belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

HERDENKING VAN 11 NOVEMBER – COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE

Het kartel BELG-UNIE samengesteld uit B.U.B., CDF en BAB was ook dit jaar op de herdenking van Wapenstilstand aan de Congreskolom in Brussel vertegenwoordigd. Hoewel de VRT het vertikte dit belangrijk nationaal evenement ’s morgens op de radio aan te kondigen, was er toch veel volk komen opdagen om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken, nu 93 jaar geleden.

Le cartel BELG-UNIE composé du B.U.B., du CDF et de la BAB était de nouveau représenté lors de la commémoration de l’Armistice à la Colonne du Congrès à Bruxelles. Bien que la radio de la VRT se soit refusée d’annoncer cet important évènement national lors du journal matinal, une foule était présente pour commémorer la fin de la Première Guerre Mondiale, maintenant il y a 93 ans.

PEILING LLB/RTL: BELG-UNIE BIJNA EVEN GROOT ALS DE N-VA IN HET BRUSSELS GEWEST – SONDAGE LLB/RTL : BELG-UNIE PRESQUE AUSSI FORT QUE LA N-VA EN REGION BRUXELLOISE

“Nog opmerkelijker is dat BELG-UNIE niet alleen alle kleinere partijen (ProBruxsel, RWF, PVDA, FN en PP) achter zich zou laten, maar, meer nog, groter zou worden dan traditionele partijen zoals CD&V, SP.A en VB. Op de koop toe benadert BELG-UNIE de scores van de andere Nederlandstalige partijen Groen!, OVLD en N-VA, die uiteraard over veel meer middelen en media-aandacht beschikken dan de B.U.B. die het met haar eigen centen moet rooien en bovendien totaal geen mediatoegang geniet tenzij misschien om gekleineerd te worden…”

“Le plus remarquable c’est que tous les « petits » partis (ProBruxsel, RWF, PTB+, FN en PP) se trouvent derrière BELG-UNIE. Plus important encore, le cartel est plus fort que certains partis traditionnels comme le CD&V, le SP.A et le VB. Ensuite, BELG-UNIE s’approche des scores des autres partis néerlandophones qui sont GROEN!, O.VLD et la N-VA. Ceux-ci disposent évidemment de bien plus de ressources et d’accès aux médias que le B.U.B. qui doit s’occuper seul de son propre financement et qui ne reçoit aucune attention de la part des médias sauf peut-être pour être ridiculisé…”

ANALYSE VAN HET “AKKOORD” – ANALYSE DE “L’ACCORD”

Er is geen enkele rationele, wetenschappelijke verklaring om de afschaffing van de Senaat te verdedigen.

Il n’y a aucune explication rationnelle ou scientifique pour défendre la suppression du Sénat.

COLLECTIEF BEDROG – TROMPERIE COLLECTIVE

De “Belgische” politici zijn niet meer in staat België te besturen. Politiek België verkeert meer dan ooit in een impasse. Hoe is het zover kunnen komen en hoe geraken we eruit ?

Les politiciens “belges” ne sont plus en mesure de diriger la Belgique. La politique belge se trouve plus que jamais dans l’impasse. Comment en est-on arrivé là et comment pouvons-nous en sortir ?