belgischeunie@unionbelge.be

KARTEL – CARTEL B.U.B. – CDF: “BELG.UNIE”

KARTEL – CARTEL B.U.B. – CDF: “BELG.UNIE”

Vous pouvez lire ici le texte du cartel entre le B.U.B. et le CDF. L’accord d’aller ensemble aux urnes a été atteint le 5 mai 2010. Cette déclaration ne modifie pas nos programmes respectifs, mais est une synthèse des points institutionnels communs.

U kan hier de tekst van het kartel tussen de B.U.B. en CDF lezen. Het akkoord om samen aan de verkiezingen deel te nemen werd op 5 mei 2010 gesloten. Deze verklaring wijzigt onze respectievelijke programma’s niet, maar is een synthese van onze gezamenlijke institutionele standpunten.

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN CDF EN B.U.B.: EENHEIDSLIJST “BELG. UNIE”

Midden in de institutionele crisis, die uitmondde in het ontslag van de federale regering en de ontbinding van de Kamers en verontwaardigd door de onverantwoordelijke houding van de leidende politieke klasse ten overstaan van de financiële en vooral de sociaal-economische situatie hebben B.U.B. en CDF besloten voor deze verkiezingen hun krachten te bundelen op de gemeenschappelijke lijst “BELG. UNIE”.

Omdat België een troef is en de Belgen samen willen leven, schuiven CDF en B.U.B. praktische oplossingen naar voor die erop gericht zijn de poort naar een bloeiende toekomst voor ons land opnieuw te openen.

Deze politieke crisis moet de mogelijkheid vormen om zowel de bevolking als de politici aan te spreken over de communautaire problemen, die gecreëerd en onderhouden worden door de partijen die vandaag de macht in handen hebben, alsook over de werkelijke situatie waarin België verkeert.

PROBLEMEN

Volgende vaststellingen zijn voor zowat iedereen duidelijk:

1) De vele instellingen die het federale België kenmerken vormen een dubbele hindernis. Niet alleen is voor een klein land hun kostprijs onevenredig groot, maar ook ontbreekt het hen aan de nodige efficiëntie.

2) De vermenigvuldiging van wetten, decreten, omzendbrieven en andere regels, ondermeer door het federalisme, alsook de verschillende interpretaties die eraan gegeven worden, zorgen voor een lawine van bijna onoverkomelijke bevoegdheidsconflicten.

3) Het grote aantal verkiezingen heeft als gevolg dat we in een bijna ononderbroken verkiezingscampagne verkeren. Hierdoor is het serene klimaat binnen de politieke wereld volledig weg en worden beslissingen genomen die niet langer te rijmen vallen met de belangen van de burgers op korte termijn.

4) Op het communautaire en regionale niveau ligt een goede verstandhouding tussen “twee delen-en-een-half” moeilijker dan één tussen drie gelijkwaardige onderverdelingen of tussen negen gebieden…

In het licht van deze analyse is het onze overtuiging dat de weg van het “Belgische compromis” achterhaald is en zijn limieten bereikt heeft. Logischerwijs dient dit heilloze pad dan ook verlaten te worden en plaats te ruimen voor een nieuwe en gedurfde visie op België.

OPLOSSINGEN

1) Allereerst stelt BELG.UNIE voor om de tweetaligheid van de Belgen op school, door de media en door elk ander aangewezen middel te bevorderen. De tweetaligheid van de burgers moet in de Grondwet ingeschreven worden en een plicht voor de overheid worden.

2) BELG. UNIE richt vandaag al zijn blik op de toekomst en wil derhalve enerzijds de sterke banden herstellen onder de Belgische bevolking, die wil samenleven, en anderzijds een oplossing bieden voor het slecht functioneren van de staat, dat door de huidige institutionele warboel veroorzaakt is. Daarvoor stellen we een nieuwe oplossing voor: de creatie van een tweetalige regio Brussel-Brabant, die zich uitstrekt over het grondgebied van de voormalige provincie Brabant. Dit provinciegewest biedt alle troeven om tot een culturele verrijking, een solidaire samenleving en meer economische welvaart te komen.

Door dit provinciegewest in het leven te roepen, zouden de moeilijkheden die gepaard gaan met enerzijds de wil om B-H-V te splitsen en anderzijds om Brussel uit te breiden (wat dan niet meer nodig zou zijn) in één klap uitgewist worden. Hetzelfde geldt voor de strubbelingen in de huidige “faciliteitengemeenten” die zowel het politieke leven als dat van de inwoners vertroebelen.

3) Een andere oplossing zou erin bestaan om de structuur van België meteen te enten op de negen historische provincies, wat een verenigd Brabant impliceert. De gewesten en gemeenschappen zouden in dit scenario ophouden te bestaan. Dat zou meteen een einde stellen aan de eindeloze onderhandelingen en de regelrechte koehandel die beiden een rechtstreeks gevolg zijn van de bevoegdheidsversnippering over de vele bestuurslagen en de afwezigheid van elke normenhiërarchie.

4) BELG.UNIE zal altijd het Belgisch model van de constitutionele en representatieve monarchie, met de grondwettelijke prerogatieven waarover de Koning vandaag beschikt, verdedigen. Deze instelling is van algemeen belang op wetgevend vlak (door de koninklijke bekrachtiging van wetten) evenals op uitvoerend niveau omdat de monarchie een bron van soelaas is tijdens politieke spanningen en crisisperiodes.

5) Tenslotte verzet BELG. UNIE zich ertegen dat men de Senaat en de Grondwet – die een garantie bieden op een meer rechtvaardige democratie tegenover de macht van de politieke partijen – wil uithollen.

BESLUIT

Het kartel BELG.UNIE wil de communautaire vrede bevorderen en als dusdanig opnieuw een vrolijk en toekomstgericht België creëren: een open en ondernemend land, ten dienste van het welzijn van alle Belgen.

Brussel, 5 mei 2010

www.unionbelge.be
www.cdf-info.be

DECLARATION COMMUNE DU CDF ET DU B.U.B.: LISTE COMMUNE “BELG.UNIE”

Interpellés par la crise institutionnelle, qui a abouti à la démission du gouvernement fédéral et à la dissolution des Chambres, et scandalisés par l’attitude irresponsable de la classe politique en place dans la situation financière et surtout socio-économique présente, le B.U.B. et le CDF ont décidé d’unir leurs forces pour ces élections au sein d’une même liste : BELG.UNIE. Puisque la Belgique est un atout et que les Belges veulent vivre ensemble, le CDF et le B.U.B. proposent des solutions pratiques en vue de remettre notre pays dans la capacité d’avoir un avenir florissant.

Cette crise politique doit être l’occasion d’un questionnement des citoyens et des politiques, non seulement sur les problèmes communautaires, créés et entretenus par les partis au pouvoir, mais aussi sur la situation réelle de la Belgique.

PROBLEMES

Force est de constater que:

1) Les multiples institutions dont la Belgique fédérale est dotée connaissent le double écueil de coûter beaucoup trop chères pour un petit pays et de n’être pas réellement efficaces.

2) La multiplication des lois, décrets, circulaires et autres règlements, notamment en raison du fédéralisme, ainsi que leurs différentes interprétations, créent des conflits de compétences, presque insurmontables.

3) La multiplication d’élections fait que nous sommes pratiquement toujours en campagne électorale. Durant ces périodes de campagne, la politique et les décisions ne se font plus dans un climat serein et répondent à des intérêts à court terme.

4) Au niveau communautaire et régional, l’on sait que s’entendre à deux et demi est toujours plus difficile que de s’entendre à trois parts égales, ou à neuf…

Face à cette analyse, nous croyons que la voie «des compromis à la belge» est devenue ringarde, a montré ses limites et doit donc être abandonnée au profit d’une vision nouvelle et audacieuse de la Belgique.

SOLUTIONS

1) D’abord, BELG.UNIE propose de promouvoir le bilinguisme des Belges via les écoles, les médias et tout autre moyen approprié. Le bilinguisme des citoyens doit être un droit inscrit dans la Constitution et un devoir pour l’autorité publique.

2) Tourné vers l’avenir, BELG.UNIE voulant d’une part recréer des liens forts au sein d’une population belge désireuse de vivre ensemble, et d’autre part résoudre les dysfonctionnements de l’actuel agencement institutionnel, ose proposer une solution nouvelle, celle de la création d’une région bilingue de Bruxelles-Brabant, élargie aux limites de l’ancienne province de Brabant. Une Région-province qui deviendra culturellement riche, socialement solidaire et économiquement prospère.

Par la création de cette région-province s’éteindraient les difficultés soulevées par la volonté de scinder B-H-V ou d’élargir Bruxelles (un élargissement qui ne serait plus nécessaire) et celles des communes dites «à facilités» qui empoisonnent la vie politique et celle de ses habitants.

3) Une autre solution consisterait à fonder la structure de la Belgique directement sur la base des neuf provinces, en ce compris le Brabant unifié, en faisant disparaître les régions, ce qui mettrait également fin aux tractations et marchandages incessants provoqués par les transferts entre niveaux de pouvoirs et par l’absence de hiérarchie des normes.

4) BELG.UNIE défendra toujours le modèle belge de la monarchie constitutionnelle et représentative dans ses compétences actuelles. Cette institution garantit le bien commun au niveau législatif par la sanction royale ainsi qu’au niveau exécutif par le fait qu’elle soit une source d’apaisement des tensions politiques en périodes de crises.

5) Enfin, BELG.UNIE s’oppose à ce que l’on brade le Sénat et la Constitution, garants d’une plus juste démocratie face au pouvoir des partis politiques.

CONCLUSION

Le cartel BELG.UNIE promeut la paix communautaire et une Belgique à nouveau joyeuse et généreuse, ouverte et entreprenante, au service du bien-être de tous les Belges.

Bruxelles, le 5 mai 2010

www.unionbelge.be
www.cdf-info.be

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)