info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

Belgische Unie - Union Belge

Bienvenue - Welkom - Willkommen

VIJFTIG JAAR NA LEUVEN ‘VLAAMS’: TIJD OM DE TWEE LEUVENSE UNIVERSITEITEN TE HERENIGEN – CINQUANTE ANS APRES LEUVEN ”VLAAMS”: IL FAUT REUNIFIER LES DEUX UNIVERSITES LOUVANISTES

Vijftig jaar geleden, in 1968, werd de katholieke Universiteit van Leuven onder flamingantische druk gesplitst in een Nederlands- en een Franstalige universiteit. Voor de B.U.B. was deze splitsing een catastrofale vergissing, zowel voor België als voor de Belgische wetenschap.

Il y a cinquante ans, en 1968, l’université catholique de Louvain fut scindée sous la pression flamingante en une université néerlandophone et une université francophone. Pour le B.U.B., cette scission était un gâchis énorme pour la Belgique et pour la science belge.

LES ENFANTS BELGES SERONT DISCRIMINES A DOUBLE TITRE! – BELGISCHE KINDEREN WORDEN DUBBEL GEDISCRIMINEERD!

La particratie a décidé de scinder les allocations familiales, une partie de la sécurité sociale belge, en 2013 lors de la sixième ( !) réforme de l’Etat. Ce que les socialistes trouvaient encore inacceptable quelques années auparavant a été approuvé sans broncher par eux. Le B.U.B. considère le résultat comme désastreux.

De particratie heeft in 2013, bij de zesde (!) staatshervorming beslist de kinderbijslagen, een deel van de Belgische sociale zekerheid, te splitsen. Wat de socialisten enkele jaren tevoren nog onaanvaardbaar vonden werd zonder verpinken door hen goedgekeurd. De B.U.B. beschouwt het resultaat als desastreus.

TAALFUNDAMENTALISME LEIDT TOT ABSURDE SITUATIES – LE FONDAMENTALISME LINGUISTIQUE MENE A DES SITUATIONS ABSURDES

Men kan het zo zot niet bedenken of het gebeurt in het “federale” België. Op 8 februari 2018 vroeg advocaat Sven Mary, die de enige overlevende terrorist van de moorddadige moslimfundamentalistische aanslagen in Parijs van 13 november 2015 verdedigde, Salah Abdeslam, de vrijspraak van zijn cliënt wegens een procedurefout i.v.m. de taalwet in gerechtszaken. De B.U.B. vindt de situatie grotesk.

La Belgique « fédérale » nous réserve toujours des surprises inédites. Le 8 février 2018, l’avocat Sven Mary, qui défendait le seul terroriste survivant des attentats meurtriers perpétrés par des fondamentalistes musulmans à Paris le 13 novembre 1015, Salah Abdeslam, plaidait l’acquittement de son client pour vice de procédure lié à la loi sur les langues en matière judiciaire. Le B.U.B. trouve la situation grotesque.

LA SCISSION DE L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE BRUXELLES AUGMENTERAIT L’INSECURITE – DE SPLITSING VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT BRUSSEL ZOU DE ONVEILIGHEID VERGROTEN

Emmenés par Hans Bonte (SP.a), le bourgmestre ultra-flamingant de Vilvorde, des bourgmestres de Hal-Vilvorde ont demandé le 27 novembre 2017 la scission de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Selon le B.U.B., il s’agit d’une demande raciste, dangereuse et absurde.

In het kielzog van Hans Bonte (SP.a), de ultra-flamingantische burgemeester van Vilvoorde, hebben burgemeesters uit Halle-Vilvoorde op 28 november 2017 een splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel gevraagd. Volgens de B.U.B. betreft het een racistische, gevaarlijke en absurde eis. 

LOONSVERLAGING VOOR MINISTERS EN STAATSSECRETARISSEN ZOALS IN HET GEVAL VAN PRINS LAURENT -REDUCTION DE SALAIRE POUR LES MINISTRES ET POUR LES SECRETAIRES D’ETAT COMME DANS LE CAS DU PRINCE LAURENT 

De regering Michel wordt geteisterd door onophoudelijke twisten tussen enerzijds de N-VA en anderzijds CD&V en de VLD. De “federale” lijkt wel een permanente diplomatieke conferentie van Nederlandstalige partijen waarbij een Franstalige bemiddelt. Het is bijzonder ironisch dat uitgerekend de meest flamingantische partijen aantonen dat de ”Vlamingen” blijkbaar soms niet zo goed kunnen samenwerken. Nochtans stellen diezelfde partijen dat er met ”de Franstaligen” geen land te bezeilen valt…

Le gouvernement Michel est secoué par des querelles incessantes entre d’une part la N-VA ainsi que d’autre part le CD&V et le VLD. Ainsi, le gouvernement “fédéral” ressemble à une conférence diplomatique permanente de ministres néerlandophones ayant un premier ministre francophone comme médiateur. Il est ironique que surtout les partis les plus flamingants de la majorité, le CD&V et la N-VA, démontrent que les soi-disant ”Flamands” ont parfois du mal à coopérer. Néanmoins, ces mêmes partis affirment que ce sont les soi-disant “Francophones” qui causent des ennuis!