belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

Artikel B.U.B. in Dag Allemaal - Article B.U.B. dans "Dag Allemaal" 16.07.2019

PARTIJVOORZITTERS HEBBEN VEEL MEER MACHT DAN DE KONING – LES PRESIDENTS DE PARTI ONT BEAUCOUP PLUS DE POUVOIR QUE LE ROI

In het Belgische weekblad Dag Allemaal van 16 juli 2019 verscheen een pro-monarchistisch interview met de voorzitter van de B.U.B., Hans Van de Cauter.

Dans l’hebdomadaire belge ‘Dag Allemaal’ du 16 juillet 2019 est paru une interview pro-monarchique avec le président du B.U.B. Hans Van de Cauter.

B.U.B. in mei 2019 in Brabant - en mai 2019 dans le Brabant

ANALYSE DES ELECTIONS – ANALYSE VAN DE VERKIEZINGEN

Les élections sont le concours le plus important de notre pays, mais aussi le plus malhonnête. Il s’agit d’un véritable simulacre de démocratie qui ne connaît pas son égal dans le reste de l’Europe. Notamment aux Pays-Bas et en France, il est beaucoup plus facile pour de nouvelles formations politiques de percer.

De verkiezingen zijn de belangrijkste wedstrijd van ons land, maar ook de meest oneerlijke. Het gaat om een particratische schijnvertoning die zijn gelijke in de rest van Europa niet kent. Ondermeer in Frankrijk en in Nederland is het veel eenvoudiger voor nieuwe politieke partijen om door te breken.

ECLAIRCISSEMENT A PROPOS DU CARTEL AVEC LES LISTES DESTEXHE (LISTE 13) – TOELICHTING BIJ KARTEL MET LIJSTEN DESTEXHE (LIJST 13)

En mars 2019, le B.U.B. a annoncé le cartel électoral que notre parti avait conclu avec les Listes Destexhe en vue des élections du 26 mai 2019. Suite à quelques questions qui nous ont été posées à cet égard, nous souhaitons à nouveau fournir une explication plus détaillée sur cette collaboration temporaire.

In maart kondigde de B.U.B. aan dat ze een kartel afgesloten had de Lijsten Destexhe met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019. Naar aanleiding van een aantal vragen die we hieromtrent ontvingen, verschaffen we hieronder graag nogmaals toelichting bij deze tijdelijke samenwerking.

B.U.B. Affiche HVDC 2019

DECLARATION COMMUNE B.U.B./LD: UNE NOUVELLE BELGIQUE MULTILINGUE – GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING B.U.B./LD : EEN NIEUW MEERTALIG BELGIË

Pendant 50 ans, la particratie a divisé les institutions belges sur base linguistique au moyen de six réformes de l’Etat réalisées sans consultation populaire et au détriment des citoyens belges.

50 jaar lang zijn de Belgische instellingen door de taalgesplitste particratie zonder volksraadpleging en ten nadele van de Belgische burgers verdeeld door middel van 6 staatshervormingen.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)