen we hoe de Hollanders na een verbeten strijd uit Brussel werden gejaagd. In deze laatste tekst over de Belgische Revolutie van 190 jaar geleden bekijken we hoe de revolutie afliep.

Dans notre texte précédent, nous avons vu comment les Hollandais ont été chassés de Bruxelles après une lutte acharnée. Dans ce dernier texte sur la Révolution belge d’il y a 190 ans, nous relatons comment la révolution s’est achevée.

DE VRIJHEIDSSTRIJD VAN EIND SEPTEMBER 1830 (V) – LA LUTTE POUR LA LIBERTE DE FIN SEPTEMBRE 1830 (V)

In onze vorige teksten heeft de B.U.B. uiteengezet dat de burgerij de volksrevolutie kracht bijzette, de internationale omstandigheden aan de Belgische revolutionairen alle ruimte lieten en dat de oudste zoon van de Hollandse koning, Willem van Oranje, de zelfstandigheidseisen van de Belgen ondersteunde. Dat was echter niet het geval voor de koning zelf en zijn jongste zoon Frederik, die de Belgen een lesje wilden leren. Prins Frederik sloeg op 21 september 1830 met 10.000 soldaten, waaronder veel Belgen, en een sterke artillerie in Vilvoorde zijn kamp op. Vele Belgische soldaten deserteerden en voegden zich bij de opstandelingen. De Belgische Revolutie ging haar bloedige en beslissende fase in.

Dans nos textes précédents, le B.U.B. a expliqué que la bourgeoisie renforçait la révolution populaire, que les circonstances internationales laissaient le champ libre aux révolutionnaires belges et que le fils aîné du roi des Pays-Bas, Guillaume d’Orange, soutenait les exigences autonomistes des Belges. Cependant, ce n’était pas le cas du roi même et de son plus jeune fils Frederik, qui voulait faire la leçon aux Belges. Le prince Frederik campa le 21 septembre 1830 avec 10 000 soldats, dont de nombreux Belges, et une artillerie lourde à Vilvorde. De nombreux soldats belges ont déserté et rejoint les rebelles. La Révolution belge entrait dans sa phase sanglante et décisive.

LA REVOLUTION S’ETEND SUR TOUTE LA BELGIQUE (IV) – DE REVOLUTIE DEINT OVER HEEL BELGIË UIT (IV)

Le B.U.B. a expliqué dans ses deux premiers textes (I et II) qu’après l’insurrection populaire du 25, 26 et 27 août 1830 à Bruxelles, la bourgeoisie a repris la sécurité en mains en formant une garde bourgeoise qui a rapidement ramené l’ordre public. Dès le 28 août 1830, la bourgeoisie, dont Alexandre Gendebien, souhaitait obtenir un « redressement des griefs » de la part du régime hollandais. Mais la vraie confrontation n’a pas eu lieu avant la nuit du 22 au 23 septembre 1830.

In zijn eerste twee teksten (I en II) heeft de B.U.B. uitgelegd dat na de Brusselse oproer van 25, 26 en 27 augustus 1830 de burgerij opnieuw de openbare veiligheid in handen genomen heeft door een soort burgerwacht te vormen die snel de openbare orde herstelde. Vanaf 28 augustus 1830 probeerde de burgerij, waaronder Alexander Gendebien, van het Nederlandse bewind een ”herstel der grieven” te bekomen. Maar de echte confrontatie vond niet plaats vóór de nacht van 22 op 23 september 1830.