DE B.U.B. HOUDT VOET BIJ STUK – LE B.U.B. TIENT SA PAROLE

Hans Van de Cauter, Président – Voorzitter

Geachte bezoeker,

De huidige politieke crisis, die men heel ernstig kan noemen, is het zoveelste bewijs dat het taalfederalisme een gigantische mislukking is. Het systeem is verschrikkelijk duur, zeer complex, inefficiënt, discriminerend, ondemocratisch en zeer instabiel. Kortom, een bedreiging voor België en een cadeau voor de nationalisten. Deze laatste leven immers van dit feitelijk bipolair systeem dat Noord- en Zuid-belgische politici tegen elkaar opzet. De nationalistische particratie die dit land bestuurt, draagt dan ook een loodzware verantwoordelijkheid in dit institutioneel drama. De kloof met de overwegend Belgisch-gezinde bevolking is immens groot. Alle serieuze opiniepeilingen van de laatste 20 jaar wijzen uit dat het aantal separatisten kleiner is dan het aantal unitaristen. Volgens een optimistische interpetatie – die u in de rubriek ‘sociologie’ van deze site terugvindt – zouden de unitaristische Belgen zelfs in de absolute meerderheid zijn en dit ondanks het feit dat de B.U.B. 0,0% van de media-aandacht krijgt en natuurlijk geen cent overheidsgeld !

Voor de B.U.B. moet de politieke splitsingswaanzin stoppen ! Het land is niet te koop. Sinds 2002 ijveren wij zonder ophouden en met volle overtuiging voor een nieuw unitair en tweetalig België op basis van de 9 historische provincies. Dit is geen fictie. Dit is pure logica. Want als het federalisme een mislukking is – wat de politiek elke dag weer eens bewijst – en separatisme niet mogelijk is aangezien men er niet in slaagt een staatsgrens door België te trekken zonder een burgeroorlog uit te lokken, blijft alleen het unitarisme met provinciale decentralisatie over als alternatief. Dit systeem heeft in het verleden bestaan en werkte zeer goed, wat kwatongen ook mogen beweren. Wat nieuw is in ons plan in vergelijking met het vroegere unitaire België, is dat er nu eindelijk eens grondig werk moet gemaakt worden van de tweetaligheid van de Belgische bevolking. Daartoe stellen we tweetalige media en scholen voor. Net dat ambitieuze punt wordt het meest door onze tegenstanders geschuwd. En we kunnen hen best begrijpen. Tweetaligheid is immers het einde van hun nationalisme en dus van hun broodwinning !

België kan, moet en zal zijn economische en politieke glorie van weleer terugvinden als de Belgen eindelijk eens beseffen dat het in een tweetalig land geen zin heeft om op eentalige partijen te stemmen. In tegenstelling tot de taalgesplitste partijen heeft de B.U.B. geen ‘plan B’ wat het te bereiken doel betreft of het moet het ‘plan België’ heten en dus hetzelfde zijn als het plan A. Wij sluiten geen compromissen over onze idealen omdat we er 100% in geloven.

Kortom, de oplossingen zijn eenvoudig, maar vergen goede wil en optimisme !

Met Belgische groeten,

Hans VAN DE CAUTER
Voorzitter B.U.B.

Cher visiteur,

La crise politique actuelle, qu’on peut qualifier de très grave, est la énième preuve que le fédéralisme linguistique constitue un échec total. Le système est extrêmement cher,  complexe, inefficace, discriminatoire et très instable. Bref, il est une menace pour la Belgique et un cadeau aux nationalistes. En effet, ces derniers vivent de ce système de fait bipolaire qui oppose les politiciens du nord à ceux du sud et vice versa. La particratie nationaliste qui gouverne ce pays porte par conséquent une grande responsabilité dans ce drame institutionnel. Le fossé entre les politiciens et le peuple belge, majoritairement en faveur de l’unité du pays, est large et profond. Tous les sondages d’opinion sérieux des derniers 20 ans démontrent que le nombre d’unitaristes est plus élevé que le nombre de séparatistes. Selon une interprétation optimiste (mais pas nécessairement fausse) – que vous retrouvez dans la rubrique ‘sociologie’ de ce site – les unitaristes belges formeraient déjà la majorité absolue et ceci malgré le fait que le B.U.B. dispose de 0,0% de l’accès aux médias et soit privé du moindre centime de financement public !

Pour le B.U.B., la frénésie politique du séparatisme doit s’arrêter. Le pays n’est pas à vendre. Depuis 2002, nous oeuvrons sans relâche et pleine de conviction à une nouvelle Belgique unitaire et bilingue sur la base des 9 provinces historiques. Ceci n’est pas une fiction parce que si le fédéralisme est un échec – ce que la politique prouve chaque jour – et si le séparatisme n’est pas possible vu l’impossibilité de tracer une frontière d’Etat à travers la Belgique tout en évitant une guerre civile, la seule alternative qui reste est l’unitarisme avec la décentralisation provinciale. Ce système a existé par le passé et fonctionnait à merveille, quoique prétendent certains médisants. Ce qui est nouveau dans notre plan par rapport à la Belgique unitaire d’antan, c’est qu’on doit enfin s’atteler à la promotion du bilinguisme de la population belge. A cet effet, nous proposons des médias et des écoles bilingues. Il est significatif que ce soit surtout ce point-ci qui est le plus passé sous silence par nos adversaires. Mais nous pouvons le comprendre. Le bilinguisme signifie en effet la fin de leur nationalisme et donc de leur gagne-pain !

Nous sommes sûrs que la Belgique retrouvera sa gloire politique et économique d’antan si les Belges se rendent enfin compte que c’est un non-sens de voter pour des partis unilingues dans un pays bilingue. Contrairement aux partis linguistiquement scindés, le B.U.B. ne dispose pas de ‘plan B’ en ce qui concerne le but à atteindre ou il doit s’agir d’un ‘plan Belgique’ et donc être identique au plan A. Nous ne faisons pas de compromis sur nos idéaux parce que nous y croyons à 100%

Bref, les solutions sont évidentes, mais demandent de la bonne volonté et de l’optimisme !

Salutations belges,

Hans VAN DE CAUTER
Président du B.U.B.