info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

B.U.B. Affiche HVDC 2019

DECLARATION COMMUNE B.U.B./LD: UNE NOUVELLE BELGIQUE MULTILINGUE – GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING B.U.B./LD : EEN NIEUW MEERTALIG BELGIË

Pendant 50 ans, la particratie a divisé les institutions belges sur base linguistique au moyen de six réformes de l’Etat réalisées sans consultation populaire et au détriment des citoyens belges.

50 jaar lang zijn de Belgische instellingen door de taalgesplitste particratie zonder volksraadpleging en ten nadele van de Belgische burgers verdeeld door middel van 6 staatshervormingen.

2018: L’ANNEE DU PREMIER ELU – HET JAAR VAN DE EERSTE VERKOZENE

La fin d’année invite toujours à un regard en arrière sur l’année écoulée et en avant vers l’année à venir. Il y a un paradoxe remarquable : le B.U.B. va bien, mais la Belgique va mal.

Het eindejaar nodigt altijd uit tot een blik achteruit op het afgelopen jaar en een blik vooruit naar het komende jaar. Er is een merkwaardige paradox : het gaat goed met de B.U.B., maar het gaat slecht met België.

DE B.U.B. NEEMT DEEL AAN DE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE VERKIEZINGEN – LE B.U.B. PARTICIPE AUX ÉLECTIONS COMMUNALES ET PROVINCIALES –

Op 14 oktober 2018 kan u op verschillende plaatsen in België voor de B.U.B. stemmen. Indien u in Brabant woont, kan u voor de provincieraadsverkiezingen op onze partij stemmen in het district Halle-Vilvoorde en voor de gemeenteraadsverkiezingen op de derde en de negentiende kandidaat van de lijst Ukkel Vooruit-Uccle en Avant. De derde kandidaat is onze voorzitter Hans Van de Cauter. De negentiende is onze secretaris Jeremy Longheval. U kan ook op beide kandidaten stemmen.

Le 14 octobre 2018, vous pouvez voter pour le B.U.B. à différents endroits en Belgique. Si vous habitez dans le Brabant, vous pourrez voter pour notre parti lors des élections provinciales dans le district de Hal-Vilvorde. Quant aux élections communales, vous pourrez voter pour le troisième et dix-neuvième candidat de la liste d’Ukkel Vooruit-En Avant Uccle. Le troisième candidat est notre président Hans Van de Cauter. Le dix-neuvième est notre secrétaire Jeremy Longheval. 

21.07.2017: VERNIEUWDE B.U.B.-STAND WAS EEN SUCCES ! – LE NOUVEAU STAND DU B.U.B. ETAIT UN SUCCES !

De vernieuwde stand van de B.U.B. die stond opgesteld aan de Regentschapsstraat in Brussel voor de feestelijkheden van 21 juli 2017 was een succes!

Le nouveau stand du B.U.B. qui se trouvait Rue de la Régence à Bruxelles pour les festivités du 21 juillet 2017 était un succès!