info@unionbelge.be - info@belgischeunie.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LE B.U.B. SOUHAITE UNE CONSULTATION POPULAIRE SUR LE FEDERALISME LINGUISTIQUE – DE B.U.B. WENST EEN REFERENDUM OVER HET TAALFEDERALISME

Les dernières semaines, la presse a fait écho de l’énième déclaration de révision de la Constitution belge. Le B.U.B. veut qu’on cesse de modifier notre Constitution à tour de bras et qu’on interroge enfin la population.

De laatste weken werd er heel wat in de pers bericht over de zoveelste verklaring tot herziening van de Belgische Grondwet. De B.U.B. is al dat gemorrel aan onze Grondwet beu en wil dat men eindelijk de bevolking ondervraagt.

De B.U.B. bij het verzamelen van handtekeningen in Grimbergen, Brabant op 16 maart 2019. - Le B.U.B. lors de la récolte de signatures à Grimbergen dans le Brabant le 16 mars 2019 (foto - photo B.U.B.)

OPROEP STEUN VERKIEZINGEN – APPEL SOUTIEN ELECTIONS

De B.U.B. gaat een nieuwe electorale uitdaging aan. Voor de nationale verkiezingen van 26 mei 2019 zullen we lijsten neerleggen in Oost-Vlaanderen (lijst 23) en « Vlaams »-Brabant (lijst 22). Voor Brussel en “Waals”-Brabant hebben we beslist met de Lijsten Destexhe (lijst 13) samen te werken op basis van een gemeenschappelijke verklaring, die louter communautair van aard is. U kan ze terugvinden op onze site. Zo is onze voorzitter, Hans Van de Cauter, derde kandidaat op de federale lijst van Destexhe in Brussel en partijraadslid Yves-Marie Vandenbrande derde op de kamerlijst van Senator Alain Destexhe in “Waals”-Brabant.

Le B.U.B. se lance dans une nouvelle aventure électorale. Nous déposerons des listes pour les élections nationales du 26 mai 2019 en Flandre orientale (liste 23) et dans le Brabant « flamand » (liste 22). Pour Bruxelles et le Brabant ‘wallon’, nous collaborons avec les Listes Destexhe (liste 13) sur base d’une déclaration commune purement communautaire que vous trouvez sur notre site. Ainsi, le président du B.U.B., Hans Van de Cauter, sera troisième candidat sur la liste fédérale du Sénateur Alain Destexhe et Yves-Marie Vandenbrande, membre du conseil du parti, sera le troisième candidat sur la liste Destexhe dans le Brabant « wallon ».

foto-photo: B.U.B.

LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 7bis DE LA CONSTITUTION ÉTAIT DE LA RECUPERATION POLITIQUE – DE HERZIENING VAN ARTIKEL 7bis WAS EEN POLITIEKE RECUPERATIE

Début février 2019, sous l’impulsion d’Ecolo-Groen et sous la pression du mouvement des étudiants, plusieurs partis ont proposé une loi climat et une modification de l’article 7bis de la Constitution pour rendre cette loi possible. Cependant, la Chambre a rejeté cette modification le 29 mars 2019. Le B.U.B. trouve que c’est une bonne chose puisque le mouvement étudiant a été instrumentalisé par Ecolo-Groen, les socialistes, le MR et le CDH pour des raisons purement électoralistes.

Begin februari 2019 stelden een aantal partijen, onder impuls van Ecolo-Groen en onder druk van de studentenbeweging een klimaatwet en een grondwetsherziening van artikel 7bis om die mogelijk te maken voor. Maar op 29 maart 2019 heeft de Kamer deze herziening verworpen. Volgens de B.U.B. is dit een goede zaak. De studentenbeweging werd immers door Groen-Ecolo, de socialisten, het CDH en de MR geïnstrumentaliseerd. En dat voor louter electorale redenen.

Foto-Photo: B.U.B.

MEME L’ELECTION DE MISS BELGIQUE SE DEROULE DE FACON PLUS HONNETE QUE LES ELECTIONS ! – ZELFS EEN MISS BELGIE-VERKIEZING VERLOOPT EERLIJKER DAN DE VERKIEZINGEN !

Le 26 mai 2019 auront lieu les élections pour le parlement européen, le parlement ‘’fédéral’’ et – malheureusement – également pour les nombreux parlements régionaux et communautaires que compte notre petit pays. Le résultat est déjà plus ou moins connu à l’avance. Et pour cause : un parti comme la N-VA reçoit plus de couverture médiatique en une heure que le B.U.B. en 17 années. De plus, chaque recomptage par une instance indépendante est impossible. De telles situations sont condamnées par ‘’nos’’ politiciens lorsqu’elles se produisent ailleurs, mais sont encouragées par eux en Belgique. Le B.U.B. engage des actions judiciaires contre ces pratiques honteuses et antidémocratiques.

Op 26 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees, ‘’federaal’ en – helaas ook – voor de talloze deelstaatparlementen die ons kleine land telt. De uitslag ligt ongeveer bij voorbaat vast. Een partij als de N-VA komt immers op één uur tijd meer in de media dan de B.U.B. op 17 jaar. Elke hertelling door een onafhankelijk orgaan is onmogelijk. Dergelijke toestanden worden door ‘’onze’’ politici veroordeeld in andere landen, maar actief door hen gepromoot in België. De B.U.B. onderneemt gerechtelijke stappen tegen deze schandalige en ondemocratische praktijken.