belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

FLAMINGANTEN WILLEN DAT ANDERLECHT VOOR HEN KIEST – LES FLAMINGANTS VEULENT QU’ANDERLECHT OPTE POUR EUX

De flamingantische minister Ben Weyts (N-VA) eist dat voetbalclub Anderlecht ervoor kiest zich bij een Nederlandstalige of Franstalige sportclub aan te sluiten en denkt dat de Brabantse club uiteindelijk voor de “Vlaamse” gemeenschap zal kiezen. Die B.U.B. vindt die politiek een ware racistische schande.

Le ministre flamingant du sport Ben Weyts (N-VA) exige que le club de foot RSC Anderlecht choisisse de s’affilier à un club sportif néerlandophone ou francophone et pense que le club brabançon choisira finalement la communauté « flamande ». Le B.U.B. trouve cette politique scandaleusement raciste.

HET NATIONAAL BELANG VAN DE RODE DUIVELS – L’INTERET NATIONAL DES DIABLES ROUGES

Op 1 juli 2016 werden de Rode Duivels – onze nationale voetbalploeg – onverwacht met 3-1 uitgeschakeld door Wales in de kwartfinale van het EK voor landenploegen. Ondanks alles hebben ze nogmaals de grote meerderheid van de Belgen van alle leeftijden gedurende weken doen meeleven. De B.U.B. is een politieke partij en gaat derhalve niet in op de oorzaken van de nederlaag (gedwongen afwezigheid van meerdere klasseverdedigers, en – of tactische fouten), maar wel op drie randverschijnselen bij het succes en de nederlaag van de Rode Duivels: hun sociale rol, hun band met de politiek en de afwezigheid van een Belgisch sportbeleid.

Le 1er juillet 2016, les Diables Rouges – notre équipe nationale – ont été éliminés de manière inattendue par le Pays de Galles (défaite de 3 buts à 1) dans le cadre des quarts de finale du championnat européen de football. Malgré tout, ils ont fait vibrer encore une fois la grande majorité des Belges tous âges confondus. En tant que parti politique, le B.U.B. ne s’interroge pas sur les causes de la défaite (absence forcée de défenseurs de taille et/ou erreurs tactiques), mais sur trois phénomènes en marge du succès et de la défaite des Diables Rouges : leur rôle social, leur lien avec la politique et l’inexistence d’une politique sportive belge.

DEBAT OVER TERUGKEER NAAR UNITAIR BELGIE GESTART – LE DEBAT SUR UN RETOUR VERS LA BELGIQUE UNITAIRE A DEMARRE

Men kan er niet meer naast kijken: het taalfederalisme kraakt aan alle kanten en staat op instorten. Criminaliteit, milieuvervuiling, mobiliteitsproblemen, buitenlandse handel, economische crisis, de gezondheidszorgen, ja zelfs de bureaucratie van de stedenbouw: alle belangrijke beleidsdomeinen lijden onder de kost en de inefficiëntie van het 45 jaar oude en aftandse taalfederalisme. Een nieuwe universitaire studie wijst uit dat een betekenisvol deel van de parlementsleden dat nu ook eindelijk beginnen te beseffen. Een analyse van de B.U.B..

On ne peut plus le nier : le fédéralisme linguistique se désintègre de plus en plus et frôle l’effondrement. La criminalité, la pollution de l’environnement, les problèmes de mobilité, le commerce extérieur, la crise économique, la politique de la santé, même la bureaucratie de l’urbanisme : tous les domaines politiques peinent à cause du coût et de l’inefficacité du fédéralisme linguistique, un système vieux de 45 ans et obsolète. Un nouvelle étude universitaire démontre qu’une partie significative des parlementaires commencent aussi à s’en rendre compte. Une analyse du B.U.B..

BELGISCHE NATIE KOMT VERSTERKT UIT POLITIEK-COMMUNAUTAIRE CRISIS – LA NATION BELGE SORT FORTIFIEE DE LA CRISE POLITICO-COMMUNAUTAIRE

Een wetenschappelijk onderzoek van het gezaghebbende ISPO, een peilingsinstituut van de universiteit van Leuven (KU Leuven) bewijst eens te meer wat de B.U.B. altijd al gezegd heeft: de Belgen voelen zich Belg en willen een eengemaakt land.

Une étude scientifique de l’ISPO, un bureau de sondage de l’université de Louvain (KU Leuven) démontre une fois de plus ce que le B.U.B. a toujours affirmé: les Belges se sentent belges et souhaitent un pays unifié

NATIONALE BETOGING: BASISINKOMEN EN UNITARISME ! – MANIFESTATION NATIONALE: UN REVENU DE BASE ET L’UNITARISME !

Op 6 november 2014 hebben de vakbonden en 120.000 personen in de straten van Brussel voor meer en betere werkgelegenheid en sociale bescherming betoogd. De B.U.B. begrijpt de woede van de Belgische werknemers en stelt een basisinkomen evenals de afschaffing van het federalisme en de bureaucratie voor waardoor meer banen in de privésector kunnen worden gecreëerd. Tegelijkertijd veroordeelt de partij de door een honderdtal hooligans uitgelokte rellen die 36 gewonden hebben gemaakt.

Le 6 novembre 2014, les syndicats et 120.000 personnes sont descendus dans les rues de Bruxelles pour exiger plus d’emplois de meilleure qualité et plus de protection sociale. Le B.U.B. comprend la colère des travailleurs belges et propose un revenu de base pour tous ainsi que la suppression du fédéralisme et de la bureaucratie afin de pouvoir créer plus d’emplois dans le secteur privé. En même temps, le parti condamne les émeutes menées par une centaine de hooligans et qui ont fait 36 blessés.