info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LES SEPARATISTES ONT-ILS BIEN DROIT A LA NATIONALITE BELGE ? – HEBBEN SEPARATISTEN WEL RECHT OP DE BELGISCHE NATIONALITEIT?

Le 4 août 2017, la secrétaire d’État Zuhal Demir (N-VA), faisait savoir dans une interview accordée au journal De Morgen qu’elle abandonnait sa nationalité turque. La secrétaire d’Etat avait la double nationalité (belge et turque). Du point de vue du B.U.B., cette dame devrait plutôt abandonner sa nationalité belge.

Op 4 augustus 2017 gaf staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) in een interview met het dagblad De Morgen te kennen dat ze afstand zal doen van haar Turkse nationaliteit. De staatssecretaris bezat de dubbele nationaliteit (Belgische en Turkse). Volgens de B.U.B. zou de dame beter afstand doen van haar Belgische nationaliteit.

ARGUMENTEN FUSIES GELDEN OOK VOOR UNITAIR BELGIË – LES ARGUMENTS POUR LES FUSIONS VALENT AUSSI POUR LA BELGIQUE UNITAIRE

De particraten uit het noorden van het land willen de gemeenten fusioneren om het bestuur op dat niveau efficiënter, minder ingewikkeld en minder duur te maken. Wat meer is, in het « Vlaams » gewest wil men – nog steeds om dezelfde redenen – de OCMW’s in de gemeentebesturen integreren. Allemaal goed en wel, maar die argumenten gelden a fortiori voor het unitaire België, dat diezelfde particraten afwijzen.

Les particrates du nord du pays veulent fusionner des communes afin de rendre la gestion à ce niveau plus efficace, moins complexe et moins dispendieuse. De plus, en région « flamande », l’on veut – toujours pour les mêmes raisons – intégrer les CPAS dans les administrations communales. Tout cela est fort bien, mais ces mêmes arguments valent a fortiori pour la Belgique unitaire que ces mêmes particrates refusent de restaurer.

CETA: LE (CON)FEDERALISME EN ACTION – (CON)FEDERALISME IN ACTIE

A l’exception de la Belgique, les 27 Etats-Membres de l’Union Européenne (UE) s’apprêtent à signer l’accord économique et commercial global (AECG, CETA en anglais) avec le Canada. Le CETA implique notamment la suppression des droits de douane pour presque tous les produits. La région « wallonne », la région bruxelloise et la communauté “française”, entités de la Belgique fédérale, ne veulent cependant pas que la Belgique signe cet accord de libre échange.

Op België na maken 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) zich klaar om het comprehensive economic and trade agreement (CETA) met Canada goed te keuren. Het CETA houdt m.n. in dat de douanerechten voor zowat alle producten wegvallen. Het “Waals” gewest, het Brussels gewest en de “Franse” gemeenschap, deelgebieden van het federale België willen echter niet dat de Belgische staat dit vrijehandelsakkoord ondertekent.

LA PARTICRATIE ET LE FEDERALISME : UN DANGER POUR L’ORDRE PUBLIC – PARTICRATIE EN FEDERALISME: EEN GEVAAR VOOR DE OPENBARE ORDE

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot”) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten.

Op 6 augustus 2016 werden twee agenten van de politie in Charleroi (provincie Henegouwen) met een mes aangevallen door een man die “Allahu Akbar” (“Allah is groot”) riep. De twee agenten raakten daarbij gewond, waaronder één ernstig. De dader werd door een derde agent neergeschoten. Het blijkt om een Algerijn te gaan die illegaal in België verbleef. Islamitische Staat heeft de aanslag opgeëist. Dezelfde dag werd ook een “jihadi-moeder” die tot 15 jaar cel was veroordeeld wegens een procedurefout vrijgelaten. De B.U.B. stelt de particratie medeverantwoordelijk voor die feiten.

B.U.B. STELT REFERENDUM VOOR OVER STAATSSTRUCTUUR IN 2020 – LE B.U.B. PROPOSE UN REFERENDUM RELATIF A LA STRUCTURE ETATIQUE EN 2020

Sedert 1970 wordt de Belgische staat bijna voortdurend ‘hervormd’. In de praktijk betekent dit dat België zonder volksraadpleging over een periode van ongeveer 45 jaar van een unitaire tot een federale staat werd getransformeerd. Dat gebeurde eerst door vier staatshervormingen in 1970, 1980, 1988-1989 en 1993. De bijzondere wet van 16 juli 1993 ter voltooiing ( ! ) van de federale staatsstructuur was wat dat betreft beslist geen eindpunt. Zowel in 2001 als in 2011-2014 werden door nieuwe staatshervormingen nog meer bevoegdheden en middelen naar de gemeenschappen en de gewesten overgeheveld. Nooit werd de burger rechtstreeks betrokken bij dit proces. Dit moet veranderen.

Depuis 1970, les prétendues ‘réformes’ de l’Etat belge se poursuivent presque sans cesse. En pratique, cela signifie que la Belgique a été transformée sans consultation populaire d’un Etat unitaire en un Etat fédéral sur une période d’environ 45 ans. Cela a été fait d’abord par quatre réformes de l’Etat en 1970, 1980, 1988-1989 et 1993. La loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever ( ! ) la structure fédérale n’était pourtant pas la fin de ce processus. Tant en 2001 qu’en 2011-2014, de nouvelles réformes de l’Etat ont en effet encore davantage transféré des compétences vers les communautés et les régions. A aucun instant, le citoyen n’y a été impliqué de façon directe. Il est temps de changer cela.