belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DE B.U.B. WIL MEER INVESTERINGEN IN DE ZORGSECTOR – LE B.U.B. SOUHAITE DAVANTAGE D’INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR DES SOINS – DER B.U.B. WILL MEHR INVESTITIONEN IN DAS GESUNDHEITSWESEN

De verschillende overheden die ons land “rijk” is, wijzen tijdens de aanslepende covid-crisis voortdurend naar de Belgische burger die zich verantwoordelijk en solidair zou moeten opstellen t.a.v. de sanitaire situatie. Telkens worden nieuwe maatregelen opgelegd en nog steeds dreigen de intensieve zorgen overbelast te raken.

Dans le cadre de la crise actuelle du Covid, les différentes autorités de notre pays ne cessent de montrer du doigt les citoyens belges. Selon nos multiples gouvernements, les Belges devraient adopter une attitude responsable et solidaire face à la situation sanitaire. A chaque fois, de nouvelles mesures sont imposées et pourtant les soins intensifs sont encore et toujours menacés de surcharge.

Während der anhaltenden Kovid-Krise zeigen die verschiedenen Regierungen unseres Landes ständig mit dem Finger auf den belgischen Bürger, der eine verantwortungsvolle und unterstützende Haltung gegenüber der Situation im Gesundheitswesen einnehmen sollte. Jedes Mal werden neue Maßnahmen ergriffen, und dennoch droht die Intensivstation überlastet zu werden.

PAS DE SCISSION DES SOINS DE SANTE! – GEEN SPLITSING GEZONDHEIDSZORGEN! – KEINE SPALTUNG DES GESUNDHEITSWESENS!

Peu de gens le savent, mais l’actuel accord de gouvernement fédéral du 30 septembre 2020 contient une incitation à la scission partielle ou même totale des soins de santé belges. Pour le B.U.B., cela est bien sûr inacceptable.

Weinigen weten het, maar in het huidige federale regeerakkoord van 30 september 2020 staat een aanzet tot een gedeeltelijke of zelfs een gehele splitsing van de Belgische gezondheidszorgen. Voor de B.U.B. is dat natuurlijk onaanvaardbaar.

Nur wenige wissen es, aber in der aktuellen föderalen Koalitionsvereinbarung vom 30. September 2020 gibt es einen Anstoß für eine teilweise oder sogar vollständige Aufspaltung des belgischen Gesundheitswesens. Für die B.U.B. ist dies natürlich inakzeptabel.

HET DRAAGVLAK VOOR HET TAALFEDERALISME BROKKELT AF – LE SOUTIEN AU FEDERALISME LINGUISTIQUE S’EFFRITE – DIE UNTERSTÜTZUNG FÜR DEN SPRACHENFÖDERALISMUS BRÖCKELT

In een interessant commentaarstuk (De Morgen, 13 november 2021) klaagt redacteur Bart Eeckhout de absurditeit van het Belgische federalisme aan. Hij besluit dat de taalnationalistische stelling als zou België niet werken onzin is. In werkelijkheid, zo betoogt hij terecht, werkt het federalisme niet.

Dans un éditorial intéressant (De Morgen, 13 novembre 2021), le rédacteur Bart Eeckhout dénonce l’absurdité du fédéralisme belge. Il conclut que la thèse du nationalisme linguistique, selon laquelle la Belgique ne fonctionnerait pas est absurde. En réalité, affirme-t-il à juste titre, le fédéralisme ne fonctionne pas.

In einem interessanten Kommentar (De Morgen, 13. November 2021) prangert der Redakteur Bart Eeckhout die Absurdität des belgischen Föderalismus an. Er kommt zu dem Schluss, dass die These der Sprachnationalisten, Belgien funktioniere nicht, Unsinn ist. In Wirklichkeit, so argumentiert er zu Recht, funktioniert der Föderalismus nicht.

DE B.U.B. WIL EEN EENGEMAAKTE KLIMAATPOLITIEK – LE B.U.B. VEUT UNE POLITIQUE CLIMATIQUE UNIFIEE – DIE B.U.B. WILL EINE EINHEITLICHE KLIMAPOLITIK

Elke Belg met een minimale begaafdheid ziet dat het taalfederalisme in het honderd loopt. Voor de klimaattop in Glasgow van begin november 2021 bestaan er maar liefst 4 klimaatplannen: een “federaal”, een “Vlaams”, een “Brussels” en een “Waals” en dit voor een landje van amper 30.000 km².

Tout Belge un peu doué peut constater que le fédéralisme linguistique est en train de déraper. Pour le sommet climatique de Glasgow début novembre 2021, il n’y a pas moins de quatre plans climatiques : un plan “fédéral”, un plan “flamand”, un plan “bruxellois” et un plan “wallon”, et ce pour un pays d’à peine 30 000 km².

Jeder halbwegs begabte Belgier kann erkennen, dass der Sprachföderalismus aus dem Ruder läuft. Für den Klimagipfel in Glasgow Anfang November 2021 gibt es nicht weniger als vier Klimapläne: einen “föderalen”, einen “flämischen”, einen “Brüsseler” und einen “wallonischen”, und das für ein Land von kaum 30.000 km².

20 ANS DE FAILLITE DE LA SABENA – 20 JAAR FAILLISSEMENT SABENA – 20 JAHRE KONKURS DER SABENA

Il y a vingt ans, notre compagnie aérienne nationale, la Sabena, a fait faillite. C’était la deuxième plus ancienne compagnie aérienne du monde. 12 000 employés ont perdu leur emploi. La faillite a été provoquée par la cacophonie qui a suivi la fusion avec Swissair en 1995.

Twintig jaar geleden gin onze nationale luchtvaartmaatschappij Sabena failliet. Het was de tweede oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld. 12.000 werknemers verloren hun werk. Het faillissement werd veroorzaakt door de kakofonie die volgde op de fusie met Swissair in 1995.

Vor zwanzig Jahren ging unsere nationale Fluggesellschaft Sabena in Konkurs. Sie war die zweitälteste Fluggesellschaft der Welt. 12.000 Beschäftigte verloren ihren Arbeitsplatz. Der Konkurs wurde durch die Kakophonie nach der Fusion mit Swissair im Jahr 1995 verursacht.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)