belgischeunie@unionbelge.be

 Belgische Unie - Union Belge

   Bienvenue - Welkom - Willkommen

LA SCISSION SCANDALEUSE DE LA MOBILITE – DE SCHANDALIGE SPLITSING VAN DE MOBILITEIT

Si l’on exécute la sixième réforme de l’Etat, la mobilité et la circulation routière en Belgique ne deviendront pas plus simples ou plus sûrs, bien au contraire !

Indien de zesde staatshervorming uitgevoerd wordt, zullen mobiliteit en verkeer in België allesbehalve simpeler of veiliger worden. Integendeel !

STAATSHERVORMING (9): EEN HOPELOOS VERSNIPPERD MOBILITEITSBELEID – REFORME DE L’ETAT (9): UNE POLITIQUE DE MOBILITE DESESPEREMENT EPARPILLEE

In deze tekst betreffende verkeer en mobiliteit gaat de B.U.B. in op de regionaliseringen van bevoegdheden in dit domein die niet direct tot het verkeersreglement of de verkeersveiligheid behoren.

Dans ce texte concernant la circulation et la mobilité, le B.U.B. examine les régionalisations dans ce domaine qui ne font pas directement partie du code de la route ou de la sécurité routière.

STAATSHERVORMING (8): VERKEERSVEILIGHEID – REFORME DE L’ETAT (8): LA SECURITE ROUTIERE

In onze vorige tekst over de “staatshervorming” analyseerden we de gedeeltelijke regionalisering van het verkeersreglement. Het spreekt vanzelf dat het beleid inzake verkeersveiligheid hier nauw mee verbonden is. Opnieuw stellen we de absurditeit van de hervorming vast. Bovendien is ze nog gevaarlijk ook.

Dans notre dernier texte concernant la “réforme” de l’Etat, nous avons analysé la régionalisation partielle du code de la route. Il va de soi que la politique concernant la sécurité routière y est intimement liée. De nouveau, on constate l’absurdité de la réforme. De plus, elle est même dangereuse.

STAATSHERVORMING (7): DE WEGCODE – REFORME DE L’ETAT (7): LE CODE DE LA ROUTE

Na vier teksten besteed te hebben aan de arbeidsmarkt, nemen we nu de “hervorming” van het verkeersbeleid onder de loep. In de media wordt hier opvallend geheimzinnig over gedaan: hoogstens merken de journalisten op dat de gewesten bevoegd zullen worden voor de snelheidsbeperkingen op gewestwegen. De “hervorming” gaat echter veel verder en omvat zeven luiken. (i) de wegcode, (ii) de verkeersveiligheid, (iii) de voertuigen, (iv) de rij-opleiding, (v) de binnenvaart, (vi) de NMBS en (vii) de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap. Hieronder bespreken we de hervorming van de wegcode.

Après avoir dédié quatre textes au marché de l’emploi, nous examinerons la “réforme” de la politique de mobilité. Le comportement des médias vis-à-vis de cette réforme est mystérieux. Tout au plus, les journalistes soulèvent que les régions deviendront compétentes pour la fixation des limitations de vitesse sur les routes régionales. En réalité, la réforme s’avère beaucoup plus importante. Elle comporte notamment sept parties: (i) le code de la route, (ii) la sécurité routière, (iii) les véhicules, (iv) la formation à la conduite, (v) la navigation intérieure, (vi) la SNCB et (vii) la Communauté Métropolitaine de Bruxelles.

REFORME DE L’ETAT (6): MARCHE DE L’EMPLOI: UNE REFORME SANS AVENIR – STAATSHERVORMING (6): ARBEIDSMARKT: HERVORMING ZONDER TOEKOMST

Notre sixième texte concernant la sixième “réforme” de l’Etat examine les compétences restantes au niveau du marché de l’emploi, qui seraient régionalisées ou communautarisées. Comme d’habitude, l’Etat fédéral, déjà affaibli, se trouve en ligne de mire… Ces mesures ne créeront pas de nouveaux emplois et ne donneront pas d’avenir meilleur à la Belgique, bien au contraire.

Onze zesde tekst betreffende de zesde “staatshervorming” betreft de overige bevoegdheden inzake de arbeidsmarkt die geregionaliseerd of gecommunautariseerd zouden worden. Zoals gewoonlijk is de rode draad ook hier het lukraak schieten op een al verzwakte federale staat… Deze maatregelen zullen geen nieuwe jobs opleveren en België geen betere toekomst verschaffen, integendeel.

ParseError thrown

syntax error, unexpected 'new' (T_NEW)