Categorie: Sociologie

Op 1 juli 2014 treedt de nieuwe, zesde (!) staatshervorming in werking. Op ongrondwettelijke wijze is de anti-Belgische particratie erin geslaagd het leven van de Belgen nog wat ingewikkelder te maken en België nog wat meer te vernielen.

Le 1er juillet 2014, la nouvelle et sixième ( !) réforme de l’Etat entre en vigueur. De facon inconstitutionnelle, la particratie antibelge a réussi à rendre la vie des Belges encore un peu plus compliquée et à démolir la Belgique un peu plus. Lire la suite – Lees Meer →

Na de overwinning van de Belgische nationale voetbalploeg tegen Algerije (2-1) in Belo Horizonte in Brazilië op 17 juni 2014 kwamen de Belgen massaal op straat om dit te vieren.

Après la victoire de l’équipe de football nationale belge face à l’Algérie (2-1) à Belo Horizonte au Brésil le 17 juin 2014, les Belges sont descendus en masse dans la rue pour la fêter.

Nach dem Sieg der nationalen Belgischen Fussballmannschaft gegen Algerien (2-1) in Belo Horizonte in Brasilien am 17. Juni 2014 sind die Belgier massiv auf die Strasse gegangen um das zu feiern. Lire la suite – Lees Meer →

Le B.U.B. souhaite une rapide refédéralisation de l’enseignement, de manière à libérer un demi-milliard d’euros pour l’enseignement en Belgique. Cette solution est indispensable autant pour rehausser le niveau et l’offre que pour rendre possible un enseignement multilingue.

De B.U.B. wil een snelle herfederalisering van het onderwijs, om zo ruim een half miljard euro vrij te maken voor het Belgisch onderwijs. Dit is noodzakelijk enerzijds om het meertalig onderwijs mogelijk te maken en anderzijds om het aanbod en de spreiding te verhogen.
Lire la suite – Lees Meer →

Les Belges ne sont pas heureux. Le suicide est une des causes principales de décès: chez les jeunes hommes de 20 à 24 ans, c’est même la première cause de décès. Chez les femmes du même, âge cette cause occupe le troisième rang. Entre 1970 et 2005, le taux de suicide en Belgique a augmenté de 60% !

De Belgen zijn niet gelukkig. Zelfmoord is één van de belangrijkste doodsoorzaken: bij jonge mannen van 20 tot 24 jaar is het zelfs de eerste doodsoorzaak. Bij vrouwen van diezelfde leeftijd is het de derde doodsoorzaak. Tussen 1970 en 2005 steeg het aantal zelfmoorden in België met 60% ! Lire la suite – Lees Meer →

Ceux qui pensent que la nation belge n’existe pas (ou plus) ont visiblement tort. C’est le contraire qui est vrai: la soi-disant nation « flamande » ou « wallonne » est une chimère, créée par des politiciens anti-belges, mais non acceptée par la grande majorité des citoyens de notre pays. Afin de traduire au plus vite cette volonté populaire en une réalité politique, il nous faut des partis unitaristes, légalistes et bi-, voire trilingues comme le B.U.B. (et le cartel BELG-UNIE).

Zij die denken dat er geen Belgische natie (meer) bestaat hebben duidelijk ongelijk. Het tegendeel is waar : de zogenaamde « Vlaamse » of « Waalse » natie is een hersenschim, in het leven geroepen door anti-Belgische politici, maar niet aanvaard door de overgrote meerderheid van de burgers van ons land. Teneinde deze volkswil zo snel mogelijk in een politieke realiteit te vertalen, hebben we nood aan unitaristische, legalistische en twee of zelfs drietalige partijen zoals de B.U.B. (en het kartel BELG-UNIE). Lire la suite – Lees Meer →