info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

REFORME DE L’ETAT (11): LA SECURITE SOCIALE – STAATSHERVORMING (11): DE SOCIALE ZEKERHEID

Après nos textes concernant la sixième “réforme” de l’Etat et le marché de l’emploi et la mobilité, nous étudierons la sécurité sociale.

Jusqu’à l’heure actuelle, la sécurité sociale était une compétence qui fut presque totalement gérée par le gouvernement fédéral. Ni les partis francophones, ni les syndicats, ni les mutualités, ni les partis néerlandophones “gauchistes”, ni même l’aile ACW/ACV du CD&V furent demandeurs d’une scission totale ou partielle de la sécurité sociale. Ils y étaient même farouchement opposés.

Na onze teksten m.b.t. de zesde “staatshervorming” en meerbepaald de arbeidsmarkt en mobiliteit, gaan we nu in op de sociale zekerheid.

Tot op heden was de sociale zekerheid zo goed als volledig een federale bevoegdheid. Noch de Franstalige partijen, noch de vakbonden, noch de mutualiteiten, noch de “linkse” Nederlandstalige partijen en zelfs de ACW/ACV-vleugel van CD&V waren vragende partij voor een gehele of gedeeltelijke opsplitsing van de sociale zekerheid. Ze waren er zelfs fel tegen gekant.

ANTI-BELGISCHE PARTICRATIE VOLTOOIT ZESDE STAATSAFBRAAK – LA PARTICRATIE ANTIBELGE ACHEVE LA SIXIEME DEMOLITION DE L’ETAT

De B.U.B. heeft kennis genomen van de bevoegdheidsoverdrachten van de “federale” staat naar de “gewesten” en de “gemeenschappen” in het kader van de zesde “staatshervorming”. Op 19 december 2013 werden die gestemd, waardoor weer een belangrijke stap in de politieke desintegratie van België en in de taalapartheidspolitiek wordt gezet. Zonder dat de N-VA of het VB ook maar iets moeten doen, brengen de traditionele partijen hun bestaansreden – de vernietiging van België – weer wat dichterbij.

Le B.U.B. a pris acte des transferts de compétences de l’Etat “fédéral” vers les “régions” et les “communautés” dans le cadre de la sixième “réforme” de l’Etat. Le 19 décembre 2013, ces transferts ont été votés. Ainsi, une nouvelle étape importante dans la désintégration politique de la Belgique et dans la politique d’apartheid linguistique a été franchi. Sans que la VB ou la N-VA ne doivent faire le moindre effort, les partis traditionnels nous rapprochent une fois de plus de la raison d’être du VB et de la N-VA – la destruction de la Belgique.

BRIEF AAN PARLEMENTAIREN: GEEN STAATSHERVORMING! – LETTRE AUX PARLEMENTAIRES: PAS DE REFORME DE L’ETAT!

Door deze brief wil de B.U.B. haar diepe ongerustheid uitdrukken over de zesde « staatshervorming », waarover de zgn. institutionele meerderheid in oktober 2011 een akkoord bereikte en die in 2012 en 2013 in wetteksten gegoten werd.

Par la présente, le B.U.B souhaite vous faire part de sa profonde inquiétude à propos de la 6ème « réforme de l’Etat », pour laquelle une majorité institutionnelle est parvenue à un accord en octobre 2011 et qui fut traduit en textes de loi en 2012 et 2013.

LA SCISSION SCANDALEUSE DE LA MOBILITE – DE SCHANDALIGE SPLITSING VAN DE MOBILITEIT

Si l’on exécute la sixième réforme de l’Etat, la mobilité et la circulation routière en Belgique ne deviendront pas plus simples ou plus sûrs, bien au contraire !

Indien de zesde staatshervorming uitgevoerd wordt, zullen mobiliteit en verkeer in België allesbehalve simpeler of veiliger worden. Integendeel !

STAATSHERVORMING (9): EEN HOPELOOS VERSNIPPERD MOBILITEITSBELEID – REFORME DE L’ETAT (9): UNE POLITIQUE DE MOBILITE DESESPEREMENT EPARPILLEE

In deze tekst betreffende verkeer en mobiliteit gaat de B.U.B. in op de regionaliseringen van bevoegdheden in dit domein die niet direct tot het verkeersreglement of de verkeersveiligheid behoren.

Dans ce texte concernant la circulation et la mobilité, le B.U.B. examine les régionalisations dans ce domaine qui ne font pas directement partie du code de la route ou de la sécurité routière.