info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

DES “GILETS JAUNES” CONTRE LE FEDERALISME – “GEELVESTEN” TEGEN FEDERALISME

Depuis plusieurs semaines, des groupes de personnes vêtues de gilets jaunes manifestent notamment contre les prix élevés des carburants. Le mouvement est né en France où il est devenu très vaste.

Sedert enkele weken betogen er in België groepen mensen in gele vestjes of geelvesten (‘hesjes’ zeggen de particratische en flamingantische media terwijl het ook in het Duits “Gelbwesten” en in het Engels “yellow vests” is) tegen ondermeer de hoge brandstofprijzen. De beweging vindt haar oorsprong in Frankrijk, waar ze zeer omvangrijk geworden is.

EERSTE B.U.B’ER TREEDT IN FUNCTIE – PREMIER MEMBRE DU B.U.B. ENTRE EN FONCTION – ERSTES MITGLIED DER B.U.B. TRITT IN AMT

Op de gemeenteraad van Ukkel van 3 december 2018 heeft onze voorzitter, Hans Van de Cauter, de eed afgelegd als gemeenteraadslid. Hij gaat daarmee de geschiedenis in als de eerste verkozene van de B.U.B. (via de lokale lijst ‘Ukkel Vooruit’) !

Au conseil communal à Uccle du 3 décembre 2018, notre président, Hans Van de Cauter, a prêté serment comme conseiller communal. Il entre ainsi dans l’histoire comme le premier élu du B.U.B. (via la liste locale ‘Uccle en Avant’) !

Auf dem Gemeinderat vom 3. Dezember 2018 in Ukkel hat unser Vorsitzender, Hans Van de Cauter, den Eid als Gemeinderatsmitglied abgelegt. Er geht so die Geschichte ein als der erster Gewählter der B.U.B. !

11.11.1918 – 11.11.2018

Op 11 november hebben de Belgen de wapenstilstand herdacht die een einde stelde aan de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. De iure werd de oorlog beëindigd door verschillende opeenvolgende verdragen van 1919 en 1920 met Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije en het Ottomaanse Rijk. Door het verdrag van Versailles van 1919 werd België zeer karig gecompenseerd voor het enorme offer dat tijdens de oorlog gebracht werd. Ons land verkreeg slechts de Oostkantons en het mandaat over de Duitse kolonie Ruanda-Urundi in Afrika.

Le 11 novembre, les Belges ont commémoré l’armistice qui mit, maintenant il y a cent ans, fin à la Première Guerre Mondiale. Sur le plan du droit la guerre fut terminée par différents traités consécutifs de 1919 et de 1920 conclus avec l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie et l’Empire Ottoman. Par le traité de Versailles de 1919 la Belgique a été maigrement compensée pour son sacrifice. Notre pays n’obtenait que les cantons de l’Est et le mandat sur le Ruanda-Urundi, une colonie allemande en Afrique.

VERSCHILLENDE HITTEGOLF-PLANNEN BEMOEILIJKEN HET LEVEN VAN DE BELGEN – PLUSIEURS PLANS CANICULE COMPLIQUENT LA VIE DES BELGES

De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm. In juli en augustus kende België zelfs hittegolven waarbij de temperatuur van 35° C overschreden werd. Er waren meer zomerdagen dan tijdens de mythische zomer van 1976. Het was ook zo droog dat sommige overheden maatregelen moesten nemen om het gebruik van water in te perken. Nochtans merkte de B.U.B. vooral de kakofonie op in de politieke maatregelen, als die al genomen werden.

Il a fait très chaud cet été 2018. En juillet et août, la Belgique a même connu des vagues de chaleur dépassant les 35° C. Il y avait plus de jours estivaux que lors de l’été mythique de 1976. Il a fait aussi très sec de sorte que certaines autorités ont dû prendre des mesures de restriction de l’usage de l’eau. Toutefois, le B.U.B. a surtout remarqué la cacophonie dans les actions politiques, si actions il y avait.