info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LETTRE AU PREMIER MINISTRE – BRIEF AAN DE EERSTE MINISTER

Lors des élections provinciales et communales du 14 octobre 2018, de nouvelles irrégularités se sont produites avec les ordinateurs de vote. Le B.U.B. exige des élections honnêtes et contrôlables. C’est pourquoi le B.U.B. a envoyé une lettre au premier ministre Charles Michel début décembre. Vous pouvez la lire ci-dessous. Elle contient tant nos plaintes que des propositions constructives pour protéger de manière durable le vote électronique en Belgique. Le B.U.B. espère une réponse positive.

Tijdens de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben zich weer heel wat onregelmatigheden met de stemcomputers voorgedaan. De B.U.B. wil eerlijke en controleerbare verkiezingen. In die zin heeft de B.U.B. begin december een brief naar eerste minister Charles Michel gestuurd, die u hieronder kan lezen. Naast onze klachten, vindt u er ook constructieve voorstellen in om de elektronische stembusgang in België duurzaam te beschermen. De B.U.B. hoopt op een positief gevolg.

11.11.1918 – 11.11.2018

Op 11 november hebben de Belgen de wapenstilstand herdacht die een einde stelde aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. De iure werd de oorlog beëindigd door verschillende opeenvolgende verdragen van 1919 en 1920 met Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Door het verdrag van Versailles van 1919 werd België zeer karig gecompenseerd voor het enorme offer dat tijdens de oorlog gebracht werd. Ons land verkreeg slechts de Oostkantons en het mandaat over de Duitse kolonie Ruanda-Urundi in Afrika.

Le 11 novembre, les Belges ont commémoré l’armistice qui mit, maintenant il y a cent ans, fin à la Première Guerre Mondiale. Sur le plan du droit la guerre fut terminée par différents traités consécutifs de 1919 et de 1920 conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Par le traité de Versailles de 1919 la Belgique a été maigrement compensée pour son sacrifice. Notre pays n’obtenait que les cantons de l’Est et le mandat sur le Ruanda-Urundi, une colonie allemande en Afrique.

VERSCHILLENDE HITTEGOLF-PLANNEN BEMOEILIJKEN HET LEVEN VAN DE BELGEN – PLUSIEURS PLANS CANICULE COMPLIQUENT LA VIE DES BELGES

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm. In juli en augustus kende België zelfs hittegolven waarbij de temperatuur van 35° C overschreden werd. Er waren meer zomerdagen dan tijdens de mythische zomer van 1976. Het was ook zo droog dat sommige overheden maatregelen moesten nemen om het gebruik van water in te perken. Nochtans merkte de B.U.B. vooral de kakofonie op in de politieke maatregelen, als die al genomen werden.

Il a fait très chaud cet été 2018. En juillet et août, la Belgique a même connu des vagues de chaleur dépassant les 35° C. Il y avait plus de jours estivaux que lors de l’été mythique de 1976. Il a fait aussi très sec de sorte que certaines autorités ont dû prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Toutefois, le B.U.B. a surtout remarqué la cacophonie dans les actions politiques, si actions il y avait.

PERS VERTELT LEUGENS OVER BELGISCH CONGO – LA PRESSE RACONTE DES MENSONGES SUR LE CONGO BELGE

Op het jaarlijkse Pukkelpop-muziekfestival in Hasselt (provincie Limburg) (15-18 augustus 2018) zou een Congolese vrouw uitgescholden zijn door racistische jongeren. De B.U.B. veroordeelt ten strengste elke vorm van racisme, maar is het niet eens met het feit dat dit incident misbruikt wordt om de Belgische koloniale periode in Congo in een verkeerd daglicht te stellen.

Lors du festival musical annuel de Pukkelpop à Hasselt (province du Limbourg) (15-18 août 2018) une femme congolaise aurait été victime d’insultes de la part de quelques jeunes racistes. Le B.U.B. condamne formellement chaque forme de racisme, mais n’est pas d’accord avec le fait qu’on abuse de l’incident pour diffamer la période coloniale belge au Congo.