Categorie: Sociologie

Le B.U.B. souhaite une rapide refédéralisation de l’enseignement, de manière à libérer un demi-milliard d’euros pour l’enseignement en Belgique. Cette solution est indispensable autant pour rehausser le niveau et l’offre que pour rendre possible un enseignement multilingue.

De B.U.B. wil een snelle herfederalisering van het onderwijs, om zo ruim een half miljard euro vrij te maken voor het Belgisch onderwijs. Dit is noodzakelijk enerzijds om het meertalig onderwijs mogelijk te maken en anderzijds om het aanbod en de spreiding te verhogen.
Lire la suite – Lees Meer →

Les Belges ne sont pas heureux. Le suicide est une des causes principales de décès: chez les jeunes hommes de 20 à 24 ans, c’est même la première cause de décès. Chez les femmes du même, âge cette cause occupe le troisième rang. Entre 1970 et 2005, le taux de suicide en Belgique a augmenté de 60% !

De Belgen zijn niet gelukkig. Zelfmoord is één van de belangrijkste doodsoorzaken: bij jonge mannen van 20 tot 24 jaar is het zelfs de eerste doodsoorzaak. Bij vrouwen van diezelfde leeftijd is het de derde doodsoorzaak. Tussen 1970 en 2005 steeg het aantal zelfmoorden in België met 60% ! Lire la suite – Lees Meer →

Ceux qui pensent que la nation belge n’existe pas (ou plus) ont visiblement tort. C’est le contraire qui est vrai: la soi-disant nation « flamande » ou « wallonne » est une chimère, créée par des politiciens anti-belges, mais non acceptée par la grande majorité des citoyens de notre pays. Afin de traduire au plus vite cette volonté populaire en une réalité politique, il nous faut des partis unitaristes, légalistes et bi-, voire trilingues comme le B.U.B. (et le cartel BELG-UNIE).

Zij die denken dat er geen Belgische natie (meer) bestaat hebben duidelijk ongelijk. Het tegendeel is waar : de zogenaamde « Vlaamse » of « Waalse » natie is een hersenschim, in het leven geroepen door anti-Belgische politici, maar niet aanvaard door de overgrote meerderheid van de burgers van ons land. Teneinde deze volkswil zo snel mogelijk in een politieke realiteit te vertalen, hebben we nood aan unitaristische, legalistische en twee of zelfs drietalige partijen zoals de B.U.B. (en het kartel BELG-UNIE). Lire la suite – Lees Meer →

La particratie s’offusque de la haine semée par certains islamistes, comme Fouad Belcacem, le leader du mouvement radical Sharia4Belgium. La particratie entend dès lors priver ces personnes de leur nationalité belge. A part l’hypocrisie qui se cache derrière cette proposition, on peut se demander si cette démarche politique est juridiquement possible.

De particratie maakt zich dik over de haat die bepaalde islamisten verspreiden. Ze wil dan ook die mensen hun Belgische nationaliteit afnemen. Naast de schijnheiligheid die achter dit voorstel schuilgaat, kan men zich ook afvragen of deze politieke wil een juridische basis heeft. Lire la suite – Lees Meer →

De B.U.B. neemt kennis van het resultaat van de particratische peiling die in la Libre Belgique (LLB) d.d. 11 mei 2012 gepubliceerd werd. Blijkbaar was onze lijst BELG-UNIE zelfs geen optie, dit in tegenstelling tot niet-bestaande partijen zoals het FN en het politieke proefballonnetje van een zekere Westphaël, oud-lid van Ecolo. De B.U.B. stelt vooral vast dat de fameuze aangekondigde “staatshervorming” er hoegenaamd niet in slaagt om de opmars van de N-VA te stuiten. Sterker nog, ook het Vlaams Belang zit opnieuw in de lift.

Le B.U.B. prend acte du résultat du sondage particratique publié par la Libre Belgique (LLB) le 11 mai 2012, dans lequel notre liste BELG-UNIE n’était apparemment même pas une option contrairement à des partis inexistants comme le FN et le projet politique d’un certain Westphaël, ex-membre d’Ecolo. Le B.U.B. constate surtout que la fameuse réforme de l’Etat annoncée n’aide pas à enrayer la montée de la N-VA. Pire même, le Vlaams Belang, lui aussi, remonte. Lire la suite – Lees Meer →