info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

HET BELANG VAN DE B.U.B. – L’IMPORTANCE DU B.U.B.

Sommige journalisten vragen ons wat het belang is van een kleine partij als de B.U.B.. Dat is een terechte, maar ook een beetje een gemene vraag. Dat “klein” zijn hangt immers samen met een gebrek aan media-aandacht. Maar dat “technisch” probleem verandert natuurlijk niets aan de essentie van de B.U.B..

Certains journalistes nous demandent quelle est l’importance d’un petit parti comme le B.U.B.. C’est une question pertinente, mais aussi un peu vilaine. Le fait d’être « petit » tient au manque d’accès aux médias. Toutefois, ce problème « technique » ne change évidemment rien à l’essence du B.U.B..

EEN EENGEMAAKT BELGISCH VERKEERSBELEID – UNE POLITIQUE DE MOBILITE BELGE UNIFIEE

Op 3 oktober 2012 staakten de drie grote spoorvakbonden. De reden voor deze staking waren de plannen die minister van Overheidsbedrijven, Paul Magnette (PS) in juni 2012 bekendmaakte. Sedert 1 januari 2005 kent de NMBS-groep een drieledige structuur. Infrabel beheert het spoor, de NMBS zorgt voor de treinen en reizigers en de NMBS-Holding is de overkoepelende groep, die ook de treinstations beheert.

Le 3 octobre 2012, les trois grands syndicats des cheminots ont fait grève. Cette grève a été provoquée par les plans que le ministre des entreprises publiques, Paul Magnette (PS), a dévoilé en juin 2012. Depuis le 1er janvier 2005, le groupe SNCB est composé d’une structure en trois parties: Infrabel qui gère les voies ferrées, la SNCB qui gère les trains et les voyageurs et le Holding SNCB, qui chapeaute les deux premières entités et qui gère également le bâti (les gares).

DE HEROPSTANDING VAN DE 9 PROVINCIES – LE RETABLISSEMENT DES 9 PROVINCES

De B.U.B. is voorstander van het behoud en de versterking van de provincies, die het ideale tussenniveau vormen tussen de nationale staat en de gemeenten.

Le B.U.B. souhaite le maintien et le renforcement des provinces qui sont le niveau intermédiaire idéal entre l’Etat national et les communes.

ALTIJD WEER DE PARTICRATIE – TOUJOURS LA PARTICRATIE…

Chaque élection est un test pour la démocratie. Le B.U.B. doit pourtant constater lors de la campagne pour les élections communales et provinciales du 14 octobre 2012 que la démocratie est encore un vœu pieux en Belgique…

Elke verkiezing is een test voor de democratie. Nochtans moet de B.U.B. tijdens de campagne voor de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 opnieuw vaststellen dat de democratie nog een verre droom in België is…

DE 9 PROVINCIES ZIJN DE TOEKOMST VAN BELGIE – LES 9 PROVINCES CONSTITUENT L’AVENIR DE LA BELGIQUE

We zijn geneigd het te vergeten, maar op 14 oktober 2012 zullen er ook provinciale verkiezingen in België plaatsvinden. Terwijl de media de mond vol hebben van de gemeenteraadsverkiezingen en vooral die van de stad Antwerpen (voorteken van het nieuwe unitaire België?) is het nuttig hieraan te herinneren.

On aurait tendance à l’oublier, mais le 14 octobre 2012, il y aura aussi les élections provinciales en Belgique. Tandis que les médias belges ne parlent que des élections communales et surtout celles de la ville d’Anvers (présage de la nouvelle Belgique unitaire ?), il est utile de le rappeler.