belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LE B.U.B. CONDAMNE L’ABSURDE REVOLTE ICONOCLASTE ET L’HYSTERIE CONTRE LE ROI LEOPOLD II – B.U.B. VEROORDEELT WAANZINNIGE BEELDENSTORM EN HYSTERIE TEGEN KONING LEOPOLD II

Suite au meurtre d’un criminel noir par des policiers blancs aux Etats-Unis, un débat mondial sur le racisme a été lancé. Ou s’agit-il d’une hystérie de masse? En Belgique, un petit groupe de vandales et de fondamentalistes abuse de la situation pour détruire les statues et les bustes du Roi Léopold II. En même temps des voix s’élèvent pour demander le déboulonnage des statues et le retrait des bustes du deuxième Roi des Belges.

N.a.v. de moord door blanke agenten op een zwarte crimineel in de VS laait wereldwijd het debat over racisme op. Of moeten we zeggen dat er een massahysterie losgebarsten is? In België misbruikt een kleine groep vandalen en fundamentalisten de situatie om de standbeelden van Koning Leopold II kapot te maken. Tegelijk willen sommigen dat de standbeelden en de bustes van de tweede Koning der Belgen weggehaald wordern.

VOOR CD&V ZIJN 10.000 DODEN ONVOLDOENDE! – POUR LE CD&V, 10.000 MORTS NE SUFFISENT PAS!

Bijna 10.000 corona-doden zijn blijkbaar niet genoeg om sommige particraten en hun handlangers de onzin van het taalfederalisme te doen inzien. In een interview met het dagblad De Tijd (4 juni 2020) pleit Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro en van CD&V-signatuur, nogmaals voor een overheveling van de volledige gezondheidszorgen naar de gewesten.

Presque 10.000 morts suite à la crise du coronavirus ne suffisent apparemment pas pour que certains particrates et leurs complices se rendent compte de l’absurdité du fédéralisme linguistique. Lors d’un entretien accordé au journal De Tijd le 4 juin 2020, Margot Cloet, administrateur délégué de ‘Zorgnet-Icuro’ et de signature CD&V, appelle une fois de plus à un transfert de l’entièreté de la politique des soins de santé aux régions.

L’HEURE EST À UNE TROISIÈME RÉVOLUTION BELGE ! – TIJD VOOR EEN DERDE BELGISCHE REVOLUTIE !

Pour le B.U.B., la coupe est pleine. Il semble que même les 9.000 décès suite au coronavirus ne suffisent pas à faire comprendre à certains particrates que le fédéralisme linguistique introduit depuis 1970 est un échec. Apparemment, pour eux, il n’y a pas encore assez de morts!

Voor de B.U.B. is de maat nu echt vol. 9.000 corona-doden zijn blijkbaar niet genoeg om bepaalde particraten te doen inzien dat het vanaf 1970 ingevoerde taalfederalisme een fiasco is. Voor hen zijn er blijkbaar niet genoeg doden gevallen.

CORONAVIRUSCRISIS: DE ONDOELTREFFENDHEID VAN HET « MEXICAANS LEGER » VAN MINISTERS EN MINISTER-PRESIDENTEN – CRISE DU CORONAVIRUS: L’INEFFICACITE DE « L’ ARMÉE MEXICAINE » DE MINISTRES ET « MINISTRES-PRESIDENTS »

De coronacrisis zet het failliet van het taalfederalisme eens te meer in de verf. Net als bij de terreuraanslagen in Parijs (2015) en Brussel (2016), waar verschillende overheden elkaar voor de voeten liepen, is het nu weer duidelijk dat dit complex systeem met zijn zestigtal ministers en staatssecretarissen grote crisissen niet kan aanpakken. Het lijkt op een Mexicaans leger, d.w.z. een leger met méér generaals en kolonels dan soldaten. En die generaals en kolonels vinden zich allemaal even belangrijk…

La crise du coronavirus met à nouveau en évidence la faillite du fédéralisme linguistique. A l’époque des attentats terroristes de Paris (2015) et de Bruxelles (2016), lorsque les différents gouvernements se sont mis des bâtons dans les roues, il est de nouveau devenu clair que ce système complexe avec ses soixante ministres et secrétaires d’État, n’est pas en mesure de faire à face à des crises majeurs. Il ressemble à une armée mexicaine, c’est-à-dire à une armée comptant plus de généraux et de colonels que de soldats. Et ces généraux et colonels se considèrent tous aussi importants…

DE INSTITUTIONELE WARBOEL – LE MAQUIS INSTITUTIONNEL – DAS GEWIRR DER INSTITUTIONEN

De huidige coronaviruscrisis is ook een uitgelezen ogenblik om kennis te nemen van de ingewikkelde versnippering van bevoegdheden die eigen is aan het federale België. Het blijkt dan dat er een manifest gebrek is aan coördinatie en solidariteit, die in een unitaire staat erg normaal zijn.

L’actuelle crise du coronavirus est un moment excellent pour se rendre compte de l’éparpillement des compétences au sein de la Belgique fédérale. Il y a clairement un manque de coordination et de solidarité, qui sont évidents dans un Etat unitaire.

Die heutige Coronavirus-krise ist auch eine gute Gelegenheit, von den komplizierten Kompetenzverteilungen im föderalen Belgien Kenntnis zu nehmen. Wir sehen dass, Koordination und Solidarität, die in einem unitären Staat sehr gewöhn sein, hier fehlen.