DE N-VA IS TEGEN HET OVERLEGCOMITE EN DUS TEGEN CONFEDERALISME – LE N-VA S’OPPOSE AU COMITÉ DE CONCERTATION ET DONC AU CONFEDERALISME – DIE N-VA IST GEGEN DEN KONZERTIERUNGSAUSSCHUSS UND DAMIT GEGEN DEN KONFÖDERALISMUS

De laatste maanden zijn de energieprijzen in België, vooral door de oorlog in Oekraïne, zeer sterk gestegen. De Belgische regering nam op 30 augustus maatregelen hieromtrent. De dag nadien werd het Overlegcomité samengeroepen om over de materie te delibereren. Dit orgaan verenigt in zijn schoot alle regeringen die België “rijk” is.

Les prix de l’énergie en Belgique ont très fortement augmenté ces derniers mois, principalement en raison de la guerre en Ukraine. Le gouvernement belge a pris des mesures à cet égard le 30 août dernier. Le lendemain, le Comité de Concertation (“Codeco”) a été convoqué pour délibérer sur la question. Cet organisme réunit en son sein tous les gouvernements de la Belgique.

Die Energiepreise in Belgien sind in den letzten Monaten sehr stark gestiegen, was vor allem auf den Krieg in der Ukraine zurückzuführen ist. Die belgische Regierung ergriff am 30. August diesbezügliche Maßnahmen. Am folgenden Tag wurde der Konzertierungsausschuss einberufen, um über die Angelegenheit zu beraten. Dieses Gremium vereint in seinem Schoß alle Regierungen in Belgien.

LA SOI-DISANT “FLANDRE” QUITTE LE CENTRE POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES UNIA – HET ZOGENAAMDE “VLAANDEREN” STAPT UIT HET GELIJKEKANSENCENTRUM UNIA – DAS SO GENANNTE “FLANDERN” VERLÄSST DAS ZENTRUM FÜR CHANCENGLEICHHEIT UNIA

Le 1er juillet 2022, il a été annoncé que la région “flamande” et la communauté “flamande” quitteront le Centre “interfédéral” pour l’égalité des chances Unia. Un institut “flamand” des droits de l’homme (VMRI, c.a.d. ‘Vlaams’ Mensenrechten Instituut) prendra sa place. Mais est-ce une avancée pour les droits des Belges?

Op 1 juli 2022 raakte bekend dat het ‘Vlaams’ gewest en de ‘Vlaamse’ gemeenschap uit het ‘interfederaal’ Gelijkekansencentrum Unia stappen. In de plaats komt een ‘Vlaams’ mensenrechteninstituut (VMRI). Maar zijn de rechten van de Belgen hierbij ook gebaat?

Am 1. Juli 2022 wurde bekannt gegeben, dass die “flämische” Region und die “flämische” Gemeinschaft die “interföderale” Gleichstellungsstelle Unia verlassen. Ein “flämisches” Menschenrechtsinstitut (VMRI) wird an seine Stelle treten. Aber profitieren davon auch die Rechte der Belgier?

EXCLUSIEF INTERVIEW VAN DE B.U.B. MET BEKENDE ACTRICE “CARMEN” – INTERVIEW EXCLUSIVE DU B.U.B. AVEC “CARMEN”, ACTRICE CONNUE AU NORD DU PAYS – EXKLUSIVES INTERVIEW DER B.U.B. MIT “CARMEN”, DER BEKANNTEN SCHAUSPIELERIN IM NORDEN DES LANDES

De B.U.B. had de eer een interview te mogen afnemen van Bekende Belg Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” van de populaire TV-reeks “FC De Kampioenen”. De reeks dateert van oktober 1990 en liep tot 2011. Ze wordt nog regelmatig op de vroegere BRT (nu spijtig genoeg “VRT”, een absurde naamsverandering die de B.U.B. uiteraard ongedaan wil maken) heruitgezonden. De erg vriendelijke mevrouw Van den Heuvel blijkt dezelfde ideeën te hebben als de B.U.B., waarvoor ze overigens sympathie toont. Dat verheugt ons natuurlijk en we zijn er zeker van dat ons unitaristisch gedachtegoed ook gedeeld wordt door minstens de helft van de Belgen (zoals uit wetenschappelijk onderzoek blijkt) en dat dit aantal in werkelijkheid wellicht zelfs oploopt tot 70 tot 80% van de Belgen, ook al willen de particratie en de pers dit verborgen houden. Loes verwoordt haar ideeën op zeer gevatte wijze en is uitgesproken unitariste.

Le B.U.B. a eu l’honneur d’interviewer la célèbre Belge Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” de la série télévisée populaire “FC De Kampioenen”. La série date d’octobre 1990 et a été diffusée jusqu’en 2011. Elle est encore régulièrement rediffusée sur l’ancienne BRT (aujourd’hui malheureusement nommé “VRT”, un changement de nom absurde que le B.U.B. veut évidemment défaire). La très sympathique Mme Van den Heuvel semble avoir les mêmes idées que le B.U.B., pour lequel, d’ailleurs, elle manifeste de la sympathie. Nous en sommes bien sûr heureux et nous sommes sûrs que nos idées unitaristes sont également partagées par au moins la moitié des Belges (comme le montrent les sondages scientifiques) et qu’en réalité ce nombre pourrait même atteindre 70 à 80% des Belges, même si la particratie et la presse veulent le cacher. Loes exprime ses idées avec beaucoup d’enthousiasme et est une unitariste convaincue.

Die B.U.B. hatte die Ehre, die bekannte Belgierin Loes Van den Heuvel, alias “Carmen” aus der beliebten Fernsehserie “FC De Kampioenen”, zu interviewen. Die Serie begann im Oktober 1990 und lief bis 2011. Sie wird immer noch regelmäßig auf dem ehemaligen BRT ausgestrahlt (jetzt leider “VRT”, eine absurde Namensänderung, die die B.U.B. offensichtlich rückgängig machen will). Die sehr freundliche Frau Van den Heuvel scheint die gleichen Vorstellungen zu haben wie die B.U.B., für die sie übrigens Sympathie zeigt. Wir freuen uns natürlich darüber und sind sicher, dass unsere unitarischen Ideen auch von mindestens der Hälfte der Belgier geteilt werden (wie wissenschaftliche Untersuchungen zeigen) und dass diese Zahl in Wirklichkeit sogar auf 70 bis 80 % der Belgier ansteigen könnte, auch wenn die Partikratie und die Presse dies verbergen wollen. Loes drückt ihre Ideen sehr witzig aus und ist eine ausgesprochene Unitarist.

bron-source: onbekend - inconnue

GEENS (CD&V): EEN SEPARATISTISCHE TAALRACIST – UN SEPARATISTISTE ET RACISTE LINGUISTIQUE – EIN SEPARATIST UND SPRACHRASSIST

Begin juli 2022 debatteerde oud-minister Koen Geens (CD&V) voor de flamingantische ondernemersorganisatie Pro Flandria tegen enkele andere particraten. Zijn uitspraken bevestigen wat de B.U.B. al in 2013 over hem schreef, namelijk dat hij een ordinaire taalracist is.

Au début du mois de juillet 2022, l’ancien ministre Koen Geens (CD&V) a débattu au sein de l’organisation d’entrepreneurs flamingante Pro Flandria contre quelques autres particrates. Ses déclarations confirment ce que le B.U.B. écrivait déjà sur lui en 2013, à savoir que cet homme est un raciste linguistique.

Anfang Juli 2022 debattierte der ehemalige Minister Koen Geens (CD&V) im Namen der flamingantische Unternehmersorganisation Pro Flandria gegen einige andere Partikraten. Seine Aussagen bestätigen, was die B.U.B. bereits 2013 über ihn schrieb, nämlich dass er ein ordinäre Sprachrassist ist

LE PREMIER MANIFESTE UNITARISTE DE L’HISTOIRE DE LA BELGIQUE !  – HET EERSTE UNITARISTISCHE MANIFEST IN DE GESCHIEDENIS VAN BELGIË ! 

A l’occasion du 20ième anniversaire du groupe de pression unitariste et parti Belgische Unie – Union belge (B.U.B.), vous pouvez lire en intégral le « manifeste pour une nouvelle Belgique unitaire » écrit par notre président et fondateur Hans Van de Cauter. 

Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de unitaristische drukkingsgroep en partij Belgische Unie – Unie belge (B.U.B.) kan u hier de volledige tekst lezen van het “manifest voor een nieuw unitair België” geschreven door onze voorzitter en stichter Hans Van de Cauter.