info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

B.U.B. in mei 2019 in Brabant - en mai 2019 dans le Brabant

ANALYSE DES ELECTIONS – ANALYSE VAN DE VERKIEZINGEN

Les élections sont le concours le plus important de notre pays, mais aussi le plus malhonnête. Il s’agit d’un véritable simulacre de démocratie qui ne connaît pas son égal dans le reste de l’Europe. Notamment aux Pays-Bas et en France, il est beaucoup plus facile pour de nouvelles formations politiques de percer.

De verkiezingen zijn de belangrijkste wedstrijd van ons land, maar ook de meest oneerlijke. Het gaat om een particratische schijnvertoning die zijn gelijke in de rest van Europa niet kent. Ondermeer in Frankrijk en in Nederland is het veel eenvoudiger voor nieuwe politieke partijen om door te breken.

LE B.U.B. SOUHAITE UNE CONSULTATION POPULAIRE SUR LE FEDERALISME LINGUISTIQUE – DE B.U.B. WENST EEN REFERENDUM OVER HET TAALFEDERALISME

Les dernières semaines, la presse a fait écho de l’énième déclaration de révision de la Constitution belge. Le B.U.B. veut qu’on cesse de modifier notre Constitution à tour de bras et qu’on interroge enfin la population.

De laatste weken werd er heel wat in de pers bericht over de zoveelste verklaring tot herziening van de Belgische Grondwet. De B.U.B. is al dat gemorrel aan onze Grondwet beu en wil dat men eindelijk de bevolking ondervraagt.

De B.U.B. bij het verzamelen van handtekeningen in Grimbergen, Brabant op 16 maart 2019. - Le B.U.B. lors de la récolte de signatures à Grimbergen dans le Brabant le 16 mars 2019 (foto - photo B.U.B.)

OPROEP STEUN VERKIEZINGEN – APPEL SOUTIEN ELECTIONS

De B.U.B. gaat een nieuwe electorale uitdaging aan. Voor de nationale verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we lijsten neerleggen in Oost-Vlaanderen (lijst 23) en « Vlaams »-Brabant (lijst 22). Voor Brussel en “Waals”-Brabant hebben we beslist met de Lijsten Destexhe (lijst 13) samen te werken op basis van een gemeenschappelijke verklaring, die louter communautair van aard is. U kan ze terugvinden op onze site. Zo is onze voorzitter, Hans Van de Cauter, derde kandidaat op de federale lijst van Destexhe in Brussel en partijraadslid Yves-Marie Vandenbrande derde op de kamerlijst van Senator Alain Destexhe in “Waals”-Brabant.

Le B.U.B. se lance dans une nouvelle aventure électorale. Nous déposerons des listes pour les élections nationales du 26 mai 2019 en Flandre orientale (liste 23) et dans le Brabant « flamand » (liste 22). Pour Bruxelles et le Brabant ‘wallon’, nous collaborons avec les Listes Destexhe (liste 13) sur base d’une déclaration commune purement communautaire que vous trouvez sur notre site. Ainsi, le président du B.U.B., Hans Van de Cauter, sera troisième candidat sur la liste fédérale du Sénateur Alain Destexhe et Yves-Marie Vandenbrande, membre du conseil du parti, sera le troisième candidat sur la liste Destexhe dans le Brabant « wallon ».

foto-photo: B.U.B.

LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 7bis DE LA CONSTITUTION ÉTAIT DE LA RECUPERATION POLITIQUE – DE HERZIENING VAN ARTIKEL 7bis WAS EEN POLITIEKE RECUPERATIE

Début février 2019, sous l’impulsion d’Ecolo-Groen et sous la pression du mouvement des étudiants, plusieurs partis ont proposé une loi climat et une modification de l’article 7bis de la Constitution pour rendre cette loi possible. Cependant, la Chambre a rejeté cette modification le 29 mars 2019. Le B.U.B. trouve que c’est une bonne chose puisque le mouvement étudiant a été instrumentalisé par Ecolo-Groen, les socialistes, le MR et le CDH pour des raisons purement électoralistes.

Begin februari 2019 stelden een aantal partijen, onder impuls van Ecolo-Groen en onder druk van de studentenbeweging een klimaatwet en een grondwetsherziening van artikel 7bis om die mogelijk te maken voor. Maar op 29 maart 2019 heeft de Kamer deze herziening verworpen. Volgens de B.U.B. is dit een goede zaak. De studentenbeweging werd immers door Groen-Ecolo, de socialisten, het CDH en de MR geïnstrumentaliseerd. En dat voor louter electorale redenen.